Silsilah Nasab Nabi SAW

33 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

NASAB NABI

NASAB NABI

SA

(2)
(3)

NASAB DARI PIHAK

NASAB DARI PIHAK

 A

(4)

NABI MUHAMMAD

NABI MUHAMMAD

SA

SA

24

24

Sesungguh

Sesungguh

nya Allah telah memilih Isma'il

nya Allah telah memilih Isma'il

dari

dari

anak Ibrahim, memilih Kinanah dari anak

anak Ibrahim, memilih Kinanah dari anak

 Isma'il, memilih Quraisy dari Bani Kinanah

 Isma'il, memilih Quraisy dari Bani Kinanah

,

,

memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan

memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan

memilihku dari Bani Hasyim.”

memilihku dari Bani Hasyim.”

HR Muslim dan

HR Muslim dan

Tirmidzi

Tirmidzi

(5)

NABI IBRAHIM

 AS

1

Nabi Ibrahim adalah !u"#ra Aaazar $Tarih% bin

Tahur bin Saru& bin Rau' bin (ali& bin Aaabir

bin S)alih bin Ar*a+hs)ad bin Saam bin Nuh

 A,S,Ia dilahir+an di s#buah "#m!a" b#rnama

(addam A'ram dalam +#ra&aan Bab)l.n

 )an/ !d 0a+"u i"u di!#rin"ah .l#h s#.ran/ ra&a

b#rnama Namrud bin Kan'aan,“

 Abul Anbi)a

Khalilullah

(6)

NABI ISMAIL AS

2

Nabi Ismai'l as 2s#+i"ar 3433-3554 SM6 adalah s#.ran/ nabi

dan rasul !u"#ra dari Nabi Ibrahim AS dan Si"i Ha&ar8 +a+a+

"iri dari Nabi Isha9 As,

Ia m#n&adi nabi !ada "ahun 3:;< SM, Ia "in//al di Amali9

dan b#rda+0ah un"u+ !#ndudu+ Al-Amali98 bani =urhum

dan >abilah Yaman,

B#rsama a)ahn)a ia m#mban/un +#mbali Ka'bah,

S#b#lum Nabi Ismail AS lahir8 Nabi Ibrahim b#rd.a +#!ada

 Allah s,0,"? Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku

se!rang anak" yang termasuk !rang#!rang yang s!leh

2>S, ash-Sha@a"? 3<<6

Dabihul a0al

(7)

 ADNAN

3

 Adnan m#mili+i dua

!u"ra )a+ni Ma'ad

(8)

MA’ADD

4

Ma'ad bin Adnan

m#mili+i #m!a" ana+1

Nizar 8 >udha'ah8

(9)

NIZAR 

5

Nizar m#mili+i "i/a

ana+1 Mudzar 8

(10)

MUDZAR 

6

Mudzar m#mili+i dua

.ran/ ana+ )a+ni

Il)as dan Ailan

(11)

ILYAS

7

Il)as m#mili+i "i/a

ana+1 Mudri+ah8

(12)

MUDRIKAH

8

Mudri+ah m#mili+i

dua ana+1 Khuzaimah

dan Hudzail

(13)

KHUZAIMAH

9

Khuzaimah m#mili+i

#m!a" ana+1 Kinanah8

 Asad8 Asadah8 dan

(14)

KINAANAH

10

Kinanah m#mili+i #m!a"

ana+1 An-Nadhar 8 Mali+8

 Abdu Mana"8 dan Mil+an

(15)

 AN-NADHAR 

11

Dari An-Nadhar8

m#mili+i dua ana+1

 Ya+hlud dan Mali+ 

(16)

MAALIK 

12

Mali+ han)a

m#mili+i sa"u

ana+1 (ihr 

(17)

FIHR 

Nama !an//ilann)a adalah

>urais) dan m#n&adi i+al ba+al

nama Su+u >urais)8 >urais) )an/

b#rar"i sauda/ar 

(ihr m#mili+i #m!a" ana+1

halib8 Muharib8 al-Har"s8 dan

 Asad

(18)

GHALIB

14

Dari halib lahir dua

.ran/ ana+1 Taim dan

Lua) 

(19)

LU’AYY 

15

Lua) m#mili+i #m!a"

.ran/ ana+1 Ka'ab8

 Amir8 Samah

(20)

KA’AB

16

KaCab m#ru!a+an !#r"#muan

nasab Rasulullah SAW d#n/an

Umar bin Kha""ab

Ka'ab m#mili+i "i/a !u"ra1

(21)

MURRAH

17

Murrah m#mili+i "i/a ana+1 Kilab8

Taim8 dan Ya9adzah

Murrah m#ru!a+an !#r"#muan nasab

Rasulullah SAW d#n/an Abu Ba+ar

 As-shidi+8 )ai"u +a+#+ +##nam

Murrah bin KaCab,

(22)

KILAAB

Nama aslin)a adalah Ha+im

Dari Kilab lahirlah >usha)  dan uhrah

 Silsilah +#"urunan Nabi Muhammad SAW

dari !iha+ a)ahanda dan Ibu b#liau b#r"#mu

!ada +a+#+ m#r#+a )ai"u Kilab EE Bin

 Adnan Bin Ismail Bin Ibr.him, A)ah Nabi

Muhammad SAW b#rnama Abdullah dan

Ibun)a b#rnama Aminah,

(23)

QUSHAY 

 Nama aslin)a adalah Mu&ammiC

 >usha) m#mili+i #m!a" !u"ra1 Abdu-Mana* 8 Abdur-Dar8 Abdul Uzza8 dan Abdu >usha) 

 >usha)8 salah s#.ran/ +#"urunan (ihr )an/ hidu! di abad ; Mas#hi8 b#rhasil m#m!#rsa"u+an s#mua su+u >urais)8 dan

m#n/uasai s#luruh Hi&az8 )ai"u da#rah s#la"an =azirah Arab8 )an/ di dalamn)a "#rda!a" +."a Ma++ah8 Madinah8 TaCi*8 dan =#ddah, Ia m#m!#rbai+i KaCbah8 m#ndiri+an is"ana8 m#nari+ !a&a+8 dan

m#n)#dia+an ma+an s#r"a air !#ziarah KaCbah )an/ da"an/

s#"ahun s#+ali, Tradisi ziarah ini s#+aran/8 di masa Islam8 m#n&adi ibadah ha&i,, >ushai m#nin//al "ahun F:< M, P.sisin)a di/an"i+an !u"ran)a8 Abdud Dar,

(24)

 ABDU MANAF

Nama aslin)a adalah Al-Mu/hir.h

 Ana+ +#dua >ushai ini adalah s.s.+

 )an/ l#bih dis#/ani 0ar/a

Dari Abdu Manaf lahir e!a" !u"ra#

Naufal$ Al-Mu"halib$ Ha%&i$ dan Abdu

S&a

(25)

HASYIM

 Nama aslin)a Amr8 b#r/#lar Ala, Ia m#ru!a+an saudara +#mbar dari Abd As)-S)ams8 !#ndiri dari Bani Has)im8 Di!an//il Has)im +ar#na su+a m#r#mu++an r."i

 Has)im adalah .ran/ )an/ +a)a-ra)a )an/ "#rh.rma", B#liau &u/a m#m#/an/ urusan air minum dan ma+anan &ama'ah ha&i8 "#!a"n)a "a"+ala m#n/i+a" !#r&an&ian d#n/an Bani Abdi-Dar dalam masalah !#mba/ian +#dudu+an di an"ara +#duan)a,

 Has)im m#ni+ah d#n/an Salma bin"i Amr dari Bani Khazra&8 !#r#m!uan san/a" "#rh.rma" di Ya"srib a"au Madinah, M#r#+a

b#r!u"ra S)aibah8 )an/ di+#nal &u/a d#n/an nama Abdul Mu"halib,  Abdul Mu"halib inilah +a+#+ Rasulullah SAW,

 Bani Has)im m#ru!a+an an//."a dari mar/a Bani Mana*8 mar/a  )an/ !alin/ "#rh.rma" dalam su+u >urais) 

 B#liau adalah )an/ !#r"ama +ali m#mbu+a &alur !#rda/an/an dua +ali dalam s#"ahun ba/i .ran/-.ran/ >urais),

 Bani Has)im &u/a m#nurun+an Bani Abbasi)ah )an/ +#mudian m#n&alan+an +#+hali*ahan s#"#lah m#n/alah+an Bani Uma))ah,

(26)

 ABDUL

MU''H(LIB

Nama aslin)a S)aiba"ul Hamdi

 Abdul Mu"halib adalah s#.ran/ )an/

ru!a0an8 b#r0a&ah m#nari+ dan

b#r0iba0a8 b#sar dan &.mban/

 Abdul Mu"hallib adalah !#n/i+u"

a/ama Nabi Ibrahi AS )an/ sal#h,

(27)

 ABDULLAH

 M#ru!a+an ana+ )an/ "#rmuda dari 34 b#rsaudara

 Abdullah saa" i"u "#r+#nal s#ba/ai s#.ran/ )an/ b#rsih8 "ida+ !#rnah m#n)a+i"i sia!a !un,

 S#n)uman +has Abdullah "#r+#nal s#ba/ai s#n)uman )an/ !alin/ l#mbu" di +a0asan &azirah Arab, Mua"an r.hanin)a d#mi+ian

 &#rnih8 dan ha"in)a )an/ mulia s#.lah "aman bun/a di "#n/ah /urun sahara )an/ "andus, Sun//uh Abdullah "#lah m#nari+ sim!a"i mas)ara+a" di s#+i"arn)a,

 Dalam Mus"adra+-n)a8 Al-Ha+im m#ri0a)a"+an s#buah hadi"s dari MuCa0i))ah )an/ m#n/isah+an Rasul !#rnah di!an//il d#n/an “Ibnu Adz-Dzabihaini .l#h sahaba" Ibnu GArabi, B#liau han)a "#rs#n)um "an!a s#di+i"!un m#n)an/+aln)a,

(28)

NABI MUHAMMAD

SAW 

24

“Sesungguhnya Allah telah memilih Isma'il dari anak

 Ibrahim, memilih Kinanah dari anak Isma'il, memilih

Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hasyim dari

Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim.” HR Muslim dan

Tirmidzi

(29)
(30)

3, Nabi Muhammad sa0 

, Ibunda Aminah

, Wahab

F, Abdi Mana* 

;, uhr.h

J, Kilab

Dari sini2Kilab6 b#r"#mun)a silsilah

ibu dan a)ah Nabi Muhammad

(31)

 Sil%ilah Na%ab Sa&&idina Muhaad %a) i"u adalah *ran+-*ran+ !ilihan, Dan enadi ban"ahan ba+i %eba+ian *ran+ &an+ en&a"a.an bu.an *ran+-*ran+ !ilihan dan diulia.an, Dian"aran&a/

 Seba+aiana R*%ulullah %a) %abda.an/ “Aku Muhammad bin Abdul

 Muththolib. Sesungguhnya, Allah telah menciptakan makhluk, maka Dia telah menjadikan aku dalam sebaik-baik bagian mereka, kemudian Dia menjadikan mereka beberapa kabilah maka Dia menjadikan aku dalam se baik-baik kabilah mereka, kemudian Dia menjadikan mereka beberapa keluarga, maka dia

menjadikan aku dalam sebaik-baik keluarga mereka dan sebaik-baik diri diantara mereka 0HR, Ia 'irid1i dari Abba% bin Abdul Mu"halib r,a2,

 Ra%ulullah %a) u+a !ernah ber%abda/

 “Sesungguhnya, Allah telah memilih Ismail menjadi anak Ibrahim dan Dia telah memilih keturunan Kinanah dan Dia telah memilih asyim dari !uraisyi dan  Dia telah memilih aku dari keturunan asyim, 0HR, Ia 'irid1i dari

3a"%ilah bin Al-A%4a r,a dan di)a&a".an u+a Ia Mu%li2,

SILSILAH RASULULLAH

 ADALAH NASAB PILIHAN

(32)

Diri0a)a"+an dari Rasulullah

SAW? $%ela&arilah silsilah nasab kalian agar

kalian mengenali hubungan darah kalian..

$

Diri0a)a"+an dari Rasulullah SAW? $telah

 Kar bagi siapa sa&a yang berlepas diri dari

urusan nasab &ika hal tersebut samar#

samar. (an telah kar bagi siapa sa&a yang

menyambungkan nasab kepada nasab yang

tidak diketahuinya... $

B#r+a"a Umar bin Kha"ab? $%ela&arilah

silsilah nasab kalian, &anganlah seperti

PNTINNYA BLA=AR

NASAB

(33)

Dalam Mu+adimah Al#Ansab8 Al-Sam'ani

b#r+a"a? Dan ilmu silsilah nasab

m#ru!a+an ni'mah )an/ b#sar dari

 AllahSWT8 )an/ +ar#na hal i"u ALLAH SWT

m#mb#ri+an +#muliaan +#!ada hamban)a,

Kar#na d#n/an ilmu silsilah m#m!#rmudah

un"u+ m#n#n"u+an nasab-nasab )an/

"#r!isah-!isah dalam b#n"u+

+abilah-+abilah dan +#l.m!.+-+#l.m!.+8 s#hin//a

d#n/an ilmu silsilah nasab m#n&adi s#bab

 )an/ m#mudah+an !#n)a"uan "#rs#bu",

PNTINNYA BLA=AR

NASAB

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :