This document ∗ has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of

110  Download (0)

Teks penuh

(1)

}mªt n¢gm¡nQtmh¡ªdS¢k¡y nm:

}m¡nQ ªvHQkzn¡T¡rQy: kv¢t¡rQkQk¢kªksr£ Á

ªvd¡nQt¡¡rQyvrQªy¡ ªm snQn¢DtQt¡mQ sd¡ hQËt¢ ¼

ÁÁ

£r¡rQæpQÈlQ t¢ËªvHQkzÉ«zy¡℄Q aˬ¢Q©yQt

ÁÁ } ªt¢kpQp¢rpnQtmQ ÁÁ

This document

has been prepared by

Sunder Kidambi

with the blessings of

} rHQgr¡m¡Çj mh¡ªdS¢k℄Q

His Holiness

´

sr¯

ımad ¯

an

. d

. avan

of

´

sr¯

ıra ˙

ngam

(2)
(3)

1

am¢ËtrMQ℄¢

. . . .

5

2

at¢k¡rHQk¢rkmQ

. . . .

13

3

am¢Ët¡Âv¡t¢℄¢

. . . .

25

4

prmptª¡p¡℄mQ

. . . .

35

5

prmtpHQkmQ

. . . .

41

6

©myQv¢rtm¡℄Qm¢ymQ

. . . .

53

7

a«zkQklpQptQÆ

. . . .

61

8

aËtQtpMQkmQ

. . . .

63

9

} «vNvt¢℄r¢

. . . .

65

10

t¢ËQ¢℄Q℄m¡«l

. . . .

67

11

pnQn¢Ën¡mmQ

. . . .

71

12

t¢ËmnQt¢rQÂËkQÀ

. . . .

75

13

ÆvyQÂËkQÀ

. . . .

77

14

rmQªl¡kQÂËkQÀ

. . . .

79

15

k£t¡rQtQtHQk¢rkmQ

. . . .

81

16

ÉmQmN¢kQªk¡«v

. . . .

85

17

nvmN¢m¡«l

. . . .

89

18

pQrpnQt¡rmQ

. . . .

93

19

Ak¡rn¢ymmQ

. . . .

99

(4)
(5)

}mªt n¢gm¡nQtmh¡ªdS¢k¡y nm:

ÁÁ am¢ËtrMQ℄¢ ÁÁ

£©r¡℄Q æpQÈlQ t¢ËªvHQkzmQ u«zy¡℄Q

p¡©r¡℄QVQ ©¡℄Q℄ p[©m¡[¢Ê¬Q - O©r¡℄Q

t¡ª℄ a«my¡ªt¡ t¡rN¢y¢lQ v¡[Qv¡rQkQÀ

v¡ª℄VpQ ªp¡m¬ÍmQ v¡[QÍ

tmQprmQ e℄QV¢rHQk¢tQ

t¬r¡m℄mQ tnQtˬ¡lQ

umQprQ ©t¡ÎmQ t¢Ëm¡lQ

uknQªtVQÀmQ up¡y©m¡℄QV¡lQ

nmQp¢Vv¢tQ ÆyrQm¡VQV¢y

M¡℄pQ ©pËmQ tkªv¡rQ

mQp¢rt¡ymQ o℄QV¢Q

t¢rQkQÀmQ n¢«l ¡rQnQt℄ªm

(1)

kzlÉttQ«tkQ k«znQÆ ªrQtQt

t¢Ëm¡lQ

a^k¡zQ^y

nmQ ªt¢krQ tmQ

n¢«l pVQV¢Q ªrQnQªt¡ªm

(2)

ÉtQt¢kQkˬQ âz

é℄Q«VtQ ©t¬¢É℄Q℄mQ

itQ t¢kQk¡lQ EVQÀmQ itmQ

(3)

é℄QV¢lQ oËé℄QmQ

év¢rNQ ÄmQ ÉnQn¡℄QÀmQ

ªt¡℄QVtQ ©t¡«lÊmQ ÆyrQ

(4)

uy¢ËÉzÌmQ

uzl¡k ªv¡HQk¢tQ

ty¢rQ ©vNQ ©NyQ

t¡rN¢ªy¡ÄNQ z¡℄Q py¢r¢lQ

k«¬ªp¡lQ

aÂr«rkQ k¡yQnQt¡℄Q

t℄Q «ky¢lQ

v«¬ªp¡lQ

emQ A¢r¢yrQ v¡kQÀ

(5)

a«lyVQV ArÉtkQkzlQ

akQkzlQ uNQ z Ék¢lQ

v¢«lyVQV n℄QmN¢©vVQÈ

©vy¢lQ n¢lªv¡HQÀ pklQ

Æ«lÊVQV℄ e℄QprQ

æm«V âÄnQÆ[¡yQ É^y¡VQÀ

(6)

utQt¢ t¢kÎmQ

u«r é℄QV¢℄Q ÉmQé℄QmQ

¢tQtmQ uNrtQ ©t¬¢v¢tQt¡rQ

ÉtQt¢ tËmQ

él m«Vy¢℄Q

É^ªrQ Ék¢lQvNQ N℄Q

£lmV¢v¡rQ ¢lrQ

(7)

e℄kQÀr¢y℄Q e℄Æ prmQ e℄Q ªp©V℄Q℄¡Æ

i«vy«℄tQÆmQ i«Vy¢lQl¡ i«VkQk«ztQªt¡mQ

t℄kQk¢«N o℄QV¢lQl¡t t¢Ëm¡lQ p¡tmQ

¡t℄ÉmQ pyÑmQ e℄Q lHQk¬Q t£rQnQªt¡mQ

u℄kQk¢t©m℄Q©V¡Ë p¡k℄Q u«rtQtÆVQªV¡mQ

utQtm℄¡mQ av℄Q utv¢ elQl¡mQ kNQ ªz¡mQ

i℄¢kQk vËm«v kvr iknQªt¡mQ ª¡kmQ

i«myvªr¡©z¡℄QV¢℄¢ n¡mQ iËkQÀmQ n¡ª¬

(8)

ttQÆvHQk¬Q elQl¡mQ

tkv¡lQ aV¢v¢tQÆ

ÉtQt¢ v[¢ tnQt¡rQ ©m¡yQk[ªl

atQ t¢vtQt¢lQ

ArÉtmQ AV¡mQ

iË n¢ltQt¢lQ e℄Q«rtQt¡rQ

t¡rÉtlQ OÆv¢tQt¡rQ t¡mQ

(9)

t¢Ën¡rN©℄ÑmQ ©tyQvÉmQ

¢tQÆmQ a¢tQÆmQ e℄Q

©pË n¡℄Qm«V É^ªp¢y

ttQÆvmQ é℄QV¢«v ªkzQÄ

oË n¡¬Q uNrQnQtvrQ

uyQÊmQ v«ky℄QV¢ o℄Qkv¡rQ

iË n¡lQ eÎtQt¢℄Q

ityHQk¬Q Ot¢y eNQ ÀNªr

(10)

k¡rNm¡yQ uy¢r¡k¢ a«℄tQÆmQ k¡kQÀmQ

kË«N Ék¢lQ km«lÊz℄Q ilHQÀm¡mQ

n¡rN℄¡rQ v^v¡℄ uy¢rQk¬Q elQl¡mQ

n¡mQ e℄Q nlQ a^«mkQªkVQÀm¡mQ

t¡rN¢n£rQ Étl¡℄ m¡«y k¡lmQ

t℄¢v¡℄Q e℄QV¢«v uËv¡mQ t℄Q«mt¡ÑmQ

àrN¢£rQ mt¢Ê«zy ÀËkQk¬Q k¡zQzkQ

(7)

apQp^ n¢℄QV

aml℄Q p^©ylQl¡mQ

ipQp^ emQ ɬQ¬tQ©tÎt¢℄¡rQ

-epQp^ÊmQ

Er¡rQ ÂËt¢ o¬¢y¡lQ

iˬQn£kQÀmQ

t¡r¡pt¢ a«℄y¡rQ t¡mQ

(12)

©mQ©p¡℄Q k[l¢«NQ

©yQy¡¬Q amËmQ t¢ËvrHQkrQ

a℄QprQkQk^yvr¡yQ

a^â^y n¡É«rtQªt¡mQ

i℄QptQ ©t¡«k©y℄ eNQ N¢y

é℄QV¢lQ eÎtQt«zªv

WmQptQ©t¡Ë ©p¡Ë¬Q

AËy¢rQ k¡kQÀmQ aÉ©t℄ªv

(13)

y¡℄Q aV¢ÊmQ Âzr¡k¢ n¢℄QªV℄Q

mVQmQ y¡Æmªl℄Q

v¡℄Q amËmQ t¢Ëm¡lQ a^ªy℄Q

mVQªV¡rQ pVQm¢ªl℄Q

t¡℄Q aÉt¡mQ av℄Q t℄Q

rªN r©N℄QV«znQªt℄Q

m¡℄m¢l¡ a^«mpQ

pN¢ èNQ z m℄tQt¢℄ª℄

(14)

£lmQ kvrQnQt¢ÄmQ

ªt¢krQ ªt¢℄Q ©pË«my¢℄¡lQ

ælHQk¬Q a℄Q℄

Ær¢tHQk¬Q m¡yQtQt℄ ÆMQlQ tËmQ

ªk¡lmQ k[¢nQt¢zkQ

àV¢yk¡lmQ ÀV¢tQÆ n¢℄QªV¡mQ

ªml¢HQÀ n¡mQ p¢Vªv¡mQ

ªv«l vNQ N«℄ ªmÍƪm

(15)

vNQ «m uknQt aˬ¡lQ

vrnQtËmQ m¡tv℄¡rQ

uNQ «m ÊNrQnQtvrQ

OÆv¢kQk¢℄QV u«rv[¢ªy

t¢NQ «mtËmQ ©t¬¢©v¡℄QV¡lQ

t¢N¢y¢Ë¬Q n£HQk¢yn¡mQ

tNQ «m k[¢nQt℄mQ

ttQÆvmQ k¡ÅmQ trtQt¢℄ªm

(16)

n¡r¡yN℄Q pr℄Q

n¡mQ avÑkQÀ n¢«l a^ªy¡mQ

ª¡r¡t«℄tQÆmQ

av℄Q uzmQ©p℄QÑmQ ÂËt¢k¬¡lQ

£r¡rQ ©pËnQt«ktQ

ªt¢krQ emQ«mtQ t¢ËtQÆtl¡lQ

t£r¡ mylQ akVQmQ

t¢VmQp¡tQ ©t¬¢ÍVQV℄ªm

(17)

o℄QªV Èk©l℄Q

uNrQnQtvrQ k¡zQztQ t¢Ëvˬ¡lQ

a℄QªV a«zkQklmQ ©k¡NQ z

nmQ atQt¢k¢r¢tQ t¢Ëm¡lQ

i℄QªV i«y¢℄Q i«Ny^ ªrQpQprQ

i℄¢pQ p¢Vªv¡mQ

(8)

¢ py℄¢lQ p^y¡t tkªv¡rQ emQ«mQ

ªrQkQk

a«zkQklmQ ©k¡NQ z t¢Ëm¡lQ t¡ª℄

mp¢Vv¢ytQt[¢y¡ v¡℄¢lQ «vkQÀmQ

m℄ªm! n£ mk¢[¡ªt iËpQp©t℄Q ©k¡lQ

uvÆ℄kQÀ«rkQªk℄Q iHQk¢ËkQÀHQk¡lmQ

oË p¢«[ÊmQ ÈÀt¡t uNrQtQt¢ ªvNQ ^pQ

©pv©tlQl¡mQ iHQªk n¡mQ ©pVQ v¡[pQ

ªpr^«my¡lQ E©t℄QV¢kª[lQ n£ªy

(19)

¡kQk¢yrQ «℄rQk¬Q

¡rQv¡krQ ¡HQk¢yrQ «vrQ mVQmQ

t¡kQk¢yrQ çlQk¬Q ¢«tytQ

t℄¢m«Vy¢℄Q kËtQ«t

v¡kQk¢ymQ ÉpQpt¢℄¡lQ

v«k ©yQÆ v¢y¡kr¢tQªt¡mQ

ªtkQk¢ m℄tQƬQ it«℄tQ

t¢N¢y¢Ë¬Q n£HQÀm¢ª℄

(20)

t¬Q¬tQ ÆN¢y¢ÑmQ

t¡yQªp¡lQ irHQÀmQ t℄¢tQ tkv¡lQ

u¬Q¬tQÆ«Vk¢℄QV

utQtm℄Q t℄Q«m uNrQnQÆ«rtQªt¡mQ

ɬQ©¬¡tQt v¡t¢yrQ

É℄Qª℄vr¢℄Q eHQk¬Q ÉkQk¢yrQp¡lQ

©v¬Q¬tQt¢«zy¢lQ nr¢ªp¡lQ

v¢[¢kQk¢℄QV v£NrQkª¬

(21)

©yQªylQ mV©m℄Q

ªt¢k℄Q t¡«t avÑ«rtQt

©myQªy aˬQ ©p¡Ë¬Q â^y

eNQ mt¢ k¡tl¢y¡mQ

©p¡yQªy p«kÈl℄Q

Wy¢rNQ ©z¡℄Q ©p¡ËHQkËv¢

«kªy kQkrkQ k¡vl℄Q

k¡vlQ a«znQtvrQkQªk

(22)

anQtm¢lQ At¢ªtv℄Q a[¢©yQt«ztQt

a«l ªv«l Ot m«zyQ

©nQtm¢[Q çlQ vÀtQt ¢ m¡ m℄¢QrQ

¢«kQ ¢V¡HQ«kyÆ ªp¡lQ

nQtmQ el¡mQ u«rpQp i«v©y℄Q

tHQk¬Q

itytQtzkQk¢

a^ªy¡mQ

pnQtmQ el¡mQ akQk aˬQ tnQÆknQÆ

(9)

ÉkQÀN m¡«yy¢℄Q

é©vzQ^℄Q k£[QvËév«kÊmQ

ikQÀNm¢℄QV¢ ilHQk¢y

k¡lQ Â[¢ i℄ÉmQ

nVQÀN©m¡℄Q«z n¡kÉmQ

n¡r¡yN℄Q uzmQp¡yQQ

¢VQÀNmQ aVQV«v©y℄Q«rtQt¡rQ

eHQk¬Q ªt¢kªr

(24)

e℄©t℄QpÆmQ

y¡℄Q e℄QpÆmQ i℄QV¢tQ

t℄©t℄Q t℄Q«℄ÊmQ k¡N¡Æ

-u℄©t℄Q

m¡tvtQt¡lQ m¡tvVQªk

v℄Qprm¡yQ m¡yQpQpt℄¢lQ

«ktvtQt¡℄Q «kv¬r¡℄Q k¡NQ

(25)

plQ v¢«℄ v℄Qky¢VQV¡lQ

pnQt ÉVQ[lQk¢℄QV℄ËmQ

nlQv¢«℄ ézQ^y

n¡rN℄¡rQ ptmQ ©pVQVvËmQ

©t¡lQv¢«℄ e℄QmQ ilQl¡Q

ª¡t¢ v¡℄vËmQ ÂËt¢Q

©lQv¢«℄ OrQnQtvrQ

£vrQ e℄QªV¡tQ ¢VnQt℄ªm

(26)

ArNHQk¬Q elQl¡mQ

a^âz ªmlQ n¢℄QV

k¡rNm¡yQ o℄QV¡lQ klHQk¡t¡℄Q

-n¡rNª℄

nmQªmlQ v¢«℄ k^ÊmQ

nlQ v[¢y¢lQ t¡℄Q n¢℄Q

t℄Q ªm℄¢ tnQtËÏmQ t¡℄Q

(27)

ÀzlQm¢« o℄QV¢ÊmQ

à^ÊmQ n¢℄QV ©k¡ÄnQÆyËmQ

uzlQm¢«tQ ªt¡℄QmQ uy¢ËmQ

uy¢rQkQÀy¢ËmQ i«VÊmQ

kzlQm¢«kQ kNQ z

tr¬tQt¢r¬Q a«v ªk¡tQt ©p¡℄QñlQ

mzlQm¢« v¡rQtQ«t

at℄Q ©p¡Ë¬Q e℄Q℄ vÀtQt℄ªm

(28)

ttQÆvmQ t℄Q℄¢lQ

v¢r¢tQt¢ztQ ªt¡℄QmQ irNQ Ät℄¢lQ

ptQt¢ v¢lkQk¢y

p¡NQ zrQ v£ÂmQ p¡ÉV¡rQ

etQt¢«ÊmQ ©t¡ÎªttQt¢y

k£rQtQt¢yrQ eNQ t¢«y¡rQ

ÂtQtrQ u«rtQt

¬kmQ aËnQt¢y æyvªr

(29)

v¢«℄tQ t¢r¬Q m¡VQV¢y

ªvt¢yrQ tnQt nlQ v¡ktQt¡lQ

a«℄tQÆmQ aV¢nQtp¢℄Q

AmQ pyÑ©m℄ a«znQªt¡mQ

m℄tQt¢lQ iËnQÆ

mËnQtÉt¡k¢y m¡tv℄¡rQ

(10)

OÆ m«V n¡℄Qkt℄¢lQ

OHQÀmQ oË é℄QV¢Ñ¬Qª¬

n£t¢©nV¢ vÎv¡ n¢VQk¢℄QªV¡mQ

-ªp¡tmËmQ

ªpr¡y¢rÉmQ

t¢ËÍmQ p¢r¢y¡t

n¡r¡yN℄Q aˬ¡lQ n¡mQ

(31)

U℄Q tnQÆ n¢«l n¢℄QV uy¢ËmQ tnQÆ

OrQ

uy¢r¡k¢ u¬Q o¬¢ªy¡Ä«VnQt n¡t℄Q

t¡℄Q tnQt i℄QÑy¢«r e℄©t℄Q℄¡mlQ

nlQlV¢ÍmQ tnQtkl¡ nlÉmQ tnQÆ

t¡℄Q tnQt nlQ v[¢y¡lQ t¡[QnQt e℄Q«℄tQ

t℄Q t℄kQªk p¡rm¡ktQ t¡ª℄ eNQ N¢

v¡℄Q tnQÆ mlr^ÊmQ tnQÆ

v¡ª℄¡rQ

v¡[QQ¢tr m℄Q℄ˬ¡lQ vr¢tQt¢zQz¡ª℄

(32)

t¢Ëm¡lQ a«zy¢«Nªy

t¢NQ rN¡kQ ©k¡NQ Ä

t¢Ëm¡lQ a^ i«Nªy ªrQv¡rQ

-oË m¡lQ

aˬ¡lQ aˬ¡t

v¡ª℄¡rQk¬Q v¡[QQ¢

aˬ¡lQ nmkQk¬¢tQt¡rQ AyQnQÆ

(33)

ªrQkQÀmQ t¢Ëmk¬Q ªrQtQt¢y¢lQ

m℄QÑtlQ £rQpQ ©pr¢ªy¡VQÀ

EVQÀmQ ÀNHQk¬Q

ilkQk¡mQ v^v¢lQ i«N a^k¬Q

p¡rQkQÀmQ rNQ at¢lQ

pVQtlQ n℄Q℄¢«l n¡mQ ©pmQªp

EVQk¢℄QV elQ«lk¬Q elQl¡kQ

k«¬ aV©vNQ N¢℄ªm

(34)

t¢Ëm¡lQ a^y¢«N ªrQnQÆ

t¢k[QnQt a^«m ©pVtQ

t¢Ë n¡rN℄Q rNQ

t¢NQ rN¡ktQ ÆN¢nQt«zªv¡rQ

oË n¡¬Q u«VkQk

uy¢rQtËmQ mnQt¢rmQ Ot¢y n¡mQ

vËn¡¬Q pÎtVQ v¡ÎmQ

v«kyt¢lQ m℄QÑvªm

(35)

mVQ©V¡Ë pVQV¢℄QV¢

vnQt«znQt¡rQkQ©klQl¡mQ

ÀVQVmQ aV¢y¡t ªk¡vl℄¡rQ

-ÉVQmQ

v¢«℄ v¢ÄtQÆ

v¢NQ Nvªr¡©z¡℄QV v¢«rk¢℄QV¡rQ

(11)

elQl¡tQ tËmÉmQ

e℄Q«℄ ik[QnQt¢ztQ t¡℄Q ik[¡Æ

elQl¡nQ t℄©t℄

elQl¡mQ uknQtˬQ tnQt p¢r¡℄Q

mlQl¡rQ mtkQk¬¢©V¡tQt

v¢«℄tQt¢r¬Q m¡yQpQp℄Q e℄QV

©¡lQl¡lQ

i℄¢ oËk¡lQ ª¡k¢y¡tQ ÆN¢ÍVQV℄ªm

(37)

v¢«℄tQ t¢r¬Q m¡VQV¢y

ªvt¢yrQ tnQtˬQ v¡ktQt¡lQ

a«℄tQÆmQ aV¢nQtp¢℄Q

AmQ pyÑ©m℄ a«znQªt¡mQ

m℄tQt¢l¢ËnQÆ

mËnQtÉt¡k¢y m¡tv℄¡rQ

n¢«℄tQtlQ mVtQtlQ ar¢t¡k¢

n¢℄QV℄ n£¬Q k[ªl

(38)

ezQ^lQ AV¢rNQ ^lQ o℄QV¢lQ

eHQÀmQ AV¢ymQÈv¡rQ

v¢zQz A pVQmQ A

v£Ä kNQ Ä ªmÍv¡rQ

¢zQzr¡℄ ªtÂyrQnQt

ªt¢krQkQÀyrQnQÆ ªmlQ

ezQÄ é℄QmQ UztQtÆ

enQ«t m¡lQ irkQkªm

(39)

(12)
(13)

}mªt n¢gm¡nQtmh¡ªdS¢k¡y nm:

ÁÁ at¢k¡rHQk¢rkmQ ÁÁ

£©r¡℄Q æpQÈlQ t¢ËªvHQkzmQ u«zy¡℄Q

p¡©r¡℄QVQ ©¡℄Q℄ p[©m¡[¢Ê¬Q - O©r¡℄Q

t¡ª℄ a«my¡ªt¡ t¡rN¢y¢lQ v¡[Qv¡rQkQÀ

v¡ª℄VpQ ªp¡m¬ÍmQ v¡[QÍ

©p¡yQ«k É℄¢ èttQt¡rQ ªpy¡[Qv¡rQ

tNQ

©p¡ËnlQvËmQ À˪k℄Q v¢zQÄ¢tQt℄Q

ÆyQy Àlªkr℄Q nmQ p¡Nn¡t℄Q

©t¡NQ zr^pQ©p¡^ m[¢« vnQt ª¡t¢

«vy©mlQl¡mQ m«Vv¢¬HQk v¡¬QªvlQ EnQÆmQ

mHQ«kyrQªk¡℄Q e℄QV¢vrQk¬Q mk¢[QnQÆ p¡ÄmQ

©yQy tm¢[Q m¡«lk¬Q n¡mQ ©t¬¢yªv¡t¢tQ

©t¬¢y¡t m«V n¢lHQk¬Q ©t¬¢k¢℄QªV¡ªm

(1)

i℄QptQt¢lQ i«VMQÂtl¢lQ i«ÊmQ ªpVQV¢lQ

ik[¡t plQÌVv¢lQ ir¡km¡VQV¢lQ

t℄QpVQV¢lQ v¢«℄ v¢lkQk¢lQ tkªv¡kQktQt¢lQ

ttQÆvtQ«t uNrQtQÆtl¢lQ t℄Q«my¡kQk¢lQ

a℄QprQkQªk avtr¢kQÀmQ Ay℄Q n¢VQk

aËm«Vk¬Q tm¢[Q ©yQt¡℄Q t¡ª¬ ©k¡NQ Ä

Æ℄QpVQV mÆrkv¢ ªt¡℄QVkQ k¡zQÄmQ

©t¡lQv[¢ªy nlQv[¢k¬Q ÆN¢v¡rQkzQªk

(2)

e℄QÑy¢rQ tnQt¬¢tQtv«rQ rNmQ ÈkQÀ

y¡℄Q a«zªv avrQÀËkQk¬Q n¢«r vNHQk¢pQ

p¢℄Q℄ˬ¡lQ ©pËmQèærQ vnQt v¬Q¬lQ

©pr¢ynmQp¢ A¬vnQt¡rQ mNkQk¡lQ nmQp¢

n℄Q©℄V¢«y avrQkQÀ«rtQt uyQykQ©k¡NQ z¡rQ

(14)

i℄Q℄ÉttQ t¢Ëmk¬Q e℄QV¢v«r É℄Q℄¢zQÄ

emQ©pËm¡℄Q t¢Ëv^k¬Q a«zk¢℄QªVª℄

(3)

ArNçlQ v[¢Q ©vQ«v

a[¢tQt¢ÄmQ WÆkrQkQÀ

OrQ

v¡rNm¡yQ

avrQ v¡tkQ ktl¢k¬Q m¡yQtQt p¢r¡℄Q

ErN¢ k£rQtQt¢

ir¡m¡ÑÉ℄¢ i℄QÑ«rªrQ

£rN¢ ¢nQ«ty¢ª℄¡mQ

¢nQt¢ªy¡mQ i℄¢tQ t£v¢«℄ªy

(4)

n£¬ vnQt¢℄Q v¢t¢v«ky¡lQ

n¢«℄©v¡℄QV¢y n¡mQ

m£¬ vnQt¢℄QÑmQ v¢«℄ÊzmQ ©p¡℄QV¢

v¢ÎnQÆ[l¡Æ

A¬vnQt¡rQ e℄ ©v℄Q

aˬQ tnQÆ v¢¬HQk¢y £rQ

A¬vnQt¡rQ a^ªy¡mQ

p^ªy¡m¢℄¢ alQv[kQªk

(5)

k¡¬mQ vlmQÈr¢y℄Q℄

nVQk¡tlQ a^yvrQkQÀtQ

t¡¬mQ v[HQk¢tQ

tm¢[Qm«V i℄Q℄¢« tnQt v¬Q¬lQ

éÏmQ tv©nV¢ ézQ^y

n¡tÉ℄¢ k[ªl

n¡ÏmQ ©t¡Î©tΪv¡mQ

nmkQk¡rQ n¢krQ n¡℄¢ltQªt

(6)

AÏmQ a«zkQklmQ e℄Q©V«m

amQÈytQt¡¬Q kNv℄Q

t¡¬¢«N ªrQnQÆ

emkQÀmQ a«v tnQt tkÍ«zy¡rQ

éÏmQ iËzQk¬Q v¢¬

Éy℄QªV¡t¢y é℄QV¢℄Q u¬Q¬mQ

n¡ÏmQ ukkQkv¢HQªk

nmkQªk¡rQ v¢t¢ v¡yQkQk¢℄QVªt

(7)

t¢ËÍz℄Q vnQt ©ÎmN¢ªp¡lQ

t¢Ëm¡lQ itymQ

mËv¢zmQ e℄Q℄ mlr^ âÄmQ

v«k©pn¡mQ

kËÍz℄Q vnQt kÄ v¢«℄y¡VQV¢lQ

v¢ÎnQ©t¡Îk¡Æ

aËÍz℄Q WnQtV¢v¡rQ

aˬQ ©yQy a«mnQt℄ªr

(8)

a«my¡v¢«v eÑmQ A«y¢℄¡lQ

a é℄Qlk¢lQ

«my¡℄ klQv¢k¬Q â[vnQt¡ÌmQ

©t¡«k i«v e℄Q

i«my¡ i«myvrQ EtQt¢y

ezQ^rNQ ©zNQ N¢y

nmQ

my¡¢r¢yrQ

t¢rQkQÀmQ t℄¢ n¢«l tnQt℄ªr

(9)

n¢«l tnQt t¡rk℄¡yQ

n¢ym¢kQÀmQ i«VvÑm¡yQ

(15)

Æ«l©y¡℄QV¢«l©y℄ n¢℄QV

Æ[¡yQ É^y¡℄Q uzmQp¡yQ

v¢«ly¢℄QV¢ n¡mQ a^ªy¡mQ eÑmQ

ªvt¢yrQ

©myQpQ©p¡Ëª¬

(10)

©p¡Ë©¬¡℄Q©V℄ n¢℄QV

èmk¬Q n¡t℄Q av℄Q a^ ªrQnQÆ

aˬQ o℄QmQ a℄Qp℄Q

av℄Q©k¡¬Q up¡ymQ a«mnQtpy℄Q

mË©¬¡℄QV¢y v¢«℄ vlQ v¢lHQ©k℄Q

i«v«ynQtV¢v¡rQ

iˬQ o℄QV¢l¡v«k

emQm℄mQ ªtVv¢ymQp¢℄ªr

(11)

ªtV v¢ymQp¢℄rQ

¢tQÆmQ a¢tQÆmQ i«VÊmQ e℄

ªvpÄmQ v¢y℄Q ttQÆv é℄QmQ

v¢«℄ÊzmQp¢lQ

àpÄmQ ©k¡Ä ªm¡kÉmQ

t¡℄Q i«Vy¡mQ ÀV¢pQÈmQ

m¡V n¢«℄nQtˬ¡lQ

m«V çlQ tnQt v¡t¢yªr

(12)

v¡t¢yrQ m℄QÑmQ tËkQkQ ©ËkQk¢℄Q

m«V À«lyQ

¡Æ ℄HQk¬Q azHQk nÄHQktQ

t℄¢tQt℄¢ªy

At¢©y℄¡v«k

ArN ªt¢krQ ¡VQV¢℄rQ

nmQ

ªp¡tmËmQ

t¢Ëm¡Æz℄Q n¢℄QV Èr¡N«℄ªy

(13)

n¢℄QV Èr¡N℄Q a^y¢«N EnQÆmQ

©nÄmQ pyÑmQ

©p¡℄Qtªl n¢«l©y℄QV¢zpQ

©p¡HQÀmQ pvkQkzÌmQ

n℄QV¢Æ t£yt¢©t℄Q

nv¢℄QVvrQ nlQ aˬ¡lQ

©v℄Q Èl℄Qk«¬

v£^«℄ ªvNQ ÄmQ ©pËmQ pyª℄

(14)

ªvNQ ÄmQ ©pËmQ py℄Q

v£©z℄QVV¢nQÆ v¢t¢ v«ky¡lQ

n£NQ ÄmQ Àk¢ÊmQ n¢VQÀmQ

n¢«lkÏkQªkVQÀmQ a℄QprQ

éNQ ©z¡℄QV¢lQ él v¢«℄ m¡VQtl¢lQ

ÉÀnQt℄Q a^

èNQ z℄QV¢

mVQªV¡rQ Èk©l¡℄QV¢«l e℄ n¢℄QV℄ªr

(15)

n¢℄QV n¢«lkQÀV n¢VQÀmQ kËmÉmQ

ªnrQ mt¢y¡lQ

n℄Q©V℄ n¡^y M¡℄ÉmQ

nlQÀmQ uzQkNQ u«zy¡rQ

o℄QV¢y ptQt¢ÊmQ

o℄Qm¢l¡ v¢«rv¡rQkQkˬ¡lQ

(16)

anQtNrQ anQt¢yrQ

elQ«ly¢lQ n¢℄QV a«℄tQÆlÀ

©n¡nQtvªr Étl¡k

ÇzHQk¢ a℄℄Q℄¢yr¡yQ

vnQt«zÊmQ v«k

v℄Q tkªvnQt¢ vËnQt¢y

nmQ

anQtm¢lQ At¢«y

a℄QprQ aV¢nQtV¢v¢tQt℄ªr

(17)

aV¢v¢tQt℄rQ a℄QprQ

WymQ p«VÊmQ up¡ym¢lQl¡tQ

ÆVv¢tQ Æ℄¢y¢lQ

Æ«Ny¡mQ pr«℄ vr¢kQÀmQ v«k

uVv¢tQt«℄y¢℄QV¢

otQt¡rQ e℄ n¢℄QV umQp«r n¡mQ

p¢Vv¢tQ ÆyrQ ©ÀpQp£©r℄Q

irkQÀmQ p¢«[yVªv

(18)

aVªv pr©m℄Q

a«zkQklmQ «vtQt℄rQ a℄Q nmQ«mpQ

©pVªv kËt¢pQ

©pËmQ tkÍVQVp¢r¡℄Q a^kQk£[Q

uVªvyQ ivÑy¢rQ k¡kQk¢℄QV

OËy¢rQ uNQ «m«y

mVªvlQ e℄

nmQm«V É^ â^y m℄Q℄vªr

(19)

m℄Q℄vrQ v¢NQ NvrQ

v¡ª℄¡rQ i«V©y¡℄QmQ v¡℄Q kËtQªt¡rQ

a℄Q℄vrQ ªv¬Qv¢

a«℄tQÆmQ É^tQt℄rQ a℄QÈ«zy¡rQkQÀ

e℄Q℄ vrmQ tr©v℄Q

nmQ atQt¢k¢r¢tQ t¢Ëm¡lQ

É℄Q℄mQ vËnQt¢

a«zkQklmQ ©k¡NQ z nmQ ÉkQk¢yªr

(20)

ÉkQk¢y mnQt¢rmQ k¡zQ^y

é℄QV¢lQ n¢«lÊ«zy¡rQ

tkQk«vy℄QV¢tQ

tk¡t«v©y¡℄QmQ tmkQk¢«y¡rQ

ikQkËmHQk¬Q emkQÀ¬©v℄QÑmQ

ilkQkNtQt¡lQ

m¢kQkÍNrQtQt¢yrQ

ªmt¢℄¢ ªmv¢y v¢NQ Nvªr

(21)

v¢NQ NvrQ ªvNQ ^

v¢lkQk¢℄QV¢ ªmÍmQ a^«m©yl¡mQ

mNQ ulktQt¢lQ

mk¢[QnQt«zk¢℄QV℄rQ

vNQ Æv«rkQ

kNQ N℄Q a«zkQklmQ ©k¡¬Q¬kQ

kz℄Qk¬Q k[VQV¢y

nmQ

pNQ NmËmQ

tm¢[Q ªvtmQ aV¢nQt pkvrQkª¬

(22)

ªvtmQ aV¢nQt pkvrQ

v¢ykQk v¢¬HQk¢y £rQ

n¡t℄Q vÀtQt v«k ©pn¡mQ

av℄Q nlQ a^y¡rQkQÀ

Atrm¢kQk a^«m i«nQÆ

a[¢y¡ m«V çlQ

(17)

n¢℄QV℄mQ a℄QÈ«z v¡ª℄¡rQ

n¢«ly¢lQ n¢lm¬nQt¡℄Q

n℄QV¢Æ t£yt¢©t℄Q

nztQt¢y n¡℄Q m«Vy¡lQ

i℄Q nmkQk¢rv¡tl¢℄Q

imQmt¢y¢℄Q n¢lªv

a℄QV¢ a^kQk^

Ar¢Ë¬Q t£rQkQk a^ʬªt

(24)

u¬t¡℄ vlQ v¢«℄kQÀ

u¬Q¬mQ ©vËv¢ ulk¬nQt

v¬rQ t¡m«ry¢«N

v℄Q rN¡k vr¢tQtvrQ t¡mQ

k«¬t¡℄Q e℄©vÎmQ

k℄QmmQ ÆVpQprQ ÆVnQt¢^ÌmQ

i«¬t¡ n¢«l ©k

eHQk¬Q p¢r¡℄ˬQ ªt℄Q eΪm

(25)

ªt℄¡rQ kmltQ t¢Ëmk¬Q n¡t℄Q

t¢k[QnQÆ«VÊmQ

v¡℄¡ÄknQtvrQ

«vytQt¢ËpQp¢zmQ

v℄Q

tËmkQ-k¡℄¡rQ imyÉmQ

kHQ«kÊmQ k¡v¢r¢ÊmQ kzÌmQ

n¡℄¡ nkrÉmQ

n¡kÉmQ à^y n℄Q℄¢lªm

(26)

n℄Q℄¢lm¡mQ aÆ

nVQpkl¡mQ aÆ n℄Q n¢m¢tQtmQ

e℄Q℄Ìm¡mQ aÆ

y¡t¡ÑmQ AmHQk^yvrQkQÀ

m¢℄Q℄¢«l ªm℄¢ v¢ÄmQ pyNtQÆ

v¢lkQk¢lªt¡rQ

n℄Q℄¢«ly¡mQ nÄ n¡^ v[¢kQÀ

n«z©pVªv

(27)

n«z©pV aHQk¢ pklQ o¬¢n¡¬Q

utQtr¡yNmQ ANQ Ä

i«z vËk¡VQV¢rv¢

irv¢℄Q pt¢ m¢℄Q vËN℄Q

À«zÊ«z v¡℄vrQ ªk¡m¡℄Q

p¢r¡pt¢ e℄QV¢vr¡lQ

i«zy¢«z ªp¡kHQk¬Q eyQt¢

e[¢VQptmQ Evªr

(28)

EV¢ e[¢VQptmQ

elQl¡ uy¢rQkQÀmQ itÉkkQÀmQ

n¡ Æ[¡yQ É^

n¡t«℄ nNQ N¢ a^«my¢lQ nmQ

à kvrQnQt

ÀËkQk¬Q À[¡HQk¬Q À«r k[VQk£[Q

m¡tlQ i℄QV¢

mk¢[QnQ©tÎmQ ªp¡ktQÆ m℄QÑvªm

(29)

m℄QÑmQ a«℄tQÆVv¡yQ

mˬQ m¡VQVˬQ A[¢Êm¡yQtQ

t℄Q n¢«℄v¡lQ a«℄tQÆmQ

tr¢tQªt¡HQÀmQ t℄¢ i«Vy¡yQ

i℄Q aÉttQtÉt¡lQ

irHQÀmQ t¢Ën¡rNª℄

(18)

vr¢kQk¢℄QV℄℄Q pr℄Q

y¡v«r e℄Q m«Vyt℄¢lQ

v¢r¢kQk¢℄QVÆmQ ÀV¢©y¡℄QV¡lQ

v¢«℄y«r Atl¢℄Q n¡mQ

u«rkQk¢℄QV n℄Q©℄V¢

OËmQ p^k¬¢lQ OrQnQÆ

ulkmQ

tr¢kQk¢℄QV t¡rk℄¡rQ

tkv¡lQ tr¢kQk¢℄QV℄ªm

(31)

tkv¡lQ tr¢kQk¢℄QV

t℄Q a^y¡rQk«¬tQ t℄Q t¢VtQt¢lQ

m¢kv¡trmQ ©ÊmQ

©myQyˬQ v¢tQtk℄Q ©myQÊ«ry¢℄Q

akv¡yQ aV¢nQtvrQ

ArN n£t¢ ©nV¢ À«ltlQ

ukv¡©r℄

eHQk¬Q ªt¢krQ uNQ «m u«rtQt℄ªr

(32)

uNQ «m u«rkQÀm«Vk¬¢lQ OHQk¢y

utQtm℄¡rQ

vNQ «m a¬pQpr¢t¡tl¢℄Q

vnQÆk[lQ pN¢v¡rQ

tNQ «m k¢znQt¢ztQ

t¡m¬©v℄Q℄ iypQp¢lt¡mQ

uNQ «m u«rtQt℄rQ

OrmQ tv¢r uyrQnQt℄ªr

(33)

uyrQnQt℄℄Q k¡vl℄Q alQl¡rQkQÀ

ur¢«m ÆVnQÆy¢r¡yQ

myrQnQt«m t£rQnQÆ

mVQªV¡rQ v[¢y¢℄QV¢ a«zkQklm¡yQpQ

pynQtv℄Q n¡rN℄Q

p¡tHQk¬Q ªrQnQÆ p[v^y¡rQ

nynQt ÀVQªVvlQ elQl¡mQ

n¡ÄmQ n℄Q mѪv¡t¢℄ªm

(34)

OÆm¢rNQ «z i«tQÆ

aˬ¡lQ utÍmQ t¢Ëm¡lQ

p¡tmQ irNQ ÄmQ r©N℄pQ pVQV¢

nmQ pHQkytQt¡¬Q

n¡t«℄ nNQ N¢

nlnQt¢k[Q n¡zQ^lQ a^«m©ylQl¡mQ

ªk¡t¢lQ uNrQtQt¢Êz℄Q

©k¡¬QÏm¡ ÀV¢tQt℄ªm

(35)

ÀV¢pQÈz℄Q ªmÍmQ tËmHQk¬¢℄QV¢

akQªk¡vl℄¡rQ

©vV¢tQƬvkQ k[lQ

©myQyr©N℄Q v¢«rnQt«znQÆ

p¢r¢tQt v¢«℄tQt¢r¬Q

p¢℄Q ©t¡zr¡v«k apQ©pr¢ªy¡rQ

mV¢pQÈ«z m℄Q℄ˬQ v¡ktQt¡lQ

mˬVQV℄ªm

(36)

mˬVQV ªt¢krQ

v¡℄Q ukpQp¡lQ inQt «vy©ml¡mQ

iˬVQV¢«Vv℄Q

i«Ny^ èNQ Äy©vNQ Åtl¡lQ

©tˬVQV ©nQ©t¡[¢lQ

©lQvmQ ©pËk¢Q ¢VnQtvrQp¡lQ

(19)

EVQV¢ m℄tQ©t[¢lQ M¡℄ v¢¬kQ«k

iˬQ a«℄tQÆmQ

m¡VQV¢℄vrQkQ©k¡Ë «kmQm¡

m¡yÑmQ k¡Nk¢lQl¡℄Q

ªp¡VQV¢ ukpQpÆmQ

ÈnQt¢y¢lQ ©k¡¬QvÆmQ ©p¡HQÀ Èk[Q

¡VQV¢ v¬rQpQpÆmQ

VQVlQlªv¡ É℄Q℄mQ ©pVQVtVQªk

(38)

É℄Q ©pVQV M¡℄ÉmQ

ªm¡kmQ ÆVkQkÌmQ é℄Q«ry¢lQ

t℄QpVQV t℄Q«mÊmQ

t¡[QnQtvrQkQk£ÊmQ t℄¢tQtkÍmQ

m℄Q pVQV¢ n¢℄QV v«k

u«rkQk¢℄QV m«VyvrQp¡lQ

¢℄QpVQV¢ e℄Qpy℄Q

£rQ aV¢ªv¡rQkQk¢«v ©pQp¢℄ªm

(39)

©pQpQ ©v¢kQkÉ©t℄Q℄tQ t¢kÎmQ

©ÎmQ ÀNtQÆtQ

tpQpVQVvËkQÀtQ

t¡ªm uknQÆ tËmQ tkv¡lQ

OpQpVQV n¡℄Qm«V

u¬Q¬kQkËtQt¢lQ u«VtQÆ«rtQt

ÉpQptQt¢rNQ ^«v

ÉtQtm¢[Q ªrQnQt ©m¡[¢tQt¢Ëªv

(40)

(t¢ËÍz℄Q vnQt ©ÎmN¢ªp¡lQ

t¢Ëm¡l¢tymQ

mËv¢zmQ e℄Q℄ mlr^ âÄmQ

v«k©pn¡mQ

kËÍz℄Q vnQt kÄv¢«℄y¡VQV¢lQ

v¢ÎnQ©t¡Îk¡Æ

aËÍz℄Q WnQtV¢v¡rQ

aˬQ ©yQy a«mnQt℄ªr)

ÈËz℄Q mN¢vrm¡kpQ ©p¡℄QV¡ élpQ

p¢rk¢Ët¢ mv¡k m¡℄Q tNQ z¡ktQ

©tˬQ mˬQ v¡Ï«Vy¡k AHQk¡rHQk¬Q

¡rQHQkmQ HQk¡k

m℄mQ t¢k¢r¢y¡k

iË^kHQk¬Q I«rnQÆmQ rHQk¬¡k

iËèt m¡«l v℄m¡«ly¡kkQ

kËz℄Q uËv¡mQ m«Vy¢℄Q ©p¡Ë¬¡mQ

kNQ N℄Q

kr¢k¢r¢ ªmlQ n¢℄QV«℄tQÆmQ k¡kQk¢℄QV¡ª℄

(41)

Ar¡tvˬQ aÉtmQ ©p¡t¢nQt ªk¡y¢lQ

amQÈytQªt¡℄Q aªy¡tQt¢ m℄Q℄VQk¬¢tQt ªk¡y¢lQ

ªt¡l¡t t℄¢v£r℄Q ©t¡Ît ªk¡y¢lQ

(20)

ªr¡t py©℄lQl¡mQ ªrQkQÀmQ ªk¡y¢lQ

©Îm«Vy¢℄Q Ét©lÎtQÆQ ªrQnQt ªk¡y¢lQ

t£r¡t v¢«℄y«℄tQÆmQ t£rQkQÀmQ ªk¡y¢lQ

t¢ËvrHQkmQ e℄tQ t¢kÎmQ ªk¡y¢lQ t¡ª℄

(42)

kNQ N℄Q a^y¢«N emkQÀkQ k¡zQÄmQ ©vVQÈ

kÄ v¢«℄yrQ iË v¢«℄ÊmQ k^ÊmQ ©vVQÈ

t¢NQ Nm¢Æ v£©z℄Q℄tQ t¢kÎmQ ©vVQÈ

©t¬¢nQt ©pËmQ t£rQtQtHQk¬Q ©V¢nQt ©vVQÈ

ÈNQ N¢ytQt¢℄Q ÈklQ i©t℄pQ ÈkÎmQ ©vVQÈ

©p¡℄QÑlk¢lQ ªp¡k©mlQl¡mQ ÈNrQkQÀmQ ©vVQÈ

v¢NQ NvËmQ mNQ NvËmQ v¢ËmQÈmQ ©vVQÈ

ªvHQkz ©vVQ©p℄ v¢¬HQÀmQ ªvt ©vVQªp

(43)

utQtmmrQtQtlmQ a«mtQtªt¡rQ

e[¢lQ tÑv¢℄Q

uyQtQt k«Ny¡lQ

atQt¢rvrkQk℄Q É^ ptQÆmQ

oË ©k¡tQ©t℄

ut¢rQtQt t¢Vªl¡℄Q

mtQÆ m¢ÀtQt ty¢rQ ©m¡yQtQt ©v©NyQ

«vtQtÆÅmQ

atQt℄¢zm¡mQ

atQt¢k¢r¢ ptQtrQ v¢«℄ ©t¡tQtV

akQÀmQ

aN¢ atQtk¢r¢ªy

(44)

ezQÄ m¡ érQtQt¢©yNQ kN℄Q

eNQ t¢kQÀ

ezQ^«V eNQ p¢rk¢Ët¢

ezQÄm¡ v«rk¬Q I℄QV©vNQ ÀNtQªt¡℄Q

ezQ©zÅ©mNQ ÀNmt¢ªy¡rQkQÀ

ezQÄ m¡ mlrQ eNQ ¢tQt¢ eNQ ptQt¢

ezQÄ ªy¡k¡HQkmQ eNQ ©lQvmQ

ezQÄ m¡ ÀNmQ ezQ©zzQ©zÅmQ k«l

ezQ^rt ªmlÆÍmQ ezQ^℄ªv

(45)

ONQ ©z¡^y¡¬Q t¢ËmkÏmQ t¡Ñm¡k¢

(21)

vNQ Æv«r nkrQ v¡[ vªtvVQk¡yQ

m℄Q℄vVQÀtQ ªtrQpQ p¡k℄¡k¢ n¢℄QV

tNQ Ƭv mlrQ m¡rQp℄Q t¡ª℄ ©¡℄Q℄

t℄¢tQtËmmQ t¡℄Q emkQk¡yQtQ t℄Q«℄©y℄QmQ

kNQ Ä k¬¢tQt^ âz v¢lkQk¡yQ n¢℄QV

kNQ È«tylQ v¢«¬y¡zQ«zkQ k[¢kQk¢℄QV¡ª℄

(46)

éNQ z¡ÌmQ ar¢ytl¢℄Q Éyl ªvNQ z¡

É℄Q℄mQ at¢lQ A«t«℄ v¢Ä«k t¢NQ «m

ªvNQ z¡Æ rN©nV¢ ªvªV¡rQ àzQÄ

ªvNQ ^lQ ay℄Q atQt¢rmQ ªp¡lQ ©v¬Qk¢n¢VQÀmQ

n£NQ z¡Àn¢«V mt¢ªy¡rQ ©nV¢y¢lQ àz¡

n¢℄Q t℄¢«m Æ«Ny¡k e℄Qt℄Q p¡tmQ

èNQ z¡lQ

u℄Q p¢«[k©¬l¡mQ ©p¡pQp©℄℄Q

ÈNQ N¢y℄¡rQ Èk[Q a«℄tQÆmQ ÈkΪv¡ªm

(47)

¡t℄ÉmQ nVQpyÑmQ n¡ª℄y¡v℄Q

¡tkÑmQ e℄Q vym¡yQ e℄Q«℄pQpVQmQ

¡t℄ÉmQ rN©nV¢y℄QmkQÀQ

¡t℄HQk¬Q inQn¢«lkQªk¡rQ i«zy¢lQ n¢lQl¡

ªvt«℄ ªrQ ªvVHQkm¢t℄¢lQ ªvNQ z¡

ªv©VlQl¡mQ n¢VQÀ n¢«l n¡ª℄ n¢VQp℄Q

ætÑm¡mQ n¡tÑm¡mQ e℄Q«℄pQ pVQV¢Q

ª¡kmQ t£©r℄ u«rtQt¡℄Q â[Qk¢℄QV¡ª℄

(48)

t℄Q n¢«℄v¢lQ v¢lkQk¢℄QV¢tQ t℄Q«℄ nNQ N¡rQ

n¢«℄v«℄tQÆmQ t¡℄Q v¢«¬tQÆmQ v¢lkQÀ n¡t℄Q

e℄Q n¢«℄«v ipQpvtQt¢lQ i℄Q m¡VQV¢

i«Ny^kQk£[Q a«zkQklmQ e℄Q©VmQ«m«vtQÆ

É℄Q n¢«℄v¡lQ y¡mQ Éy℄QV v¢«℄y¡lQ vnQt

É℄¢vyrQnQÆ ÉtQt¢tr É℄Qª℄ ªt¡℄QV¢

n℄Q n¢«℄v¡lQ n¡mQ i«ÊmQ k¡lmQ

i℄QªV¡

(22)

p¡zQÄkQÀr¢y p«[yvrQ év«rpQ

pNQ ©z¡Ëk¡lQ

m¡zQÄkQkˬQ tË m¡y℄Q

ml¢nQÆ vËtQÆtl¡lQ

n¡zQÄkQk¢Ë¬Q ©k

n¡℄Qm«V anQt¢ n«z v¢¬HQk

v£zQÄkQk¢«zk[¢kQªk

©v¬¢kQk¡zQÄmQ ©myQv¢¬kQªk

(50)

u kzmQ u«zy©v¡Ë k¡ÌVQNrQnQt℄

uz℄Q mËtmQ o^y o˪p¡t¢lQ tv[QnQt℄

uV¢ tzÍmQ a¬v¢lQ urªl¡ÄVQ n¢℄QV℄

u©nV¢ªy¡rQ tËm℄Q v¢Ä æÆkQÀknQt℄

mV©nV¢yrQ ÉV¢y p¢Ët¡℄tQÆ vnQt℄

mlrQmk¬Q «k vËz mlrQªp¡t¢lQ ¢vnQt℄

mp¢Vv¢ aÉ℄¢vrQ m¡ÌkQk¢«nQt℄

mÑ É«Vy¢lQ vËvªt¡rQ v¢m¡℄tQÆ«VnQt℄

aVÉ«zy v¢y℄Q amrQ ªtr¢lQ t¢k[QnQt℄

azÌrk pzm^y A^kQ k^nQt℄

a mymQ aV¢vr¢y t¡℄tQtmrQnQt℄

aN¢ ÀË«k nkrQ É℄¢vrQ n¡ÍkQk«mnQt℄

©vV¢Ê«zy ƬvmlrQ v£kQkN¢nQt℄

v¢Îkr¢ªy¡rQ Àmr℄Q e℄ ªmv¢Q ¢VnQt℄

v¢VlÂrrQ p«zy«zy v£ytQ ©t¡zrQnQt℄

v¢zlr¢y ©pr¢y ©pËm¡¬Q ©myQpQ ptHQkª¬

(51)

m«V u«rkQÀmQ ©p¡Ë©¬lQl¡mQ ©myQ©y℄QªV¡rQv¡rQ

m℄Q℄¢y àrQmt¢ u«zy¡rQ vNQ ÀNtQt¢lQ

À«V u«rkQk n¢«℄v¢lQl¡rQ ÀËkQk¬Q tmQp¡lQ

ªk¡tVQV m℄mQ ©pVQV¡rQ ©k¡¬Qv¡rQ n℄Q«m

¢«V v¬rQkQÀmQ ¢l m¡nQtrQ HQªkttQt¡lQ

¢«ty¡t t¢NQ mt¢ªy¡rQ ©tr¢nQtªt¡r¡rQ

©p¡«V n¢ltQt¢℄Q m¢ÀmQ È℄¢trQ k¡zQÄmQ

eHQk¬Q

©p¡℄QV¡t n℄Q©℄V¢y¢lQ ÈÀÆv¡ªr

(52)

iÆ v[¢y¢℄Q aÉ©t℄QVvrQ

i℄QÈl℄Q ªvV¢Äv¡rQ

(23)

iÆv[¢ eyQÆk©v℄Q

ukpQp¡lQ emQp¢«[ ©p¡pQp¡rQ

iÆ v[¢y¡ m«Vªy¡rQ aˬ¡lQ

y¡mQ i«nQt℄ªm

(53)

ezQÄm¢rNQ ÄmQ aV¢y¡t emQ«m

i«v aV¢v¢tQÆ

ezQz©v¡NQ N¡t izmQ tËmQ

eHQk¬Q amQm¡tv℄¡rQ

ÉzQz v¢«℄tQt¢r¬Q m¡¬

Éy℄QV¢ÄmQ aMQ©l℄QV¡rQ

kzQ©z[¢lQ v¡ktQt¡lQ

klHQk¡ n¢«l ©pVQV℄ªm

(54)

v¡Ñ¬Q amrQnQtvËkQÀmQ

vËnQt vË n¢«lk¬Q

t¡℄Q u¬℄¡yQ ukkQÀmQ

trmQ iHQÀ nmkQÀ¬ªt

àѬ ©nMQÂk¬¡lQ

ÀVQV©m℄Q℄¢ ik[QnQt¢^ÑmQ

ªtѬ p¡t mlrQtQ

t¢Ëm¡ÌkQÀtQ t¢tQt¢kQÀªm

(55)

©v¬Q«¬pQ pr¢ÉkrQ ªt¢kr¡yQ

v¢rk¡lQ a^ªy¡mQ

u¬Q¬tQ©tÎt¢yªt¡«ly¢lQ izQz℄mQ

y¡mQ itVQ©k℄Q

©k¡¬Q¬tQ ÆN¢y¢ÑmQ ªk¡©t℄QV¢k[¢ÑmQ

àrQ mt¢y£rQ

e¬Q¬tQt«℄Êkv¡t¢k[¡Æ

emQ©m[¢lQ mt¢ªy

(56)

(24)
(25)

}mªt n¢gm¡nQtmh¡ªdS¢k¡y nm:

