S BD 1103017 Table of content

Teks penuh

(1)

viii

Denis Erla Bayu, 2015

Interferensi basa Indonesia kana basa sunda dina karangan pangalaman pribadi siswa kelas VII

7 SMP Negeri 43 Bandung taun ajaran 2014 / 2 015

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

DAPTAR EUSI

1.3 Tujuan Panalungtikan... 4

1.4 Mangpaat Panalungtikan ... 5

1.4.1 Mangpaat Tioritis ... 5

1.4.2 Mangpaat Praktis ... 5

1.5 Sistematika Tulisan ... 5

BAB II ULIKAN PUSTAKA ... 6

2.1 Tiori Interférénsi jeung Karangan Pangalaman ... 6

2.1.1 Interférénsi ... 6

2.3 Kalungguhan Tioritis Panalungtikan ... 42

BAB III MÉTODE PANALUNGTIKAN ... 44

3.1 Desain Panalungtikan ... 44

3.2 Data jeung Sumber Data ... 45

(2)

viii

Denis Erla Bayu, 2015

Interferensi basa Indonesia kana basa sunda dina karangan pangalaman pribadi siswa kelas VII

7 SMP Negeri 43 Bandung taun ajaran 2014 / 2 015

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(3)

ix

Denis Erla Bayu, 2015

Interferensi basa Indonesia kana basa sunda dina karangan pangalaman pribadi siswa kelas VII 7 SMP Negeri 43 Bandung taun ajaran 2014 / 2 015

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3.1.2 Téhnik Ngumpulkeun Data ... 47

3.4 Analisis Data ... 47

BAB IV HASIL JEUNG PEDARAN ... 49

4.1 Hasil Panalungtikan ... 49

4.1.1 Data Interférénsi Basa Indonesia kana Basa Sunda ... 49

4.1.2 Analisis Interférénsi Basa Indonesia kana Basa Sunda ... 52

4.1.2.1 Interférénsi Fonologis ... 52

4.1.2.2 Interférénsi Morfologis ... 64

4.1.2.3 Interférénsi Sintaksis ... 72

4.1.2.4 Interférénsi Léksikal ... 84

4.2 Pedaran ... 88

BAB V KACINDEKAN JEUNG RÉKOMÉNDASI ... 91

5.1 Kacindekan ... 91

5.2 Rékoméndasi ... 92

DAPTAR PUSTAKA ... 93

LAMPIRAN ... 95

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Unduh sekarang (3 Halaman)