21 Barang Cetak & Penggandaan

36 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

2 211 BBAARRAANNG G CCEETTAAKKAAN N DDAAN N PPEENNGGGGAANNDDAAAANN 2 211..0011 CCeettaak k ddaan n PPeennggggaannddaaaann 2 211..0011..0011 CCeettaakk 2 211..0011..0011..0011 AAggeennddaa 2

211..0011..0011..0011..0011 CCeettaak k AAggeenndda a PPEEMMKKOOT T BBeessaarr, , iissi i 11000 0 LLeemmbbaarr BBuukkuu 5511,,665588 2

211..0011..0011..0011..0022 CCeettaak k AAggeenndda a PPEEMMKKOOT T KKeecciill, , iissi i 11000 0 LLeemmbbaarr BBuukkuu 2255,,885522 2

211..0011..0011..0022 AAmmpplloopp 2

211..0011..0011..0022..0011 CCeettaak k AAmmpplloopp

Bahan

Bahan 1 Warna, 1 Warna, isi 100isi 100 Lembar

Lembar BBooxx 77,,886666

2

211..0011..0011..0022..0022 CCeettaak k AAmmpplloopp

Bahan

Bahan 2 Warna, 2 Warna, isi 100isi 100 Lembar

Lembar BBooxx 1111,,777766

2

211..0011..0011..0022..0033 CCeettaak k AAmmpplloopp

Bahan Conqueror, isi 100 Bahan Conqueror, isi 100 Lembar

Lembar BBooxx 1188,,117700

2

211..0011..0011..0022..0044 CCeettaak k AAmmpplloopp Hvs - 80gr, KabinetHvs - 80gr, Kabinet BBooxx 1155,,559944 2

211..0011..0011..0022..0055 CCeettaak k AAmmpplloopp Uk. 27x39 Cm, Skrk KertasUk. 27x39 Cm, Skrk Kertas BBuuaahh 11,,228888 2

211..0011..0011..0022..0066 CCeettaak k AAmmpplloopp HVS 80 Gr,Uk. 12 X 28 cmHVS 80 Gr,Uk. 12 X 28 cm BBuuaahh 555522

2 211..0011..0011..0022..0077 CCeettaak k AAmmpplloopp Uk. 12x 28 Cm/ 14 X 28 cm, Uk. 12x 28 Cm/ 14 X 28 cm, Hvs 80 Gr 1 Warna 5 cm Hvs 80 Gr 1 Warna 5 cm BBuuaahh 555522 2

211..0011..0011..0022..0088 CCeettaak k AAmmpplloopp Uk. 18 x 28 cmUk. 18 x 28 cm BBuuaahh 669900 2 211..0011..0011..0022..0099 CCeettaak k AAmmpplloopp Uk. 27 x 40 cm (model Uk. 27 x 40 cm (model kantong) kantong) BBuuaahh 11,,228888 2 211..0011..0011..0022..1100 CCeettaak k AAmmpplloopp

Kertas Samson, Uk. 28x 41/  Kertas Samson, Uk. 28x 41/  36x36/ 31x41/ 36x41

36x36/ 31x41/ 36x41 BBuuaahh 11,,661100 2

211..0011..0011..0022..1111 CCeettaak k AAmmpplloop p BaBahhaan n 1 1 WWaarrnnaa DDooss 2255,,111166 2

211..0011..0011..0022..1122 AAmmppllooppDoDokkuummeenn BuBuaahh 11,,005588 2

211..0011..0011..0033 BBllaannkkoo 2

211..0011..0011..0033..0011 CeCettaak k BBllaannkko o SSuurraat t KKeetteerraannggaann HVS 70 gr, Isi 50x3 LbrHVS 70 gr, Isi 50x3 Lbr BBuukkuu 2200,,888844 2

211..0011..0011..0033..0022 CCeettaak Bk Blloocck Nk Noottee

HVS 60 Gr, Uk. Folio, isi 50 HVS 60 Gr, Uk. Folio, isi 50 Lembar, Pakai Kop

Lembar, Pakai Kop BBuukkuu 66,,448866 2

211..0011..0011..0033..0033 CeCettaak k BBllaannkko o SSuurraat t KKeetteerraannggaann Uk. Folio WarnaUk. Folio Warna LeLemmbbaarr 9966,,446622 2

211..0011..0011..0033..0044 CCeettaak k BBllaannkko o SSuurraat t KKeetteerraannggaann

Uk.Double Folio Cetak 2 Uk.Double Folio Cetak 2 muka, HVS 70 gr, min 1 rim

muka, HVS 70 gr, min 1 rim LLeemmbbaarr 664444 2

211..0011..0011..0033..0055 CCeettaak k BBllaannkko o SSuurraat t KKeetteerraannggaann

Uk. Folio Cetak 2 Muka 1 Uk. Folio Cetak 2 Muka 1 Warna, HVS 70 gr Min 1R

Warna, HVS 70 gr Min 1R LLeemmbbaarr 336688 2

211..0011..0011..0033..0066 CCeettaak k BBllaannkko o SSuurraat t KKeetteerraannggaann

Uk. Doble Folio Cetak 2 Uk. Doble Folio Cetak 2 Muka , HVS 70 gr Min 1R

Muka , HVS 70 gr Min 1R LLeemmbbaarr 664444 2

211..0011..0011..0033..0077 CCeettaak Bk Bllaannkko So Suurraat It IMMB KB Keerrttaas Bs BCC Uk. Folio, HVS 180 GrUk. Folio, HVS 180 Gr LeLemmbbaarr 22,,225544 21.01.01.03.08

21.01.01.03.08

Cetak Blanko Cetak Blanko/Form Cetak Blanko Cetak Blanko/Form Lap.Realisasi Bahan Kertas Countinous

Lap.Realisasi Bahan Kertas Countinous Uk. 14 7/8x11 5PLYUk. 14 7/8x11 5PLY RRiimm 6655,,445588

2

211..0011..0011..0033..0099 CCeettaak k BBllaannkko o KKaarrttu u KKeelluuaarrggaa

Terdiri 4 Lembar ( Lembar 1 Terdiri 4 Lembar ( Lembar 1 kertas Sekuriti, Lembar 2,3 kertas Sekuriti, Lembar 2,3 dan 4 Kertas NCR)

dan 4 Kertas NCR) SSeett 33,,663344 2

211..0011..0011..0033..1100 CCeettaak Sk Sttiikkeerr Uk. 10 x 20 cmUk. 10 x 20 cm BBuuaahh 55,,442288 2

211..0011..0011..0033..1111 CCeettaak Sk Sttiikkeerr Uk. 21x 33 cmUk. 21x 33 cm BBuuaahh 55,,888888 2

211..0011..0011..0033..1122 CCeettaak k SSttiikkeer r BBaahhaan n HHVVSS per 1 cmper 1 cm BBuuaahh 223300 2

211..0011..0011..0033..1133 CCeettaak k BBllaannkko o KKTTPP, , BBaahhaan n KKeerrttaas s SSeekkuurriitti i ((tt LLeemmbbaarr 11,,554466

2

211..0011..0011..0033..1144 CCeettaak Kk Kaarrttu Bu Bllaannkko Ko Keelluuaarrgga (a (KKKK))

Rangkap 4, Lembar Satu Rangkap 4, Lembar Satu bahan Sekuriti, Lembar 2,3, bahan Sekuriti, Lembar 2,3, dan 4 bahan kertas NCR

dan 4 bahan kertas NCR SSeett 33,,008822 2

211..0011..0011..0033..1155 CeCettaak k BBllaannggkko o LLeemmbbaar r DDiissppoossiissii RRiimm 7711,,334466 21.01.01.03.16

21.01.01.03.16

Cetak

Cetak Blanko SertifBlanko Sertifikat Perizikat Perizinaninan Pariwisata 0 - 200 lembar

Pariwisata 0 - 200 lembar LLeemmbbaarr 3333,,335500

21.01.01.03.17 21.01.01.03.17

Cetak

Cetak Blanko SertifBlanko Sertifikat Perizikat Perizinaninan Pariwisata 300 lembar

Pariwisata 300 lembar lleemmbbaarr 2255,,999900

21.01.01.03.18 21.01.01.03.18

Cetak

Cetak Blanko SertifBlanko Sertifikat Perizikat Perizinaninan Pariwisata 400 lembar

Pariwisata 400 lembar LLeemmbbaarr 2233,,887744

21.01.01.03.19 21.01.01.03.19

Cetak

Cetak Blanko SertifBlanko Sertifikat Perizikat Perizinaninan Pariwisata 500 lembar

Pariwisata 500 lembar LLeemmbbaarr 2211,,225522

21.01.01.03.20 21.01.01.03.20

Cetak

Cetak Blanko SertifBlanko Sertifikat Perizikat Perizinaninan Pariwisata 1000 lembar