ÁÁ am¢Ët¡Âv¡t¢℄¢ ÁÁ

£©r¡℄Q æpQÈlQ t¢ËªvHQkzmQ u«zy¡℄Q

p¡©r¡℄QVQ ©¡℄Q℄ p[©m¡[¢Ê¬Q - O©r¡℄Q

t¡ª℄ a«my¡ªt¡ t¡rN¢y¢lQ v¡[Qv¡rQkQÀ

v¡ª℄VpQ ªp¡m¬ÍmQ v¡[QÍ

élmQ k¢«¬©y℄

o℄QV¢rNQ z¡℄ ©m¡[¢ irNQ ÄmQ

ªm©l¡℄QV¢«l©y℄ n¢℄QV

avQv¢tQtk℄Q t℄QÑ«rÊmQ

k¡lmQ k[¢vt℄Q É℄Q℄mQ

kËtQÆVkQ kNQ ^zªv

M¡lmQ ÈkÎmQ

nmQ ªt¢krQ t¡mQ n«m «vtQt℄ªr

(1)

k¡rNÉmQ k¡vlÑmQ Ak¢

e℄QmQ

km«lÊz℄Q p¢r¢y¡t n¡t℄¡℄

n¡rNÑkQk^ªy℄Q n¡℄Q a^«m èNQ z

nlQl^y¡rQkQklQl¡lQ mVQ©V¡ËvrQkQklQªl℄Q

ArNHQk¬Q ©k¡NQ zkÉmQ ÈVÉmQ kNQ z¡lQ

aV¢v¡k¢ aV¢vÆm¡yQ a n¡℄Q k℄QV¢Q

£rN¢nQt ÂzrQ ªp¡ltQ t¢k[QnQÆ n¢℄QªV℄Q

¢«l v¢y℄Q ªtr«℄yQ ¢ ªvttQªt

(2)

y¡℄Q e℄©t℄Qp©t¡℄QV¢lQ«l

e℄Q ©yQvtv«℄ylQl¡lQ

A℄tV¢nQt¢ÄmQ

t℄Q a^y¡rQkQ©k«℄ AzQpÄtQt¢tQ

t¡©℄«℄ nlQk¢ nztQÆk¢℄QV¡℄Q

t℄Q aˬQ v[¢ªy

n¡℄Q u«℄ v£Ä ©yQªv℄Q e℄QV

nmQ t¢Ën¡rNª℄

(3)

y¡t¡mQ i«v a«℄tQÆmQ

p«ztQªtnQÆmQ i«VvÑm¡yQkQ

ªk¡t¡mQ ÀNHQkÏz℄Q

Àk¡t ÀNtQtÑm¡yQ

m¡t¡ p¢t¡ e℄

m℄QÑVv¡yQkQ kt¢ ©y℄Q℄ n¢℄QV¡℄Q

(26)

iËv¢lHQÀ k[¢tQt¢zr¡mQ uzlmQ t℄Q℄¢lQ

ilHQÀ nÄ n¡^y¢℄¡lQ emQ«m v¡HQk¢

oËv¢lHQÀ ©nV¢ylQl¡ v[¢y¡lQ m℄QÑmQ

uyrQ v¡℄¢lQ EVQV¢ uy¢rQ n¢«lÊmQ tnQÆ

©pËv¢lHQk¡mQ aˬQ t℄Q℄¡lQ t℄Q a^kQk£[QpQ

p¢r¢y¡t amrËz℄Q p¢«NtQÆtQ t℄Q℄¡rQ

uËv¢lQ aHQÀ m¢«v¢kQÀmQ umQprQ ªp¡kmQ

uknQÆ tËmQ t¢Ëm¡«l uknQªt¡mQ n¡ªm

(5)

uV«v i«nQt¢«V ilQl¡ oËvrQkQ©k℄QmQ

oNQ Âzr¡yQ OrQ eÎtQt¢lQ OHQk¢ n¢℄QªV¡mQ

ÆVvVÉmQ æmt¢ÊmQ ÆyrmQ t£rQÍmQ

æyvrQkzQk¡℄«mÊmQ irNQ ^lQ uVQªV¡mQ

aVÉyÌmQ a«℄tQÆVv¡yQ a«℄tQÆmQ EnQÆmQ

amQÈytQt¡¬Q kNv«℄ n¡mQ aÅkpQ ©pVQªV¡mQ

p¢Vv¢ atQt^â^ a^«m elQl¡mQ

p¢r¢y¡t amrËz℄Q ©pVQªV¡mQ n¡ªm

(6)

kËm©m℄ M¡℄©m℄ at℄¡lQ kNQ z

uy¢rQkvËmQ k¡t©l℄kQ k¡℄¢lQ OHQÀmQ

aËm«Vy¡lQ tËn¢«ly¢lQ i℄Q℄¡¬Q elQl¡mQ

a^ªy«℄ a«ly¡t vNQ NmQ eNQ N¢tQ

tËmÉ«zy¡rQ u«rkQk y¡℄Q aV¢nQÆ

t℄kQ©k℄Q℄¡ a^«mkQk¡mQ v¡[QQ¢ ªvNQ ^tQ

t¢Ëmkª¬¡©z¡Ë k¡ÌmQ p¢r¢y¡ n¡t℄Q

t¢NQ k[ªl ªÆ©v℄Q ªrQk¢℄QªVª℄

(7)

v¢«℄v¢ÄtQÆ v¢y℄Q ÀNtQt¡lQ emQ«my¡kQk¢

©vËÍ«r ªkzQz«v ªkzQk v¢¬mQp¢ n¡ÏmQ

t«℄ a«℄tQÆmQ a«znQt¢ztQ t¡℄Q a«znQÆ n¢℄QV

t℄Q t¢Ëm¡Æz℄Q i«VÊmQ t℄¢y¡n¡t℄Q

n¢«℄v[¢kQÀmQ v¢«℄v[¢kQÀ v¢lkQk¡yQ n¢VQÀmQ

(27)

k«℄ k[lQ k£[Q a«zkQklm¡kQ k¡zQ¢ tnQÆ

k¡rN℄¡nQ t℄Q k¡vlQ kvrQk¢℄QV¡ª℄

(8)

e℄Q℄Æ y¡℄Q ©yQk¢℄QªV℄Q e℄Q℄¡t¡ËkQÀ

i℄Q℄^«m tnQt¬¢pQp¡℄Q i«mªy¡rQ v¡ÎmQ

©p¡℄QÑlk¢lQ t¢ËÍzª℄ amrQnQt n¡t℄Q

È℄l¡ËmQ ©p¡[¢lrHQk℄Q t¢k[ m℄Q℄¢tQ

t℄Q℄klmQ akl¡t tkv¡lQ OHQÀmQ

tkÍzª℄ t℄Q kËmmQ t¡ª℄ eNQ N¢

a℄Q«℄©y℄ a«zkQklmQ ©k¡NQ zMQlQ tnQÆ

e℄Q

a[l¡V n¢[l¡r a¬¢kQk¢℄QV¡ª℄

(9)

oNQ ©z¡^y¡¬Q t¢ËmkÏmQ t¡Ñm¡k¢

oË n¢«℄v¡lQ I℄QV uy¢©rlQl¡mQ uyQy

vNQ Æv«r nkrQ v¡[ v¡ÂªtvVQk¡yQ

m℄Q℄vVQÀtQ ªtrQpQ p¡k℄¡k¢ n¢℄QV

tNQ Ƭv mlrQ m¡rQp℄Q t¡ª℄ ©¡℄Q℄

t℄¢tQtËmmQ t¡℄Q emkQk¡yQtQ t℄Q«℄©y℄QmQ

kNQ Ä k¬¢tQt^ âz v¢lkQk¡yQ n¢℄QV

kNQ È«tylQ v¢«¬y¡zQ«zkQ k[¢kQk¢℄QV¡ª℄

(10)

ÆyQy m℄tQtrQ

Æ«V aÅk¡t Æ«Ny¢l¢ªy℄Q

WymQ atQÆ℄t¡«N

kztQtlQ akVQV¢«℄ n£

«kymrQ kQkrkQ

k¡vlQ k¡kQÀmQ t¢Ëvˬ¡lQ

«vym¬nQt a^kQk£[Q

a«zkQklmQ «vtQt˪¬

(11)

aV¢y¡t i«zQ¢yËmQ aV¢ÊmQ vNQ NmQ

amQÈytQ t¡Ïz℄Q anQn¡¬Q avtr¢tQt

À«Vy¡ÆmQ ilQl¡t ªk¡v¢nQt¡

n¢℄Q

À«r k[lQ k£[Q a«zkQklm¡mQ ÀV¢pQÈtQ tnQt¡yQ

©vV¢y¡ËmQ mlrQmkÏmQ n£ÊmQ v¢NQ N¢lQ

v¢NQ NvrQk¬Q a^ âz iËkQÀmQ ªm℄Q«m

À«Vy¡t v¢«℄ykVQV¢ a^«m ©k¡¬Q¬kQ

(28)

ttQÆvÉmQ ¡t℄ÉmQ pyÑmQ k¡zQÄmQ

t¡rÉtlQ iËn¡℄QÀmQ t℄Q kËtQt¡lQ

ÉtQt¢v[¢ n¡ÉyÌmQ v«kªy k¡N

ÉÀnQt℄Q i«tQtˬQ ©yQt WnQn¡«lnQÆmQ

ptQt¢t℄¢lQ p^v¢lQl¡rQ prmQ ÂmtQtpQ

p¡rQtQt℄Q ªtrQ É℄Qª℄ t¡mQ t¡[ n¢℄QV

utQtm℄¡rQ utQtm nlQÌ«r n¡©lzQÄmQ

uNrQnQtvrQ t¡ÉknQ©tmQ«m uNrQv¢tQt¡ªr

(13)

prkQÀmQ Èk[Q vËmQ

«pmQ©p¡Ë¬Q v¡yQtQt¢ÄmQ ptQtrQk¬¡yQ

irkQk¢℄QVvrQkQk¢«v InQt¡lQ

aVmQ u¬©t℄QV¢ymQp¡rQ

krkQÀmQ kËtQÆ«z

ªt¢krQ k℄Q©V℄ nmQ«m eNQ N¢Q

ÂrkQÀmQ Ârv¢k¬Q ªp¡lQ

©¡r¢k¢℄QV℄rQ ©¡lQ aɪt

(14)

ª¡kmQ tv¢rQkQÀmQ

ÂËt¢pQ ©p¡Ë¬Q o℄Q ©¡lQÌk¢℄QªV¡mQ

n¡kmQ t℄kQÀmQ ir¡kQktVQÀmQ

nmkQÀmQ rN¡mQ

AkNQ zl℄Q mk℄¡k¢y

Avl¢pQªpV¢y

OrQ

k¡kmQ p¢«[tQt¢zkQ

kNQ a[¢ªv ©yQt k¡ÀtQtª℄

(15)

oËkQk¡ªl rN¡k a«zk¢℄QV¡VQÀmQ

u℄kQk^«m Ak¢℄QªV℄Q e℄Qk¢℄QV¡VQÀmQ

aËkQk¡ªt a«℄vrQkQÀmQ a«℄vr¡ÌmQ

aMQªlQ e℄QVˬQ ©k¡ÄpQp℄Q iÆt¡℄Q OÆmQ

iËkQk¡ÌmQ e[¢lQ É℄¢vrQ n¢«℄v¢℄¡ÌmQ

i«v aV¢v¡rQ ©yÌz℄Q e℄Q i« v¢℄¡ÌmQ

©nËkQk¡t n£¬Q v¢rtmQ e℄kQ©k¡℄Q©V℄QÑmQ

©nV¢ u«rtQt¡rQ n¢«l uNrQnQÆ n¢«l ©pVQªV¡ªm

(16)

©p¡℄Q«℄ ik[QnQÆ v¢ËkHQk¬Q

ÈlQl¢y ÈlQ uknQt¡lQ

m℄Q℄rQ eÄpQptpQ©p¡℄Q alªt

m℄QÑlk«℄tQÆmQ

t℄Q«℄ a«znQt¢ztQ

t¡℄Q aˬQ ©yQÊmQ t℄¢Q ¢«lªy¡℄Q

©p¡℄Q℄^ n¡mQ a«znQªt¡mQ

ÈVm¡rQ e℄Q©k¡lQ

(29)

ªvttQt¢r¬¢℄Q v¢t¢ uNrQnQªt¡rQk¬Q

v¢r¢tQÆ«rtQt

k¡tlQ kt¢«yÊmQ

M¡℄tQ«tÊmQ kËmHQk«¬ÊmQ

¡t¢kQkvlQl rN¡kt¢

t℄¢ n¢℄QV n¢«l

OttQ ©t¡zHQÀmQ eÎtQt¢℄Q t¢VtQt¢lQ

uNrQm¢℄Qkª¬

(18)

éÍlÀmQ t℄Q p¢«[«ytQ t¡ª℄ ¡VQV

É℄¢vrQkÏmQ ªtvrQkÏÉ℄¢nQt anQn¡¬Q

t¡vr¢t¡yQ eHQÀmQ ªp¡yQtQ t¬rQnQÆ v£[QnQt

t℄¢kQ k¡kmQ t¡℄¢rnQt uy¢rQ v[HQk¢kQ

k¡vlQ i℄¢©ymkQ©kHQÀmQ kz℄Q e℄Q©VNQ N¢kQ

k¡N n¢«l ilQ¢«℄ a℄QV¢zQz v¬Q¬lQ

EvlQ py℄Q irkQkmQ itVQk¡©V℄QªV¡ÆmQ

e[¢lQ u«zy¡rQ i«N a^kQk£[Q iËpQªp¡mQ n¡ªm

(19)

t¢ËtQtmQ ©pr¢yvrQ

ªËmQ Æ«Vy¢lQ ©V¢v¢lrQkQÀ

vËtQtmQ k[¢nQt

v[¢ aË©¬℄QV nmQ mNQ mk¬¡rQ

kËtQ©t¡℄QV

At¢vr¡kmQ u«rtQt kt¢ aV¢v¡rQ

©p¡ËtQtmQ ©t¬¢nQÆ«rkQkpQ

©p¡yQy¢l¡ mt¢ ©pVQV℄ªm

(20)

izmQ©pVQV¡rQ elQl¡mQ e℄Q uzl¡yQ n¢VQp

izrQp¢VpQ©p℄QV¢«vy¢lQl¡ e℄Q«℄ a℄Qp¡lQ

azmQ pVQV¡mQ av©℄℄Q n¢«℄nQt¡℄Q y¡v℄Q

av℄Q Av¢ r¢ÊmQªp¡tV¢Í m¡V¢

uzmQp¢lQ t¡ËplmQªp¡lQ k¢zkQk n¡ª℄

uyQÊmQ v«k n¢«℄nQÆyrQnQt kt¢y¡lQ

e℄QV℄Q

izmQ ©pVQ©V℄QÑz℄Q v¡[ eÄpQp℄Q e℄QV

emQ©pËm¡℄Q aˬQ ©pVQ mˬQ ©VQªV¡ªm

(21)

irNQ Ä«ry¡t

nmQ E℄mQ u«rtQt u«r irNQ ^℄Q

t¢rNQ z ©p¡Ë¬Qk¬Q

©t¬¢nQt^ â^℄mQ t¢NQ aˬ¡lQ

ÂËNQ z nmQ M¡℄Q Âz©r¡¬¢

ÂVQmQ prpQpt℄Q É℄Q

(30)

m«lÊmQ À«lÊmQ e℄Q©VNQ N¢ÊmQ

v℄Q©pËmQ ÈNQ t¢rHQk¢tQ

t«lÊmQ ©vÏtQt p¢℄Q

t¡ª℄ a[¢y i«k¢℄QV¢l£rQ

a«lÊmQ kzlQ ©k¡NQ z

«vymQ a¬¢tQtv℄Q ©myQy˪¬

n¢«l e℄Q n¡^

n¢«l n¢℄QV ©p¡yQmQmt¢ n£kQÀm¢ª℄

(23)

kNQ N℄Q k[lQ ©t¡[kQ

àpQp¢y «ky¢℄Q ©pË«mt«℄

eNQ NmQ kzkQk

yÉ«℄tQ Æ«VvrQ iÊmQ Ètl¡lQ

t¢NQ NmQ iÆ©v℄Q

ªtV¢tQ ©t¬¢nQt p¢℄Q ¢℄Qmt¢ªy¡rQ

pNQ ÅmQ pN¢t¢k¬Q p¡VQV¢pQ

p[nQ©t¡[¢lQ pVQV¢℄ªm

(24)

©p¡HQÀ È℄lQ Ak¬¢lQ Èv℄mQ elQl¡mQ

©p¡VQk[l¡lQ a¬nQtv℄Q t℄Q t¡¬¡lQ vnQt

kHQ«k©yÑmQ nt¢ ªp¡lkQ kzlQk¬Q E[¢lQ

km«l p¢VnQtvÑknQt kzªl ªp¡lQ

HQÀk¬¢lQ av℄Q EnQÆmQ HQªk ªp¡ltQ

t¡r¢lQ av℄Q tNQ ƬvtQ t¡ªr ªp¡l

eHQk¬Q Àl pt¢k¬Q i«vªml¡mQ e℄QªV

eNQ N¢y nlQv¡rQtQ«tk¬Q n¡mQ i«kQk¢℄QªV¡ªm

(25)

£rQkQkzl¢℄Q t¢«r e℄Q℄tQ tkv¡lQ m¢kQk

ªt¢kr¡yQtQ t¢NQ iˬ¡mQ kz«l n£kQk¢pQ

p¡VQkzªl¡℄Q t¢Ëv«Ny¡yQ n¢℄Q

p¡rmQ

k¡N¡t pvkQkz«lkQ kztQÆk¢℄QV¡℄Q

IrQkQÀmrkQkl©m℄Q℄ i«VvrQ i℄QpmQ

eÎnQt[¢ÊmQ Àm¢[¢©y℄ iknQ©t¡[¢nQªt¡mQ

ArQkQk¢℄¢ n¡mQ e℄Q kzªv¡mQ nmkQÀmQ A©r℄Q

kzv¡©r℄Q

a«znQtvrQkzQkV¢v¢tQªt¡ªm

(26)

k¡¢℄¢y¢℄Q mN¢ a«℄tQÆmQ k¡y¡ vNQ N℄Q

k«znQ©tÄtQt kÍtQÆvtQt¢℄Q £rQ«mkQ©k¡vQv¡

k¡¢ Étl¡k¢y nlQ nkr¢ elQl¡mQ

k¡rQªm℄¢ aˬ¡¬rQ kQ¢kQ ©k¡vQv¡

m¡¢℄Q m℄nQ©t¬¢ É℄¢vrQ vÀtQt©tlQl¡mQ

(31)

v¡¢ aV¢nQt¢«v u«rtQªt¡mQ «vytQƬQ¬£rQ

«vpQp¡k i«v ©k¡NQ Ä mk¢[Qm¢℄£ªr

(27)

anQtm¢l¡pQ ªpr¢℄QpmQ aËnQt EVQÀmQ

a^ªy¡«m aV¢Ízª℄ e℄QmQ k¡tQÆ

ÉnQ«tv¢«℄ n¢«rv[¢y¢lQ oÎk¡©tmQ«m

É℄Q n¢«ly¡mQ ªt¢krQ tmQ É℄Qª℄ ªrQtQÆ

mnQt¢rÉmQ mnQt¢rtQt¢℄Q v[¢ÊmQ k¡zQ^

v[¢pQpÄtQt¢ v¡ª℄VQV¢ a^«m ©k¡¬Q¬tQ

tnQ«t e℄n¢℄QV t℄¢tQ t¢Ëm¡lQ t¡¬¢lQ

t«l «vtQªt¡mQ zªk¡p℄Q aˬ¢℄¡ªl

(28)

t¡℄Q t℄kQÀtQ t℄Q℄¡ªl ªt¡℄QV¢tQ

t℄Qª℄¡rQ

o¬¢ a«NkQÀmQ ÀNtQt¡ÌmQ t℄Q«℄kQ kNQ Ä

t¡℄Q t℄kQ©k℄QVV¢y¡t t℄Q ÀNtQ«ttQ

t℄Q ÀNtQt¡lQ t¡℄Q i«Vy¢lQ t¡ª℄ àzQ^

U℄Q mËtQÆpQ Èl℄Q m℄m¡℄¡HQk¡rHQk¬Q

oË élpQ p¢rk¢Ët¢ a℄QV¢ n¢℄QV

n¡℄Q t℄kQÀtQ t¡℄Q t℄kQ©k℄QV¢«ÍtnQt

n¡rN«℄ n¡℄Q m«Vy¡lQ n¡℄Q kNQ ªzª℄

(29)

k[¢y¡t kËv¢«℄y¢lQ p^nQt nmQ«mkQ

k¡lm¢Æ©v℄Q©V¡Ëk¡lQ k¡vlQ ©yQÆ

p[¢y¡t nlQv¢«℄y¢lQ p^nQt¡rQ t¡¬¢lQ

pN¢v¢tQÆpQ p¡HQk¬Q a«zy n£kQk¢Q

Â[¢y¡t ©vQv[¢y¢lQ Æ«Nvªr¡ªz

©t¡«ly¡t ªpr¢℄QpmQ trªmlQ EVQV¢

a[¢y¡t aˬ¡[¢pQ ©pËm¡℄Q ©yQÊmQ

anQtm¢l¡ utv¢©yl¡mQ a¬pQp¡r¡ªr

(30)

n¢℄Q aˬ¡mQ kt¢y℄QV¢ mVQ©V¡℄QV¢lQªl℄Q

©nÄHQk¡lmQ p¢«[ ©yQt n¢«l k[¢nQªt℄Q

u℄Q℄ËÏkQk¢℄¢t¡℄ n¢«l uknQªt℄Q

(32)

m℄Q℄¢Ë¬¡yQ n¢℄QV n¢«l e℄kQÀtQ t£rQtQÆ

v¡℄vrQ tmQ v¡[QQ¢tr vr¢tQªt℄Q u℄Q«℄

i℄Q℄ˬ¡lQ i℄¢ e℄kQªk¡rQ prªmVQV¡mlQ

e℄Q t¢Ëm¡lQ a«zkQklmQ ©k¡¬Q e℄Q«℄ n£ªy

(31)

prÍm«Vk¬Q el¡mQ

ptmQ ªrQnQ©t¡℄QV n¢℄QV p¢r¡℄Q

irv℄QV¢rv¢y¢℄Q

k¡ltQ t«[tQt e[¢lQ p«zªy¡℄Q

arÍmQ kËzÑmQ a℄QÈz℄Q EnQÆmQ

a^y¢rNQ ÄmQ

tr e℄Q tmkQkˬ¡lQ

t¬r¡ m℄mQ tnQt℄ª℄

(32)

alrQnQt amQÈytQt¢ËnQÆ ªt℄ËnQt¢ i℄Q℄klQ

alQÀl¡rQ a«nQt«znQt n«z ©k¡¬¡tÆ℄©mª℄¡

nlmQ tv¢rQnQtt¡lQ a©t℄Q©k¡lQ n¡v¢℄Q v£V¢[nQtt¡lQ

n¡ aNHQÀ n¡trQ tnQt n¡v¢℄Q v£V¢[nQt©t℄Q

lmQ tv¢rQnQÆ v¡Æ©yQÆ ¡^éNQ z m¢NQ z«rQ

r¢v¢ªl℄Q e℄kQk«℄tQÆ«rtQt et¢r¡rQ tmQ

vlmQ tËmQ «k n¡y℄¡rQ v«¬kQk¢«nQt k£rQtQt¢y¡lQ

v¡r¢ p¡lt¡mQ a©t℄Q m¡¢lQv¡[¢ v¡[¢ªy

(33)

«zy℄Q t¢VlvrQk¬Q

©pËM¡℄kQ kzlt«℄

i«z am¢[¡Æ kzkQk¢ÑmQ

It¬©v℄QVV¢y¡rQ

v¢«zÊz℄Q E[℄QVzrQtQtv℄Q

©myQyˬQ ©pVQVnlQªl¡rQ

a«zy aV¢nQÆ«rkQk

avQv^ªy¡ÉmQ aV¢nQt℄ªm

(34)

p¡ v¬ËmQ tm¢[Q m«Vy¢℄Q pyª℄ ©k¡NQ z

p¡NQ ©pËm¡¬Q p¡^yªt¡rQ p¡zlQ ptQt¢lQ

k¡vlÑmQ kNvÑm¡yQkQ klnQÆ n¢℄QV

k¡rN«℄kQ kËtQÆV n¡mQ kNQ z p¢℄QÈ

ªk¡vlÑmQ ªk¡m¡Ñm¡℄ anQn¡¬Q

Àr«v p¢«N ªk¡v¢yrQtmQ ÀV¢pQªp ©k¡NQ Ä

ªvÌz℄Q p¢r¢y¡t ©p«z ªp¡lQ ªrQnQÆ

(33)

At¢ m«V e℄ ªv¡HQÀmQ arHQktQƬQª¬

aˬQ AËmQ kz«lkQ kNQ zv℄Q nmQ p¡N℄Q

Ot¢yªt¡r¢Ë n¡℄QÀmQ irNQ Äm¡℄

oË ptQÆmQ pVQV¡k uNrQnQÆ«rtQªt¡mQ

n£t¢ aV¢y¡t n¢«l aV¢v¡rQkQ©klQl¡mQ

n¢«l iƪv©y℄Q n¢«l n¡^ n¢℄QªV¡mQ

ªvt¢yrQ t¡mQ v¢r¢tQÆ«rkQÀmQ v¢«¬ÍkQ©klQl¡mQ

v¢«ty¡ÀmQ iÆ©v℄Q v¢¬mQp¢ª℄¡ªm

(36)

k¡NQ p℄ÍmQ u«rpQp℄ÍmVQ©V¡℄QV¢kQ

kNQ N«℄ªy kNQ Ä«rtQt k^y k¡tlQ

p¡NQ ©pËm¡¬Q aˬQ ©yQt p¡zlQ ptQÆmQ

p[m«Vy¢℄Q ©p¡Ë¬Q e℄Q prÍk¢℄QªV¡mQ

ªvNQ ©pr¢y v¢r¢t¢«r n£rQ «vytQƬQª¬

ªvt¡nQt Ar¢©y℄Q e℄QV¢ymQp n¢℄QªV¡mQ

n¡NQ ©pr¢ªy¡mQ alQªl¡mQ n¡mQ n℄QmQ t£ÆmQ

nmkQÀ«rpQp¡rQ u¬©r℄Q n¡Äªv¡ªm

(37)

(34)
(35)

}mªt n¢gm¡nQtmh¡ªdS¢k¡y nm:

Á Á prmptª¡p¡℄mQ Á Á

£©r¡℄Q æpQÈlQ t¢ËªvHQkzmQ u«zy¡℄Q

p¡©r¡℄QVQ ©¡℄Q℄ p[©m¡[¢Ê¬Q - O©r¡℄Q

t¡ª℄ a«my¡ªt¡ t¡rN¢y¢lQ v¡[Qv¡rQkQÀ

v¡ª℄VpQ ªp¡m¬ÍmQ v¡[QÍ

vQy¡£kQËtQy v¢ÉkQt¢ ©¬tptv£ ª¡p¡n tQvrQNnmQ

¡r£r¡rQNv rtQn¡tm¢ky: pQr¡£ktQ rQv: Á

tQm¢nQ t¢xQzt¢ ªvHQkªzQvr k©v¬ } p¡xQyk¡ªr¡pªm

ymQ kMQ¢tQ ÈËxmQ kQÊp¡¢Æmªy¡ m¡k¡mn: QvQt¢ ªt ÁÁ

tQ«m nªm¡{QÆ Àrªv t¡tQË v¢pv¡y ªvHQkªz¡y Á

pQr¡vrQtyQn¡n¡mQ è©m¬ prmpt krQmQyª¡p¡nmQ ÁÁ

ªtª℄ t¡m«ry¡¬Q t¢Ëm¡rQp℄Q t℄Q

t¢NQ aˬ¡lQ av℄^y¢lQ v¢ªvkmQ ©pVQV¢HQÀ

Uª℄ pvkQÀ[¢«y ©vtQttVQp¢℄Q

UrQ v¢rtQt¢Êz℄Q v¢«℄y¢℄Q t¢rÏkQkMQ¢kQ

àª℄ p¢«Vy¢«Vªy¡℄Q ¡pmQ t£rQtQt¡℄Q

À«r k[ªl rN«znQÆ ÀrmQ«p v¢zQÄ

v¡ª℄mQ v[¢pQp^k¬Q a«zªv kNQ z

vNQ Èk[QtQ æpQÈlQ v¬Q¬lQ aˬQ ©pVQªV¡ªm

azlQ ȬQ ar¢ÑmQ

anQtNrQ m¡zQ^ÑmQ

i℄Q℄ÉtkQ

kzVQp¬Q¬¢ t℄Q℄¢ÑmQ

k¡v¢r¢ u¬Q¬mQ uknQt p¢r¡℄Q

i«zpQp¢¬Q«¬ Ak¢ u«rtQtÆ«rkQÀmQ

et¢vr℄¡rQ

m«zpQp¬Q¬¢ vnQt mNmQ

eHQk¬Q v¡rQtQ«tʬQ m℄Q℄¢yªt

(1)

k¬Q¬ m℄tQÆz℄Q

kNQ Ä Éy℄QV kÄ v¢«℄y¡lQ

(36)

a¬Q¬l¢lQ n¡ÏmQ

v¢ÎnQt[¢y¡v«k ArNçlQ

v¬Q¬lQ v[HQk¢y

v¡℄Q p^y¡℄ v[¢y¢Æªv

(2)

aËÍËv¡℄«v a«℄tQÆmQ aV¢v¡ªrÑmQ

aËHQk«lk¬Q kVQ«rkQk vlQl¡ªrÑmQ

tËm v[¢ a[¢y¡mlQ k¡pQp¡ªrÑmQ

t℄¢ m«Vy¢℄Q t¡tQpr¢ymQ tËv¡ªrÑmQ

iËv¢«℄y¢℄Q oÎkQktQt¡lQ EvlQ Or¡Æ

iHQªk n¡mQ ¢«Vy¢ËnQt I℄mQ t£rQkQÀmQ

t¢Ëmk¬¡rQ p¢r¢y¡t ªtv℄Q t¢NQ NmQ

ªtV¡t¡rQ t¢NQ p^y¢lQ EV¡t¡ªr

(3)

mtQt¡rQ t¢ËÍz℄Q

m¡rQp¢lQ tr¢tQtv℄Q v¡ktQ«t

mtQt¡rQ mykQkÉmQ

mVQVt℄¡lQ vnQt m¡nrÀmQ

n¢tQt¡rQ pvtQt¢lQ

©nÄn¡¬Q u[℄QV«m kNQ zt℄¡lQ

©vtQt¡rN©nV¢ªy

©v¬Qk¢ªy¡z v¢«rvrQkª¬

(4)

v¡℄QpzQz m℄Q℄¢Ë¬¢lQ myHQÀm¡mQ

mV¢tQ©t¡Ëk¡lQ e«℄ê[¢ ©℄QV¡lQ a℄QªV¡rQ

U℄QpzQz uzl¡[¢ v¢«℄ oÎkQk¢lQ

oË k«rÊmQ k¡N¡ªt oÎÀ m¡mQ

ªt℄Q pzQz v¢zmQªp¡ltQ t¢tQt¢kQk¢℄QV

¢pyª℄ upy℄Q e℄QVËnQÆm¡mQ

t¡℄Q pzQzp^ inQªnrQ t¡ª℄ kNQ Ä

t¬rQnQt¢ÄªmlQ v¬rQnQt¢Äªm tkQkv¡ªV

(5)

ulktQÆyrQnQtvrQ

o℄QmQ py℄¢lQ umQ ÆyËmQ

alk¢lQ pz¡t

apQªp¡kmQ kvrQnQ©tÎmQ amQÈytQªt¡℄Q

klktQ ©t¡[¢lQ mÆ «kzpr¡lQ

pÄmQ kzQzmQ eNQ N¢lQ

plkVQV ©myQy^y¡rQ

p^y¡rQ ikQkÄmQ pvtQªt

(6)

tnQt¢rHQk¬Q a¬v¢lr¡yQtQ t℄tQt¡lQ m¢kQk

(37)

nQt¢rÑmQ âr¢yÑmQ v£ÊmQ k¡lmQ

t¡r«ky¢℄Q vzÉmVQtQ t℄¢v¡℄¡ÏmQ

inQt¢rÑmQ EyrQtQt I℄Q t¡ÑmQ

Ir¢rNQ Ä ÉktQt¡ÑmQ ilQl¡ anQn¡¬Q

nmQ t¢Ëm¡lQ n¢«l kNQ z¡rQ n¡k©mlQl¡mQ

nr©k℄Q nVQptªm n¡Ä v¡ªr

(7)

ÆVvVªm ÆN¢v¡rQ

ÆÅkQkVQV i¬mQ ÆN¢ªv¡rQ

uVv¢lrQ Atl¢℄Q

n¡mQ uyrQnQt¡Ëz℄Q o℄QV¢ n¢℄QªV¡mQ

mVv[¢ m¡VQV¢

emQ «my«ltQ t£rQtQtvrQ m℄Q℄ˬ¡lQ

kV«v uknQt p¢r¡℄Q

k[lQ âÄmQ kËtQt¢℄ªm

(8)

vnQt℄ªp¡lQ vËv℄ÍmQ a℄nQt m¡k¢

m¡¬¡t ÆyrQtË vlQv¢«℄ ©nËpQÈkQÀ

inQt℄m¡yQ eNQ N¢VnQt k¡lmQ elQl¡mQ

i℄Q℄ÉmQ ipQpvkQÀ[¢kQªk i[¢y¡ vNQ NmQ

©vnQt©t¡Ë À[v¢«y nVQÀmr℄¡kQÀmQ

©vV¢tQƬv v¢tQtk℄¡rQ v¢t¢ªy ©k¡NQ z¡rQ

pnQt℄m¡mQ a«v a«℄tQÆmQ p¡«kkQÀpQ

p[ m«Vy¢℄Q prm©nV¢ py¢Ìv¡ªr

(9)

kËm¡«ly¢lQ vËmQ

kzQzmQ k[¢kQÀmQ kËtQÆ«zy¡rQ

oËm¡lQ ©pËÀmQ

uªy¡k¢lQ Éy℄QmQ at℄QV¢ÊmQ nmQ

t¢Ëm¡lQ a^y¢«N

t¢NQ rN¡ÀmQ e℄ vr¢tQÆmQ

tËm¡lQ i℄¢y«v t¡ª℄©y℄tQ

tk©vNQ Åvªr

(10)

É℄Q ©yQt v¢«℄tQt¢r¬¢lQ É«¬tQtt℄QV¢

ÉVQ¬Q¬ Étlr¢nQÆ É«¬tQt àVQV¢lQ

t℄Q©yQy t¢Ëvˬ¡lQ i«Í p¡rQtQÆtQ

t[lQ ªrQnQt æl©m℄tQ t¡ª℄ t£rQtQÆpQ

p¢℄Q ©yQt v¢«℄y¢lQ n¢«℄©v¡℄QV¡ ©t¡℄QmQ

p¢«[ ©p¡tQÆ ªv¬Æ v¢rk¡lQ m¡VQmQ

e℄Q ©yQy t¡m«rkQkNQ ©pËm¡℄Q eNQ NmQ

(38)

u«Vy¢zQz v¡©¬℄

UѬQ u«VÊmQ ªy¡k¢y«r

n«VmzQ©z¡[¢vVQV

nVQ¬ªvnQt¢y n¡yk℄Q t¡℄Q

n¢«V mzQ^l¡t

©nÄmQpy℄Q k¡zQz n¢«℄nQÆ

uzlQ

¢«V ©vzQ^v¢zQÄ

v[¢pQpÄtQÆmQ v«k ©yQt¢Äªm

(12)

É℄QkËv¢ I«rnQÆmQ m℄tQt¢lQ àzQ^

ÉkQk¢ym¡mËtQt¢lQ a«vªrQtQt©tlQl¡mQ

n℄QÀNËmQ uy¢r¢℄¢lQ ªrQtQ«tmQèttQ«t

nNQ Åv¢tQÆtQ t¡℄Q t℄Qp¡lQ «vkQÀmQ n¡t℄Q

o℄QpÆz℄Q v¡lQ irNQ Ä«ztQt¡yQ u¬Qª¬

oË ªk¡^ ÆyrQv¢«¬kQÀmQ uzmQp¡yQ o℄QmQ

v℄Q ¢«Vy¢℄Q t«lv¡lQ t¢VnQÆ nmQ«m

v¡ª℄V v[¢pQ pÄtQt m℄ÉVQV¡ª℄

(13)

©tˬ¡rQ p¢rmÈrtQt¢«V ªrQnQÆ

izrQ t£rQnQtvrQ t¡mQ

mˬ¡rQ p¢rmÈrQ ¢«V t£rQnQtp¢℄Q

vnQ©tt¢rQ ©k¡NQ Ä

aˬ¡lQ amrrQ nztQt

imQm¡«y kznQtt℄Q p¢℄Q

Âˬ¡rQ pvnrkQ Â[lQ

AVQV¢℄Q Â[VQ¢y¢ªl

(14)

v¢[¢ylQl¡lQ ªvl¢lQ«l v¢NQ N¢℄Q m¡trQ

ªm℄¢ylQl¡lQ v¢lQl¢lQ«l m£℄vVQÀ

©m¡[¢ylQl¡lQ aÉt¢lQ«l e℄Q É℄Q℄¡¬Q

ÉtQt¢v[¢ É℄¢nQt«znQt ªm¡kmQ t£rQnQªt¡mQ

k[¢ylQl¡lQ kzl¢lQ«l e℄Qp¡rQ ªp¡lkQ

k¡r¢yªm k¡rN©m℄Q«rpQp¡rQ k¡zQÄmQ

v[¢ylQl¡ v[¢©ylQl¡mQ kznQªt¡mQ mVQmQ

v¡ª℄mQ v[¢ kNQ ªz¡mQ mk¢[QnQt¢zQªz¡ªm

(15)

v℄QpVQz℄Q mylQ èNQ Ä

mVQªV¡rQ kt¢y¡lQ i℄n¡¬Q

e℄Q pVQVÆ ©pmQ t¡℄ÉmQ

etQt«℄ ªp¡Æ¬t¡mQ

Æ℄QpVQV t℄Q ÆN¢v¡lQ

ÆyrQt£rQkQÀmQ Æ[¡yQ É^y¡℄Q

(39)

pNQ «z iËv¢«℄ AVQV¢lQ p^nQÆ

p¡rmQ

k¡N¡ªt oÎk¢y n¡mQ p¡kQk¢ytQt¡lQ

vNQ zmËmlrQ m¡trQ m¢℄Q℄¡yQ m℄Q℄

«vynQt¢ mN¢v¢lQl¡yQ v¢¬HQk v¡℄QªrQ

©k¡NQ zlQ aˬQ m«[ ©p¡[¢y vnQt ©t¡pQp¡mQ

À¬¢rQnQÆ ©t¬¢nQtÉt¡y v¢r« AVQ«VkQ

kNQ zÅk¢kQ kËtQt¡ªl kznQÆ

m£¬¡kQ

k«r kNQ ªz¡rQ kt¢ elQl¡mQ kt¢tQt¢zQªz¡ªm

(17)

èv¬ËmQ t¢Ëm¡Æ ÈNrQnQt

nmQ ÈNQ N¢y℄¡rQ

t¡v¬m¡℄ t℄¢tQt¢vmQ ªrQnQÆ

tmËzª℄

n¡ v¬ËmQ ©pË n¡℄Qm«V

Ot¢y k£tmQ elQl¡mQ

p¡ v¬ËmQ tm¢[QpQ

plQl¡NQ ^«Êz℄Q p¡Ävªm

(18)

azÌrkmQ uNQ Äm¢[QnQt aËkQk℄Q ªp¡l

aÎkQk«znQÆ kÎv¢y nlQ tr¬mQ ªp¡lkQ

kz©l¡Îk¢kQ k«r ªrQnQt klªm ªp¡lkQ

k¡zQÄtQt£kQklnQ©t¡[¢nQt k¬¢ªV ªp¡l

mzlQkvËmylQk[¢nQt m¡trQ ªp¡l

v℄Q¢«Vªp¡yQ m℄Q℄rQptmQ ©pVQV¡rQ ªp¡l

uz℄QÉtl¡ uy¢rQm«VkQÀmQ m¡«y n£HQk¢

uyrQnQt ptªmV¢ uNrQnQ©t¡℄QV¢ª℄¡ªm

(19)

mNQ Ålk¢lQ mylQ t£rQnQÆ m℄mQ tÆmQp¢

m℄Q℄¡t py℄Q iknQÆ m¡ªly℄QV¢kQ

kNQ il©t℄QVMQ¢ av℄Qk[ªl èNQ Ä

kÄmQ ¢«V ªp¡yQkQ k«rªymQ kt¢ªy ©℄Q

v¢NQ Ålk¢lQ v¢ypQ©plQl¡mQ v¢¬HQkkQ kNQ Ä

v¢NQ NvrQ tmQ À[¡HQkÏz℄Q ªvtmQ p¡^pQ

pNQ ulk¢lQ p^y¡t i«y¡lQ p¡ÄmQ

plQl¡NQ ªz plQl¡NQ ÄmQ p¡Ä ªv¡ªm

(20)

m¡¬¡t v¢«℄ a«℄tQÆmQ m¡¬n¡mQ ªp¡yQ

(40)

ªt¡¬¡t m¡mN¢kQÀtQ ©t¡NQ Ä èNQ Ä

©t¡ÎÆknQÆ ªt¡tQt¢rHQk¬Q p¡^y¡^kQ

ªk¬¡t p[m«Vy¢℄Q k£tmQ ªkzQÄkQ

k¢«zy¡t ªpr¢℄QpmQ ©pËk

n¡ÏmQ

m£¬¡t ªpr^«mkQk℄QÈ ©pVQªV¡mQ

ªmt¢℄¢y¢lQ iËkQk¢℄QªV¡mQ v¢t¢y¢℄¡ªl

(21)

(41)

}mªt n¢gm¡nQtmh¡ªdS¢k¡y nm:

Á Á prmtpHQkmQ ÁÁ

£©r¡℄Q æpQÈlQ t¢ËªvHQkzmQ u«zy¡℄Q

p¡©r¡℄QVQ ©¡℄Q℄ p[©m¡[¢Ê¬Q - O©r¡℄Q

t¡ª℄ a«my¡ªt¡ t¡rN¢y¢lQ v¡[Qv¡rQkQÀ

v¡ª℄VpQ ªp¡m¬ÍmQ v¡[QÍ

eNQ z¬ vmQÈytQƬQ

ilHQÀmQ aªk¡Nm¢«

vNQ pN¢lmQ t¢k¢r¢

v«¬v¢lQ v«¬v¡yQ ÉlmQ

t¢NQ «ky¢lQ aHQÀmQ £rQ

t¢kÎmQ k«t ©HQkmlmQ

eNQ p«z EnQt¢ n¢℄QV¡℄Q

e[¢l¡[¢ i«Vyvª℄

(1)

v¢Ä©nV¢ aMQ¢ v¢ztQ ©t¡zkQk¢y

v¢t¢yrQ a«znQÆ ©t¡[tQ t«[tQ©tÎ

v¢[¢yˬQ tnQÆ v¢lkQk^kQk«¬

v¢rk¢lQ iymQp¢ v¢lkQk¢ «vtQt℄rQ

©k¡Ä v¢«℄ e℄Qpt«℄tQ t¢«℄tQt«℄

©k¡NrQtlQ iknQt ÀNtQ t℄tQt¢℄rQ

ÀË«ky¢lQ vnQÆ ©k¡ÎpQpzkQk¢y

Àl pt¢ tnQt ÀV¢pQp¢lQ «vtQt℄rQ

kÄnrk℄QÈ k[VQV¢ mVQ©V¡Ë

kt¢ ©pmQ a℄Qp¢lQ e«mpQ ©p¡ËtQt¢℄rQ

km«l uknQt kzlQ k¢«zkQkzlQ

kË«N uyrQnQt t¢zrQkQ©k¡ËkQk¢℄rQ

pÄÉtlQ i℄QV¢ v¬rQtQt nVQk«l

pl pl o℄QV emkQÀ«rtQt℄rQ

p[ m«VynQt¢ n«zkQk¢«zQÂvrQ

(42)

ªp¡É«rkQÀmQ ©p¡Ë¬Q y¡mV¢ªy¡mQ

©p¡Ë¬¡rQ m«Vy¢lQ

t¡mQ u«rkQk¢℄QV℄

t¡ªm aV¢ÊmQ trÉ«zy¡rQ

AmQ u«rkQ©k℄QV¢«v AyQnQ©tÄtQÆ

ArN çlQ v[¢ªy

n¡mQ u«rkQÀmQ v«k

nlQlˬQ EnQt¢ nv¢℄QV℄ªr

(3)

¢tQÆmQ a¢tQÆmQ i«VÊ©m℄tQ

©t¬¢ÍVQ n¢℄QV

ttQÆvé℄QmQ

t℄¢tQt℄¢ k¡zQÄmQ t℄¢ m«Vy¡lQ

ÉtQt¢ v[¢kQk¢Æ él©m℄tQ

ÆN¢v¡rQk«¬ÊmQ

ktQt¢ mykQÀmQ

ktk«r n¡mQ k^k¢℄QV℄ªm

(4)

ÉtQt¢℄Q vzHQk¬Q e℄

ÉÀnQt℄Q È«℄ év«ky¡mQ

¢tQt¢lQ aËMQÂËt¢Q

©vQ«v m¡V¢y ¢nQ«tk¬¡lQ

ptQt¢lQ irNQ Ä ©myQkQkpQ

pkzQÄmQ prv¡t¢yrQ tmQ

ktQt¢lQ v¢ÎnQt«znQt

avQvÎkQk¢℄Q k[VQV¢℄ªm

(5)

n¡kQk¢yÌmQ v«k

nmQ«m a¬¢tQtvrQ nlQlˬ¡lQ

p¡kQk¢ymQ EnQt¢pQ

pr℄^y¡rQ t¢VmQ p¡rQtQttVQp¢℄Q

t¡kQk¢yrQ tHQk¬Q t«lm¢«tQ t¡kQk¢tQ

t℄¢m«V t¡℄Q

ªp¡kQk¢ymQ e℄QVt℄¢lQ

©p¡yQmQmtHQk«¬pQ ªp¡kQÀvªm

(6)

t£v«k m¡VQV¢ a℄QªV¡rQ

ªtr¢lQ ArNmQ p¡^y

nmQ

ªtvk¢£rQ mk℄¡rQ

t¢VmQp¡ aˬQ â^y n¡mQ

év«ky¡mQ aV¢y¡tQ

ttQÆvtQt¢℄Q ÉkmQ aV¢v¡rQ

n¡v«kªy nztQÆmQ

n«z p¡rQtQÆ nznQt℄ªm

(7)

ªv«lpQ ÈVmkmQ k¡NQ pÆ ªp¡lQ

ªvt n℄Q©℄V¢ªrQ

ç«lpQ ÈVmkmQ k¡NQ zl¢lQ

ÇNQ aV¢v¢℄QV¢ n¢℄QV£rQ

m¡«lpQ©pV v[¢ k¡zQ^y

ªt¢krQ v¡kªm

O«lpQ ÈVtQt¢lQ eÎÆk¢℄QªV¡mQ

u¬Q eÎÆm¢ª℄

(8)

¢«V n¢«ly¡mQ pvtQt¢lQ

¢ªt℄Q i℄QpmQ uNQ Ä[lQv¡rQ

m«V n¢«l kNQ zV¢y¡

mylQ m¡VQV¢y m℄Q℄ˬ¡lQ

Æ«V n¢«l p¡r©m℄tQ

ƬHQk¡vÉtkQ kzl¡mQ

(43)

©vV¢y¡rQ Ƭͫz

v¢tQtk℄Q t℄Q«my¢℄Q ©myQyV¢v¡rQ

ÀV¢y¡rQ ©n^yvrQ e℄Q

oË ÀVQVmQ p¢VrQkQÀ«ry¡rQ

aV¢y¡rQ t¢VtQt¢lQ aˬQ Èr¢nQÆ

ArN n℄Q©℄V¢y¡lQ

¢V¢y¡rQ v[¢k¬Q a[¢pQpÆmQ

t£HQÀ k[¢pQptVQªk

(10)

m¢NQ Ä«rkQk v¢rÀ tËmQ tËkQkmQ ©k¡NQ ªz

ªvNQ ÄHQk¡lQ ªvNQ Ävªt v¢¬mQÈk¢℄QV¡rQ

kNQ ztVQÀ v¢pr£tmQ ktQÆk¢℄QV¡rQ

k¡N¡t À«V m«Vy¢lQ k¡zQz n¢VQp¡rQ

pNQ ©z¡ËtQt℄Q kNQ Ä«rtQªt℄Q n¡ª℄ e℄Q℄pQ

plv«ky¢lQ up¡t¢k¬¡lQ p^nQÆ v£[Qv¡rQ

©k¡NQ zlQ okQÀmQ t¢Ëªm℄¢ m¡ykQàtQt℄Q

À«r k[lQªrQ v¢t¢ v«ky¢lQ àz¡t¡ªr

(11)

kNQ zÆ ©myQ©y℄¢lQ

k¡Åm«Vy¢lQ aV¢Í kNQ ªz¡mQ

kNQ ztl¡tt¢l©t℄¢lQ

kNQ ^lmQ ÀVQVm¢t¢lQ

kNQ zÆ ªp¡lQ m«V k¡zQÄvÆmQ

kNQ z©t¡tQtt℄¡lQ

uNQ zÆ ªkzQÀmQ

uªl¡k¡ytrQ e℄Qm£vªt

(12)

kNQ zt℄¡lQ k¡N¡ttÑm¢kQk¢℄QV¡rQ

kNQ ©z¡ËtQt℄Q u«rtQtt«℄kQ kvËk¢℄QV¡rQ

uNQ Äp¢ ©kÄ©m℄QªV uNrQnQÆNQ k¢℄QV¡rQ

o℄QV¡ªl o℄Q«VtQ t¡mQ t¢kQk¢℄QV¡rQ

pNQ ÄÉ«l uNQ zt℄¡lQ É«l uNQ k¢℄QV¡rQ

p¡rQkQk¢℄QV¡rQ plvlQl¡tQ t℄Q«m mVQmQ

kNQ Ä mt¢ ©kzQz n¢«l k¡Nk¢lQl¡rQ

k¡N¡tt¢l©t℄Q klHQÀv¡ªr

(13)

k¡N¡t¢l©tÑmQ klQv¢y¢℄¡«rkQ

k^nQttVQp¢℄Q

ªk¡N¡rQ ÀtrQkQkHQk¬Q ©k¡NQ ªz

À[pQÈmQ pÍtQtrQk¬¢lQ

n¡N¡t«℄tQÆmQ il©t℄QmQ

n¡lQv«k a℄QV¢©t℄QmQ

(44)

m¡℄m¢«l ªmym¢«l e℄QmQ mVQªV¡rQ

v¡t©nV¢ i«l©y℄QmQ v¡Æ èNQ z

t¡Ñm¢«l t℄QÑ«rÊmQ ©p¡ËÏmQ ilQ«l

ttQÆvtQt¢℄Q uNrQtQt¢ ymQ ilQ«l e℄QmQ

v¡℄vËmQ m¡℄vËmQ m℄ÉmQ ©v¬Qk

v¬mQ ªpÂmt¢ªkz℄Q mtQt¢mtQt¡℄Q

ªt℄©nV¢ ©k¡NQ z«℄tQÆmQ t¢Ëz¡ vNQ NmQ

©Îmt¢ ªp¡lQ eÎmt¢y¡lQ ªm¢tQªt¡ªm

(15)

ÉVQmQ ktQt¢l©t℄QªV

pkzQ^y ÉzQz«r n¡mQ

ÂVQmQ ÆVnQÆ

Æ«Vy¢lQ n¢℄QªV Æk¬¡kQk¢y p¢℄Q

mVQ©V¡℄QV¢lÆ mt¢ pl uNQ ©z℄Q

vMQ«℄y¡lQ

VQmQ ÆVnQt

ªy¡k¡¡r«℄Q t¢kQk¢℄QV℄ªm

(16)

u¬kQkt¢«y n¡mQ u¬Q¬¢ u¬Q¬nQªtV¢

ulktQt¡rQ uknQt¢«y ulÀNQ ©z℄QªV¡mQ

i¬kQk ar¢t¡k¢y nlQ tËkQkmQ ªrQnQt

e[¢lQ m«Vy¢lQ IÑz℄Q emQ«mkQ kNQ ªz¡mQ

v¢¬kQÀ n¢«r ªp¡lQ mt¢k¬Q ªvV¡yQ

ªv©V¡℄Q

aV¢y¡ªt v¢¬HQÀmQ e℄ v¢¬mQÈk¢℄QV

k¬kQkËtQt℄Q kNQ N¢rNQ ÄmQ a[¢tQªt¡mQ

n¡N¡kQ

k¡kmQªp¡lQ t¢r¢nQtv℄Q e℄Q ktm¡ªV

(17)

©p¡Ë¬Q o℄QV¢l©t℄Q

ªp¡t©m¡℄QmQ ©k¡NQ z ©p¡yQy«r n¡mQ

©tˬQ ©k¡NQ Ä t£rQtQt p¢℄Q

k¡N©v¡NQ N¡pQ ©p¡Ë¬Q ªtÄk¢℄QV

mˬQ ©k¡NQ z âÆ«rkQÀmQ

©¬tQt¢r¡nQt¢k℄Q vNQ N¢kQ«k n¡mQ

iˬQ ©k¡NQ z p¡ÎHQk¢N©V℄Q

ik[QnQªt¡z iÊmQÈvªm

(18)

n¢«ly¢lQl¡pQ ©p¡Ë¬Q mt¢«y v¢«¬tQÆtQ t¡℄QªrQ

(45)

n¢«ly¢lQl¡ mt¢ t℄Q℄¢lQ n¢VtQ«tkQ k¡ÅmQ

iÆ k¡ÅmQ ©p¡Ë¬Q k¡NQ «k e℄QV n£℄Q

É«ly¢lQl¡tQ t¡yQ ©k¡ÄtQt É«lpQp¡lQ uNQ ÅmQ

Ékm¢lQl¡ ©m¡[¢©y℄ªv ©m¡[¢nQt v¡rQtQ«t

t«ly¢lQl¡tQ t¡ïËmQ kNkQk¡yQ n¢℄QV

kzQz«¬ n¡mQ kNQ ^℄Q k¡zQ^ª℄¡ªm

(19)

k¡NQ k¢℄QVv℄Q i«l

k¡zQ¢ÊmQ kNQ zÆmQ uNQ z«v t¡mQ

ENQ ©k¡NQ z℄ a℄Q

ivVQV¢lQ ÀNÉ n¢«lÊm¢«l

ªNQ ©k¡NQ z nQtt¢y¡lQ

ªrQnQÆmQ o℄Q©V℄ n¢VQÀmQ e℄QV

ªk¡NQ ©k¡NQ z ªk¡Ï«r

«vp¡^k℄Q À«V àvªm

(20)

ÀmQp¢Äv¡rQ A©r℄Q ªtÄk¢℄QV¡rQ

ÀNHQk«¬ÊmQ tHQkÏkQÀkQ àk¢℄QV¡rQ

tmQ p^«ytQ tmrQkQÀ«rtQÆpQ p^v¢kQk¢℄QV¡rQ

tmkQk¢℄¢ªmlQ v£©z℄Q ¡t¢kQk¢℄QV¡rQ

tmQ Èz«v uNlQ ÀV¢tQÆ ©n^©tNQ k¢℄QV¡rQ

nQtt¢kQÀtQ tvmQ pl¢kQktQ t¡mQ ªp¡k¢℄QV¡rQ

©mQpzvrQ ©yQk¢℄QV ¢VQV¢℄¢pQ«pQ

ªvkpQ pVQzª℄ n¡mQ ©ÀtQt¢zQªz¡ªm

(21)

ªvtHQk¬Q ©m¬l¢ v¢¬HQk

v¢y¡℄Q v¢r¢tQt n℄QçlQ

p¡tHQk¬¡℄ pt¢℄¡V¢lQ

I℄Q p^ m«VtQÆpQ

ªptHQk¬Q ilQ«l©y℄Q

OrQ p¢rmpQp¢Q¢ymQÈk¢℄QV

ªp¡tHQk[¢nQtv«℄pQ

ÈtQtrQ m¡zQÄz℄Q èzQÄvªm

(22)

p¢r¢v¢lQl¡ iˬQ o℄Q p¢NkQ©k¡℄QV¢lQl¡pQ

©pË ©vy¢«l m«VtQÆlkmQ k¡zQÄ©m℄Q℄

aV¢v¢lQl¡ aV¢©v¡℄Q«V av¢tQ«t é^

akmQÈV©m℄QV¢«v a«℄tQÆmQ a«mkQÀmQ e℄Qp¡rQ

©V¢v¢lQl¡pQ ÈtQtËz℄Q ªrQnQÆ ©kzQz¡rQ

£v«℄ÊmQ I«℄ÊmQ ¢«tkQkpQ p¡rQtQt¡rQ

©nV¢y¢lQl¡ ªnrQv[¢ÊmQ t¡ª℄ y¡℄¡℄Q

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :