DOA SEMPENA HARI GURU (2)

270  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

DOA SEMPENA HARI GURU

م

م ييحم ررلا نم مم حي ررلا همللا مم سي بم

نم ييمم لماعملا بب رم هملل ددميحمليام ,

نم ييقم ترمد ليلم ةبمقم اعملاوم ةلم صر لاوم

مدلم سر لاومد ىلمعم

انمدميبسم ددمرحممد

ىلمعم وم ه

م لمآ

هم بماحمصي أم وم نم ييعممم جي أم

Ya Allah , Tuhan Semesta Alam ,

Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk meraikan Majlis sambutan Hari Guru (Tahun 2015) peringkat Sekolah (SekolahUlu

Yong) pada pagi yang berbahagia ini dengan tema : (Guru:Membina ilmu menyempurnakan akhlak)

Ya Allah , Ya Mudabbiral amri ,

Pada saat dan detik ini, kami hulurkan tangan pengharapan , memohon ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan pendidik

yang budiman terhadap anak-anak didik mereka , sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi anak- anak mereka sendiri , kurniakanlah kepada mereka kesabaran , ketabahan , semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah pasukan , semangat permuafakatan dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa

dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan berusaha menyumbang tenaga , idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik dan

ko-kurikulum pelajar-pelajar sekolah ini khasnya dan di arena pendidikan perdana amnya .

Ya Allah , Ya Mukawwiral laili wan nahar ,

Pada kesempatan ini , kami mohon kepada kebesaran dan kehebatan-Mu ya Allah sudilah kiranya Engkau mengurniakan kepada kami sifat yang mulia dan akhlak

yang luhur , mudah-mudahan kami akan menjadi anak didik yang sentiasa menghormati guru-guru kami , mendengar tunjuk ajar daripada guru-guru kami ,

kami sentiasa mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru , semoga kami menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada agama , bangsa dan negara

tercinta .

ااقررفمتم همدمعيبم ني مم انمـقمررفمتموم ، اماويحد ريمم اعاميجم اذمهم انمعمميجم لي عمجيا مرهدلرلام

ل

م وم اييقمشم انمعدبمتييم ني مم لم وم انمعممم لم وم انمييفم مرهدلرلا لمعمجيتم لم وم ، اماويصد عيمم اماويردحيمم لم وم اداويردطي مم

.

رانرلا بم اذم عم انمقموم ةنمسم حم ةمرمخملا يفموم ةنمسم حم ايمنيدر لا يفم انمتماءم انمبررم

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...