Pariwisata 1000 lembar LLeemmbbaarr 1166,,110000

21.01.01.03.21 21.01.01.03.21

Cetak

Cetak Blanko SertifBlanko Sertifikat Perizikat Perizinaninan Pariwisata 2000 lembar

(2)

2

211 BBAARRAANNG G CCEETTAAKKAAN N DDAAN N PPEENNGGGGAANNDDAAAANN 21.01.01.03.22

21.01.01.03.22

Cetak

Cetak Blanko SertifBlanko Sertifikat Perizikat Perizinaninan Pariwisata >5000 lembar

Pariwisata >5000 lembar LLeemmbbaarr 1122,,337744

2

211..0011..0011..0033..2233 CCeettaakkSSttiikkeerr LLeemmbbaarr 555522 2

211..0011..0011..0033..2244 CeCettaak k SSttiikkeer r PPaarrkkiir r LLaannggggaannaann LLeemmbbaarr 11,,338800 2

211..0011..0011..0033..2255 CCeettaak k NNoommeer r TTees s ddaan n LLJJK K LeLemmbbaarr 66,,007722 2

211..0011..0011..0033..2266 SSttiicckkeer r KKoottaak k SSuuaarraa LLeemmbbaarr 11,,338800 2

211..0011..0011..0033..2277 CCeettaak k kkeerrttaas s ffuulll l ccoolllloouurr LeLemmbbaarr 33,,000000 2

211..0011..0011..0044 BBuukku u ddaan n BBrroossuurr 2

211..0011..0011..0044..0011 CCeettaakkBBuukkuuKKaarrcciiss BBuuaahh 995500 2

211..0011..0011..0044..0022 CCeettaak k BBuukku u KKeennaannggaann BuBuaahh 1188,,226622 2

211..0011..0011..0044..0033 CeCettaak k BBuukku u KKIIA A uunnttuuk k GGaakkiinn BBuuaahh 1122,,883344 2

211..0011..0011..0044..0044 CCeettaak k SSIIP P BBaaggi i PPoossyyaanndduu BBuuaahh 1188,,990066 2

211..0011..0011..0044..0055 CCeettaak k BBuukku u RReeggiisstteer r PPllaat t IIMMB B BBuukkuu 110066,,226600 2

211..0011..0011..0044..0066 CCeettaak k BBuukku u RReeggiisstteer r AAkktta a CCaattaattaan n SSiippiil l iissi i 550 0 LLeemmbbaarr BBuukkuu 6600,,772200 2

211..0011..0011..0044..0077 CCeettaak k BBuukku u AAggeenndda a iissi i 22000 0 LLeemmbbaar r BBeessaarr BBuukkuu 5577,,663388 2

211..0011..0011..0044..0088 CCeettaak k BBuukku u AAggeenndda a iissi i 11000 0 LLeemmbbaar r KKeecciill BBuukkuu 2288,,665588 2

211..0011..0011..0044..0099 CCeettaak k BBuukku u IInndduuk k UkUk. . 445 5 x x 332 2 ccmm BBuukkuu 225544,,551188 2

211..0011..0011..0044..1100 CCeettaak k BBuukku u PPeennggaannttaar r RRTT//RRW W KKeelluurraahhaan n KKeerrttaas s 660 0 GGrr BBuukkuu 1100,,116666 2

211..0011..0011..0044..1111 CCeettaak k BBuukku u HHaak k PPaakkaai i SSttaan n BBaahhaan n KKuulliit t IIssi i HHVVS S 880 0 ggr r BBuukkuu 1144,,003300 2

211..0011..0011..0044..1122 CCeettaak k BBrroossuur r RReettrriibbuussi i IIMMBB

Bahan

Bahan Kertas Art Kertas Art Paper 120Paper 120 Gr

Gr RRiimm 110011,,220000

2

211..0011..0011..0044..1133 CeCettaak k BBuukku u SSKKRRK K KKeerrttaas s KKoommppuutteerr SSeett 33,,777722 2

211..0011..0011..0044..1144 CCeettaak k BBuukku u PPeennuunnjjaanng g UkUk. . 2200xx330 0 ccmm, , iissi i 11000 0 LLbbrr BBuukkuu 1122,,228822 2

211..0011..0011..0044..1155 CCeettaak k BBuukku u PPeennuunnjjaanng g UkUk. . 2200xx225 5 ccmm, , iissi i 550 0 LLbbrr BBuukkuu 1122,,228822 2

211..0011..0011..0044..1166 CCeettaakkMMaatteerrii BBuukkuu 77,,886666

2

211..0011..0011..0044..1188 CCeettaak k BBrroossuurr

A4 Lipat 2 Paper 120 gr A4 Lipat 2 Paper 120 gr Sparasi (Full Color) 4/4 210 Sparasi (Full Color) 4/4 210 cm x 297 cm (A4)

cm x 297 cm (A4) LLeemmbbaarr 22,,220088 2

211..0011..0011..0044..1199 CCeettaak k BBuukku u PPeennggaannttaar r KKTTP P SSeetteennggaah h JJaaddii BBuukkuu 1166,,997744 2

211..0011..0011..0044..2200 CCeettaak k BBuukku u TTaanndda a BBuukktti i RReettrriibbuussi i KTKTPP BBuukkuu 55,,552200 2

211..0011..0011..0044..2211 CeCettaak k BBuukku u TTaanndda a TTeerriimma a KKTTPP BBuukkuu 1166,,997744 21.01.01.04.22

21.01.01.04.22

Cetak Buku Kartu Kendali Surat Cetak Buku Kartu Kendali Surat Masuk/Keluar

Masuk/Keluar SSeett//BB 1133,,111100

2

211..0011..0011..0044..2233 BBuukku u KKeennddaalli i KKeelluuaarr//MMaassuukk BBuukkuu 77,,554444 2

211..0011..0011..0044..2244 KKaarrttuuDDaattaa SSeett//BB 77,,008844 2

211..0011..0011..0044..2255 CCeettaak k PPllaat t uujji i KKIIRR PPaassaanngg 66,,007722 2

211..0011..0011..0044..2266 CCeettaak k BBuukku u RReettrriibbuuttoorr BBuukkuu 1100,,007744 2

211..0011..0011..0044..2277 CCeettaak k BBuukku u UUjji i KKIIRR BuBukkuu 66,,007722 2

211..0011..0011..0044..2288 CCeettaak k BBuukku u IIPPT T ( ( iizziin n ppeemmaakkaaiiaan n ttaannaah h )) BBuukkuu 2200,,779922 2

211..0011..0011..0044..2299 PPllaat t NNoommeer r RReeggiissttrraassi i KKaappaall

Bahan : Plat Aluminium, Uk Bahan : Plat Aluminium, Uk 30 x 15 cm

30 x 15 cm BBuuaahh 2277,,664466 21.01.01.04.30

21.01.01.04.30

Cetak Full Colour Pembuatan Buku Profil Cetak Full Colour Pembuatan Buku Profil Surabaya

Surabaya BBuuaahh 114433,,338822

2

211..0011..0011..0044..3311 CCeettaakkMMoodduull MMoodduull 7700,,228888 2

211..0011..0011..0044..3322 CCeettaak k BBuukku u KKaas s RRaannggkkaap p 5 5 IIssi i 550 0 SeSett BBuukkuu 115500,,665500 2

211..0011..0011..0044..3333 CCeettaak k BBuukku u LLeeaafflleet t IIUUJJKK

Colour, Art paper, bolak Colour, Art paper, bolak -balik isi 14 Lembar

balik isi 14 Lembar BBuukkuu 2288,,119988 21.01.01.04.34

21.01.01.04.34

Pengadaan kartu tanda peserta dan daftar Pengadaan kartu tanda peserta dan daftar hadir

hadir BBuuaahh 11,,115500

2

211..0011..0011..0044..3355 PPeennggaaddaaaan n lleemmbbaar r jjaawwaabbaan n kkoommppuutteerr BBuuaahh 11,,884400 2

211..0011..0011..0044..3366 pepennggaaddaaaan n cceettaak k nnaasskkaah h ssooaall BBuuaahh 44,,114400 2

211..0011..0011..0044..3377 BBuukku u KKaalleennddeer r eevveenntt BuBukkuu 3322,,220000 2

211..0011..0011..0044..3388 CCeettaak k BBuukku u FFuulll l CCoolloouurr BuBukkuu 8811,,888800 2

211..0011..0011..0044..3399 KKaarrttuuRRFFIIDD BBuuaahh 3355,,000000 2

211..0011..0011..0044..4400 SSttiikkeer r FFootto o RRFFIID D + + PPiit t CCaarrdd BBuuaahh 3300,,000000 2

211..0011..0011..0055 CCeettaak D ok D orrssllaag g DD. . FFoolliioo//dd. . KKwwaarrttoo 2

211..0011..0011..0055..0011 CeCettaak k DDoorrssllaag g DD. . FFoolliioo//dd. . KKwwaarrtto o 1 1 mmuukkaa LLeemmbbaarr 664444 2

211..0011..0011..0055..0022 CCeettaak k DDoorrssllaag g DD. . FFoolliioo//dd. . KKwwaarrtto o 2 2 mmuukkaa LLeemmbbaarr 11,,001122 2

211..0011..0011..0066 CCeettaak Dk Doorrssllaag g DDff//ddk k WWaarrnnaa 2

211..0011..0011..0066..0011 CeCettaak k DDoorrssllaag g DDff//ddk k WWaarrnna a 1 1 MMuukkaa LLeemmbbaarr 669900 2

(3)

2

211 BBAARRAANNG G CCEETTAAKKAAN N DDAAN N PPEENNGGGGAANNDDAAAANN 21.01.01.03.22

21.01.01.03.22

Cetak

Cetak Blanko SertifBlanko Sertifikat Perizikat Perizinaninan Pariwisata >5000 lembar

Pariwisata >5000 lembar LLeemmbbaarr 1122,,337744

2

211..0011..0011..0033..2233 CCeettaakkSSttiikkeerr LLeemmbbaarr 555522 2

211..0011..0011..0033..2244 CeCettaak k SSttiikkeer r PPaarrkkiir r LLaannggggaannaann LLeemmbbaarr 11,,338800 2

211..0011..0011..0033..2255 CCeettaak k NNoommeer r TTees s ddaan n LLJJK K LeLemmbbaarr 66,,007722 2

211..0011..0011..0033..2266 SSttiicckkeer r KKoottaak k SSuuaarraa LLeemmbbaarr 11,,338800 2

211..0011..0011..0033..2277 CCeettaak k kkeerrttaas s ffuulll l ccoolllloouurr LeLemmbbaarr 33,,000000 2

211..0011..0011..0044 BBuukku u ddaan n BBrroossuurr 2

211..0011..0011..0044..0011 CCeettaakkBBuukkuuKKaarrcciiss BBuuaahh 995500 2

211..0011..0011..0044..0022 CCeettaak k BBuukku u KKeennaannggaann BuBuaahh 1188,,226622 2

211..0011..0011..0044..0033 CeCettaak k BBuukku u KKIIA A uunnttuuk k GGaakkiinn BBuuaahh 1122,,883344 2

211..0011..0011..0044..0044 CCeettaak k SSIIP P BBaaggi i PPoossyyaanndduu BBuuaahh 1188,,990066 2

211..0011..0011..0044..0055 CCeettaak k BBuukku u RReeggiisstteer r PPllaat t IIMMB B BBuukkuu 110066,,226600 2

211..0011..0011..0044..0066 CCeettaak k BBuukku u RReeggiisstteer r AAkktta a CCaattaattaan n SSiippiil l iissi i 550 0 LLeemmbbaarr BBuukkuu 6600,,772200 2

211..0011..0011..0044..0077 CCeettaak k BBuukku u AAggeenndda a iissi i 22000 0 LLeemmbbaar r BBeessaarr BBuukkuu 5577,,663388 2

211..0011..0011..0044..0088 CCeettaak k BBuukku u AAggeenndda a iissi i 11000 0 LLeemmbbaar r KKeecciill BBuukkuu 2288,,665588 2

211..0011..0011..0044..0099 CCeettaak k BBuukku u IInndduuk k UkUk. . 445 5 x x 332 2 ccmm BBuukkuu 225544,,551188 2

211..0011..0011..0044..1100 CCeettaak k BBuukku u PPeennggaannttaar r RRTT//RRW W KKeelluurraahhaan n KKeerrttaas s 660 0 GGrr BBuukkuu 1100,,116666 2

211..0011..0011..0044..1111 CCeettaak k BBuukku u HHaak k PPaakkaai i SSttaan n BBaahhaan n KKuulliit t IIssi i HHVVS S 880 0 ggr r BBuukkuu 1144,,003300 2

211..0011..0011..0044..1122 CCeettaak k BBrroossuur r RReettrriibbuussi i IIMMBB

Bahan

Bahan Kertas Art Kertas Art Paper 120Paper 120 Gr

Gr RRiimm 110011,,220000

2

211..0011..0011..0044..1133 CeCettaak k BBuukku u SSKKRRK K KKeerrttaas s KKoommppuutteerr SSeett 33,,777722 2

211..0011..0011..0044..1144 CCeettaak k BBuukku u PPeennuunnjjaanng g UkUk. . 2200xx330 0 ccmm, , iissi i 11000 0 LLbbrr BBuukkuu 1122,,228822 2

211..0011..0011..0044..1155 CCeettaak k BBuukku u PPeennuunnjjaanng g UkUk. . 2200xx225 5 ccmm, , iissi i 550 0 LLbbrr BBuukkuu 1122,,228822 2

211..0011..0011..0044..1166 CCeettaakkMMaatteerrii BBuukkuu 77,,886666

2

211..0011..0011..0044..1188 CCeettaak k BBrroossuurr

A4 Lipat 2 Paper 120 gr A4 Lipat 2 Paper 120 gr Sparasi (Full Color) 4/4 210 Sparasi (Full Color) 4/4 210 cm x 297 cm (A4)

cm x 297 cm (A4) LLeemmbbaarr 22,,220088 2

211..0011..0011..0044..1199 CCeettaak k BBuukku u PPeennggaannttaar r KKTTP P SSeetteennggaah h JJaaddii BBuukkuu 1166,,997744 2

211..0011..0011..0044..2200 CCeettaak k BBuukku u TTaanndda a BBuukktti i RReettrriibbuussi i KTKTPP BBuukkuu 55,,552200 2

211..0011..0011..0044..2211 CeCettaak k BBuukku u TTaanndda a TTeerriimma a KKTTPP BBuukkuu 1166,,997744 21.01.01.04.22

21.01.01.04.22

Cetak Buku Kartu Kendali Surat Cetak Buku Kartu Kendali Surat Masuk/Keluar

Masuk/Keluar SSeett//BB 1133,,111100

2

211..0011..0011..0044..2233 BBuukku u KKeennddaalli i KKeelluuaarr//MMaassuukk BBuukkuu 77,,554444 2

211..0011..0011..0044..2244 KKaarrttuuDDaattaa SSeett//BB 77,,008844 2

211..0011..0011..0044..2255 CCeettaak k PPllaat t uujji i KKIIRR PPaassaanngg 66,,007722 2

211..0011..0011..0044..2266 CCeettaak k BBuukku u RReettrriibbuuttoorr BBuukkuu 1100,,007744 2

211..0011..0011..0044..2277 CCeettaak k BBuukku u UUjji i KKIIRR BuBukkuu 66,,007722 2

211..0011..0011..0044..2288 CCeettaak k BBuukku u IIPPT T ( ( iizziin n ppeemmaakkaaiiaan n ttaannaah h )) BBuukkuu 2200,,779922 2

211..0011..0011..0044..2299 PPllaat t NNoommeer r RReeggiissttrraassi i KKaappaall

Bahan : Plat Aluminium, Uk Bahan : Plat Aluminium, Uk 30 x 15 cm

30 x 15 cm BBuuaahh 2277,,664466 21.01.01.04.30

21.01.01.04.30

Cetak Full Colour Pembuatan Buku Profil Cetak Full Colour Pembuatan Buku Profil Surabaya

Surabaya BBuuaahh 114433,,338822

2

211..0011..0011..0044..3311 CCeettaakkMMoodduull MMoodduull 7700,,228888 2

211..0011..0011..0044..3322 CCeettaak k BBuukku u KKaas s RRaannggkkaap p 5 5 IIssi i 550 0 SeSett BBuukkuu 115500,,665500 2

211..0011..0011..0044..3333 CCeettaak k BBuukku u LLeeaafflleet t IIUUJJKK

Colour, Art paper, bolak Colour, Art paper, bolak -balik isi 14 Lembar

balik isi 14 Lembar BBuukkuu 2288,,119988 21.01.01.04.34

21.01.01.04.34

Pengadaan kartu tanda peserta dan daftar Pengadaan kartu tanda peserta dan daftar hadir

hadir BBuuaahh 11,,115500

2

211..0011..0011..0044..3355 PPeennggaaddaaaan n lleemmbbaar r jjaawwaabbaan n kkoommppuutteerr BBuuaahh 11,,884400 2

