ASAS-ASAS YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM PIDANA

32  38  Download (2)

Full text

(1)

ASAS-ASAS YANG

ASAS-ASAS YANG

TERKANDUNG DALAM

TERKANDUNG DALAM

HUKUM PIDANA

HUKUM PIDANA

(2)

ASAS-ASAS HUKUM

ASAS-ASAS HUKUM

PIDANA

PIDANA

ASAS Y

ASAS Y

ANG

ANG

DIRUMUSKAN

DIRUMUSKAN

DALAM KUHP / PER-UU-AN LAI

DALAM KUHP / PER-UU-AN LAI

N

N

ASAS Y

ASAS Y

AN

AN

G TIDAK DIRUMUSKAN

G TIDAK DIRUMUSKAN

& MENJADI ASAS HUKUM

& MENJADI ASAS HUKUM

PIDANA Y

(3)

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA

HUKUM PIDANA

HUKUM PIDANA

1.

1.

BATAS BERLAKUNYA HUKUM

BATAS BERLAKUNYA HUKUM

PIDANA MENURUT

PIDANA MENURUT

WAKTU

WAKTU

(TIJDSGEBIED)

(TIJDSGEBIED)

2.

2.

BATAS BERLAKUNYA HUKUM

BATAS BERLAKUNYA HUKUM

PIDANA MENURUT

PIDANA MENURUT

TEMPAT

TEMPAT

DAN

DAN

ORANG

ORANG

(4)

RUANG LINGKUP HUKUM

RUANG LINGKUP HUKUM

PIDANA MENURUT WAKTU

PIDANA MENURUT WAKTU

ASAS LEGALITAS

ASAS LEGALITAS

 ASAS ASAS CRIMINA EXTRA ORDINARIA CRIMINA EXTRA ORDINARIA (KEJAHATAN(KEJAHATAN-

-KEJAHATAN

KEJAHATAN Y YANANG TG TIIDDAAK DISEBUT DK DISEBUT DAALLAAM UU) M UU)

 PRINCIPLE OF LEGALITY PRINCIPLE OF LEGALITY TERMAKTUBTERMAKTUB DALAM DALAM

P

PAASSALAL 8 DECLARATION 8 DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME DES DROITS DE L’HOMME ET DUCITOYEN

ET DUCITOYEN (1(17779) : SEMACAM UUD Y79) : SEMACAM UUD YANANG G DIBENTUK D

DIBENTUK DII MASA PECAHNYA REVOLUSI MASA PECAHNYA REVOLUSI PERANCIS

PERANCIS

 VON FEUERBACH (1775-1833) : VON FEUERBACH (1775-1833) : NULLUMDELICTUM NULLUMDELICTUM

NULLA POENA SINA PRAEVIA LEGE

NULLA POENA SINA PRAEVIA LEGE : TIDAK ADA : TIDAK ADA TINDAK PIDANA, TIDAK ADA PIDANA TANPA

TINDAK PIDANA, TIDAK ADA PIDANA TANPA PERATURAN TERLEBIH DULU

(5)

PASAL 1

PASAL 1

AYAT (1)

AYAT (1)

KUHP

KUHP

TIADA SUATU PERBUATAN D

TIADA SUATU PERBUATAN D

A

A

P

P

A

A

T

T

DIPIDANA D

DIPIDANA D

A

A

L

L

A

A

M PERUNDANG-UNDANGAN

M PERUNDANG-UNDANGAN

Y

Y

AN

AN

G TELAH ADA SEBELUM PERBUATAN

G TELAH ADA SEBELUM PERBUATAN

DILAKUKAN”

DILAKUKAN”

ARTINYA :

ARTINYA :

KETENTUAN H

KETENTUAN H

U

U

K

K

UM

UM

PIDANA HARUS

PIDANA HARUS

TERTULIS

TERTULIS

TIDAK BOLEH DILAKUKAN ANALOGI

TIDAK BOLEH DILAKUKAN ANALOGI

TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT (RETRO

TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT (RETRO

(6)

KONSEKUENSI ASAS LEGALITAS :

KONSEKUENSI ASAS LEGALITAS :

 PERBUATAN YPERBUATAN YANANG TG TIDAIDAK DICANTUMKAN K DICANTUMKAN S

SEEBBAAGGAIAI TINDAK PIDANA D TINDAK PIDANA DAALLAAM UU, TIDAK M UU, TIDAK DAPAT DIPIDANA

DAPAT DIPIDANA

 HUKUM PIDANA TIDAK BOLEH ADA PENAFSIRAN HUKUM PIDANA TIDAK BOLEH ADA PENAFSIRAN ANALOGI

ANALOGI

 ANALOGI : PENAFSIRAN TIDAK BERPEGANG ANALOGI : PENAFSIRAN TIDAK BERPEGANG PADA BUNYI PERATURAN, TAPI PADA INTI / PADA BUNYI PERATURAN, TAPI PADA INTI /

RASIO DARI PERATURAN RASIO DARI PERATURAN

BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN

BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN

KEPASTIAN HUKUM

KEPASTIAN HUKUM

DAN UNTUK MENCEGAH

DAN UNTUK MENCEGAH

TINDAKAN SEWENANG-WENANG DARI

TINDAKAN SEWENANG-WENANG DARI

PENGUASA

(7)

DIPERBOLEHKAN

DIPERBOLEHKAN

PENAFSIRAN

PENAFSIRAN

EKSTENSIF : MEMPERLUAS ARTI KATA

EKSTENSIF : MEMPERLUAS ARTI KATA

MENURUT MAKNA P

MENURUT MAKNA P

A

A

D

D

A

A

W

W

A

A

KT

KT

U

U

UU

UU

DIBENTUK, TAPI MASIH BERPEGANG

DIBENTUK, TAPI MASIH BERPEGANG

P

P

A

A

D

D

A

A

BUNYI PERATURAN.

BUNYI PERATURAN.

BEDA PENAFSIRAN ANALOGI DAN

BEDA PENAFSIRAN ANALOGI DAN

EKSTENSIF

EKSTENSIF

ANALOGI : TIDAK BERPEGANG PADA BUNYI

ANALOGI : TIDAK BERPEGANG PADA BUNYI

PERATURAN, MELAINKAN PADA INTI ATAU

PERATURAN, MELAINKAN PADA INTI ATAU

RASIO DARI PERATURAN

RASIO DARI PERATURAN

EKSTENSIF : TETAP BERPEGANG PADA

EKSTENSIF : TETAP BERPEGANG PADA

(8)

ASAS

ASAS

RETRO AKTIF

RETRO AKTIF

 TIDAK SEORANG PUN YANG DAPAT DIHUKUM, TIDAK SEORANG PUN YANG DAPAT DIHUKUM,

KECUALI BERDASARKAN SUATU KETENTUAN KECUALI BERDASARKAN SUATU KETENTUAN

PIDANA YANG TELAH ADA TERLEBIH DAHULU PIDANA YANG TELAH ADA TERLEBIH DAHULU

DARIPADA PERBUATANNYA (TIDAK BERLAKU DARIPADA PERBUATANNYA (TIDAK BERLAKU

SURUT) SURUT)

 PENGECUALIAN (PASAL 1 AYAT (2) KUHP) :PENGECUALIAN (PASAL 1 AYAT (2) KUHP) :

 HARUS ADA HARUS ADA PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGANPERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI SUATU PERUBAHAN

MENGENAI SUATU PERUBAHAN

 PERUBAHAN ITU TERJADI ADALAH SETELAH PERBUATAN PERUBAHAN ITU TERJADI ADALAH SETELAH PERBUATAN DILAKUKAN

DILAKUKAN

 PERATURAN YPERATURAN YANGANG BARU ITU BARU ITU LEBIH LEBIH MENGUNTUNGKANMENGUNTUNGKAN ATAU MERINGANKAN PELAKU PERBUATAN

(9)

TENTANG ARTI PERUBAHAN TENTANG ARTI PERUBAHAN

PERUNDANG-UNDANGAN UNDANGAN

 PAHAM FORMIL (PANDANGAN SEMPIT)PAHAM FORMIL (PANDANGAN SEMPIT)

 TERBATAS PADA PERUBAHAN REDAKSI RUMUSAN SUATU KETENTUAN TERBATAS PADA PERUBAHAN REDAKSI RUMUSAN SUATU KETENTUAN

DALAM PERUNDANGAN HUKUM PIDANA SAJA DALAM PERUNDANGAN HUKUM PIDANA SAJA

 PAHAM MATERIIL TERBATASPAHAM MATERIIL TERBATAS

 PERUBAHAN KEYAKINAN HUKUM PEMBENTUK UU DALAM SEGALA JENIS PERUBAHAN KEYAKINAN HUKUM PEMBENTUK UU DALAM SEGALA JENIS

HUKUM AKIBAT PERUBAHAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT, EX. HUKUM AKIBAT PERUBAHAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT, EX. ARREST HR, MUCIKARI DARI VENLO YANG DIKENAI PASAL 295 KUHP, ARREST HR, MUCIKARI DARI VENLO YANG DIKENAI PASAL 295 KUHP, DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DENGAN PERTIMBANGAN DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DENGAN PERTIMBANGAN BATAS KEDEWASAAN DALAM PASAL 330 BW BERUBAH PADA SAAT

BATAS KEDEWASAAN DALAM PASAL 330 BW BERUBAH PADA SAAT PERKARA INI DIPERIKSA DAN DIPUTUS YANG SEMULA SEBELUM 23 PERKARA INI DIPERIKSA DAN DIPUTUS YANG SEMULA SEBELUM 23 TAHUN MENJADI SEBELUM 21 TAHUN

TAHUN MENJADI SEBELUM 21 TAHUN

 PAHAM MATERIIL TIDAK TERBATASPAHAM MATERIIL TIDAK TERBATAS

 PERUBAHAN SEMUA UNDANG-UNDANG DALAM ARTI LUAS YANG PERUBAHAN SEMUA UNDANG-UNDANG DALAM ARTI LUAS YANG

MELIPUTI SEGALA MACAM PERUBAHAN, BAIK BERUPA PERUBAHAN MELIPUTI SEGALA MACAM PERUBAHAN, BAIK BERUPA PERUBAHAN

PERASAAN HUKUM PEMBUAT UU MENURUTPAHAM MATERIIL TERBATAS, PERASAAN HUKUM PEMBUAT UU MENURUTPAHAM MATERIIL TERBATAS, MAUPUN PERUBAHAN KEADAAN KARENA WAKTU, EX. TINDAK PIDANA MAUPUN PERUBAHAN KEADAAN KARENA WAKTU, EX. TINDAK PIDANA PENERBITAN CEK KOSONG DALAM UU NO.17 TAHUN 1964, PADA SAAT PENERBITAN CEK KOSONG DALAM UU NO.17 TAHUN 1964, PADA SAAT KASASI, UU TERSEBUT DICABUT MELALUI PEPERPU NO. 1 TAHUN 1971, KASASI, UU TERSEBUT DICABUT MELALUI PEPERPU NO. 1 TAHUN 1971, MA MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM. MA MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM. MVT WvS : TIDAK TERMASUK PERUBAHAN UU IALAH UU YANG DIBERLAKUKAN MVT WvS : TIDAK TERMASUK PERUBAHAN UU IALAH UU YANG DIBERLAKUKAN

(10)

TENTANG ARTI LEBIH

TENTANG ARTI LEBIH

MENGUNTUNGKAN TERDAKWA

MENGUNTUNGKAN TERDAKWA

 LEBIH RINGAN ANCAMAN PIDANANYA DALAM RUMUSAN UULEBIH RINGAN ANCAMAN PIDANANYA DALAM RUMUSAN UU  LEBIH RINGAN DALAM ARTI JENIS PIDANANYA (PASAL 10 LEBIH RINGAN DALAM ARTI JENIS PIDANANYA (PASAL 10

KUHP) KUHP)

 LEBIH RINGAN TENGGANG DALUWARSANYA BAGI LEBIH RINGAN TENGGANG DALUWARSANYA BAGI

PENUNTUTAN PIDANA (PASAL 78 KUHP) DAN PENGULANGAN PENUNTUTAN PIDANA (PASAL 78 KUHP) DAN PENGULANGAN

TINDAK PIDANA (EX. PASAL 157 (2) KUHP) TINDAK PIDANA (EX. PASAL 157 (2) KUHP)

 LEBIH RINGAN DALAM HAL PENGADUAN UNTUK PENUNTUTAN LEBIH RINGAN DALAM HAL PENGADUAN UNTUK PENUNTUTAN

PIDANANYA (EX. DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN) PIDANANYA (EX. DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN)

 LEBIH RINGAN ARTI TIDAK DAPAT DIPIDANANYA PERBUATAN LEBIH RINGAN ARTI TIDAK DAPAT DIPIDANANYA PERBUATAN

(TINDAK PIDANA MENJADI BUKAN TINDAK PIDANA) (TINDAK PIDANA MENJADI BUKAN TINDAK PIDANA)

 LEBIH RINGAN ARTI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA LEBIH RINGAN ARTI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA  LEBIH RINGAN DALAM ARTI TIDAK DAPAT DITUNTUT PIDANA LEBIH RINGAN DALAM ARTI TIDAK DAPAT DITUNTUT PIDANA  LEBIH RINGAN ARTI SISTEM PENJATUHAN PIDANANYA LEBIH RINGAN ARTI SISTEM PENJATUHAN PIDANANYA

(11)

RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA MENURUT

RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA MENURUT

MENURUT TEMPAT DAN ORANG

MENURUT TEMPAT DAN ORANG

DIKENAL ADA 4 (EMPAT) ASAS BERLAKUNYA

DIKENAL ADA 4 (EMPAT) ASAS BERLAKUNYA

HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT, YAITU :

HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT, YAITU :

a.

a. ASAS TERITORIALITEIT ASAS TERITORIALITEIT (TERRITORIALITEITS(TERRITORIALITEITS-

-BEGINSEL)

BEGINSEL) ATAU ASAS WILAYAH NEGARAATAU ASAS WILAYAH NEGARA

b.

b. ASAS PERSONALITEIT ASAS PERSONALITEIT (PERSONALITEITS(PERSONALITEITS-

-BEGINSEL)

BEGINSEL) ATAU ASAS KEBANGSAAN, ASAS ATAU ASAS KEBANGSAAN, ASAS NASIONAL AKTIF ATAU ASAS SUBYEKTIF

NASIONAL AKTIF ATAU ASAS SUBYEKTIF

c.

c. ASAS PERLINDUNGAN ASAS PERLINDUNGAN (BESCERMINGS(BESCERMINGS-

-BEGINSEL)

BEGINSEL) ATAU ASAS NASIONAL PASIFATAU ASAS NASIONAL PASIF

d.

d. ASAS UNIVERSAL ASAS UNIVERSAL (UNIVERSALITEIT(UNIVERSALITEITS-

S-BEGINSEL)

(12)

a. ASAS TERITORIALITEIT

a. ASAS TERITORIALITEIT

DIRUMUSKAN SECARA TEGAS DALAM

DIRUMUSKAN SECARA TEGAS DALAM

PASAL 2 KUHP : KETENTUAN

PASAL 2 KUHP : KETENTUAN

PIDANA

PIDANA

DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

INDONESIA BERLAKU TERHADAP

INDONESIA BERLAKU TERHADAP

SETIAP

SETIAP

ORANG

ORANG

YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

DI DALAM

DI DALAM

WILAYAH

WILAYAH

INDONESIA

INDONESIA

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADALAH

DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADALAH

TEMPAT ATAU WILAYAH NEGARA TANPA

TEMPAT ATAU WILAYAH NEGARA TANPA

MEMPERSOALKAN KUALITAS ATAU

MEMPERSOALKAN KUALITAS ATAU

KEWARGANEGARAAN SIAPAPUN YANG

KEWARGANEGARAAN SIAPAPUN YANG

MELAKUKAN TINDAK PIDANA.

(13)

WILAYAH INDONESIA :

WILAYAH INDONESIA :

 KEPUTUSAN KONSTITUANTE NO. 47/K/1957 KEPUTUSAN KONSTITUANTE NO. 47/K/1957 — WILAYAH BEKAS HINDIA BELANDA DULU — WILAYAH BEKAS HINDIA BELANDA DULU

MENURUT KEADAAN PADA SAAT PERANG MENURUT KEADAAN PADA SAAT PERANG

PASIFIK PASIFIK

 UU NO. 4/PRP TAHUN 1960 TENTANG UU NO. 4/PRP TAHUN 1960 TENTANG

PERAIRAN INDONESIA ---- BATAS-BATAS PERAIRAN INDONESIA ---- BATAS-BATAS

TERITORIAL INDONESIA LEBARNYA 12 MIL TERITORIAL INDONESIA LEBARNYA 12 MIL

DARI TITIK-TITIK TERLUAR DARI PULAU DARI TITIK-TITIK TERLUAR DARI PULAU

INDONESIA INDONESIA

 WILAYAH UDARA ADALAH WILAYAH DI ATAS WILAYAH UDARA ADALAH WILAYAH DI ATAS DARATAN DAN LAUT INDONESIA

(14)

DIPERLUAS DALAM PASAL 3 KUHP :

DIPERLUAS DALAM PASAL 3 KUHP :

 KETENTUAN PIDANA DALAM

PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA BERLAKU BAGI SETIAP ORANG YANG DI LUAR WILAYAH

INDONESIA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI DALAM KENDARAAN AIR ATAU PESAWAT

UDARA INDONESIA.

PASAL 95 KUHP PENGERTIAN

PASAL 95 KUHP PENGERTIAN

KENDARAAN AIR DAN PASAL 95A KUHP

KENDARAAN AIR DAN PASAL 95A KUHP

(15)

b. ASAS PERSONALITEIT

b. ASAS PERSONALITEIT

 BERGANTUNG ATAU MENGIKUTI SUBYEK HUKUM BERGANTUNG ATAU MENGIKUTI SUBYEK HUKUM

ATAU ORANGNYA YAKNI WARGA NEGARA DI ATAU ORANGNYA YAKNI WARGA NEGARA DI

MANAPUN KEBERADAANNYA (NASIONAL AKTIF) MANAPUN KEBERADAANNYA (NASIONAL AKTIF)

 ASAS INI TIDAK DAPAT DITERAPKAN PADA SEMUA ASAS INI TIDAK DAPAT DITERAPKAN PADA SEMUA

TINDAK PIDANA. TINDAK PIDANA.

 DIATUR DALAM PASAL 5 KUHP DAN DIPERLUAS DIATUR DALAM PASAL 5 KUHP DAN DIPERLUAS

PASAL 5 AYAT 2 DIPERLUNAK PASAL 6 DIATUR LEBIH PASAL 5 AYAT 2 DIPERLUNAK PASAL 6 DIATUR LEBIH

LANJUT DALAM PASAL 7 DAN 8 KUHP LANJUT DALAM PASAL 7 DAN 8 KUHP

 ADA BEBERAPA PASAL DALAM KUHP TERKAIT ADA BEBERAPA PASAL DALAM KUHP TERKAIT

DENGAN HAL INI YANG DIBATALKAN OLEH DENGAN HAL INI YANG DIBATALKAN OLEH

MAHKAMAH KONSTITUSI KARENA BERTENTANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI KARENA BERTENTANGAN

DENGAN UUD 1945 : PASAL 134, 136 BIS & 137 DENGAN UUD 1945 : PASAL 134, 136 BIS & 137

MENGENAI KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT MENGENAI KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT

(16)

c. ASAS PERLINDUNGAN

c. ASAS PERLINDUNGAN

 BERLAKUNYA HUKUM PIDANA DIDASARKAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANA DIDASARKAN ATAS KEPENTINGAN HUKUM SUATU NEGARA

ATAS KEPENTINGAN HUKUM SUATU NEGARA

YANG DILANGGAR DI LUAR WILAYAH

YANG DILANGGAR DI LUAR WILAYAH

INDONESIA

INDONESIA

 KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAPAT KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAPAT DIBERLAKUKAN TERHADAP WNI MAUPUN WNA

DIBERLAKUKAN TERHADAP WNI MAUPUN WNA

BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR WILAYAH

BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR WILAYAH

INDONESIA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN

INDONESIA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN

HUKUM INDONESIA SEPERTI YANG DI SEBUT

HUKUM INDONESIA SEPERTI YANG DI SEBUT

PASAL 4 KUHP.

PASAL 4 KUHP.

 PASAL 4 KUHP ADALAH JENIS KEJAHATAN YANG PASAL 4 KUHP ADALAH JENIS KEJAHATAN YANG MENGANCAM KEPENTINGAN HUKUM INDONESIA

MENGANCAM KEPENTINGAN HUKUM INDONESIA

YANG MENDASAR, BERUPA KEAMANAN DAN

YANG MENDASAR, BERUPA KEAMANAN DAN

KESELAMATAN NEGARA, PEREKONOMIAN

KESELAMATAN NEGARA, PEREKONOMIAN

INDONESIA, SERTA SARANA DAN PRASARANA

INDONESIA, SERTA SARANA DAN PRASARANA

ANGKUTAN INDONESIA

(17)

d.

d.

ASAS UNIVERSALITET

ASAS UNIVERSALITET

ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA YANG

ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA YANG

DIDASARKAN ATAS KEPENTINGAN HUKUM

DIDASARKAN ATAS KEPENTINGAN HUKUM

INTERNASIONAL YANG DILANGGAR OLEH

INTERNASIONAL YANG DILANGGAR OLEH

SUATU PERBUATAN

SUATU PERBUATAN

.

.

BERDASARKAN KETENTUAN INI, MAKA

BERDASARKAN KETENTUAN INI, MAKA

KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

DAPAT BERLAKU TERHADAP SETIAP WNI

DAPAT BERLAKU TERHADAP SETIAP WNI

ATAUPUN WNA, BAIK DI DALAM WILAYAH

ATAUPUN WNA, BAIK DI DALAM WILAYAH

MAUPUN DI LUAR WILAYAH INDONESIA.

MAUPUN DI LUAR WILAYAH INDONESIA.

TERUTAMA PASAL 4 (2), 4 (3) DAN 4 (4)

TERUTAMA PASAL 4 (2), 4 (3) DAN 4 (4)

KUHP.

(18)

PERKECUALIAN TERHADAP

PERKECUALIAN TERHADAP

ASAS ASAS BERLAKUNYA

ASAS ASAS BERLAKUNYA

HUKUM PIDANA

HUKUM PIDANA

DISAMPING BERLAKUNYA ASAS-ASAS

DISAMPING BERLAKUNYA ASAS-ASAS

HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT,

HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT,

TERDAPAT SUATU KESEPAKATAN

TERDAPAT SUATU KESEPAKATAN

DALAM HUKUM INTERNASIONAL YG

DALAM HUKUM INTERNASIONAL YG

MEMBERIKAN PERKECUALIAN

MEMBERIKAN PERKECUALIAN

TERHADAP ASAS-ASAS BERLAKUNYA

TERHADAP ASAS-ASAS BERLAKUNYA

HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT.

HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT.

PENGECUALIAN TERSEBUT

PENGECUALIAN TERSEBUT

DINAMAKAN HAK EXTERITORIALITET.

(19)

GOLONGAN / ORANG YG MEMPUNYAI

GOLONGAN / ORANG YG MEMPUNYAI

HAK EXTERITORIALITET :

HAK EXTERITORIALITET :

a.

a. DIPLOMAT NEGARA ASING YANG BERADA DI DIPLOMAT NEGARA ASING YANG BERADA DI INDONESIA : DUTA, UTUSAN, STAF

INDONESIA : DUTA, UTUSAN, STAF

KEDUTAAN, SERTA KELUARGA MEREKA. KEDUTAAN, SERTA KELUARGA MEREKA. b.

b. KEPALA NEGARA ASING YANG BERADA DI KEPALA NEGARA ASING YANG BERADA DI INDONESIA DENGAN PERSETUJUAN

INDONESIA DENGAN PERSETUJUAN PEMERINTAH.

PEMERINTAH. c.

c. ANAK BUAH KAPAL PERANG ASING YANG ANAK BUAH KAPAL PERANG ASING YANG SEDANG BERADA DI INDONESIA DENGAN SEDANG BERADA DI INDONESIA DENGAN

PERSETUJUAN PEMERINTAH. PERSETUJUAN PEMERINTAH. d.

d. ANGKATAN PERANG ASING YANG SEDANG ANGKATAN PERANG ASING YANG SEDANG BERADA DI INDONESIA DENGAN

BERADA DI INDONESIA DENGAN PERSETUJUAN PEMERINTAH.

PERSETUJUAN PEMERINTAH.

(20)

EKSTRADISI ( PENYERAHAN )

EKSTRADISI ( PENYERAHAN )

PENYERAHAN SESEORANG YANG

PENYERAHAN SESEORANG YANG

MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH SUATU

MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH SUATU

NEGARA PD NEGARA LAIN.

NEGARA PD NEGARA LAIN.

UU NO 1 TAHUN 1979 : “PENYERAHAN OLEH

UU NO 1 TAHUN 1979 : “PENYERAHAN OLEH

SUATU NEGARA KEPADA NEGARA YANG

SUATU NEGARA KEPADA NEGARA YANG

MEMINTA PENYERAHAN SESEORANG YANG

MEMINTA PENYERAHAN SESEORANG YANG

DISANGKA / DIPIDANA KARENA MELAKUKAN

DISANGKA / DIPIDANA KARENA MELAKUKAN

KEJAHATAN DI LUAR WILAYAH NEGARA YANG

KEJAHATAN DI LUAR WILAYAH NEGARA YANG

MENYERAHKAN DAN DI DALAM YURISDIKSI

MENYERAHKAN DAN DI DALAM YURISDIKSI

NEGARA YANG MEMINTA PENYERAHAN

NEGARA YANG MEMINTA PENYERAHAN

TERSEBUT KARENA BERWENANG UNTUK

TERSEBUT KARENA BERWENANG UNTUK

MENGADILI DAN MEMIDANANYA”

(21)

MAKSUD DAN TUJUAN EKSTRADISI

MAKSUD DAN TUJUAN EKSTRADISI

UNTUK MENJAMIN AGAR PELAKU

UNTUK MENJAMIN AGAR PELAKU

KEJAHATAN TIDAK DAPAT

KEJAHATAN TIDAK DAPAT

MENGHINDARKAN DIRI DARI

MENGHINDARKAN DIRI DARI

PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN AKIBAT

PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN AKIBAT

DARI PERBUATANNYA.

DARI PERBUATANNYA.

SERINGKALI NEGARA YANG DIJADIKAN

SERINGKALI NEGARA YANG DIJADIKAN

TEMPAT PERSEMBUNYIAN PELAKU TINDAK

TEMPAT PERSEMBUNYIAN PELAKU TINDAK

KEJAHATAN TIDAK DAPAT MENUNTUT

KEJAHATAN TIDAK DAPAT MENUNTUT

DAN MENJATUHKAN PIDANA KEPADANYA

DAN MENJATUHKAN PIDANA KEPADANYA

KARENA ADANYA BEBERAPA

KARENA ADANYA BEBERAPA

KEKOSONGAN HUKUM.

(22)

ASAS ASAS DALAM EKSTRADISI :

ASAS ASAS DALAM EKSTRADISI :

a.

a. ASAS KEJAHATAN RANGKAP ASAS KEJAHATAN RANGKAP (DOUBLE (DOUBLE

CRIMINALITY

CRIMINALITY)) : PERBUATAN YANG DILAKUKAN : PERBUATAN YANG DILAKUKAN PELAKU DIANGGAP SUATU KEJAHATAN BAGI

PELAKU DIANGGAP SUATU KEJAHATAN BAGI

NEGARA YANG MEMINTA MAUPUN NEGARA

NEGARA YANG MEMINTA MAUPUN NEGARA

YANG DIMINTA.

YANG DIMINTA.

b.

b. ASAS PENOLAKAN : BILA PERBUATAN YANG ASAS PENOLAKAN : BILA PERBUATAN YANG

DILAKUKAN OLEH PELAKU MERUPAKAN

DILAKUKAN OLEH PELAKU MERUPAKAN

AKTIVITAS POLITIK, MAKA NEGARA YG

AKTIVITAS POLITIK, MAKA NEGARA YG

DIMINTA BERHAK UNTUK MENOLAK;

DIMINTA BERHAK UNTUK MENOLAK;

c.

c. ASAS PERLINDUNGAN : NEGARA YANG ASAS PERLINDUNGAN : NEGARA YANG

DIMINTA MEMPUNYAI HAK UNTUK TIDAK

DIMINTA MEMPUNYAI HAK UNTUK TIDAK

MENYERAHKAN WARGA NEGARANYA SENDIRI.

(23)

NEGARA YANG PALING LAYAK MENGADILI

NEGARA YANG PALING LAYAK MENGADILI

 DALAM HAL EKSTRADISI NEGARA YANG DALAM HAL EKSTRADISI NEGARA YANG

PALING LAYAK MENGADILI ADALAH NEGARA PALING LAYAK MENGADILI ADALAH NEGARA

YANG MENJADI TEMPAT DILAKUKANNYA YANG MENJADI TEMPAT DILAKUKANNYA

KEJAHATAN. KEJAHATAN.

 SELAIN KARENA NEGARA TERSEBUT SELAIN KARENA NEGARA TERSEBUT

MEMPUNYAI KEPENTINGAN TERBESAR, JUGA MEMPUNYAI KEPENTINGAN TERBESAR, JUGA

DISEBABKAN PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN DISEBABKAN PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN

OLEH NEGARA TEMPAT TERJADINYA OLEH NEGARA TEMPAT TERJADINYA

KEJAHATAN AKAN PALING MEMUNGKINKAN, KEJAHATAN AKAN PALING MEMUNGKINKAN,

SEBAB DIDUKUNG OLEH HUKUM YANG SEBAB DIDUKUNG OLEH HUKUM YANG

(24)

PERJANJIAN EKSTRADISI

PERJANJIAN EKSTRADISI

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA TELAH MEMBUAT

INDONESIA TELAH MEMBUAT

PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN

PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN

BEBERAPA NEGARA ASEAN :

BEBERAPA NEGARA ASEAN :

MALAYSIA : UNDANG UNDANG NO 9

MALAYSIA : UNDANG UNDANG NO 9

TAHUN 1974

TAHUN 1974

PHILIPINA : UNDANG UNDANG NO 10

PHILIPINA : UNDANG UNDANG NO 10

TAHUN 1976

TAHUN 1976

THAILAND : UNDANG UNDANG NO 2

THAILAND : UNDANG UNDANG NO 2

TAHUN 1978

(25)

LOCUS DELICTIE

LOCUS DELICTIE

 LOCUS DELICTIE ADALAH TEMPAT TERJADINYA LOCUS DELICTIE ADALAH TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA.

TINDAK PIDANA.

 MENETAPKAN APAKAH KETENTUAN HUKUM MENETAPKAN APAKAH KETENTUAN HUKUM

PIDANA INDONESIA DAPAT DIBERLAKUKAN DAN

PIDANA INDONESIA DAPAT DIBERLAKUKAN DAN

KOMPETENSI PENGADILAN GUNA MENGADILI

KOMPETENSI PENGADILAN GUNA MENGADILI

PELAKU (KOMPETENSI RELATIF/PASAL 84 (1)

PELAKU (KOMPETENSI RELATIF/PASAL 84 (1)

KUHAP)

KUHAP)

 UNTUK MENENTUKAN LOCUS DELICTIE INI UNTUK MENENTUKAN LOCUS DELICTIE INI DIKENAL TIGA TEORI, YAITU :

DIKENAL TIGA TEORI, YAITU :

1.

1. TEORI PERBUATAN MATERIIL;TEORI PERBUATAN MATERIIL; 2.

2. TEORI INSTRUMEN;TEORI INSTRUMEN; 3.

(26)

1.

1.

TEORI PERBUATAN MATERIIL

TEORI PERBUATAN MATERIIL

MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAK

MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAK

PIDANA BERDASARKAN PERBUATAN

PIDANA BERDASARKAN PERBUATAN

JASMANIAH YANG DIWUJUDKAN OLEH

JASMANIAH YANG DIWUJUDKAN OLEH

PELAKU TINDAK PIDANA.

PELAKU TINDAK PIDANA.

MISALNYA KASUS PENCURIAN

MISALNYA KASUS PENCURIAN

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 362

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 362

KUHP DIMANA WAKTU DAN TEMPAT

KUHP DIMANA WAKTU DAN TEMPAT

PENCURIAN ADALAH WAKTU DAN TEMPAT

PENCURIAN ADALAH WAKTU DAN TEMPAT

DIMANA PETINDAK MELAKUKAN DAN

DIMANA PETINDAK MELAKUKAN DAN

MENYELESAIKAN PERBUATAN MENGAMBIL

(27)

2.

2.

TEORI INSTRUMEN

TEORI INSTRUMEN

MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA

MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA

TINDAK PIDANA BERDASARKAN

TINDAK PIDANA BERDASARKAN

TEMPAT DIMANA ALAT DIGUNAKAN

TEMPAT DIMANA ALAT DIGUNAKAN

DAN BEKERJA EFEKTIF DALAM HAL

DAN BEKERJA EFEKTIF DALAM HAL

TERWUJUDNYA TINDAK PIDANA.

TERWUJUDNYA TINDAK PIDANA.

ARREST HR 1915 : TERJADI TINDAK

ARREST HR 1915 : TERJADI TINDAK

PIDANA PENYELUNDUPAN KUDA DARI

PIDANA PENYELUNDUPAN KUDA DARI

BELANDA MENUJU JERMAN KARENA

BELANDA MENUJU JERMAN KARENA

BEKERJANYA ALAT UNTUK MENARIK

BEKERJANYA ALAT UNTUK MENARIK

KUDA TERSEBUT DI WILAYAH

KUDA TERSEBUT DI WILAYAH

BELANDA

(28)

3.

3.

TEORI AKIBAT

TEORI AKIBAT

MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA

MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA

TINDAK PIDANA BERDASARKAN

TINDAK PIDANA BERDASARKAN

TEMPAT TERJADINYA AKIBAT DARI

TEMPAT TERJADINYA AKIBAT DARI

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN

.

.

EX. TEMPAT PENCULIKAN ANAK DI KOTA

EX. TEMPAT PENCULIKAN ANAK DI KOTA

MALANG, KEMUDIAN ANAK YANG DICULIK

MALANG, KEMUDIAN ANAK YANG DICULIK

DISEKAP DI PASURUAN, KARENA TIDAK

DISEKAP DI PASURUAN, KARENA TIDAK

KUAT MENAHAN PENDERITAAN, ANAK

KUAT MENAHAN PENDERITAAN, ANAK

TERSEBUT AKHIRNYA MATI DI PASURUAN

(29)

TEMPUS DELICTIE

TEMPUS DELICTIE

YAITU WAKTU SAAT TERJADINYA

YAITU WAKTU SAAT TERJADINYA

TINDAK PIDANA.

TINDAK PIDANA.

TEMPUS DELICTIE MEMPUNYAI

TEMPUS DELICTIE MEMPUNYAI

ARTI PENTING KARENA TERKAIT

ARTI PENTING KARENA TERKAIT

DENGAN MASA DALUWARSA

DENGAN MASA DALUWARSA

BERLAKUNYA TINDAK PIDANA,

BERLAKUNYA TINDAK PIDANA,

DAN MENENTUKAN BATAS USIA

DAN MENENTUKAN BATAS USIA

DALAM PENUNTUTAN.

(30)

ASAS TIADA PIDANA TANPA

ASAS TIADA PIDANA TANPA

KESALAHAN

KESALAHAN

ASAS

ASAS

GEEN STRAF ZONDER SCHULD

GEEN STRAF ZONDER SCHULD

(TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN)

(TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN)

 PASAL 6 AYAT (2) UU NO 4 TAHUN 2004 PASAL 6 AYAT (2) UU NO 4 TAHUN 2004

TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

TIDAK SEORANG PUN DAPAT DIJATUHI PIDANA, TIDAK SEORANG PUN DAPAT DIJATUHI PIDANA,

KECUALI APABILA PENGADILAN, KARENA ALAT KECUALI APABILA PENGADILAN, KARENA ALAT

PEMBUKTIAN YANG SAH MENURUT PEMBUKTIAN YANG SAH MENURUT

UNDANG-UNDANG, MENDAPAT KEYAKINAN BAHWA UNDANG, MENDAPAT KEYAKINAN BAHWA

SESEORANG YANG DIANGGAP DAPAT SESEORANG YANG DIANGGAP DAPAT

(31)

Tiada pidana tanpa kesalahan

Tiada pidana tanpa kesalahan

(geen straf zonder schuld)

(geen straf zonder schuld)

Alasan pembenar

Alasan pembenar

(rechtsvaardigingsgronden)

(rechtsvaardigingsgronden)

:

:

menghapuskan sifat melawan

menghapuskan sifat melawan

hukumnya perbuatan, sehingga

hukumnya perbuatan, sehingga

menjadi perbuatan yg benar

(32)

Alasan pemaaf

Alasan pemaaf

(schulduitsluitingsgronden)

(schulduitsluitingsgronden)

: menghapus

: menghapus

sifat kesalahan terdakwa meski

sifat kesalahan terdakwa meski

perbuatannya bersifat melawan hukum

perbuatannya bersifat melawan hukum

tapi tidak pidana

tapi tidak pidana

Alasan penghapus tuntutan

Alasan penghapus tuntutan

(onvervolgbaarheid):

(onvervolgbaarheid):

pernyataan tidak

pernyataan tidak

menuntut karena tidak dapat diterima oleh

menuntut karena tidak dapat diterima oleh

badan penuntut umum, karena konfik

badan penuntut umum, karena konfik

kepentingan dengan lebih mengutamakan

kepentingan dengan lebih mengutamakan

Figure

Updating...

References

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in