• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAPORAN BIJAK SIFIR 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "LAPORAN BIJAK SIFIR 2012"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

1.0 PENDAHULUAN

1.0 PENDAHULUAN

2.0 RASIONAL

2.0 RASIONAL

3.0 TEMA

3.0 TEMA

4.0 MATLAMAT

4.0 MATLAMAT

5.0 OBJEKTIF

5.0 OBJEKTIF

6.0 SASARAN

6.0 SASARAN

7.0

7.0 TARIKH

TARIKH /

/ TEMPAT

TEMPAT

8.0

8.0 TENTATIF

TENTATIF PROGRAM

PROGRAM

9.0

9.0 JAWATAN

JAWATAN KUASA

KUASA PERLAKSANAAN

PERLAKSANAAN

10.0

10.0 KEWANGAN

KEWANGAN /

/ PERBELANJAAN

PERBELANJAAN

11.0

11.0 KEKUATAN

KEKUATAN /

/ KELEMAHAN

KELEMAHAN

12.0

12.0 KEKANGAN

KEKANGAN / C

/ CADANGAN

ADANGAN PENAMBAHBAIKAN

PENAMBAHBAIKAN

13.0 PENUTUP

13.0 PENUTUP

14.0 LAMPIRAN

14.0 LAMPIRAN

(2)

1.0 PENDAHULUAN 1.0 PENDAHULUAN

Program Bijak Sifir

Program Bijak Sifir ini merupakan salah satu program di bawah kelolaanini merupakan salah satu program di bawah kelolaan Panitia Matematik, Sekolah Kebangsaan Padang Tembak 2. Program ini

Panitia Matematik, Sekolah Kebangsaan Padang Tembak 2. Program ini melibatkan semua murid Tahun

melibatkan semua murid Tahun 6 sebagai asas pengukuhan kepada bacaan sifir.6 sebagai asas pengukuhan kepada bacaan sifir. Sehubungan itu, program ini telah dirancang dengan teliti

Sehubungan itu, program ini telah dirancang dengan teliti bagi memastikanbagi memastikan murid-murid menerima ma

murid-murid menerima manfaat yang diharanfaat yang diharapkan selepas pkan selepas program program iniini berlangsung.

berlangsung.

2.0 RASIONAL 2.0 RASIONAL

Dalam negara kita menuju era WAWASAN 2020 dan penguasaan Dalam negara kita menuju era WAWASAN 2020 dan penguasaan TEKNOLOGI MAKLUMAT , kepentingan ilmu

TEKNOLOGI MAKLUMAT , kepentingan ilmu pengetahuan dan pelbagaipengetahuan dan pelbagai kemahiran amatlah dititikberatkan.

kemahiran amatlah dititikberatkan.

MATEMATIK merupakan satu daripada mata pelajaran yang amat penting MATEMATIK merupakan satu daripada mata pelajaran yang amat penting dalam kehidupan seharian. Penggunaan nombor dan pelbagai operasi (

dalam kehidupan seharian. Penggunaan nombor dan pelbagai operasi ( tambah,tambah, tolak, darab, dan bahagi ) sama

tolak, darab, dan bahagi ) sama ada disedari atau tidak merupakan sebahagianada disedari atau tidak merupakan sebahagian daripada kehidupan kita.

daripada kehidupan kita.

Oleh itu amatlah wajar

Oleh itu amatlah wajar pelajar-pelajar menguasai secara OPTIMUMpelajar-pelajar menguasai secara OPTIMUM kemahiran-kemahiran dalam mata pelajaran ini. Dengan ini adalah diharapkan kemahiran-kemahiran dalam mata pelajaran ini. Dengan ini adalah diharapkan agar aktiviti-aktiviti yang berkandung dalam program ini dapat melahirkan warga agar aktiviti-aktiviti yang berkandung dalam program ini dapat melahirkan warga SKPT2 yang BIJAK SIFIR.

SKPT2 yang BIJAK SIFIR.

3.0 TEMA 3.0 TEMA

“ SIFIR

(3)

4.0 MATLAMAT 4.0 MATLAMAT

 Adalah diharapkan pro

 Adalah diharapkan program ini dapat melahirkan pegram ini dapat melahirkan pelajar-pelajar lajar-pelajar  yang pintar dalam fakta asas dan sifir,

yang pintar dalam fakta asas dan sifir, meningkatkan pencapaian merekameningkatkan pencapaian mereka dalam pelajaran Matematik seterusnya

dalam pelajaran Matematik seterusnya mendapat keputusan yangmendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR.

cemerlang dalam UPSR.

5.0 OBJEKTIF 5.0 OBJEKTIF

5.1. Mempunyai kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah matematik 5.1. Mempunyai kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah matematik

dengan cepat dan tepat dengan cepat dan tepat

5.2. Mempraktikkan kemahiran-kemahiran melalui latihan-latihan

5.2. Mempraktikkan kemahiran-kemahiran melalui latihan-latihan yangyang disediakan

disediakan

5.3. Menjadikan amalan membaca fakta

5.3. Menjadikan amalan membaca fakta asas sebagai sebahagianasas sebagai sebahagian daripada hidup

daripada hidup 5.4. Zero defect

5.4. Zero defect – – murid menguasai sepenuhnya fakta asas matematikmurid menguasai sepenuhnya fakta asas matematik

6.0 SASARAN 6.0 SASARAN

Semua murid Tahun 6 SK

Semua murid Tahun 6 SK Padang Tembak 2.Padang Tembak 2.

7.0

7.0 TARIKH TARIKH / / TEMPATTEMPAT

Sepanjang Januari 2012 hingga 1 Mei 2012 Sepanjang Januari 2012 hingga 1 Mei 2012 SK Padang Tembak 2.

(4)

8.0

8.0 TENTATIF TENTATIF PROGRAMPROGRAM

Program dijalankan mengikut jadual agihan murid-murid kepada Program dijalankan mengikut jadual agihan murid-murid kepada guru-guru pembimbin

guru-guru pembimbing. g. Murid akan bMurid akan bertemu dengan guru ertemu dengan guru pembimbingpembimbing pada bila-bila masa yang terluang untuk membaca sifir

pada bila-bila masa yang terluang untuk membaca sifir yang telah dihafalyang telah dihafal oleh mereka.

oleh mereka. Guru pembimbing Guru pembimbing akan menandaakan menandatangani borang tangani borang ProgramProgram Bijak Sifir bagi sifir

Bijak Sifir bagi sifir yang telah dihafal oleh murid yang dibimbingnya.yang telah dihafal oleh murid yang dibimbingnya.

9.0

9.0 JAWATANKUASA JAWATANKUASA PELAKSANAANPELAKSANAAN

JAWATANKUA

JAWATANKUASA PROGRAM BIJAK SA PROGRAM BIJAK SIFIRSIFIR

Pengerusi

Pengerusi : : Puan NorzPuan Norzan bt an bt Hj DinHj Din Naib Pengerusi

Naib Pengerusi : : Puan Puan Rozitah Rozitah bt Sabt Samsudinmsudin Penyelaras

Penyelaras : : Puan Puan Suzana Suzana bt Jbt Jasruniasruni AJK Aktiviti

AJK Aktiviti : : Semua Semua Guru Guru SKPT2SKPT2 AJK Dokumentasi

AJK Dokumentasi : : Puan Puan Suzana Suzana bt Jasbt Jasruniruni

10.0

10.0 KEWANGAN KEWANGAN / / PERBELANJAAPERBELANJAANN

-- TIADA TIADA -

-11.0

11.0 KEKUATAN KEKUATAN / / KELEMAHANKELEMAHAN

KEKUATAN : KEKUATAN :

Kerjasama dari semua guru dalam menjayakan Program Bijak Sifir  Kerjasama dari semua guru dalam menjayakan Program Bijak Sifir  dan menyelesaikannya dalam tempoh yang ditetapkan.

(5)

KELEMAHAN : KELEMAHAN :

1. Sukar menjadikan congak sebagai

1. Sukar menjadikan congak sebagai satu kebiasaansatu kebiasaan 2. Pertindihan waktu dengan aktiviti lain

2. Pertindihan waktu dengan aktiviti lain 3. Murid sampai lewat ke

3. Murid sampai lewat ke sekolahsekolah 4. Murid kerap tidak hadir 

4. Murid kerap tidak hadir 

12.0

12.0 KEKANGAN KEKANGAN / / CADANGAN CADANGAN PENAMBAHBAIKANPENAMBAHBAIKAN

KEKANGAN : KEKANGAN :

1. Sukar menjadikan congak sebagai satu

1. Sukar menjadikan congak sebagai satu kebiasaankebiasaan 2. Pertindihan waktu dengan aktiviti lain

2. Pertindihan waktu dengan aktiviti lain 3. Murid sampai lewat ke

3. Murid sampai lewat ke sekolahsekolah 4. Murid kerap tidak hadir 

4. Murid kerap tidak hadir 

PENAMBAHBAIKAN : PENAMBAHBAIKAN : 1. Membaca fakta Asas : 1. Membaca fakta Asas :

Setiap hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis bermula

Setiap hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis bermula 7.307.30 – – 7.45, murid7.45, murid membaca sifir dan fakta asas di tempat yang telah ditentukan.

membaca sifir dan fakta asas di tempat yang telah ditentukan. 2. Latihan congak secara lisan dan bertulis

2. Latihan congak secara lisan dan bertulis – – guru-guru Matematikguru-guru Matematik mengambil masa 5

mengambil masa 5 – – 10 minit untuk menguji kecekapan secara lisan10 minit untuk menguji kecekapan secara lisan dan ke

dan kemahiran secamahiran secara bertulis sra bertulis setiap etiap hari.hari. 3. Membina kad sifir dan carta sifir 

3. Membina kad sifir dan carta sifir  – – bulan Januari dan Februari semasabulan Januari dan Februari semasa mata pelajaran Matematik

mata pelajaran Matematik – – 1 kali seminggu.1 kali seminggu. 4.

4. Murid yang lemah Murid yang lemah diajar cara mudah diajar cara mudah menhafal /mengingmenhafal /mengingat sifir at sifir  mengikut s

(6)

13.0 PENUTUP 13.0 PENUTUP

Program Bijak Sifir ini telah berjalan dengan lancar seperti yang Program Bijak Sifir ini telah berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan dengan kerjasam

dirancangkan dengan kerjasama semua pihak. Objektif a semua pihak. Objektif dan matlamat yangdan matlamat yang dikehendaki berjaya diperolehi. Program seperti ini diharap mampu menarik dikehendaki berjaya diperolehi. Program seperti ini diharap mampu menarik minat murid dalam penghafalan sifir dan

minat murid dalam penghafalan sifir dan dapat membantu mereka dalamdapat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah matematik seterusnya mendapat

menyelesaikan masalah matematik seterusnya mendapat keputusan yangkeputusan yang cemerlang dalam UPSR.

cemerlang dalam UPSR.

Disediakan

Disediakan oleh oleh : : Disahkan Disahkan oleh oleh ::

………

………......…..….. ...... ((PN. SUZANA BT HJ JASRUNIPN. SUZANA BT HJ JASRUNI) ) ((PN. NORZAN BT HJ DIN)PN. NORZAN BT HJ DIN) Setiausaha

Setiausaha Program Program Bijak Bijak Sifir Sifir Guru Guru Besar Besar  SK

(7)

LAMPIRAN

LAMPIRAN

(8)

Referensi

Dokumen terkait

Memang benar melaksanakan tugas binaan/mengajar/bimbingan sebanyak (...) ***) jam pelajaran/sekolah/guru per minggu sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang

[r]

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pengujian hipotesis guna menguji pengaruh variabel website quality, website brand image, trust, perceived risk, dan

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, akan meningkatkan limbah baik organik maupun anorganik, sehingga berpotensi sebagai sumber pencemar lingkungan. Oleh

Aaker (2009) explains that brand awareness, brand association, perceived quality, brand loyalty, and other proprietary brand assets are the elements that can measure the

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berkoperasi adalah suatu informasi atau pelajaran yang diperoleh baik dari proses belajar dalam perkuliahan,

Di masa sekarang, manusia lalai dari keutamaan bulan Sya‟ban hingga akhirnya berbuat amalan-amalan tertentu yang diada-adakan di bulan Rajab (bulan sebelum Sya‟ban),

Dalam studi manajemen, kehadiran konflik pendidikan tidak bisa terlepas dari permasalahan keseharian yang dirasakan oleh pengelola lembaga pendidikan. Konflik tersebut

Dalam kedudukannya sebagai pengelola barang, dan dihubungkan dengan amanat pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2003, Gubernur juga berwenang mengajukan usul untuk

Sukino, S.H., selaku Kepala UPT Oditurat Militer I-04 Bandar Lampung yang telah memberikan izin, memberikan informasi serta kemudahan penulis untuk melakukan

Termasuk yang juga bisa menolong untuk khusyu’ dalam shalat, yaitu tidak mengganggu orang lain dengan bacaan al Qur`an, tidak shalat dengan pakaian atau baju yang ada

Persepsi sosial pria transgender terhadap pekerja seks komersial secara umum adalah seorang wanita yang bekerja memberi layanan seks komersial yang berpenampilan

[r]

Pada diatas, dapat dilihat bahwa hasil fermentasi cincalok udang rebon yang dibuat dengan metode Backslopping berpengaruh nyata terhadap nilai kadar air, abu,

Menurut Manuaba (2008; h.389) disebutkan perdarahan terjadi karena gangguan hormon, gangguan kehamilan, gangguan KB, penyakit kandungan dan keganasan genetalia. 55)

[r]

perlengkapan penunjang motor induk serta instalasi listrik tidak memenuhi serta instalasi listrik tidak memenuhi persyaratan BKI. A‐SM : Diberikan untuk instalasi permesinan

Kuesioner ini bertujuan untuk menghimpun data atau informasi kinerja guru dari peserta didik tentang penguasaan materi, kemahiran dalam pelaksanaan

Heri Setiawan, SE., M.AB., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwjaya dan selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, saran

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan judul “Sistem Kearsipan Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan judul “Pengaruh Citra Merek Emina Terhadap Keputusan

Kegiatan Pengadaan , yang tertuang pada Bab III pasal 10 yang berisikan bahwa pengadaan cadangan pangan pemerintah desa disesuaikan dengan rencana.. penggantian dan penyegaran

Seorang imam yang merasa jenuh dalam melayani umat dan tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, masyarakat, juga rekannya akan memiliki derajat resilience yang