211..0011..0011..0044..3366 pepennggaaddaaaan n cceettaak k nnaasskkaah h ssooaall BBuuaahh 44,,114400 2

211..0011..0011..0044..3377 BBuukku u KKaalleennddeer r eevveenntt BuBukkuu 3322,,220000 2

211..0011..0011..0044..3388 CCeettaak k BBuukku u FFuulll l CCoolloouurr BuBukkuu 8811,,888800 2

211..0011..0011..0044..3399 KKaarrttuuRRFFIIDD BBuuaahh 3355,,000000 2

211..0011..0011..0044..4400 SSttiikkeer r FFootto o RRFFIID D + + PPiit t CCaarrdd BBuuaahh 3300,,000000 2

211..0011..0011..0055 CCeettaak D ok D orrssllaag g DD. . FFoolliioo//dd. . KKwwaarrttoo 2

211..0011..0011..0055..0011 CeCettaak k DDoorrssllaag g DD. . FFoolliioo//dd. . KKwwaarrtto o 1 1 mmuukkaa LLeemmbbaarr 664444 2

211..0011..0011..0055..0022 CCeettaak k DDoorrssllaag g DD. . FFoolliioo//dd. . KKwwaarrtto o 2 2 mmuukkaa LLeemmbbaarr 11,,001122 2

211..0011..0011..0066 CCeettaak Dk Doorrssllaag g DDff//ddk k WWaarrnnaa 2

211..0011..0011..0066..0011 CeCettaak k DDoorrssllaag g DDff//ddk k WWaarrnna a 1 1 MMuukkaa LLeemmbbaarr 669900 2

(4)

2

211 BBAARRAANNG G CCEETTAAKKAAN N DDAAN N PPEENNGGGGAANNDDAAAANN 2

211..0011..0011..0077 CCeettaak k DDoorrssllaag g FFoolliioo//kkwwaarrttoo 2

211..0011..0011..0077..0011 CeCettaak k DDoorrssllaag g FFoolliioo//kkwwaarrtto o 1 1 MMuukkaa LLeemmbbaarr 336688 2

211..0011..0011..0077..0022 CeCettaak k DDoorrssllaag g FFoolliioo//kkwwaarrtto o 2 2 MMuukkaa LLeemmbbaarr 550066 2

211..0011..0011..0088 CCeettaak D ok D orrssllaag g FFoolliioo//kkwwaarrtto o WWaarrnnaa 2

211..0011..0011..0088..0011 CeCettaak k DDoorrssllaag g FFoolliioo//kkwwaarrtto o WWaarrnna a 1 1 MMuukkaa LLeemmbbaarr 336688 2

211..0011..0011..0088..0022 CeCettaak k DDoorrssllaag g FFoolliioo//kkwwaarrtto o WWaarrnna a 2 2 MMuukkaa LLeemmbbaarr 446600 2

211..0011..0011..0099 CCeettaak k SSuurraat t KKeetteerraannggaann 2

211..0011..0011..0099..0011 CCeettaak k BBuukku u SSuurraat t KKeetteerraannggaann

CD, Buku, Uk. 1/4 Folio, isi CD, Buku, Uk. 1/4 Folio, isi 100 Lembar

100 Lembar BBuukkuu 22,,334466 2

211..0011..0011..0099..0022 CCeettaak k BBuukku u SSuurraat t KKeetteerraannggaann

CD, Buku, Uk. 1/6 atau 1/8 CD, Buku, Uk. 1/6 atau 1/8 Folio, isi 100 Lembar - Nm

Folio, isi 100 Lembar - Nm BBuukkuu 22,,666688 2

211..0011..0011..0099..0033 CCeettaak k BBuukku u SSuurraat t KKeetteerraannggaann

Hvs/Ds - 70gr, Uk.1/10 Hvs/Ds - 70gr, Uk.1/10 Folio, isi 100 Lembar

Folio, isi 100 Lembar BBuukkuu 22,,666688 2

211..0011..0011..0099..0044 CCeettaak k BBuukku u SSuurraat t KKeetteerraannggaann

Hvs/Ds.M, Uk.1/3 Folio, isi Hvs/Ds.M, Uk.1/3 Folio, isi 50 Lembar

50 Lembar BBuukkuu 44,,669922 2

211..0011..0011..0099..0055 CCeettaak k BBuukku u SSuurraat t KKeetteerraannggaann

Hvs - 70gr, Uk.1/4 Fol, isi Hvs - 70gr, Uk.1/4 Fol, isi 100 Lembar

100 Lembar BBuukkuu 44,,118866 2

211..0011..0011..0099..0066 CCeettaak k BBuukku u SSuurraat t KKeetteerraannggaann

Hvs - 70gr, Uk.1/3 atau 1/2 Hvs - 70gr, Uk.1/3 atau 1/2 Fol, isi 100 Lembar

Fol, isi 100 Lembar BBuukkuu 66,,776622 2

211..0011..0011..0099..0077 CCeettaak k BBuukku u SSuurraat t KKeetteerraannggaann

Hvs - 70gr, Uk.Folio, isi 100 Hvs - 70gr, Uk.Folio, isi 100 Lembar

Lembar BBuukkuu 1122,,997722 2

211..0011..0011..0099..0088 CCeettaak k BBuukku u SSuurraat t KKeetteerraannggaann

Hvs P/M - 70gr, Uk. Folio, isi Hvs P/M - 70gr, Uk. Folio, isi 50 Lembar

50 Lembar BBuukkuu 1144,,449900 2

211..0011..0011..0099..0099 CCeettaak k BBuukku u SSuurraat t KKeetteerraannggaann

NCR - P/M, Uk. 1/2 Folio, isi NCR - P/M, Uk. 1/2 Folio, isi 50 Lembar

50 Lembar BBuukkuu 99,,333388 2

211..0011..0011..0099..1100 CCeettaak k BBuukku u SSuurraat t KKeetteerraannggaann

Hvs - 70gr, Uk.3 Folio, B/B, Hvs - 70gr, Uk.3 Folio, B/B, isi 100 Lembar

isi 100 Lembar BBuukkuu 7722,,226666 2

211..0011..0011..0099..1111 CeCettaak k BBllaannkko o SSuurraat t KKeetteerraannggaann Hvs - Hvs - 70gr, 70gr, Uk. FolioUk. Folio RRiimm 6677,,116600 2

211..0011..0011..0099..1122 CeCettaak k BBllaannkko o SSuurraat t KKeetteerraannggaann Hvs - 70grHvs - 70gr, , Uk 1/2 FUk 1/2 Folioolio RRiimm 4411,,335544 2

211..0011..0011..0099..1133 CCeettaak k BBllaannkko o SSuurraat t KKeetteerraannggaann CD, Uk.Folio B/BCD, Uk.Folio B/B RRiimm 5511,,665588 2

211..0011..0011..0099..1144 CCeettaak k BBllaannkko o SSuurraat t KKeetteerraannggaann

BC TIK Biru, Lembar, Uk. BC TIK Biru, Lembar, Uk. 26x20 - B/B

26x20 - B/B LLeemmbbaarr 559988 2

211..0011..0011..0099..1155 CCeettaak k BBllaannkko o SSuurraat t KKeetteerraannggaann

BC/Putih, Lembar, Uk. 18x6 BC/Putih, Lembar, Uk. 18x6 -B/B

B/B LLeemmbbaarr 559988

2

211..0011..0011..1100 CCeettaak k HHVVS S DD. . FFoolliioo//dd. . KKwwaarrtto o 880 0 GGrraamm 2

211..0011..0011..1100..0011 CCeettaak k HHVVS S DD. . FFoolliioo//dd. . KKwwaarrtto o 880 0 GGrraam m 1 1 mmuukkaa LLeemmbbaarr 669900 2

211..0011..0011..1100..0022 CCeettaak k HHVVS S DD. . FFoolliioo//dd. . KKwwaarrtto o 880 0 GGrraam m 2 2 mmuukkaa LLeemmbbaarr 882288 2

211..0011..0011..1100..0033 CCeettaak k BBaahhaan n HHVVS S AA4 4 880 0 GrrG RRiimm 3355,,992266 2

211..0011..0011..1100..0044 CCeettaak k BBaahhaan n HHVVS S FFoolliioo RRiimm 6655,,550044 2

211..0011..0011..1100..0055 CCeettaak k BBaahhaan n HHVVS S FFoolliio o 2 2 wwaarrnna a ((KKeerrttaas s kkoopp. . DDii RRiimm 5588,,223366 2

211..0011..0011..1100..0066 CCeettaak k KKeerrttaas s KKoop p DDiinnaass RRiimm 6666,,228866 2

211..0011..0011..1100..0077 CCeettaak k BBaahhaan n HHVVS S FFoolliio o 880 0 GGrr RRiimm 3399,,551144 2

211..0011..0011..1111 CCeettaak k HHVVS S DD..ffoolliioo//dd..kkwwaarrtto o 660 0 GGrr 2

211..0011..0011..1111..0011 CeCettaak k HHVVS S DD..ffoolliioo//dd..kkwwaarrtto o 660 0 GGr r 1 1 mmuukkaa LLeemmbbaarr 441144 2

211..0011..0011..1111..0022 CeCettaak k HHVVS S DD..ffoolliioo//dd..kkwwaarrtto o 660 0 GGr r 2 2 mmuukkaa LLeemmbbaarr 550066 2

211..0011..0011..1111..0033 CCeettaak k FFoolliioo//d d KKwwaarrtto o CCeettaak k 2 2 MMuukkaa LLeemmbbaarr 11,,770022 2

211..0011..0011..1122 CCeettaak k HHVVS S DD..FFoolliioo//dd..KKwwaarrtto o 770 0 GGrraamm 2

211..0011..0011..1122..0011 CeCettaak k HHVVS S DD..ffoolliioo//dd..kkwwaarrtto o 770 0 GGrraam m 1 1 mmuukkaa LLeemmbbaarr 664444 2

211..0011..0011..1122..0022 CeCettaak k HHVVS S DD..ffoolliioo//dd..kkwwaarrtto o 770 0 GGrraam m 2 2 mmuukkaa LLeemmbbaarr 669900 2 211..0011..0011..1133 CCeettaak k HHVVS S DDff//ddk k 660 0 GGrr 2 211..0011..0011..1133..0011 CeCettaak k HHVVS S DDff//ddk k 660 0 GGr r 1 1 mmuukkaa LLeemmbbaarr 887744 2 211..0011..0011..1133..0022 CeCettaak k HHVVS S DDff//ddk k 660 0 GGr r 2 2 mmuukkaa LLeemmbbaarr 664444 2

211..0011..0011..1144 CCeettaak k HHVVS S FFoolliioo//KKwwaarrtto o 660 0 GGrr 2

211..0011..0011..1144..0011 CCeettaak k HHVVS S FFoolliioo//kkwwaarrtto o 660 0 GGr r 1 1 mmuukkaa LLeemmbbaarr 446600 2

211..0011..0011..1144..0022 CCeettaak k HHVVS S FFoolliioo//kkwwaarrtto o 660 0 GGr r 2 2 mmuukkaa LLeemmbbaarr 446600 2

211..0011..0011..1144..0033 CeCettaak k KKeerrttaas s HHVVS S DoDouubblle e FFoolliio o PPuuttiih h 660 0 GGrr RRiimm 6699,,446600 2

211..0011..0011..1144..0044 CeCettaak k KKeerrttaas s HHVVS S FFoolliio o PPuuttiih h 660 0 GGrr RRiimm 2233,,332222 2

211..0011..0011..1166 CCeettaak k HHVVS S FFoolliioo//kkwwaarrtto o 770 0 GGrraamm 2

211..0011..0011..1166..0011 CCeettaak k HHVVS S 770 0 GGr r FFoolliioo//KKwwaarrtto o 1 1 mmuukkaa BBuuaahh 555522 2

211..0011..0011..1166..0022 CeCettaak k HHVVS S 770 0 Gr Gr 11//2 2 ffoolliio o 1 1 mmuukkaa BBuuaahh 332222 2

(5)

21 BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

21.01.01.18 Karcis

21.01.01.18.01 CetakKarcis Buku 3,050

21.01.01.18.02 Cetak Karcis Uk. 10x5 cm Lembar 100

21.01.01.18.03 Cetak Karcis Uk. 10x8.5 cm Lembar 200

21.01.01.18.04 Cetak Karcis Uk. 10x20 cm Lembar 200

21.01.01.18.05 Cetak Karcis Uk. 10x10 cm Lembar 150

21.01.01.19 Kartu

21.01.01.19.01 Cetak Kartu Nama/Name Card Box 25,852

21.01.01.19.02 Cetak Kartu Absensi Buah 12,305

21.01.01.19.03 Cetak Kartu Pengenal Pegawai Buah 10,488

21.01.01.19.04 Cetak Keplek Peserta Buah 2,254

21.01.01.19.05 Cetak Kartu Berobat Keluarga Uk. 7x9 cm, Uk. 5x15.5 cm Lembar 414

21.01.01.19.06 Cetak Kartu Ibu Hamil/Meneteki Muka Folio Lembar 644

21.01.01.19.07 Cetak Kartu Berobat Keluarga Muka 9x12 cm Lembar 322

21.01.01.19.08 Cetak Kartu Anak Kertas bc Muka 16 Lembar 644

21.01.01.19.09 Cetak Kartu Rawat Jalan 26x20 BC TIK Biru Lembar 460

21.01.01.19.10 Cetak Tanda Peserta Penataran Kertas Kin Uk. 6 x 10 cm, Warna Pakai Set 6,072

21.01.01.19.11 Cetak Kartu Undangan Uk. 13x24 cm Set 4,002

21.01.01.19.12 Cetak Kartu Undangan Uk. 20x16 cm Set 4,094

21.01.01.19.13 Cetak Kartu Undangan Uk. 24x16 cm Set 4,922

21.01.01.19.14 Cetak Kartu Undangan Uk. 24x18 cm Set 5,704

21.01.01.19.15 Cetak Kartu Undangan Uk. 25.5x19 cm Set 7,728

21.01.01.19.16 Cetak Blanko Kartu Keluarga (KK)

Rangkap 4, Lembar 1 bahan Sekuriti, Lembar 2,3, dan 4

bahan kertas NCR Set 3,266

21.01.01.19.17

Cetak Tanda Pembayaran (Materai)

Retribusi Kebersihan Lembar 368

21.01.01.19.18 Cetak Kartu Pemeriksaan Lembar 1,518

21.01.01.22 Kwitansi

21.01.01.22.01 Cetak Kwitansi Isi 50 Set 1/2 Folio Buku 14,628

21.01.01.26 Sertifikat 21.01.01.26.01 Cetak Piagam

Uk. 46 x 36 cm, 80 Gr full

colour Lembar 10,166

21.01.01.26.02 Cetak Sertifikat / Piagam Biasa Lembar 1,058

21.01.01.26.03 Cetak Sertifikat Berharga Lembar 2,024

21.01.01.26.04 Cetak Sertifikat Perijinan Lembar 6,394

21.01.01.26.05 Cetak Sertifikat IMB Berikut Map Set 6,394

21.01.01.27 Stop Map 21.01.01.27.01

Cetak Map Berlogo dan Timbul (Emboss)

Full Colour 230gr Buah 5,336

21.01.01.27.02 Cetak Map Berlogo Full Colour 230 gr Buah 4,922

21.01.01.27.03 Cetak Stop Map Uk. Folio Buah 1,058

21.01.01.27.04 Cetak Stop Map Snelhecter Uk. Folio Buah 1,978

21.01.01.27.05 Cetak Map Kantong/Gantung Buah 8,142

21.01.01.27.06 Cetak Stop Map Bahan Karton Manila Buah 1,472

21.01.01.27.07 Cetak Stop Map Bahan Cromecoat Buah 6,946

21.01.01.27.08 Cetak Stop Map Bahan Buffalo Ukuran Folio Buah 2,254

21.01.01.27.10 Cetak Stop Map Bahan Karton Manila Buah 1,472

21.01.01.27.11 CetakPeta Buah 5,060

21.01.01.30 Penggandaan Cetakan Kertas HVS 21.01.01.30.01 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak < 100 eks Buku 22,586 21.01.01.30.02 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak > 1000 eks Buku 9,798 21.01.01.30.03 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 100 eks Buku 21,344 21.01.01.30.04 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 1000 eks Buku 11,040 21.01.01.30.05 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 200 eks Buku 17,710

(6)

21 BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.01.01.30.06 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 500 eks Buku 13,892 21.01.01.30.07 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 100 lbr, Cetak < 100 eks Buku 34,040 21.01.01.30.08 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 100 lbr, Cetak > 1000 eks Buku 23,138 21.01.01.30.09 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 100 lbr, Cetak s/d 100 eks Buku 31,234 21.01.01.30.10 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 100 lbr, Cetak s/d 1000 eks Buku 18,262 21.01.01.30.11 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 100 lbr, Cetak s/d 200 eks Buku 50,830 21.01.01.30.12 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 100 lbr, Cetak s/d 500 eks Buku 25,576 21.01.01.30.13 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 500 lbr, Cetak < 100 eks Buku 58,052 21.01.01.30.14 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 500 lbr, Cetak > 1000 eks Buku 42,504 21.01.01.30.15 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 500 lbr, Cetak s/d 100 eks Buku 55,844 21.01.01.30.16 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 500 lbr, Cetak s/d 1000 eks Buku 45,586 21.01.01.30.17 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 500 lbr, Cetak s/d 200 eks Buku 50,830 21.01.01.30.18 Cetak HVS 1 A4 60 gr, < 500 lbr, Cetak s/d 500 eks Buku 48,622 21.01.01.30.19 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 100 lbr, Cetak < 100 eks Buku 35,926 21.01.01.30.20 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 100 lbr, Cetak > 1000 eks Buku 46,782 21.01.01.30.21 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 100 lbr, Cetak s/d 100 eks Buku 35,926 21.01.01.30.22 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 100 lbr, Cetak s/d 1000 eks Buku 48,622 21.01.01.30.23 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 100 lbr, Cetak s/d 200 eks Buku 28,060 21.01.01.30.24 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 100 lbr, Cetak s/d 500 eks Buku 29,762 21.01.01.30.25 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak < 100 eks Buku 14,306 21.01.01.30.26 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak > 1000 eks Buku 25,576 21.01.01.30.27 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 100 eks Buku 22,586 21.01.01.30.28 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 1000 eks Buku 28,658 21.01.01.30.29 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 200 eks Buku 19,366 21.01.01.30.30 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 500 eks Buku 13,478 21.01.01.30.31 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 500 lbr, Cetak < 100 eks Buku 57,086 21.01.01.30.32 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 500 lbr, Cetak > 1000 eks Buku 9,568 21.01.01.30.33 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 500 lbr, Cetak s/d 100 eks Buku 57,086 21.01.01.30.34 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 500 lbr, Cetak s/d 1000 eks Buku 12,282 21.01.01.30.35 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 500 lbr, Cetak s/d 200 eks Buku 52,486 21.01.01.30.36 Cetak HVS 1 A4 70 gr, < 500 lbr, Cetak s/d 500 eks Buku 51,014 21.01.01.30.37 Cetak HVS 1 A4 80 gr, < 100 lbr, Cetak < 100 eks Buku 41,354 21.01.01.30.38 Cetak HVS 1 A4 80 gr, < 100 lbr, Cetak > 1000 eks Buku 28,658

(7)

21 BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.01.01.30.39 Cetak HVS 1 A4 80 gr, < 100 lbr, Cetak s/d 100 eks Buku 38,318 21.01.01.30.40 Cetak HVS 1 A4 80 gr, < 100 lbr, Cetak s/d 1000 eks Buku 14,628 21.01.01.30.41 Cetak HVS 1 A4 80 gr, < 100 lbr, Cetak s/d 200 eks Buku 34,040 21.01.01.30.42 Cetak HVS 1 A4 80 gr, < 100 lbr, Cetak s/d 500 eks Buku 31,050 21.01.01.30.43 Cetak HVS 1 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak < 100 eks Buku 28,658 21.01.01.30.44 Cetak HVS 1 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak > 1000 eks Buku 29,394 21.01.01.30.45 Cetak HVS 1 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 100 eks Buku 29,762 21.01.01.30.46 Cetak HVS 1 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 1000 eks Buku 32,246 21.01.01.30.47 Cetak HVS 1 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 200 eks Buku 26,542 21.01.01.30.48 Cetak HVS 1 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 500 eks Buku 18,262 21.01.01.30.49 Cetak HVS 1 A4 80 gr, < 500 lbr, Cetak < 100 eks Buku 59,846 21.01.01.30.50 Cetak HVS 1 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 58,880

21.01.01.30.51 Cetak HVS

1 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 43,194

21.01.01.30.52 Cetak HVS

1 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 46,782

21.01.01.30.53 Cetak HVS

1 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 51,612

21.01.01.30.54 Cetak HVS

1 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 49,174

21.01.01.30.55 Cetak HVS

1 Folio 70 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 47,978

21.01.01.30.56 Cetak HVS

1 Folio 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 49,772

21.01.01.30.57 Cetak HVS

1 Folio 70 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 58,052

21.01.01.30.58 Cetak HVS

1 Folio 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 53,498

21.01.01.30.59 Cetak HVS

1 Folio 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 52,256

21.01.01.30.60 Cetak HVS

1 Folio 80 gr, < 50 lbr, Cetak

> 1000 eks Buku 30,452

21.01.01.30.61 Cetak HVS

1 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 52,256

21.01.01.30.62 Cetak HVS

1 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 35,006

21.01.01.30.63 Cetak HVS

1 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 32,246

21.01.01.30.64 Cetak HVS

1 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 60,720

21.01.01.30.65 Cetak HVS

1 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 13,478

21.01.01.30.66 Cetak HVS

1 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 58,052

21.01.01.30.67 Cetak HVS

1 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 15,318

21.01.01.30.68 Cetak HVS

1 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 58,052

21.01.01.30.69 Cetak HVS

1 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 51,014

21.01.01.30.70 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 23,138

21.01.01.30.71 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

(8)

21 BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.01.01.30.72 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 21,344

21.01.01.30.73 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 11,684

21.01.01.30.74 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 51,014

21.01.01.30.75 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 14,030

21.01.01.30.76 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 33,810

21.01.01.30.77 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 23,736

21.01.01.30.78 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 31,602

21.01.01.30.79 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 25,576

21.01.01.30.80 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 51,014

21.01.01.30.81 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 26,220

21.01.01.30.82 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 58,282

21.01.01.30.83 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 43,194

21.01.01.30.84 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 17,710

21.01.01.30.85 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 46,138

21.01.01.30.86 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 51,014

21.01.01.30.87 Cetak HVS

1 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 49,174

21.01.01.30.88 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 35,926

21.01.01.30.89 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 14,628

21.01.01.30.90 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 25,576

21.01.01.30.91 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 23,138

21.01.01.30.92 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 28,658

21.01.01.30.93 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 20,102

21.01.01.30.94 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 14,030

21.01.01.30.95 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 47,380

21.01.01.30.96 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 36,478

21.01.01.30.97 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 49,174

21.01.01.30.98 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 28,658

21.01.01.30.99 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 30,130

21.01.01.30.100 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 57,638

21.01.01.30.101 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 9,798

21.01.01.30.102 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 57,638

21.01.01.30.103 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 12,834

21.01.01.30.104 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

(9)

21 BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.01.01.30.105 Cetak HVS

1 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 51,612

21.01.01.30.106 Cetak HVS

1 Kwarto 80 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 41,906

21.01.01.30.107 Cetak HVS

1 Kwarto 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 38,502

21.01.01.30.108 Cetak HVS

1 Kwarto 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 51,566

21.01.01.30.109 Cetak HVS

1 Kwarto 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 34,638

21.01.01.30.110 Cetak HVS

1 Kwarto 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 31,050

21.01.01.30.111 Cetak HVS

1 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 28,658

21.01.01.30.112 Cetak HVS

1 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 30,130

21.01.01.30.113 Cetak HVS

1 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 32,614

21.01.01.30.114 Cetak HVS

1 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 26,818

21.01.01.30.115 Cetak HVS

1 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 18,906

21.01.01.30.116 Cetak HVS

1 Kwarto 80 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 60,076

21.01.01.30.117 Cetak HVS

1 Kwarto 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 58,052

21.01.01.30.118 Cetak HVS

1 Kwarto 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 57,638

21.01.01.30.119 Cetak HVS

1 Kwarto 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 49,772

21.01.01.30.120 Cetak HVS

1/2 A4 60 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 17,710

21.01.01.30.121 Cetak HVS

1/2 A4 60 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 12,282

21.01.01.30.122 Cetak HVS

1/2 A4 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 16,146

21.01.01.30.123 Cetak HVS

1/2 A4 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 12,282

21.01.01.30.124 Cetak HVS

1/2 A4 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 14,030

21.01.01.30.125 Cetak HVS

1/2 A4 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 13,478

21.01.01.30.126 Cetak HVS 1/2 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak < 100 eks Buku 12,282 21.01.01.30.127 Cetak HVS 1/2 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak > 1000 eks Buku 4,922 21.01.01.30.128 Cetak HVS 1/2 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 100 eks Buku 10,442 21.01.01.30.129 Cetak HVS 1/2 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 1000 eks Buku 5,566 21.01.01.30.130 Cetak HVS 1/2 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 200 eks Buku 8,924 21.01.01.30.131 Cetak HVS 1/2 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 500 eks Buku 6,762 21.01.01.30.132 Cetak HVS 1/2 A4 60 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 28,658

21.01.01.30.133 Cetak HVS

1/2 A4 60 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 22,218

21.01.01.30.134 Cetak HVS

1/2 A4 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 27,370

21.01.01.30.135 Cetak HVS 1/2 A4 60 gr, < 500 lbr, Buku 22,586

21.01.01.30.136 Cetak HVS

1/2 A4 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 25,576

21.01.01.30.137 Cetak HVS

1/2 A4 60 gr, < 500 lbr,

(10)

21 BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.01.01.30.138 Cetak HVS

1/2 A4 70 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 18,630

21.01.01.30.139 Cetak HVS

1/2 A4 70 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 23,138

21.01.01.30.140 Cetak HVS

1/2 A4 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 17,066

21.01.01.30.141 Cetak HVS

1/2 A4 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 24,380

21.01.01.30.142 Cetak HVS

1/2 A4 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 14,030

21.01.01.30.143 Cetak HVS

1/2 A4 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 14,628

21.01.01.30.144 Cetak HVS 1/2 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak < 100 eks Buku 13,248 21.01.01.30.145 Cetak HVS 1/2 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak > 1000 eks Buku 13,478 21.01.01.30.146 Cetak HVS 1/2 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 100 eks Buku 11,362 21.01.01.30.147 Cetak HVS 1/2 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 1000 eks Buku 14,030 21.01.01.30.148 Cetak HVS 1/2 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 200 eks Buku 9,798 21.01.01.30.149 Cetak HVS 1/2 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 500 eks Buku 6,762 21.01.01.30.150 Cetak HVS 1/2 A4 70 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 29,762

21.01.01.30.151 Cetak HVS

1/2 A4 70 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 4,922

21.01.01.30.152 Cetak HVS

1/2 A4 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 28,658

21.01.01.30.153 Cetak HVS

1/2 A4 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 6,210

21.01.01.30.154 Cetak HVS

1/2 A4 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 26,818

21.01.01.30.155 Cetak HVS

1/2 A4 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 26,220

21.01.01.30.156 Cetak HVS

1/2 A4 80 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 19,504

21.01.01.30.157 Cetak HVS

1/2 A4 80 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 24,380

21.01.01.30.158 Cetak HVS

1/2 A4 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 19,504

21.01.01.30.159 Cetak HVS

1/2 A4 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 26,542

21.01.01.30.160 Cetak HVS

1/2 A4 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 17,066

21.01.01.30.161 Cetak HVS

1/2 A4 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 15,916

21.01.01.30.162 Cetak HVS 1/2 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak < 100 eks Buku 15,318 21.01.01.30.163 Cetak HVS 1/2 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak > 1000 eks Buku 14,030 21.01.01.30.164 Cetak HVS 1/2 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 100 eks Buku 14,030 21.01.01.30.165 Cetak HVS 1/2 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 1000 eks Buku 16,514 21.01.01.30.166 Cetak HVS 1/2 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 200 eks Buku 13,478 21.01.01.30.167 Cetak HVS 1/2 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 500 eks Buku 1,058 21.01.01.30.168 Cetak HVS 1/2 A4 80 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 30,452

21.01.01.30.169 Cetak HVS

1/2 A4 80 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 6,210

21.01.01.30.170 Cetak HVS

1/2 A4 80 gr, < 500 lbr,

(11)

21 BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.01.01.30.171 Cetak HVS

1/2 A4 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 4,370

21.01.01.30.172 Cetak HVS

1/2 A4 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 28,658

21.01.01.30.173 Cetak HVS

1/2 A4 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 24,380

21.01.01.30.174 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 18,262

21.01.01.30.175 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 12,834

21.01.01.30.176 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 16,744

21.01.01.30.177 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 13,248

21.01.01.30.178 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 14,628

21.01.01.30.179 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 14,030

21.01.01.30.180 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 12,834

21.01.01.30.181 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 50 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 5,566

21.01.01.30.182 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 11,040

21.01.01.30.183 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 6,210

21.01.01.30.184 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 9,798

21.01.01.30.185 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 6,762

21.01.01.30.186 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 29,164

21.01.01.30.187 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 23,138

21.01.01.30.188 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 28,658

21.01.01.30.189 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 23,138

21.01.01.30.190 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 26,220

21.01.01.30.191 Cetak HVS

1/2 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 24,978

21.01.01.30.192 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 14,030

21.01.01.30.193 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 50 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 14,030

21.01.01.30.194 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 12,052

21.01.01.30.195 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 15,364

21.01.01.30.196 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 10,442

21.01.01.30.197 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 8,050

21.01.01.30.198 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 19,504

21.01.01.30.199 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 24,380

21.01.01.30.200 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 17,710

21.01.01.30.201 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 24,978

21.01.01.30.202 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 15,916

21.01.01.30.203 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 100 lbr,

(12)

21 BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.01.01.30.204 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 30,452

21.01.01.30.205 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 5,566

21.01.01.30.206 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 29,164

21.01.01.30.207 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 6,762

21.01.01.30.208 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 27,370

21.01.01.30.209 Cetak HVS

1/2 Folio 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 26,956

21.01.01.30.210 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 15,916

21.01.01.30.211 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 50 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 15,318

21.01.01.30.212 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 15,318

21.01.01.30.213 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 17,066

21.01.01.30.214 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 14,030

21.01.01.30.215 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 9,798

21.01.01.30.216 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 20,516

21.01.01.30.217 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 24,978

21.01.01.30.218 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 20,102

21.01.01.30.219 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 27,370

21.01.01.30.220 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 18,262

21.01.01.30.221 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 16,514

21.01.01.30.222 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 31,050

21.01.01.30.223 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 6,762

21.01.01.30.224 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 29,164

21.01.01.30.225 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 8,602

21.01.01.30.226 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 29,164

21.01.01.30.227 Cetak HVS

1/2 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 24,978

21.01.01.30.228 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 16,100

21.01.01.30.229 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 10,442

21.01.01.30.230 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 14,628

21.01.01.30.231 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 11,040

21.01.01.30.232 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 12,282

21.01.01.30.233 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 12,282

21.01.01.30.234 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 10,442

21.01.01.30.235 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 3,404

21.01.01.30.236 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

(13)

21 BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.01.01.30.237 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 3,772

21.01.01.30.238 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 7,360

21.01.01.30.239 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 4,922

21.01.01.30.240 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 26,818

21.01.01.30.241 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 20,792

21.01.01.30.242 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 26,220

21.01.01.30.243 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 21,344

21.01.01.30.244 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 24,380

21.01.01.30.245 Cetak HVS

1/2 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 23,138

21.01.01.30.246 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 11,684

21.01.01.30.247 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 12,282

21.01.01.30.248 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 9,798

21.01.01.30.249 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 12,834

21.01.01.30.250 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 8,602

21.01.01.30.251 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 5,566

21.01.01.30.252 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 17,066

21.01.01.30.253 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 21,942

21.01.01.30.254 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 15,916

21.01.01.30.255 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 23,000

21.01.01.30.256 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 12,834

21.01.01.30.257 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 13,478

21.01.01.30.258 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 28,060

21.01.01.30.259 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 3,174

21.01.01.30.260 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 27,370

21.01.01.30.261 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 4,370

21.01.01.30.262 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 25,576

21.01.01.30.263 Cetak HVS

1/2 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 24,978

21.01.01.30.264 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 14,030

21.01.01.30.265 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 12,834

21.01.01.30.266 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 12,834

21.01.01.30.267 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 15,318

21.01.01.30.268 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 12,282

21.01.01.30.269 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

(14)

21 BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.01.01.30.270 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 18,262

21.01.01.30.271 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 23,000

21.01.01.30.272 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 17,710

21.01.01.30.273 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 24,978

21.01.01.30.274 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 15,916

21.01.01.30.275 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 14,030

21.01.01.30.276 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 29,164

21.01.01.30.277 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 4,370

21.01.01.30.278 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 26,818

21.01.01.30.279 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 6,762

21.01.01.30.280 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 26,818

21.01.01.30.281 Cetak HVS

1/2 Kwarto 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 23,000

21.01.01.30.282 Cetak HVS 1/3 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak < 100 eks Buku 9,200 21.01.01.30.283 Cetak HVS 1/3 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak > 1000 eks Buku 1,886 21.01.01.30.284 Cetak HVS 1/3 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 100 eks Buku 6,762 21.01.01.30.285 Cetak HVS 1/3 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 1000 eks Buku 3,174 21.01.01.30.286 Cetak HVS 1/3 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 200 eks Buku 6,440 21.01.01.30.287 Cetak HVS 1/3 A4 60 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 500 eks Buku 2,530 21.01.01.30.288 Cetak HVS 1/3 A4 60 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 15,318

21.01.01.30.289 Cetak HVS

1/3 A4 60 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 8,602

21.01.01.30.290 Cetak HVS

1/3 A4 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 12,834

21.01.01.30.291 Cetak HVS

1/3 A4 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 9,798

21.01.01.30.292 Cetak HVS

1/3 A4 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 11,684

21.01.01.30.293 Cetak HVS

1/3 A4 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 9,798

21.01.01.30.294 Cetak HVS

1/3 A4 60 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 26,542

21.01.01.30.295 Cetak HVS

1/3 A4 60 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 18,906

21.01.01.30.296 Cetak HVS

1/3 A4 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 24,380

21.01.01.30.297 Cetak HVS

1/3 A4 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 20,378

21.01.01.30.298 Cetak HVS

1/3 A4 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 23,000

21.01.01.30.299 Cetak HVS

1/3 A4 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 21,942

21.01.01.30.300 Cetak HVS 1/3 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak < 100 eks Buku 10,442 21.01.01.30.301 Cetak HVS 1/3 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak > 1000 eks Buku 9,798 21.01.01.30.302 Cetak HVS 1/3 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 100 eks Buku 8,602

(15)

21 BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.01.01.30.303 Cetak HVS 1/3 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 1000 eks Buku 11,040 21.01.01.30.304 Cetak HVS 1/3 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 200 eks Buku 6,762 21.01.01.30.305 Cetak HVS 1/3 A4 70 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 500 eks Buku 3,404 21.01.01.30.306 Cetak HVS 1/3 A4 70 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 24,978

21.01.01.30.307 Cetak HVS

1/3 A4 70 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 20,102

21.01.01.30.308 Cetak HVS

1/3 A4 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 14,030

21.01.01.30.309 Cetak HVS

1/3 A4 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 20,102

21.01.01.30.310 Cetak HVS

1/3 A4 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 11,684

21.01.01.30.311 Cetak HVS

1/3 A4 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 11,684

21.01.01.30.312 Cetak HVS

1/3 A4 70 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 26,220

21.01.01.30.313 Cetak HVS

1/3 A4 70 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 2,162

21.01.01.30.314 Cetak HVS

1/3 A4 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 26,220

21.01.01.30.315 Cetak HVS

1/3 A4 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 1,886

21.01.01.30.316 Cetak HVS

1/3 A4 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 23,000

21.01.01.30.317 Cetak HVS

1/3 A4 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 23,138

21.01.01.30.318 Cetak HVS 1/3 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak < 100 eks Buku 11,362 21.01.01.30.319 Cetak HVS 1/3 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak > 1000 eks Buku 11,684 21.01.01.30.320 Cetak HVS 1/3 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 100 eks Buku 11,362 21.01.01.30.321 Cetak HVS 1/3 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 1000 eks Buku 12,834 21.01.01.30.322 Cetak HVS 1/3 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 200 eks Buku 9,798 21.01.01.30.323 Cetak HVS 1/3 A4 80 gr, < 50 lbr, Cetak s/d 500 eks Buku 5,566 21.01.01.30.324 Cetak HVS 1/3 A4 80 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 17,710

21.01.01.30.325 Cetak HVS

1/3 A4 80 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 21,344

21.01.01.30.326 Cetak HVS

1/3 A4 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 16,100

21.01.01.30.327 Cetak HVS

1/3 A4 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 23,138

21.01.01.30.328 Cetak HVS

1/3 A4 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 1,656

21.01.01.30.329 Cetak HVS

1/3 A4 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 12,834

21.01.01.30.330 Cetak HVS

1/3 A4 80 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 27,554

21.01.01.30.331 Cetak HVS

1/3 A4 80 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 2,530

21.01.01.30.332 Cetak HVS

1/3 A4 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 25,576

21.01.01.30.333 Cetak HVS

1/3 A4 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 4,922

21.01.01.30.334 Cetak HVS

1/3 A4 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 26,220

21.01.01.30.335 Cetak HVS

1/3 A4 80 gr, < 500 lbr,

(16)

21 BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.01.01.30.336 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 9,798

21.01.01.30.337 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 50 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 2,530

21.01.01.30.338 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 8,050

21.01.01.30.339 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 3,772

21.01.01.30.340 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 6,762

21.01.01.30.341 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 3,404

21.01.01.30.342 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 15,916

21.01.01.30.343 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 9,200

21.01.01.30.344 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 13,478

21.01.01.30.345 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 10,442

21.01.01.30.346 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 12,282

21.01.01.30.347 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 10,442

21.01.01.30.348 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 27,370

21.01.01.30.349 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 19,504

21.01.01.30.350 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 24,978

21.01.01.30.351 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 21,344

21.01.01.30.352 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 23,736

21.01.01.30.353 Cetak HVS

1/3 Folio 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 22,586

21.01.01.30.354 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 11,040

21.01.01.30.355 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 50 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 10,672

21.01.01.30.356 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 9,200

21.01.01.30.357 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 12,282

21.01.01.30.358 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 7,728

21.01.01.30.359 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 4,370

21.01.01.30.360 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 17,066

21.01.01.30.361 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 20,792

21.01.01.30.362 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 13,800

21.01.01.30.363 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 20,792

21.01.01.30.364 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 12,282

21.01.01.30.365 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 12,282

21.01.01.30.366 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 26,542

21.01.01.30.367 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 3,174

21.01.01.30.368 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 500 lbr,

(17)

21 BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.01.01.30.369 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 4,370

21.01.01.30.370 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 23,736

21.01.01.30.371 Cetak HVS

1/3 Folio 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 23,736

21.01.01.30.372 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 12,282

21.01.01.30.373 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 50 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 12,282

21.01.01.30.374 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 12,282

21.01.01.30.375 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 14,030

21.01.01.30.376 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 10,442

21.01.01.30.377 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 6,762

21.01.01.30.378 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 18,906

21.01.01.30.379 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 22,586

21.01.01.30.380 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 16,744

21.01.01.30.381 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 23,736

21.01.01.30.382 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 15,318

21.01.01.30.383 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 13,478

21.01.01.30.384 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 28,658

21.01.01.30.385 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 3,404

21.01.01.30.386 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 26,542

21.01.01.30.387 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 5,566

21.01.01.30.388 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 27,370

21.01.01.30.389 Cetak HVS

1/3 Folio 80 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 22,218

21.01.01.30.390 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 8,050

21.01.01.30.391 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 1,288

21.01.01.30.392 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 5,566

21.01.01.30.393 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 1,886

21.01.01.30.394 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 4,922

21.01.01.30.395 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 1,610

21.01.01.30.396 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 13,478

21.01.01.30.397 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 6,762

21.01.01.30.398 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 11,684

21.01.01.30.399 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 7,958

21.01.01.30.400 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 9,798

21.01.01.30.401 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 100 lbr,

(18)

21 BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.01.01.30.402 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 24,978

21.01.01.30.403 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 17,066

21.01.01.30.404 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 23,000

21.01.01.30.405 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 18,906

21.01.01.30.406 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 21,344

21.01.01.30.407 Cetak HVS

1/3 Kwarto 60 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 20,378

21.01.01.30.408 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 8,924

21.01.01.30.409 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 10,442

21.01.01.30.410 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 6,762

21.01.01.30.411 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 11,040

21.01.01.30.412 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 8,602

21.01.01.30.413 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 1,886

21.01.01.30.414 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 15,318

21.01.01.30.415 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 20,378

21.01.01.30.416 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 12,834

21.01.01.30.417 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 19,504

21.01.01.30.418 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 8,602

21.01.01.30.419 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 100 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 9,798

21.01.01.30.420 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 24,978

21.01.01.30.421 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 2,392

21.01.01.30.422 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 24,702

21.01.01.30.423 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 1,610

21.01.01.30.424 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 21,344

21.01.01.30.425 Cetak HVS

1/3 Kwarto 70 gr, < 500 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 21,344

21.01.01.30.426 Cetak HVS

1/3 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 11,684

21.01.01.30.427 Cetak HVS

1/3 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 11,684

21.01.01.30.428 Cetak HVS

1/3 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 100 eks Buku 11,684

21.01.01.30.429 Cetak HVS

1/3 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 1000 eks Buku 13,478

21.01.01.30.430 Cetak HVS

1/3 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 200 eks Buku 10,442

21.01.01.30.431 Cetak HVS

1/3 Kwarto 80 gr, < 50 lbr,

Cetak s/d 500 eks Buku 6,210

21.01.01.30.432 Cetak HVS

1/3 Kwarto 80 gr, < 100 lbr,

Cetak < 100 eks Buku 18,906

21.01.01.30.433 Cetak HVS

1/3 Kwarto 80 gr, < 100 lbr,

Cetak > 1000 eks Buku 21,942

21.01.01.30.434 Cetak HVS

1/3 Kwarto 80 gr, < 100 lbr,

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :