terdapat begitu banyak bahasa yang

Teks penuh

(1)

Pengertian Adat dan Istiadat

Menurut kamus dewan edisi keempat, adat bermaksud peraturan yang sudah diamalkan turun temurun sejak dahulukala di dalam sesuatu masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Adat berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud kebiasaan. Tetapi dalam konteks masyarakat Melayu, perkataan adat membawa erti yang lebih luas dan salah satunya adalah seperti definisi yang telah diberikan. M. B Hooker dalam HarunDaud, 1989, mengakui bahawa istilah adat mempunyai banyak makna dalam masyarakat Melayu. Antaranya, adat meliputi budi bahasa atau tatatertib, perlakuan yang wajar, sesuatu keadaan yang lazim dan undang-undang. H.M. Sidin, (1964) pula berpendapat bahawa adat bermaksud satu kebiasaan daripada satu perbuatan yang diulang-ulang dan telah diterima oleh masyarakat sebagai satu peraturan hidup yang mesti dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Abdullah Siddik, (1975) pula mengatakan bahawa adat tidak dapat dipisahkan daripada tatasusila yang membataskan perlakuan baik buruk anggota masyarakat, dan adat melitupi hukum yang terdiri daripada norma-norma. Mohd. Din Ali dalam HarunDaud, 1989 pula mengatakan, adat adalah sebuah institusi yang membentuk undang-undang, Mengatur norma-norma sosial, politik dan mencorakkan perlembagaan bagi pemerintah. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat diringkaskan bahawa adat meliputi undang-undang dan larangan diraja yang melibatkan hukuman ke atas pelanggar-pelanggarnya.

Istiadat pula menurut kamus dewan edisi keempat, membawa maksud peraturan atau cara-cara melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, adat kebiasaan, atau resam. Pengertian istiadat ini mempunyai kaitan dengan adat. HarunDaud, 1989 berpendapat istiadat ini meliputi aturan negeri dan peraturan dam sesuatu upacara. Jadi apabila kita menyebut adat istiadat, maka ia membawa dua maksud iaitu berbagai-bagai adat dan upacara termasuk peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu, istiadat berbeza dengan undang-undang kerana istiadat ini boleh dikatakan tidak melibatkan hukuman atau denda tertentu, (HarunDaud , 1989)

DEFINISI SOSIAL BUDAYA

Sebelum itu semua, kita haruslah mengetahui terlebih dahulu definisi sosial budaya. Untuk memperoleh definisi sosial budaya, kita dapat melihatnya secara terpisah terlebih dahulu. Yang pertama definisi sosial, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia milik W.J.S Poerwadarminta, sosial ialah segala sesuatu yang mengenai masyarakat atau kemasyarakatan atau dapat juga berarti suka memperhatikan kepentingan umum (kata sifat).

(2)

Maka definisi sosial budaya itu sendiri adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk dan/atau dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih singkatnya manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikirannya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di kutip dari ungkapan seoarang para ahli Andreas Eppink yang mengartikan kebudayaan menerapkan segala sesuatu yag berkitan dengan tata nilai yang ada pada masyakat, yang mana di dalamnya terdapat pernytaan mengenai poin intelektual dan juga nilai artistik yang dapat di jadikan sebagai ciri khas yang ada pada masyarakat itu sendiri, salah satu analogi yang sering diketemukan adalah salah satu masyarakat yang ada si daerah sulawesi yang mana menjadikan rumahnya yang berbentuk unik dan tebing di sekitar desa sebagai pemusatan ritual penguburan. Pakian dan berberagam

kelengkapannya selalu di pakai, dan upacara akan selalu di ramaikan oleh semua masyarakat desa dan juga para pemuka adat yang ada di tanah toraja.

Maka untuk itulah sosial budaya adalah sebagai salah satu identitas yang di miliki oleh suatu daerah atau negara yang mana ini di tujukan melalui berbagai gelaran upacara, dan juga berbagai tingkah prilaku yang di tunjukan di masyarakat. Dimana itu adalah hasil dari sebuah cipta rasa dan karsa dari masyarakat itu sendiri, yang dapat membuat sebuah ciri khas dan identitas.

DEFINISI PERKAHWINAN

Perkahwinan ialah hubungan terikat antara dua orang yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil dan/atau diikat oleh kepercayaan agama peserta-peserta. Sifat duaan ini, iaitu kontrak undang-undang terikat serta janji kesusilaan, menyebabkan perkahwinan amat sukar disifatkan.

Dalam satu bentuk atau lain, perkahwinan didapati di hampir setiap masyarakat. Rekod-rekod tertua yang merujuk kepada perkahwinan mengatakan bahawa perkahwinan adalah satu adat resam yang mantap.

DEFINISI PERKAHWINAN..

Perkahwinan ialahhubunganterikatantaraduaorang

yangdiiktirafkanolehpihakberkuasasivildan/ataudiikatolehkepercayaanagama

peserta-pesertaSecarasejarah, takrif-takriftepatuntuk "perkahwinan" berbeza-bezaantaradandidalambudaya-budaya:pemahamanmodenmenekankankesahanhubunganseksdalamperkahwinan,

walaupunsifatperkahwinanyang

sejagatdanunikialahpenciptaanpersemendaan.Secaratradisi,masyarakatmenggalakkanseseoranguntuk berkahwindenganorangyang

jauhuntukmengukuhkanpertalian,tetapicukupdekatsupayasemendabolehdianggapsebagai"salahsatud aripadakami" atau "jeniskami".Satukekecualianuntukperaturaninididapatidalamperkahwinan

(3)

yangrapat.Perkahwinanmasihpentingsebagaiperikatan hubunganseks

yangdisetujuiolehmasyarakat,danbiasadifahamisebagaisatuhubunganlelaki-perempuan yangbertujuanuntukmelahirkananak-anaksertamensosialisasikanmerekadenganjayanya,

Marriage, also called matrimony or wedlock, is a socially or ritually recognized union or legal contract between spouses that establishes rights and obligations between them, between them and their children, and between them and their in-laws.[1] The definition of marriage varies according to

different cultures, but it is principally an institution in which interpersonal relationships, usually sexual, are acknowledged. In some cultures, marriage is recommended or considered to be compulsory before pursuing any sexual activity. When defined broadly, marriage is considered a cultural universal. From Wikipedia, the free encyclopedia

SEJARAH ASAL USUL/KEBUDAYAAN SABAH

Sabah adalah negeri yang kedua terbesar di Malaysia selepas Sarawak, dan berkongsi sempadan di rantau barat selatan Sabah. Bersama-sama dengan Sarawak, ia juga berkongsi sempadan dengan Kalimantan Timur Indonesia di bahagian selatan. Struktur geografi negeri ini adalah campuran kawasan pantai, pergunungan dan hutan hujan tropika. Salah satu daripada kawasan yang paling menonjol di Sabah adalah terletak di pusat kawasan tengah Sabah iaitu Banjaran Crocker, yang menempatkan beberapa gunung dengan pelbagai ketinggian kira-kira 1,000 meter kepada 4,000 meter. Puncak tertinggi julat ini pada 4095 meter (13435 kaki) di atas paras laut adalah dikenali sebagai Gunung Kinabalu, iaitu salah satu gunung tertinggi di Asia Tenggara

Asal-usul nama ‘Sabah’ dipercayai berasal daripada sejenis tanaman iaitu pisang yang dikenali sebagai pisang Saba iaitu sejenis buah pisang yang dipanggil "SABBAH " atau "SAPPAH" oleh masyarakat Bajau yang sangat popular dibuat pisang goreng. Pisang ini banyak ditanam di sepanjang pantai barat Sabah sebagai sumber makanan. 'Pisang saba' juga dikenali sebagai 'jaba' oleh masyarakat Bajau di negeri tersebut. Kini 'pisang saba' lebih dikenali sebagai pisang menurun. Pada 600 tahun masihi, orang-orang Cina telah datang untuk membuat perdagangan dan hubungan diplomatik dengan Borneo Utara. Rekod Sejarah Brunei (Brunei Annals) telah merakamkan tentang penempatan mereka di kawasan Kinabatangan. Bukti-bukti Arkeologi iaitu seramik yang ditemui di Borneo Utara

menunjukkan bahawa orang-orang Cina ada menjalankan perdagangan secara bertukar barang, antara seramik orang-orang Cina dengan rempah ratus dari penduduk tempatan. Negeri Sabah mempunyai tidak kurang dari tiga puluh etnik suku kaum . Sebuah negeri yang kaya dengan tarian

kebudayaannya. Apabila tiba musim perayaan seperti Pesta Kaamatan dan juga perayaan Sabah Fest yang dirayakan pada Mei setiap tahun, orang ramai dapat menyaksikan pelbagai tarian kebudayaan yang dipersembahkan untuk memeriahkan lagi suasana perayaan berkenaan.

(4)

Perbezaan di antara berbagai-bagai suku kaum tersebut adalah ketara terutama sekali dari segi bahasa, ugama, adat istiadat dan peganga n hidup termasuklah pakaian tradisi mereka

ASAL USUL KEMASUKAN CINA DI SABAH

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :