Bahasa Arab Amiyah

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

PEMBELAJARAN SEMESTER

AMIYAH

BAHASA ARAB

BDA 3626

Dosen Pengampu:

Dra. Hindun, M.Hum.

JURUSAN SASTRA ASIA BARAT

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2005

(2)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER

(R P K P S)

1. Nama Matakuliah : Bahasa Arab Amiyah

2. Kode/SKS : BDA 3626/ 2 SKS

3. Prasyarat : -

4. Status Matakuliah : Pilihan

5. Deskripsi Singkat :

Matakuliah ini berisi tentang bahasa Arab yang digunakan dalam pergaulan dan percakapan sehari-hari dialek Saudi Arabia dan Mesir, baik dari segi pengucapan, pemilihan kata, pembentukan kata, maupun bentuk-bentuk ungkapan.

6. Tujuan Pembelajaran:

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu berkomunikasi secara sederhana dengan menggunakan bahasa Arab amiyah dialek Saudi Arabia dan Mesir dan dapat memahami serta mengartikan percakapan-percakapan dalam novel. Dengan demikian, mata kuliah ini dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Arab.

7. Materi Pembelajaran:

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan

1. I. Ungkapan dalam Perkenalan dan Ucapan Selamat Sehari-hari

"it-Ta`aruf wat-Tahani"

1.1 Ucapan selamat untuk sehari- hari

1.2 Penggunaan kata ganti : huwwa, heyya, humma, inta, inti, intu, ana, ihna

1.3 Kata tanya "eh/isy" dan "izzay/kef"

2. II. Mengenal Negara-negara Arab dan Ibukotanya

"il-Bilad il-`Arabiyya(h) wa `Awa-simha"

2.1 Kebangsaan (il-Jinsiyya(h)) 2.2 Bahasa (il-luga(h))

2.3 Kata kerja : ga'-yigi'/ja'-yiji', itkallam-yitkallam, `araf- yi`rif, daras-yidris/yidrus

2.4 Kata tunjuk da/hada, di/hadi

2.5 Kata tanya "min" dan "minen"

3. III. Mencari Letak dan Posisi Kantor

atau Gedung Penting di Kairo dan Jeddah

"fi Madina(h) il-Qahira(h) wa Jid-dah"

3.1 Arah,letak/posisi tempat /ge- dung penting

3.2 Kata sifat : bi`id / ba`id x 'urayyib / garib,

mista`gil / musta`jil x syuwayya / bisywisy

3.3 Kata kerja perintah : khusy / luf, `addi , syuf, imsyi.

(3)

3.4 Kata tanya "fen" , "`ala fen/ilen"

4. IV. Cara mengungkapkan jam, hari, bulan, dan tahun dalam suatu percakapan.

"sa`a(h), il-yum, sahr, is-sanah"

4.1 Cara membaca jam dan angka kardinal

4.2 Cara mengatakan hari, bulan, dan tahun

4.3 Kata kerja sehari-hari : rah- yiruh, rag`- yirgi`/raj`-yir-ji`, as-ha/yis-ha/gum-yigum, nam- yinam, kul- yikul,isyrab- yisyrab.

4.4 Kata tanya "imta/mita/miten" 5. V. Kata dan Ungkapan dalam

Perca-kapan Seputar Rumah dan Keluarga "il-Bait wa il-`Ila(h)"

5.1 Anggota keluarga

5.2 Bagian-bagian rumah dan nama-nama barang.

5.3 Kata sifat : ism fa`il dan warna 5.4 Kata tanya "addi eh/gaddasy" dan "kam"

5.5 Ungkapan :"tihibb tisyrab fingan 'ahwa?/tihubb tisyrab finjan gahwa?"

6. Ujian Tengah Semester

7. VI. Kata dan Ungkapan dalam Per-cakapan di Universitas

"Yit`allim fil-Gam`a(h) "

6.1 Angka ordinal : awwal/ula

6.2 Nama universitas dan fakultas 6.3 Menyebutkan identitas diri secara lengkap : nama, asal, alamat, umur, fakultas, universitas

6.4 Profesi di universitas : ustaz, duktur, mudarris, ra'is, `amid, mudir, talib dan aktifitasnya : ta`allam-yit`allim, darras- yidarris, isytagal-yisytagal, `aml-yi`mal, zar- yizur, kammal-yikammil.

6.5 Ungkapan : "lazim titkallam arabiyya(h) ma`i! "

8. VII. Mengenal Tempat dan Nama-nama Makanan Khas Negara-negara Arab

" il-Mat`am wa il-Akla(h) "

7.1 Nama-nama tempat dan makanan khas Arab 7.2 Rasa, warna, dan bentuk 7.3 Kata sifat berkaitan dengan kafe dan makanan dan penggunaan kata sambung "illi"

(4)

7.4 Kata tanya "leh" 7.5 Ungkapan :

- min fadlak, 'arguk, wallahi tikhdimni "fingan 'ahwa, min fadlak! " "'iddini ih-hisab, min fadlak!"

- tihibb "tihibb eh?" "tihibbaha izzay?"

-li siyadak "'atlub lisiyadak eh?"

9. VIII. Kata dan Ungkapan untuk Ber-belanja

"Ilal-Mahallat"

8.1 Cara berbelanja ke toko : toko buah, toko roti, toko pakaian. Juga cara berbelanja ke pasar dan Khan il-Khalili.

8.2 Kata kerja : isytara-yisytiri, ba`-yibi`, ikhtar-yikhtar, talab- yutlub, sallim-yisallim, fasil- yifasil, laff-yiliff, nazzal- yinazzil.

8.3 Ungkapan : " ana ayiz/ ana ab- ga" "se`ruh bikam?" "nazzil syuwayya fis-si`r" "adfa` kam?"

10. IX. Hari-hari Besar dan Hari-hari

Khusus beserta Ungkapan Selamat

9.1 Ungkapan selamat di hari-hari besar Islam : il-id ik-kibir/id al-kabir, il-id is-sugayyar/al-id as-sagir, maulid an-nabi, `am gadid/jadid higri/hijri "id sa`id" "`id mubarak" "kullu sanah winta tayyib" "ramadan karim" "hajj mabrur"

9.2 Ungkapan selamat hari besar lain : `id al-milad, `id al-qiyamah, al-`id al-watani, `idul-istiqlal "`id milad sa`id"

9.3 Ungkapan selamat yang lain :

"rabbana yisahhil" " rabbana ma-`ak" "bil-hana' wasy-syifa'" "mab-ruk `ala in-nagah" "alf mab"mab-ruk"

11. X. Ungkapan-ungkapan Sehari-hari lainnya dan Tulisan di Tempat-tempat Umum.

10.1 Ungkapan permintaan ban- tuan

10.2 Ungkapan permintaan maaf 10.2 Ungkapan terima kasih 10.3 Tulisan di tempat-tempat umum : jalan, toilet, gedung, supermarket.

(5)

12. Ujian Akhir Semester

8. Outcame Pembelajaran (learning outcame)

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa diharapkan mampu:

a. berkomunikasi secara sederhana dengan menggunakan bahasa Arab amiyah dialek Saudi Arabia dan Mesir,

b. memahami serta mengartikan percakapan-percakapan dalam novel sehingga mahasiswa dapat memahami novel itu secara utuh, baik bagian yang berbahasa Arab fusha maupun amiyah.

9. Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan

Topik dan Substansi Bahan Metode Pembelajaran

1 I. Ungkapan dalam Perkenalan dan Ucapan Selamat Sehari-hari

"it-Ta`aruf wat-Tahani"

1.1 Ucapan selamat untuk sehari- hari

1.2 Penggunaan kata ganti : huwwa, heyya, humma, inta, inti, intu, ana, ihna

1.3 Kata tanya "eh/isy" dan "izzay/kef"

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan

b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpa-sangan

c. tugas terstruktur : me-nyusun percakapan sen-diri dengan bahan yang telah diberikan.

2 II. Mengenal Negara-negara Arab dan Ibukotanya

"il-Bilad il-`Arabiyya(h) wa `Awa-simha"

2.1 Kebangsaan (il-Jinsiyya(h)) 2.2 Bahasa (il-luga(h))

2.3 Kata kerja : ga'-yigi'/ja'-yiji', itkallam-yitkallam, `araf- yi`rif, daras-yidris/yidrus

2.4 Kata tunjuk da/hada, di/hadi

2.5 Kata tanya "min" dan "minen"

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan

b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpa-sangan

c. tugas terstruktur: me-nyusun percakapan sen-diri dengan bahan yang telah diberikan.

3 dan 4 III. Mencari Letak dan Posisi Kantor atau Gedung Penting di Kairo dan Jeddah

"fi Madina(h) il-Qahira(h) wa Jid-dah"

3.1 Arah, letak/posisi tempat /ge- dung penting

3.2 Kata sifat : bi`id / ba`id x 'urayyib / garib,

mista`gil / musta`jil x syuwayya / bisywisy

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan

b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpa-sangan

c. tugas terstruktur: me-nyusun percakapan sen-diri dengan bahan yang

(6)

3.3 Kata kerja perintah : khusy / luf, `addi , syuf, imsyi. 3.4 Kata tanya "fen" , "`ala fen/ilen"

telah diberikan.

5 IV. Cara mengungkapkan jam, hari, bulan, dan tahun dalam suatu percakapan.

"sa`a(h), il-yum, sahr, is-sanah"

4.1 Cara membaca jam dan angka kardinal

4.2 Cara mengatakan hari, bulan, dan tahun

4.3 Kata kerja sehari-hari : rah- yiruh, rag`- yirgi`/raj`-yir-ji`, as-ha/yis-ha/gum-yigum, nam- yinam, kul- yikul,isyrab- yisyrab.

4.4 Kata tanya "imta/mita/miten"

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan

b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh

c. praktik secara berpa-sangan

c. tugas terstruktur: me-nyusun jadwal kegiatan sehari-hari dan memba-wa foto keluarga masing-masing.

6 V. Kata dan Ungkapan dalam Perca-kapan Seputar Rumah dan Keluarga "il-Bait wa il-`Ila(h)"

5.1 Anggota keluarga

5.2 Bagian-bagian rumah dan nama-nama barang.

5.3 Kata sifat : ism fa`il dan warna 5.4 Kata tanya "addi eh/gaddasy" dan "kam"

5.5 Ungkapan :"tihibb tisyrab fingan 'ahwa?/tihubb tisyrab finjan gahwa?"

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan

b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpa-sangan

c. tugas terstruktur me-nulis informasi tentang keluarga masing-masing dan aktifitasnya.

7 Ujian Tengah Semester

8 dan 9 VI. Kata dan Ungkapan dalam Percakapan di Universitas

"Yit`allim fil-Gam`a(h) " 6.1 Angka ordinal : awwal/ula

6.2 Nama universitas dan fakultas 6.3 Menyebutkan identitas diri secara lengkap : nama, asal, alamat, umur, fakultas, universitas

6.4 Profesi di universitas : ustaz, duktur, mudarris, ra'is, `amid, mudir, talib dan aktifitasnya : ta`allam-yit`allim, darras- yidarris, isytagal-yisytagal, `aml-yi`mal, zar- yizur,

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan

b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berke-lompok

d. tugas terstruktur: me-nulis tentang diri masing-masing sebagai mahasis-wa.

(7)

kammal-yikammil.

6.5 Ungkapan : "lazim titkallam arabiyya(h) ma`i! "

10 – 11 VII. Mengenal Tempat dan Nama-nama Makanan Khas Negara-negara Arab

" il-Mat`am wa il-Akla(h) " 7.1 Nama-nama tempat dan makanan khas Arab 7.2 Rasa, warna, dan bentuk 7.3 Kata sifat berkaitan dengan restotan, kafe dan makanan dan penggunaan kata sambung "illi"

7.4 Kata tanya "leh" 7.5 Ungkapan :

- min fadlak, 'arguk, wallahi tikhdimni "fingan 'ahwa, min fadlak! " "'iddini ih-hisab, min fadlak!"

- tihibb "tihibb eh?" "tihibbaha izzay?"

-li siyadak "'atlub lisiyadak eh?"

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan

b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpa-sangan atau berkelompok d. tugas terstruktur: me-nyusun percakapan ten-tang makanan Arab dan Indonesia.

12 VIII. Kata dan Ungkapan untuk Ber-belanja

"Ilal-Mahallat"

8.1 Cara berbelanja ke toko : toko buah, toko roti, toko pakaian. Juga cara berbelanja ke pasar dan Khan il-Khalili.

8.2 Kata kerja : isytara-yisytiri, ba`-yibi`, ikhtar-yikhtar, talab- yutlub, sallim-yisallim, fasil- yifasil, laff-yiliff.

8.3 Ungkapan : " ana ayiz/ ana ga" "se`ruh bikam?" "nazzil syuwayya fis-si`r" "adfa` kam?"

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan

b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpa-sangan

c. tugas terstruktur: men-cari percakapan-perca-kapan yang mengguna-kan amiyah dalam novel.

13 IX. Hari-hari Besar dan Hari-hari Khusus beserta Ungkapan Selamat 9.1 Ungkapan selamat di hari-hari besar Islam : il-id ik-kibir/id al-kabir, il-id is-sugayyar/al-id as-sagir, maulid an-nabi, `am gadid/jadid higri/hijri "id sa`id" "`id

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan

b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara

(8)

berpa-mubarak" "kullu sanah winta tayyib" "ramadan karim" "hajj mabrur"

9.2 Ungkapan selamat hari besar lain : `id al-milad, `id al-qiyamah, al-`id al-watani, `idul-istiqlal "`id milad sa`id"

9.3 Ungkapan selamat yang lain :

"rabbana yisahhil" " rabbana ma-`ak" "bil-hana' wasy-syifa'" "mab-ruk `ala in-nagah" "alf mab"mab-ruk"

sangan

d.tugas terstruktur: mem-buat kartu ucapan selamat untuk keluarga dan teman-teman.

14 X. Ungkapan-ungkapan sehari-hari lainnya dan Tulisan di tempat-tempat umum.

10.1 Ungkapan permintaan ban- tuan

10.2 Ungkapan permintaan maaf 10.2 Ungkapan terima kasih 10.3 Tulisan di tempat-tempat umum : jalan, toilet, gedung, supermarket.

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan

b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpa-sangan

c. tugas terstruktur: me-nyusun percakapan de-ngan topik yang dipilih sendiri dengan seluruh bahan yang telah dibe-rikan.

15 Ujian akhir

10. Penilaian : Kriteria dan Cara Evaluasi Hasil Pembelajaran

Komponen penilaian dalam mata kuliah Bahasa Arab Amiyah untuk menentukan nilai akhir terdiri atas :

a. keaktifan kelas, yaitu kehadiran di kelas minimal 75 % dari seluruh perkuliahan yang telah direncanakan dan keaktifan mahasiswa di kelas untuk mempraktekkan materi kuliah dalam bentuk percakapan,

b. tugas terstruktur adalah tugas mingguan berupa praktik secara tertulis tentang hal-hal yang telah dipelajari dan bertujuan melatih mahasiswa untuk lebih terampil mengekspresikan gagasannya dalam bentuk tulisan sebagai penunjang ketrampilan kelisanannya. Tugas ini harus diserahkan tepat waktu, yaitu dua hari setelah kuliah dan dosen akan mengembalikan pada saat kuliah berikutnya. Pengumpulan tugas yang melewati batas akhir tidak akan diterima.

c. ujian tengah semester adalah ujian untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerima materi kuliah yang telah diberikan selama separoh semester. Ujian dilaksanakan berdasarkan jadwal yang tertera dalam silabi.

d. ujian akhir semester adalah ujian atas seluruh materi kuliah yang telah diberikan selama satu semester. Ujian berupa ujian lisan dan dosen akan

(9)

memberikan beberapa topik dan mahasiswa memilih salah satu topik sebagai bahan ujian.

Masing-masing unsur diberi bobot penilaian sebagai berikut. a. keaktifan kelas : kehadiran dan keaktifan 20 %

b. tugas terstruktur 20 %

c. ujian tengah semester 25 %

d. ujian akhir 35 %

--- 100 %

Mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila telah menghadiri perkuliahan minimal 75 % dari jumlah perkuliahan yang telah direncanakan.

11. Bahan dan Referensi

a. Bahan:

Bahan untuk latihan diambilkan dari rekaman suara dari penutur asli, rekaman nyanyian, teks-teks percakapan, teks puisi, dan novel.

b. Referensi :

Ezzat, Rasha M, 2001, il-Muhadasah il-Yaumiyyah : `Amiyah Masriyyah- Indunesiyyah, al-Qahirah : al-Markaz as-Saqafi al-Indunesi. Mitchell, T.F., 1978, Colloquial Arabic, New York : David MacKay Inc.

Omar, Margaret K., 1975, Saudi Arabic Urban Hijazo Dialect, Washington D.C. :

Foreign Servce Institute

Stevens, Virginia dan Maurice Salib, 1998, A Pocket Dictionary of the Spoken Arabic of Cairo, English-Arabic, Cairo : The American University in Cairo Press.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :