427 - PMKP Kebijakan Panduan RCA.pdf

24 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

�������� ���� �������� ���� D�������� D�������� D�. D�. ��� ��� B���� B���� K������, K������, �� D�������� D�������� D�. H. ��D�. H. ������ ������ ���������� D�������� D�������� D�. H. �������� A�,D�. H. �������� A�,

�����AA������AA� � ������ � � �A���

�A���A� A�A����A� A�A���� � ����� ������� ���������� ������� ���������� . . K�� K�� K���� K���� K����� K����� K���K��� , , �A�� �A�� D������� D������� ������������������ . . K�� K�� D������� D������� ����������

����� ���A� �A��� ���A� ����A� A���� ����� ���A� �A��� ���A� ����A� A����

��� : 427/���/�����A/�/2014 ��� : 427/���/�����A/�/2014 ����A�� ����A�� A�A� �A�A�A�/ A�A� �A�A�A�/���� ����� ������������ ����� �������� (�� (�� A� �A��� ���A� ����A� A����

A� �A��� ���A� ����A� A����

������� ������� 11 J������ 2014 11 J������ 2014 15 J������ 2014 15 J������ 2014 18 J������ 2014 18 J������ 2014 ))

(2)

��������������������������� ���������������������������

�E�A���A� DI�EK��� ���AH �AKI� I�LA�

�E�A���A� DI�EK��� ���AH �AKI� I�LA� ��L�A� AG��G��L�A� AG��G ����� : 427/�E�/��I��A/I/2014

����� : 427/�E�/��I��A/I/2014 �E��A�G

�E��A�G �A���A� A�A����� A�A� �A�A�A�/

�A���A� A�A����� A�A� �A�A�A�/���� ����� ������������ ����� �������� (��A) (��A) ���AH �AKI� I�LA� ��L�A� AG��G

���AH �AKI� I�LA� ��L�A� AG��G DI�EK��� ���AH �AKI� I�LA� ��L�A� AG��G DI�EK��� ���AH �AKI� I�LA� ��L�A� AG��G �E�I�BA�G �E�I�BA�G : : �.�. B���� ������ ����� ����� ����� �������������� ���B���� ������ ����� ����� ����� �������������� ��� ������������ ���� ����� �����; ������������ ���� ����� �����; �. �. B���� ����� ����� ���������������� ������� �����������B���� ����� ����� ���������������� ������� ����������� ���� ��� ����������� ������; ���� ��� ����������� ������; �. �. B���� ����� ������ ������������ ������� �����������B���� ����� ������ ������������ ������� ����������� ������ �� ����� ����� ���������� 7 (�����) ������� ������ ������ �� ����� ����� ���������� 7 (�����) ������� ������ ����������� ������ ����� �����; ����������� ������ ����� �����; �. �. B���� ������� �� 6 (����) ����������� ������ ����� �������B���� ������� �� 6 (����) ����������� ������ ����� ������� ��� ������� ���������� ���� ��������� ���� ��������� ��� ������� ���������� ���� ��������� ���� ��������� �������� ���� ������� ������ ������������� ������������ �������� ���� ������� ������ ������������� ������������ �������� ���� �������/ �CA ���� �������� ������ ���� �������� ���� �������/ �CA ���� �������� ������ ���� ������; ������; �. �. ����� ����������� ������������ ����������� ������������� ����������� ������������ ����������� �������� ����� �,�, � ��� �, ����� ����������� ����� K�������� D������ ����� �,�, � ��� �, ����� ����������� ����� K�������� D������ ������� ������� A������� A��� �������/ ������� ������� A������� A��� �������/ ���� ����� ������������ ����� �������� (�CA) �� ����� ����� I���� �

(�CA) �� ����� ����� I���� ������ A���� ��������.����� A���� ��������. �E�GI�GA�

�E�GI�GA� : : 1.1. ������������� �������� I�������� ����� 44 ����� 2009������������� �������� I�������� ����� 44 ����� 2009 ������� ����� �����. ������� ����� �����. 2. 2. ������������� �������� I�������� ����� 23 ����� 1992������������� �������� I�������� ����� 23 ����� 1992 ������� ����������� K��������. ������� ����������� K��������. 3. 3. ��������� ������� K�������� �������� I�������� �������������� ������� K�������� �������� I�������� ����� 1691/�E�KE�/�E�/�III/2011 ������� K���������� ������ 1691/�E�KE�/�E�/�III/2011 ������� K���������� ������ ����� ����� ����� ����� 4. 4. K�������� ������� K�������� ��. 129/������/�K II/2008K�������� ������� K�������� ��. 129/������/�K II/2008 ������� ������� ��������� ������� ����� �����. ������� ������� ��������� ������� ����� �����. 5. 5. ����� K�������� �������� ������� B���� ����� ����������� K�������� �������� ������� B���� ����� ������ A���� �����: 090/�K/�B��A/�II/2009 ������� A���� �����: 090/�K/�B��A/�II/2009 ������� ������������ D������ ����� ����� I���� ������ A���� ���� ������������ D������ ����� ����� I���� ������ A���� ���� B���� 2009�2013 B���� 2009�2013

(3)

�E��E�HA�IKA� : 1. ������� ������� A��������� ����� ����� 2011. 2. ������� ����� ����������� ���� ��������� ����� �����, D����� 1994 3. ������� �������� K���������� ������ ����� ����� (������� ������ ), D����� �I 2008 � E � � � � � K A � : �E�E�A�KA� :

KE�A�� : ������� A������� A��� �������/ ���� ����� �������� (�CA) ����� ����� I���� ������ A���� ����������� ��������� ����� L������� K�������� ���. KED�A KE�IGA KEE��A� KELI�A KEE�A� KE��J�H : : : : : : �CA ��������� ���� ��������� ������� ������ ������ ������� ������ ���� �����. ����������� �CA ��������� ���� K����� K��� ������� ���� �������. ����������� ������ ������ ������������ �CA ��������� ����� ����� ����� 45 (����� ����� ����) ����. A������� ����������� �CA �������� ���� ��������� ��������� �������� �������� ������� ���� �������. ��������� ����� �������� �CA ������� ������ ������ ������ ����� ����������� ���������� �� D������ ����� ����������� ������ ������ ���� ���� ������� ���� ���������. K�������� ��� ������� ������ 3 (����) ����� ����� ������� ����������� ��� ���� ��������� �������� ������ ��������. KEDELA�A� : A������ ����� �������� ������������ ������ ��������� ���� ���� �������� ��������� ����������� �������� D��������� �� : �������� ������� : 16 ������ A��� 1435H 18 J������ 2014� ���AH �AKI� I�LA� ��L�A� AG��G

�E�A�A�G D�. H. �������� A�, �. K�� D������� ����� �E�B��A� ��� : 1. K���� K����� ����� ����� ����� I���� ������ A���� 2. ���� ������� 3. A����

(4)

LA��I�A� �E�A���A� DI�EK��� ���AH �AKI� I �LA� ��L�A� AG��G ����� : 427 /�E�/��I��A/I/2014 �A�GGAL : 18 JA��A�I 2014 BAB � ����A����A� A. ����� �������� B���������� B��� ������� �������� K���������� ������ ����� �����, D����� �I, ����� 2 ����� 2008, ����� ����� ����� ��������� ���������� ��� ��������� ������� ���� �������� �������� ����� ����������, �������� ������ ������ ��� �������� ��������. B���������� B��� ������� ��������� I������ K���������� ������ (IK�), K����� K���������� ������ ����� ����� (KK����) ����� 2 ����� 2008, ����� ����������� ���� ��������� ������� ����������� ������ ���� ������� ����� ��� ������ ��������� ���� ����� �������� (�CA) ����� ��������� ������������ ���� ����� ����������� ���� ���������. �������� ������ ����������� ������ ���� ��������� ����������� ���������� ���� ���������������� ����� �������� ������� ������ ���� ���� ������������� �������� ������� ���� �������. H�� ��� ��������� ����������� ������������� ����� ����������� ��������, ��� ����� ������� ������ ������ ������ �������� �������� ������� (���������� ������). ����� ����� ������� ����������� ������ ���������� 4 (�����) �������� ����� ����� ������ ��������, ������ �����, ������ ��� ������ ��������. ����� ���� ������ �������� ���� ����� ��������� ����� ����������� ��������� ����� ������ ������ �������� ���� �������� (���� ����� ��������). �CA ������ ������ ������ ���� ����������� ���� ��������� ����� ��������� ���� �������� ���� ������� ��������� �����. ���� ��� ���������� A������� A��� ������� ������ ��������� �� ���������� ��������� ���������/ ����� ����� ����� ������������� ������� ������ K������� ����� D��������� (K�D) ��� �������� �����   ����� ������� K���������� ������. B. ������ 1. ������ ���� ������������ ���� ������� ����� ����� ������� ����� ������ ������ ����� ����� ������� ������ ������ ����� ���� ��� ���������� ����� ������� �� ����� �����.

(5)

2. ������ K����� : �. ����� ���������������� ������ �������� ���� ������ �������� ��� ������ ���������� ���������� �������. �. ������� ���� ����� ����� �������� ������� �������� �������� ������ ���� ������� (��������, K�D ��� K�C) ���� ����� �������. �. ������� ��������� ��������� ������.

(6)

BAB �� �������� D����������� ����� �������� ������ ������� �������: 1. F����� ���� ���� ��������� ���� ����������� ���� �������� ����������� �������� ������ 2. A��� ���� ��� ����������� , ������ ����� ���� ���� ������� ����� �������� ������� ���� ����� �������� ���� �������� ��� ���� ���������� ������� ���������� ������� 3. ������ �������� ����������� ����� ������������ ���� ������� ���� ���, ������ �������� ������� ����� �������� �������� ���� ���� �������� ������� 4. ������ ������ �������� ���� ����� ��������� ������ ������������   ����� ���������������� ������������� ���� ����������� �������� ����� ���������� (K�D) 5. ������ ����������� ���� ����������� ������ ������������ ����� ������ 6. ������������ ���� ����� �������� ����������� ��� ��������� ������ ���� ���� �������� ����� ���������� ������ ������   ���� ����������� ������� ����������� ������ 7. B������ ��������� �������� ������� ������ ������� ����, ����� ���������� ����� �����������

(7)

BAB ��� ��A�� ������� ����� ������� ���� ��������� �CA ��������: A. ��������� ������� ��������� ������� �������� : 1. K������� ��������. �������� ��������  ������ �������� ��� ������� (K�D) ���� ������������� �������� ���� ������ ���� ������/ ���������� ������ ����� ����� ������ �������� ���� ����� ������� ������ ������ ����� �������� ������ ���� ������� ���� ������������. K������� �������� ����� ���������� ���� ���� ��������� ����� ����� �� K����� K���������� ������ ����� ����� ����� ����� �������� 2�24 ���, ������� ���������� �������, ������ ���������� F������� L������ I������. K��������������  ���� ����� ���������� ������ ����: �. K������� ���� ����� �������������, ���� ����� ����������� ������ ������ ��������. �. K��������� �������� ���� ������ ���������� ������ ���� ����� ����������� ������ ������ ��������. �. ����� ������, �������� ��� ����� ������ ���� ����������. �. ���������� ����, ����� ������������ ����. �. K��������/ ��������� �������� ����� ���� ������������� ��������, ����� ��������, ��� ����� ����� ���� �� ����� �����. 2. K������� ����� D��������� ( ������� ����� ) �������� ����� ���������� ����  ������� �����   ������ ������� ���� ������������� ������ ���� ������. ��������� ���� ���� ��������� ����� ����� �� K����� K���������� ������ ����� �����/KK��� ��������� ����� ����� �������� 2�24 ���, ������� ���������� �������, ������ ���������� �������� ������� �������. K������� ����� D��������� ������ ���� : �. ������ ��������� �. E��� ������� ���� ���� ������ �. ����������������� �����  �. ��������� ���������� �������� ��� ��� ���� �������. �.  ������� �����  ���� ������������� ���� ��������� ������ �����/ ���������

(8)

�. K������� ������ ����� ��������������� �. K�������� ���� 3. K������� ������ C����� (K�C)/���� ���� K������� ������ C�����/ K�C ������ ���������� ������� ���� ����� ������ �������� �� ������. K������� ��� ����� ���������� ���� ���� ��������� ����� ����� �� K����� K���������� ������ ����� ����� �������� 2�24 ��� ������� ���������� �������, ������ ���������� �������� ������� �������. K������� ������ C����� (K�C)/ ���� ���� ������ ����: �. ���������� �. I����������� �. �������� ������� �. D��� �. ��������� �. ��������� �. L����������� B. A������� ������� ������� ������ A������� ������� ������� ������ ����� �������� ����� ������� ���� ������ ����������� ����� ��������� ������� (������ 1) ��� ����� ������ ������� (������ 2) ����� ���������� ������� ������ ���� ������� ����������� 4 (�����) ����� ���� ����� ���������� (������ 3). 1. ���������� ���� ������ C��� ���������� ���� ������: �. �������� ����� ��������� ������� ����������� ����� ��������� (������ 1). ���BAB����A�/ ���������/���������� L���� F�������� K������� ������ 1 ������ J����� D���� ������� ����� ����� ���� 5 ����� 2 J����� D���� ������� ����� 2 � 5 ����� 3 ������� D���� ������� ���� 1 � 2 ����� 4 ������ D���� ������� �������� ���� ����� ������� 5 ������ ������ ������� ����� ������ / ����� G����� 1. ����� ������������

(9)

�. �������� ����� ������ ������� ����������� ����� ������ (������ 2). �A��A� ������/������������/ �������� ����� ��������� ������ ��������� 1 ������������� ����� ��� ������ 2 ����� ������ ������ • ����� ������� ������ ����������� ������� 3 �������� ������ ������ B����������� ������ �������/��������/���������� ���� ����������� ������ ���������� ��� ����� ����������� ������ �������� ���� ������������ • ������ ����� ���� ������������� ��������� 4 ����� ������ ����/ ����� • ���������� ������ ����� �������� (�������, ��������, ����������, �����������) /������������ , ����� ����������� ������ �������� ���� ������������ 5 ������������ �������� ���� ����� ����������� ������ ���������� �������� ���� ������������ G����� 2. ����� D����� K����� �. �������� ��������� ���� ����� ���� �. �������� ������ ���� ����� ������� �. �������� ����� ���� ������ ��������� ��� ������ Probabilitas Tdk Signifikan 1 Minor 2 Moderat 3 Mayor 4 Katastropik 5 Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln) 5

Moderat Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim

Sering terjadi (Bebrp x /thn)

4

Moderat Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim

Mungkin terjadi (1-2 thn/x)

3

Rendah Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim

Jarang terjadi (2-5 thn/x)

2

Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrim

Sangat jarang sekali (>5 thn/x)

1

Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrim

(10)

2. B��� ������ B��� ���� ������ ������� ������ ���� ����������� ����� 4 (�����) ����� ����� ����, �����, ������ ��� �����. �. B��� ���� ��� ����� : ����������� ���������� �. B��� ������ ��� ����� : ����������� ������������/ �CA ������ ������ ��������� ����������� 1 (����) ������, ������������ ������ �������� ����� ������ ������ ��������� ����������� 2 (���) ������, �������/�������� ������ ��������� ������� ������ �������� ����� & ������ ������ ������ ������ ��������� ��A, ������ ���� 45 ����, ��� ����� �������� ������ ����� ����������� ��������� ��� ��������� ������ ������� ��������� ��A 45 ���� ��� ����������� ���������� ������, ��������� ������ �� �������. G����� 4. �������� ��������������� ������� ������  �. A������� ������ ������� ������ �������� ����� , ��� ��� ��� ������ ����� ���� ������ ��� ����� ��������� ����������� ��������������/ ��A �. ������ ����������� ��A (���� ����� ��������) ��������� ����� ����� 45 (����� ����� ����) ����. �. ����������� ��� ������ ������ �. ����� ������� �. �����������

(11)

BAB ��

�A�A �A��A�A ��A

A. ������������ ������ L������ ����� ��������� ������������ ������� ������ ����: 1. �������� ����� ������ �������� ���� ���� �������� 2. G������ ���� ����� ������������� 3. B��� ���������� ������� ������ ������� ���� ���� ���� ������ ��� ����� ���� ������� B. ����������� ��� 1. D������� ��� �������� ����� ���� ������ ������� ���� ������ ������� ����� �������� ������ ���� ����������. 2. K�������� ��� �. ��� ������� ���� �������� ������������� �. I������� ������� ���� 3�4 ����� �. ����� ����� ���� ������ ����� ������ ������� �. A�� 1 (����) ����� ���� �������� ������� ����� 3. K�������� ��� �. ����� ����������� / �������� ����� ��������� ����������� ����� ������� ������ �. �������� �������� �������� ������ (����������) �. K������� �������� ����� ����������� ��������� �������� ����� �. B��������� ��� ������ �������� ����� ��� �������� �. J��� ����������� ��� ���������� ��� �. D���������� ����� ����������  �. ������� ���������������� ������� ��� ������ ����������� ������� ��� ����� �������� ����� ����������� �. ����� ������� ������ ��� ����������� ����� ������� �������� ���� ��������� �������� ���� ����� ����� ���� ����������� ������� ��� ��������

(12)

G����� 5. L������ A & B ����� ������ ������� ������ ����� �. ����������� ���� 1. ���������������� ����������� ������ ���� ����� ���������� 2. K���� ������ ���� ����� ���������� ������� 3. D� ���� ������� 4. A�� ������� ���� ������� �������� 5. C��� ������������ ����: ���������, ����������� ��� ���������  6. L������ ����������� ����������� ������: �. ��������� ������� �. J������� ������ ���� ��������� �. ����������� ��������� �������� ����� ��� ����� ������������ ������� : ������ ����� ���� �� ���� ��������� ��� : ����� :K���� ��� KK���� A������ : 1. K� ������ (D�) 2. K����� K���������� (����� �����������) 3. K� ��/����� ������� 4. K� H�D 5. K� L�������/ ��������� 6. K� B�� ������ ������� : ���������� KK� ������� ������� : 17 J��� 2009

(13)

G����� 6. C����� ������� �� 3 K�������� D��� & I��������

�. �������� ����

�������� ���� ���� ������ �������� ������� ��������� ������� ��������� ����� ������ �����.

1. ��������� �������� : ��. I�D B���� & ����� ��������� ���� �� I�D�����IDAK DI�E��KA� �A�KE�

2. �����������: �. ����� ����� ������( ������ �� ) � - A������� K� : ����� ���� ������ ����� ������� ������� = ��������� ��������� - ���� ����������� ����� ��� ��� ��������� ������ ����� ������/������� ���������� - H���� ���������� 1 (����) ���� ���� ��� 1 (����) ���� �������� ������ - D������� : ������� ���� ������� ��� ������� ������� ����� - �������� ������ : ������� ���� ������� ������� ����� - I�������� ��.������� ������ ����� ����������� ������ ��������. �. D����� J��� D����� ������� B���� ��������� �. D����� J��� D����� ������� ��������� �. D����� J��� ������� �� I�D B���� �. D����� J��� ������� ��������� I�D �. ��� & ��� ��F B���� ��������� �. �AK B���� �. ��� ��������� ���������: - I������������ ������ ��������� - F��� ���������� ���� 3. ��������� (������/ ���� ���� ��������) : �. K��� I�D B���� - ��������� �������� ����� ������� ������ ����� : ������ ���������, ���������� ���� ���. - ����� ��� ��������� �����/�������������� �������/������. - A�� A����, ��� - ����� ��� ��� K��������� ����������� ��������� C��� - ��� ���������� F��� �� I�D ��� �. K��� ��������� - C��� ���� ����� ������� ��. ����� � ������ ������ ��.��� - A����� ����� ��� ���� ����� ������� ����� ���� ������� - ��� ��������� ���� & ��������� = A�� - L���� ����� ����� ���� ���� = ��� ������ ����� ����������� �� ����� B���� I�D - A�� ������ ����� ���� ��������� ���� ����� ����� ������ - ����� ������ ��� �� I�D - K���� ����� ��� ������ = ������� ����� ������� ������ K���� �. ����������� I�D - J�� 8.�� ���� ������, ������� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ��� ��������� ����, - 14/6 (01.00) = ������ �� �� �� ����� + � �� ��������� : ����� ���� ������ - A� ����.F�.������ (����� ����� ��� ����������) - F��� I ��������� : ����� ������ ������� 1 ��� ������� - I�������� : ���� ���� ������� ������� �������� ������������ ����� ������������� ����������� ������� ����� ���� ���� - ���� ��� ��� ������� ����� �������� �������� ���� ����� ������ ������������� ������ ������� ��������� ��������� ������� ��������� ��� �� ����� ������� - D�.������� ��������� ����� ���� ����� ���� - ����� ��� ����������� ���� ������� ��������� ������� ���� - ����������� ��� �������� ������ ����� ������ ������ - A�� 9 (��������) ������ ���� �� ���� (21.00�01.00) - ������� ��� 2 (���) �����

(14)

B������ ������������� ��������� ���� ���� ������� ����� ���� ����� ��������: 1. K�������� ������/������ �. ����� ��������� ������ ���� ������� ����������� ������� ��� �����. K�������� ������ �������� ����������� �������� ���� ���� ����������� ���� �������� ���������� ����� ����� ������ �. B��� ��������� ����� : - �������� ��������� ��� ����� �������� - ���������� �������� ���� ����� �������� ���� ����� �������� G����� 7. C����� �������� D��� ����� ������ �A��� �A�A� ����A�� (����� ���� ������� ) L���� �������� ����� ������� ���������, 27 �����, ��������� ���������� ��������� ����� �� �����������, �������� ���� ����� 1992 ��������� ������� ������ ����� ����� ���� (���� ����� ���� �����������). ������� ��������, ����� 1993 ��������� ������� ������ ����� ����� ����� (����� ����� ���� �����������). K������� ������� ���� ��������� ������� ���� ����� ����� ����� 1995. ������� ��������, ����� 1996, ����� ����� ������� ���� �������� ���� ������ ��������. ������ �������� ����� �������� ����� ����� ����� ������ ������� 3� ������. ���� �������� 2000 (������� ���������), ������ ������ ����� ��������� ������� ������ ������ ���� ���� ����� �����. D��� ������� ������ �����, ������ ����� ������������ ������� ������� 12 D������� 2001, ���� ������� ������ ������ ����� ��� ����� �������� ������ ����� ������. K������� ����������� ������� ������� 7 J������ 2002, ������ ������ ���� ��� ������ ������ ��������� ��������� ������� ���A ���� ������� ������� ����. ������ ���� ����������� ������� 4 F������� 2002 ���� ������� ���� ������ ����� ��� ������ ����� ������. J����� ������� �������� ������������ ���� ������� 19 ����� 2002. �������: ����� ������ ������� ������ ������ �������� ������ ������������ & �����. �I�A�A� K����L�GI,

I�F���A�I �A�BAHA� HA�IL I��E��IGA�I 31 ������� 2002 �� 14.00 ������ �� ������  ������������� ����� ������ ����� ����� ����� ����� (����� ����� ���� �����������) ���� ������� 1. ����������� �������� ����� �������� ����� �����. ������ ����� ������ ����� �������������� ��� ������������� ����� �������. 4 �������� 2002 �� 08.00 ������ ���� �� ��, ������ ������ ���� ������ ����� ����������� ������ �����. ������ ������ ��� ���� ������ ��� ����� ���� ������ ���������� ����������. 8 ����� 2002 �� 14.00 ������ ������ ���� �� ������� 1 �� ������ �������������.  ����������� �������� ����� �������� ����� �����. ������ ����� ������ ����� �������������� ��� ������������� ����� �������. 18 ����� 2002 �� 15.00 ������ ���� �� �� ����� ����� ����. ���� ������� ���� ��� ������ ����� ������ ��� �������� ����� �������, ����� ������ ������ ������� ������   ��� ���������� ����� �������. ���� ���� �������� ����� 2 (���) ����� ����� ������� ������� ������ ��� ������� ������� ������ ���� �������� ���������������� ���� 18 (������� ����) ������ ����� ���������.

(15)

2. ������� �������� D��������: �. ���� ���� ���� ������� �. B������ ���� �������� ���� ����������� ���� ����� 27 A���� �08 ��� 09.00 27 A���� �08 ��� 09.15 27 A���� �08 ��� 11.30 27 A���� �08 ��� 14.15 27 A���� �08 ��� 14.20 27 A���� �08 ��� 14.30 KEJADIA� ��. L���������� �������� ������� ������� ��. D����� C������� ��. L���������� ������������ ��� ��. D����� C������� ������ ��. A��� L���� ��. J��� H����� �������� �� ��. L���������� �������� ������ ���� I����� ��. D����� ����� ����� ������� ��. D����� �� F������ ��������� ������������ ����� ��. H����� I�F���A�I �A�BAHA� ��. L���������� �������� ������ ���� ������, B����� F������ ���������� ����� ������� ����� ���������� ���� : �������� ���, ���� �� ����� �������� ���������� ��. A��� ������������ ��� ���������� ��. D����� ��. J��� H����� ��������� ������, ������� 2  ��� ���� ���� ���� ����. A������ ��. L���������� �������� �������� ������� ��� ����� ��, ��. L���������� ����� ������������ �� D�. D����� ��������� ������ ���� �� ��. ������ ������� ��������� ��. L���������� ������� F������ ������ ����� G��D ��AC�ICE B����� F������ ����� ������������ ��. L���������� ������� F������ �������� ���� ��. D����� ��� ���� ������� ��������� �A�ALAH �ELA�A�A� ��. L���������� ����������� ��� ����� ���� ���������� �������� ������������ �� �������. B���� ��������� ���������� �������� ��. D�����, ����� ��������� ������� ��. A��� ����� ��������  ������ ��. ������ (�� ���� ����������) ��. L���������� �������������� ������ ��. D����� ����� ���������� G����� 8. C����� �������� D��� ����� ������� �������� 3. ���� ������ ���� ���� ������ ���� ��������� ���� �������� ������� ���� ����� �������� ���������� ���������� ����� ������� ������ ��� ������� ��������. J��� ����� �������� ������������ ���������� ���������� ��������� ���� ���� ��������. D�������� ����: �. J��� ����� ���� ������� �������� ������������ ������ ����� �. B������ ���� ������� ������ ������

(16)

�����/ ���� ���� �������� 13 ���� 09 (22.30) 14 ���� 09 (01.00) 14 ���� 09 (01.15) 14 ���� 09 (01.45 ) 14 ���� 09 (02.00) 14 ���� 09 (03.00) D�. ������� ��������� (1) ��.B���� I�D ��.B���� I�D ��.B���� I�D ��.B���� I�D ��.B���� I�D ��.B���� I�D D�. ������� ��������� (2) ��.B���� I�D ��. ��������� ��� ��.��������� ��� ��.B���� I�D ��.�������� � ��� ��.B���� I�D D�.������� ��������� ��.���� ������ ��������� I�D ��.���� ������ ��������� I�D ��.���� ������ ��������� I�D ��.���� ������ ��������� I�D ��.���� ������ ��������� I�D ��.���� ������ ��������� I�D ������� �� B���� I�D

��.B���� I�D ��.B���� I�D ��.B���� I�D ��.B���� I�D ��.B���� I�D ��.B���� I�D ����������� I�D ��. ��������� I�D ��. ��������� I�D ��. ��������� I�D ��. ��. ��������� I�D ��. ��������� I�D ��. ��������� I�D C���� B���� ��.B���� I�D ��. ��������� I�D ��.B���� I�D ��.B���� I�D ��.B���� I�D ��.B���� I�D G����� 9. C����� �������� D��� ��������� ������ ����  �. ������������ ������� ���� ���������� ������� (���) 1. ���� �������� ������� ������� ���� ������ ����� ������ ��������� ������� ������ ��������/ �������� ���� ����. C�����: ��������� ���������� ���� ������� ���� ����, ������������ ������ ��������/ ����� �������� ��������� ���� �������. 2. ������� �������� ������� ��������/�������� ���� ����� ����������� �������� ������ ��������� ���� ����� ������ ��������� ���� ������ ������� ������ ���� ������ ���������. C�����: ��������� ����. ������� ����� ���� ��������� �� ����� ��� : 1. ������������� �. ��������� ����������� ��� ������� ����� ������ �. D�������� ����� ���������������� ������ ����������� �. K��������� : - C���� ��� ����� - ����� ����� ���������� �������� ����� ���� ����� - ����������� ��������� ����� ����������� ��� ���� ����� ����� - B��� ����� ������� �� ��� ����  ��� ��������� �. K������� : - ���� �������� ����� ����������� ����� ���������� ��������� - ������ ����� ����� ������������ ���� ��� ������������, ������ ��� ���� ����������

(17)

- I������� ���� ���� ���� ����� ����������� ���� ��� ����������� ������� ���� ����� ������� ���� 2. ������������� �. ��������� ����������� ��� ����� ���������� ������ �. D�������� ����� - ���������� ���������� ���� ��� ��� ���������� ������� - A�� ������ ��� ������ ����� �������� - D��������� ��� �������� - D������������ ��� �������� ����� ���� ������� ����������� ���� ���� ������������� �. K��������� - ������� ����� ������������ ������������ ������ �������� ��� ���� - B������ ����� ������� ���� ������/����� ���� ������ �������� ������������� - B������ ����� ����������� ��� ������� - ����������� ������ ������ ��������� - ����������� ��� ��������� ����� �. K������� : - F���������� ���� ����� ����� ��������� ��������� ���������� ��� �������� ����� �������� ������ ��� - D���� ���������������� ������ ��� ���� ����� �������� ���� ������ ���� ����� ����� �������������� 3. ������� ����� ��������� (�G�) 1. ������ ����������� ���� ���������������� ���, ��������������� ��� ��� ���������� ��� ���� ���� ���� ������ ����� ����� 2. D�������� ����� ������� ��������� �������� ��� ����� �������� ����� ���� 3. A��� ����� ������ ������ 4. K��������� ����� ��� ����� 5. K���������� ������ ����� ������� ��������� ���� ���������� �� ��� ����� 1 ����� ��� ������� �� ������� ��������� �� 5 ��� 2 D���� ������ ����� ���������� ����� ����� �� ������ �� ������� ������ �������� �� ��. ��. A� C����� �������� + 5� 3 ��. ��. A�, ����� ������� ������ A�. C����� �������� + 5� 4 ����� ��� ������ ������� �K �� ������� �� C����� �������� = 5� 5 A��� ������� ���� ��� ����� ������� (����� �������� �������). ����� ���������� ��� ����� ����� ���� ��������� . 5 ��� 6 ������� �� ����� ���� ���� �������� ������ 5 ��� 7 ������ A�. A �������� ��� ����������� 5 ��� 8 ������ ����� IC� F��� B��� G����� 10. C����� ���������� C�� ��� �����

(18)

�. A������� ��������� 1. I��������������� ����� �. A���� ������ ������������ ���� �������� �������� (���������/��������� �����) �. ������� ������� �������� �������� �. ������ ��� ������ ���� ���� ���������������� �������� �������� �. G��� ���� ����� ������ ������ �������� ����� ���� ��������� ������� �. ��� ����������� ������ �������� ������� ���� ����� ��� (��������� �������� ������� ���������������� �������� �������� ��� ����� ������ ����� �����) 2. ����� ����� ������������ ������� ������� ����� ���� ���� ���� ����� ���. �. 5 �H� − ������: ����� ������ ������� �������� �������, ������� ������� �������� �������� �������� �� ���� ������������. − D��������: • ����� ���������� ������ �������� ������� ���� ��������������� • D��������� ���� ����������� ���� ����� ����� ������ ����� ����� �������� ������� IK� F O R M T E H N IK ( 5 ) M E N G A P A M A S A L A H K o n s u l ta n ti d a k m e m e r i k sa p a s i e n d i ru a n g a n ( p r e o p ) , M e n g a p a K o n s u l ta n t id a k m e m e r i ks a P a s ie n ? K a r e n a d o k t e r K o n s u lt a n ti d a k d i h u b u n g i ol e h p e r a w a t M e n g a p a P e r a w at t i da k m e n g h u b u n g i K o n s u l t a n ? K a r e n a P e r a w a t s i bu k M e n ga p a S ib u k ? K a r e n a s e d a n g m e n a n g a n i 2 p a s i e n g a w a t y g l a in y i pe r d a r a h a n d a n c a rd i a c a rr e s t M e n g a p a t id a k a d a P e ra w a t y a n g l a in d a l a m S h i ft i t u ? K a r e n a te n a g a h a n y a 2 o r a n g d a n B e b a n k e rj a y a ng t in g g i d a n m a s a la h s e p e r t i i ni s u d a h s e r i ng te rj a d i M e n g a p a h a n y a 2 O r a n g ? K a r e n a k e b i j a ka n D i re k s i u n tu k e f i s ie n s i F o rm G G����� 10. C����� A������� I�������� ����������� 5 � �. A������� ��������� 1. ������ : ��������� ����� ����������� ������ ���� ����� ������� ������ ������� 2. D�������� : �) B��� ����� ������/����� ���� ������� �������� ������� �������� ������� ���������/�������� ������� ���� ����������� ��������� ������� �) ���������� ����� ��������� ���� ����������� ��������������� ��������/��������� ����

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :