B.DAERAH UJIKO 5 GENAP SDN PASRUJAMBE 01

19 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

UJI KOMPETENSI (FORMATIF) KE – 1 TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013

SEKOLAH DASAR NEGERI PASRUJAMBE 01

KECAMATAN PASRUJAMBE – KABUPATEN LUMAJANG

Mata pelajaran : Bahasa Daerah Nama : ... Materi Pokok : No. Absen : ... Kelas / Semester : V (lima) / Genap

Waktu : 40 menit Hari / Tanggal :

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang paling benar !

Wayang iku salah sawijining seni kang diduweni dening wong Jawa. Saking adiluhunge seni wayang, ora mung tinemu ing masyarakat Jawa.Nanging uga tinemu ing masyarakat liya, kayata Sunda, Sasak, Banjar, Minang, malah tekan jaba negara. Seni wayang iku akeh banget jinise, kayata wayang beber, wayang krucil, wayang wong, wayang gedhog, wayang kancil, wayang suluh, wayang wahyu, lan liya – liyane. Salah sijine seni wayang kang moncer dhewe nganti saiki yaiku wayang kulit purwa.

1. Seni saking Jawa yaiku ....

a. tari b. lagu c. wayang d. gambar

2. Wayang yaiku seni kang diduweni dening wong ....

a. Minang b. Jawa c. Sunda d. Sasak

3. Jenise wayang yaiku ....

a. wayang beber b. wayang wong c. wayang kancil d. kabeh jawaban bener 4. Saking adiluhunge, seni wayang uga tinemu ing ....

a. njaba negara b. Jawa c. Propinsi liya d. Desa 5. Wayang kang moncer nganti saiki yaiku ....

a. wayang gedhog b. wayang krucil c. wayang suluh d. wayang kulit 6. Perangane surat iku ana ....

a. 6 b. 7 c. 8 d. 9

7. Isi utawa surasa basa manggon ung urutan ....

a. 3 b. 4 c. 5 d. 6

8. Aja rame – rame, ibuku lagi ....

a. turu b. mangan c. adus d. sare

9. Ning, budhe apa wis mangan ?. Tembung mangan benere ....

a. nedha b. dhahar c. maem d. nguntal 10. Saiki aku (garap) PR Basa Jawa dhisik. Tembung garapbenere ....

a. nggarap b. digarap c. dakgarap d. kokgarap

II. Isilah titik – titik dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 11. Aja playon neng omah, bapakku lagi ....

12. Wong asor nanging sugih kepinteran, paribasane bathok bolu .... 13. Dhandhanggula iku kelebu tembang ....

14. Cacahe guru gatrane tembang dhandhanggula ana ....

15. Puisi jawa gagrag anyar kang ora kaiket peugeran diarani ....

III.Jawablah pertanyaan – pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 16. Sapa jenenge bapake Gathutkaca ?

17. Sapa jenge wong tuwane Pandhawa ?

18. Wayahe wis bengi, wong – wong padha budhal turu. Owahana dadi basa krama ! 19. Tulisen perangane surat !

20. Parak enjing, among tani sami bidhal dhateng sabin. Owahana dadi basa ngoko !

UJI KOMPETENSI (FORMATIF) KE – 2 TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013

SEKOLAH DASAR NEGERI PASRUJAMBE 01

KECAMATAN PASRUJAMBE – KABUPATEN LUMAJANG

Mata pelajaran : Bahasa Daerah Nama : ... Materi Pokok : No. Absen : ... Kelas / Semester : V (lima) / Genap

Waktu : 40 menit Hari / Tanggal :

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang paling benar !

Nilai Ttd Orangtua

(2)

Carane Ngasilake Bebek Unggul

Bebek kelebu jinise unggas sing ora bisa ngengremi endhoge dhewe. Penduduk desa Karangrandu, Kecamatan welahan Jepara netesake lan mbibit bebek wis dadi pakaryan. Sing kagolong gedhe usahane kasile meri 1000 luwih saben wulane. Usaha netesake meri ing desa iki isih nganggo cara tradhisional lantaran menthok kang ngangremi kanthi alamiah. Menthoke dipilih babon sing apik. Menthok tahan angrem terus - terusan lawase rong taun.

1. Bebek kuwi kelebu ....

a. kewan sikil papat b. unggas c. iwak tawa d. kewan alas 2. Sing usahane wis gedhe, bisa ngasilake meri ... luwih saben wulane

a. 1000 b. 100 c. 10 d. 1

3. Desa ... kasebut desa sing ngasilake bibit meri kang unggul

a. Karangjoho b. Limbasari c. Sukadadi d. Karangrandu 4. Cara netesake meri ing desa kasebut mawa ....

a. mesin b. tradhisional c. modern d. mekanik 5. Menthok bisa ngangremi nganti ... taun

a. rong b. telung c. papat d. limang 6. Mas Tono iku putrane Pak Andreas. Tembung putrane krama inggile ....

a. anakipun b. putranipun c. yoganipun d. sununipun 7. Simbah lara untu. Tembung untu krama inggile ....

a. waja b. untu c. racikan d. asta

8. Bulik Yayuk kondur ngasta oleh – oleh. Tembung ngasta ngokone ....

a. mbekta b. nggawa c. mbeta d. nyangking 9. Bocah iku alise ....

a. ngudhup turi b. nyela cendhani c. nanggal sepisan d. ngembang bakung 10. Unen – unen sakemper pepindhan kang surasane mawa tetandhingan, sarta ngemu teges mirip utawa

memper, diarani ....

a. saroja b. camboran c. pepindhan d. panyandra

II. Isilah titik – titik dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 11. Tlaga sarangan uga diarani ....

12. Crita bab asal usule sawijining panggonan diarani .... 13. Srini pancen ayu, pipine ....

14. Crita bab Nyi Ratu Kidul, Nyi Blorong iku kalebu .... 15. Crita bab Enthit, Cindhelaras, Jaka Kendhil iku kalebu ....

III.Jawablah pertanyaan – pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 16. Apa panyandrane bangkekan ?

17. Wedhuse Sugi warnane soklat lan kuru. Owahana dadi basa krama ! 18. Apa panyandrane alis ?

19. Pak Kardi Mirsani sabinipun. Owahana dadi basa ngoko !

20. Adhike nangis wae, ora diwenehi mangan. Owahana dadi basa krama !

UJI KOMPETENSI (FORMATIF) KE – 3 TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013

SEKOLAH DASAR NEGERI PASRUJAMBE 01

KECAMATAN PASRUJAMBE – KABUPATEN LUMAJANG

Mata pelajaran : Bahasa Daerah Nama : ... Materi Pokok : No. Absen : ... Kelas / Semester : V (lima) / Genap

Waktu : 40 menit Hari / Tanggal :

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang paling benar ! Pembangunan ing Sektor Ekonomi Kerakyatan

Wiwit taun 1997, negara – negara ing Asia Pasifik akeh sing kena krisis ekonomi kalebu negara Indonesia. Miturut pangendikane para pakar ekonomi, nganti tahun 2002 wis akeh negara ing Asia sing wis mentas saka krisis ekonomi, kayata Vietnam, Thailand, Malaysia, Korea, lan sapanunggalane.

1. Irah – irahane wacan ing dhuwur yaiku ....

a. Pembangunan ekonomi c. Pembangunan Sektor Ekonomi

b. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan d. Pembangunan ing Sektor Ekonomi Kerakyatan 2. Krisis ekonomi kedadeyan wiwit taun ....

a. 1997 b. 1998 c. 1999 d. 2000

(3)

3. Krisis ekonomi nglanda negara – negara ing ....

a. Asia Pasifik b. Eropa c. Amerika d. Australia 4. Ing taun 2002 negara ... wis mentas saka krisis ekonomi, kejaba ....

a. Malaysia b. Indonesia c. Vietnam d. Thailand 5. UKM kuwi tegese ....

a. Usaha Kecil Makmur c. Usaha Kecil Manusia b. Usaha Kerakyatan Manusia d. Usaha Kecil lan Menengah 6. Ibu badhe (tuku) gendhis. Tembung tukubenere ....

a. tumbas b. mundhut c. mendhet d. nyuwun 7. Tembung kang nganggo seselan – um, yaiku ....

a. tumpang b. kumbang c. tumandang d. kumbah 8. Tembung kang nganggo seselan – in, yaiku ....

a. tindhih b. tinulis c. tindak d. kinten 9. Lampune gumantung ing blandar. Tembung linggane gumantung, yaiku ....

a. gantung b. gandhul c. guntung d. kabeh jawaban salah 10. Simbah apa wis diaturi sare? Ukara iki nganggo basa ....

a. ngoko lugu b. krama lugu c. ngoko alus d. krama alus

II. Isilah titik – titik dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 11. Simbah sampun sare wonten dipan. Ukara iki nganggo basa .... 12. Ing dongeng “Jujur Nggawa Mujur” Satoto duwe watek .... 13. Wong jujur iku bakale ....

14. Aku lunga sekolah mlaku, bapak tindak kantor ....

15. Dadi manungsa kudu tulung – tinulung marang papedha. Tembung tinulunglinggane ....

III.Jawablah pertanyaan – pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 16. Apa tegese seselan ?

17. Seselan kuwi ing antarane apa wae?

18. Ayo padha njaga kesehatan. Owahana dadi basa krama ! 19. Dongeng iku apa? Golekna tuladhane dongeng !

20. Kathah tiyang ingkang boten kersa njagi kasarasan. Owahana dadi basa ngoko !

UJI KOMPETENSI (FORMATIF) KE – 4 TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013

SEKOLAH DASAR NEGERI PASRUJAMBE 01

KECAMATAN PASRUJAMBE – KABUPATEN LUMAJANG

Mata pelajaran : Bahasa Daerah Nama : ... Materi Pokok : No. Absen : ... Kelas / Semester : V (lima) / Genap

Waktu : 40 menit Hari / Tanggal :

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang paling benar ! 1. Simbah sampun sare wonten dipan. Ukara iki nganggo basa ....

a. ngoko lugu b. krama lugu c. ngoko alus d. krama alus 2. Tembung kang nganggo seselan – um, yaiku ....

a. tumpang b. kumbang c. tumandhang d. kumbah 3. Puisi Jawa gagrag anyar kang ora kaiket paugeran diarani ....

a. wangsalan b. parikan c. kakawin d. geguritan 4. Ibu badhe (tuku) beras. Tembung tukubenere ....

a. tumbas b. mundhut c. mendhet d. nyuwun 5. Aja rame – rame, ibuku lagi ....

a. turu b. mangan c. adus d. sare

6. Bocah iku alise ....

a. ngudhup turi b. nyela cendhani c. nanggal sepisan d. ngembang bakung 7. Tembung kang nganngo seselan – in, yaiku ....

a. tindhih b. tinulis c. tindak d. kinten 8. Crita bab asal usule sawijining panggonan diarani ....

a. legendha b. sage c. mite d. fabel 9. Tlaga Sarangan uga diarani ....

a. Tlaga Ngebel b. Tlaga Jatiluhur c. Tlaga Pasir d. Tlaga Sumberbening 10. Srini pancen ayu, pipine ....

(4)

II. Isilah titik – titik dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 11. Crita bab Nyi Ratu Kidul, Nyi Blorong iku kalebu ....

12. Bulik Yayuk kondur ngasta oleh – oleh. Tembung ngasta ngokone .... 13. Isi utawa surasa basa layang manggon ing urutan ....

14. Saiki aku (garap) PR Basa Jawa dhisik. Tembung garapbenere .... 15. Kathah tiyang ingkang boten kersa njagi kasarasan. Basa ngokone ....

III.Jawablah pertanyaan – pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 16. Wayahe wis bengi, wong – wong padha budhal turu. Owahana dadi basa krama ! 17. Parak enjing, among tani sami bidhal dhateng sabin. Owahana dadi basa ngoko ! 18. Adhike Sinta nagis wae. Owahana dadi basa krama !

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...