Pembuatan SPJ Bendahara Pengeluaran

Teks penuh

(1)

[6.10.]

[6.10.]

PEMBUATAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)

PEMBUATAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)

PENGELUARAN

PENGELUARAN

6.10.1.Kerangka Hk!

6.10.1.Kerangka Hk!

6.10.". #e$kr%&$% Keg%a'an

6.10.". #e$kr%&$% Keg%a'an

Benda

Bendahara hara pengelpengeluaran uaran secarsecara a adminadministristratif atif wajiwajib b mempertmempertangguanggungjawngjawabkan abkan penggupenggunaan naan uanguang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10

PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnyabulan berikutnya

D

Dalalam am mempmemperertatannggggununggjajawawabkbkan an pepenngegel!l!lalaaan n uuanang g pepersrsedediaiaanan" " d!d!kukumemen n lalapp!r!ranan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup#

pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup# a

a BBuukku u kkaas s uummuum m ppeennggeelluuaarraann b

b $in$ingkagkasan san penpengelgeluaruaran an per per rinrinciacian !n !byek byek yanyang dg diseisertartai di dengengan an bukbukti-ti-bukbukti ti penpengelgeluaruaran an yanyangg sah atas pengeluaran dari setiap rincian !byek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran sah atas pengeluaran dari setiap rincian !byek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian !byek dimaksud

per rincian !byek dimaksud c

c BuBuktkti ai attas as pepennyeyet!t!rran an PPPP%%//PPPPh h ke ke kakas s neneggararaa d

d $$eeggiisstteer pr peennuuttuuppaan kn kaass

Dal

Dalam am melamelakukkukan an &er&erifiifikaskasi i ataatas s laplap!r!ran an perpertantangguggungjngjawaawaban ban yanyang g disdisampampaikaikan" an" PPKPPK-SK-SKPDPD berkewajiban#

berkewajiban#

meneliti kelengkapan d!kumen lap!ran pertanggungjawaban dan keabsahan meneliti kelengkapan d!kumen lap!ran pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan'

bukti pengeluaran yang dilampirkan'

menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian !byek

menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian !byek yang tercantumyang tercantum dalam ringkasan per rincian !byek'

dalam ringkasan per rincian !byek'

menghitung pengenaan PP%/PPh atas beban pengeluaran per rincian !byek dan menghitung pengenaan PP%/PPh atas beban pengeluaran per rincian !byek dan me

mengngujuji i kekebenbenararan an sesesusuai ai dedengngan an SPSP( ( dadan n SPSP)D )D yayang ng diditeterbrbititkakan n peperiri!d!dee sebelumnya

sebelumnya

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan dokumen yang menjelaskan penggunaan dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan dokumen yang menjelaskan penggunaan dari dana-dana yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. SPJ juga merupakan laporan keuangan yang  dana yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. SPJ juga merupakan laporan keuangan yang  dihasilkan oleh sebuah sistem tata buku tunggal yang dilaksanakan oleh bendahara Pengeluaran. dihasilkan oleh sebuah sistem tata buku tunggal yang dilaksanakan oleh bendahara Pengeluaran. Permendagri 13!""# (pasal !!" sampai !!$) memberikan panduan pelaksanaan penyusunan Permendagri 13!""# (pasal !!" sampai !!$) memberikan panduan pelaksanaan penyusunan dokumen SPJ.

(2)

D!kumen yang digunakan !leh PPK-SKPD dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup#

register penerimaan lap!ran pertanggungjawaban pengeluaran *SP+,' register pengesahan lap!ran pertanggungjawaban pengeluaran *SP+,' surat pen!lakan lap!ran pertanggungjawaban pengeluaran *SP+,' register pen!lakan lap!ran pertanggungjawaban pengeluaran *SP+,' register penutupan kas

6.10..P%ak Terka%'

1. Bendahara Pengeluaran

Dalam kegiatan ini" Bendahara Pengeluaran memiliki tugas sebagai berikut #

• (enguji kebenaran dan kelengkapan d!kumen pertanggungjawaban

• (elakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari P/./ dan S pada

d!kumen Buku pengeluaran" Buku Pembantu Simpanan/ Bank" Buku Pembantu Pajak" Buku Pembantu Panjar" dan Buku Pembantu Pengeluaran per !bjek

• (elakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SP+ yang akan diserahkan

ke Pengguna nggaran *melalui PPK SKPD, untuk disahkan

2. PPK-SKPD

Dalam kegiatan ini" PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut #

• (enguji SP+ pengeluaran beserta kelengkapannya

• (eregister SP+ pengeluaran yang disampaikan !leh Bendahara pengeluaran dalam buku

register penerimaan SP+ pengeluaran

• (eregister SP+ pengeluaran yang telah disahkan !leh Pengguna nggaran ke dalam buku

register pengesahan SP+ pengeluaran

• (eregister SP+ pengeluaran yang telah dit!lak !leh Pengguna nggaran ke dalam buku

register pen!lakan SP+ pengeluaran

3. Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini" Pengguna nggaran memiliki tugas #

(3)

6.10.*. Langka+Langka Tekn%$

Langka 1

Dalam pr!ses pelaksanaan belanja" d!kumen-d!kumen yang diberikan !leh PPK dicatat !leh bendahara dalam buku-buku sebagai berikut #

 Buku kas umum pengeluaran

B Buku pembantu pengeluaran per rincian !byek

2 Buku pembantu kas tunai

D Buku pembantu simpanan/bank

3 Buku pembantu panjar

4 Buku pembantu pajak

Berdasarkan 5 *enam, d!kumen tersebut" ditambah dengan SP+ pengeluaran pembantu yang dibuat !leh Bendahara Pengeluaran Pembantu" Bendahara pengeluaran membuat SP+ pengeluaran SP+ Pengeluaran tersebut dibuat rangkap empat" satu untuk arsip" satu untuk BD dan dua untuk di&erifikasi PPK-SKPD

pabila disetujui" maka PPK-SKPD menyampaikan satu k!pi SP+ pengeluaran kepada Kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya" dan satu k!pi SP+ lainnya dicatat pada register Penerimaan SP+ Pengeluaran

pabila dit!lak" maka PPK-SKPD mengembalikan satu k!pi SP+ Pengeluaran kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa ulang" sementara satu k!pi lainnya dan dicatat pada $egister Pen!lakan SP+ Pengeluaran

Kepala SKPD mengesahkan SP+ Pengeluaran Surat Pengesahan SP+ dibuat dua rangkap" satu diregister dalam arsip" sementara yang satu lagi diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dijadikan dasar atas pengajuan SPP

(4)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)

SKPD :1)

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

:2) Bena!ara Penge"uaran :3) Ta!un Anggaran :4) Bu"an :5) (dalam rupiah) K#e Re$en%ng Ura%an Ju&"a! Anggaran

SPJ ' LS Ga% SPJ ' LS Barang  Jasa*) SPJ UP/ GU/ TU

Ju&"a! SPJ (LS+UP/GU/TU) s.. Bu"an %n% S%sa Pagu Anggaran s.. Bu"an La"u Bu"an %n% s.. Bu"an %n% s.. Bu"an La"u Bu"an %n% s.. Bu"an %n% s.. Bu"an La"u Bu"an %n% s.. Bu"an %n% 1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13) JU,LAH Pener%&aan-) ' SPD ' P##nga n Paa$ a. PPN 0. PP!'1 2. PP!' . PP!'3 ' La%n'"a%n Ju&"a! Pener%&aan

(5)

K#e

Re$en%ng Ura%an

Ju&"a! Anggaran

SPJ ' LS Ga% SPJ ' LS Barang  Jasa*) SPJ UP/ GU/ TU

Ju&"a! SPJ (LS+UP/GU/TU) s.. Bu"an %n% S%sa Pagu Anggaran s.. Bu"an La"u Bu"an %n% s.. Bu"an %n% s.. Bu"an La"u Bu"an %n% s.. Bu"an %n% s.. Bu"an La"u Bu"an %n% s.. Bu"an %n% 1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13) Penge"uaran4) ' SPJ (LS + UP/GU/TU) ' Pe5e#ran Paa$ a. PPN 0. PP!'1 2. PP!' . PP!'3 ' La%n'"a%n Ju&"a! Penge"uaran Sa"# Kas ………, tanggal ……… !ng!tahui,

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

Anggaran6) Bena!ara Penge"uaran7)

("andatangan) ("andatangan)

(namal!ng#ap) (namal!ng#ap)

(6)

-ara Peng%$%an SPJ Pengearan/

*) Diisi berdasarkan data dari PPTK yang terdokumentasikan dalam kartu kendali anggaran

1) Diisi dengan %ama Satuan Kerja Perangkat daerah

")Diisi dengan %ama Pengguna nggaran atau Kuasa Pengguna nggaran

) Diisi dengan nama bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat daerah *) Diisi dengan ahun anggaran Pertanggungjawaban pengeluaran

) Diisi dengan bulan pertanggungjawaban pengeluaran

6)Diisi dengan nama bendahara pengeluaran dan tanda tangan

) Diisi dengan nama Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna anggaran Penandatanganan !leh

Pengguna

anggaran baru dilakukan setelah di&erifikasi !leh PPK-SKPD

2)+umlah Penerimaan diisi #

-, SP)D diisi dengan jumlah SP)D yang diterima dari BD' -, P!t!ngan Pajak PP% diisi dengan jumlah p!t!ngan PP%'

-, P!t!ngan Pajak PPh )1 diisi dengan jumlah p!t!ngan PPh )1' -, P!t!ngan Pajak PPh )) diisi dengan jumlah p!t!ngan PPh ))' -, P!t!ngan Pajak PPh )6 diisi dengan jumlah p!t!ngan PPh )6'

-, P!t!ngan lain-lain diisi dengan jumlah p!t!ngan lain selain yang disebutkan diatas'

-, +umlah Penerimaan diisi dengan jumlah SP)D ditambah P!t!ngan PP%" P!t!ngan PPh )1" P!t!ngan

PPh ))" P!t!ngan PPh )6 dan P!t!ngan lain-lain

3)+umlah Pengeluaran diisi#

-, SP+ *S 7 P/./, diisi dengan jumlah pembelanjaan' -, Penyet!ran Pajak PP% diisi dengan jumlah Penyet!ran PP%'

-, Penyet!ran Pajak PPh )1 diisi dengan jumlah Penyet!ran PPh )1' -, Penyet!ran Pajak PPh )) diisi dengan jumlah Penyet!ran PPh ))' -, Penyet!ran Pajak PPh )6 diisi dengan jumlah Penyet!ran PPh )6'

-, Penyet!ran lain-lain diisi dengan jumlah Penyet!ran lain selain yang disebutkan di atas' -, +umlah Pengeluaran diisi dengan jumlah SP)D ditambah Penyet!ran PP%" Penyet!ran PPh )1"

 Penyet!ran PPh ))" Penyet!ran PPh )6 dan Penyet!ran lain-lain

K44! 1 diisi dengan k!de rekening

K44! " diisi dengan uraian nama rekening

K44!  diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam PBD atas masing-masing k!de rekening

K44! * diisi dengan jumlah SP)D atas pembayaran S-.aji dan tunjangan yang telah diterbitkan/ SP+ sampai dengan bulan lalu

(7)

 SP+ bulan berjalan

K44! 6 diisi dengan jumlah SP)D atas pembayaran S-.aji dan tunjangan yang telah diterbitkan/ SP+ sampai dengan bulan ini *akumulasi sampai dengan b ulan ini,

K44!  diisi dengan jumlah SP)D atas pembayaran S-Pihak ketiga yang telah diterbitkan/ SP+ sampai dengan bulan lalu berdasaDPn data dari PPK

K44! 2 diisi dengan jumlah SP)D atas pembayaran S-Pihak ketiga yang telah diterbitkan/ SP+ bulan ini *bulan berjalan, berdasaDPn data dari PPK

K44! 3 diisi dengan jumlah SP)D atas pembayaran S-Pihak ketiga yang telah diterbitkan/ SP+ sampai dengan bulan ini berdasaDPn data dari PPK *akumulasi sampai dengan bulan ini,

K44! 10 diisi dengan jumlah SP+ atas penggunaan dana P/ ./  sampai dengan bulan lalu

K44! 11 diisi dengan jumlah SP+ atas penggunaan dana P/ ./  bulan ini

K44! 1" diisi dengan jumlah SP+ atas penggunaan dana P/ ./  sampai dengan bulan ini *akumulasi sampai dengan bulan ini,

K44! 1 diisi dengan +umlah SP+ atas penggunaan dana S7P/./ sampai dengan bulan ini

K44! 1* diisi dengan +umlah sisa pagu anggaran yang diper!leh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SP+ atas penggunaan dana S7 P/ ./ sampai dengan bulan ini

(8)

8OR,AT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

REGISTER PENERI,AAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

alaman : …………'' N#. Uru Tangga" Ura%an Ju&"a! SPJ (R9) Keerangan

1 2 3 4 5

Ju&"a!

………', tanggal ………' !ng!tahui,

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran PPK'SKPD

("andatangan) ("andatangan)

(namal!ng#ap) (namal!ng#ap)

$%&' $%&'

(9)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

REGISTER PENGESAHAN L APORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

alaman : …………'' N#.

Uru Tangga" Ura%an

Ju&"a! SPJ (R9) Keerangan 1 2 3 4 5 Ju&"a! ………', tanggal ………' !ng!tahui,

Pe ngguna An gg aran/ Kuasa Pengguna Ang garan PPK' SKPD

("anda tangan) ("anda tangan)

(nama l!ng#ap) (nama l!ng#ap)

$%&' $%&'

(10)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... REGISTER PENOLAKAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

alaman : …………'' N#. Uru Tangga" Ura%an Ju&"a! SPJ

(R9) Keerangan

1 2 3 4 5

Ju&"a!

………', tanggal ………' !ng!tahui,

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran PPK'SKPD

("andatangan) ("andatangan)

(namal!ng#ap) (namal!ng#ap)

$%&' $%&'

(11)

Langka " Reg%$'er SPJ

Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan SP+ yang telah disetujui/dit!lak !leh P dan memasukkan data tersebut ke dalam d!kumen berikut sesuai peruntukkannya D!kumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup#

register penerimaan lap!ran pertanggungjawaban pengeluaran *SP+, register pengesahan lap!ran pertanggungjawaban pengeluaran *SP+, surat pen!lakan lap!ran pertanggungjawaban pengeluaran *SP+, register pen!lakan lap!ran pertanggungjawaban pengeluaran *SP+, register penutupan kas

(12)

B.13 Pembuatan SPJ Kepala SKPD PPK SKPD Bendahara Pengeluaran Uraian Tgl 10 bln berikutnya Tgl 10 bln berikutnya Verifikai Bukti Tranaki UP!

"U!TU

SPJ Pengeluaran

1. Bendahara Pengeluaran melakukan pen#atatan bukti!bukti pembelan$aan dana.

%. Dari pr&e pen#atatan ini dihailkan d&kumen ebagai berikut'

! BKU Pengeluaran

! Buku Pembantu Simpanan(Bank ! Buku Pembantu Pa$ak

! Buku Pembantu Pan$ar

! Buku )ekap Pengeluaran Per *b$ek

3. Berdaarkan lima d&kumen terebut ditambah d&kumen SPJ Pengeluaran Pembantu+ Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Pengeluaran.

D&kumen SPJ' a. Buku ka umum,

b. )ingkaan pengeluaran per rin#ian &byek diertai bukti!bukti yang ah

#. Bukti ata penyet&ran PP-(PPh d. )egiter penutupan ka.

. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPJ Pengeluaran kepada PPK!SKPD. Bendahara Pengeluaran $uga haru menyerahkan SPJ Pengeluaran kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya .

/. PPK!SKPD memerifikai SPJ Pengeluaran.

. 2pabila dietu$ui+ PPK!SKPD menyampaikan SPJ Pengeluaran kepada Kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya .

. Kepala SKPD mengeahkan SPJ Pengeluaran.

4. Kepala SKPD menyerahkan Surat Pengeahan SPJ kepada Bendahara Pengeluaran. BKU Surat Pengeahan SPJ Buku Pan$ar SPJ Pengeluaran SPJ Pengeluaran Buku )ekap Pengeluaran Per *b$ek Buku Pa$ak Buku Simpanan( Bank SPJ Pengeluaran Surat Pengeahan SPJ )*+ 1 SPJ Pengeluaran Pembantu

6.10..Bagan A%r

LAMP5RAN B.+

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :