SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SPM jam

15  11  Download (0)

Teks penuh

(1)

1223/1 Pendidikan Islam Peperiksaan Percubaan SPM Oktober 2010 SPM 2 jam

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA

JABATAN PELAJARAN MELAKA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ISLAM

Kertas 1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

SPM 2010

2 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B.

2. Bahagian A mengandungi 40 soalan objektif dan Bahagian B mengandungi 4 soalan

subjektif.

3. Jawab semua soalan Bahagian A.

4. Jawab tiga soalan Bahagian B. Soalan 1 dan 2 wajib dijawab dan pilih mana-mana satu soalan berikutnya.Semua tiga soalan wajib dijawab.

4. Bahagian A mengandungi soalan objektif yang diikuti oleh empat pilihan jawapan A,B,C dan

D serta soalan mengisi tempat kosong. Tandakan semua jawapan pada ruangan yang telah disediakan di dalam kertas soalan ini.

5. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Tulis jawapan di dalam kertas jawapan. 6. Jawapan bagi Kertas A dan Kertas B hendaklah diikat bersama-sama.

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.

(2)

BAHAGIAN A (40 MARKAH) Soalan 1 hingga Soalan 20

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bulatkan jawapan yang tepat dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan.

1

Perbuatan diatas merujuk kepada

A syirik jali

B syirik khafi

C kufur nikmat

D kufur hakikat

2 Seseorang yang telah melakukan dosa besar hendaklah segera bertaubat.Hukum bertaubat ini ialah

A sunat

B harus

C wajib

D fardhu kifayah

3 Berikut adalah sifat-sifat orang munafik kecuali

A Bercakap bohong

B Mengingkari janji

C Menunaikan amanah

D Melampaui dalam perdebatan

4 Dimanakah jemaah haji Malaysia perlu berniat ihram jika menaiki penerbangan terus ke Madinah?

A Qarnul Manazil

B Zulhulaifah

C Yalamlam

D Juhfah

5 Berikut merupakan kesan buruk terhadap orang yang bertindak keluar dari agama Islam kecuali

A hubungan suami isteri terfasakh

B haram dikebumikan di perkuburan Islam

C menjadi penghuni neraka selama-lamanya

D hartanya boleh dipusakai oleh waris yang beragama Islam - Takbur

- Riya’ - Ujub

(3)

6 Maksud Riba Al-Fadhl ialah

A pertambahan yang diperolehi kerana bayaran tertangguh

B pertambahan yang diperolehi melalui pertukaran barang yang sama

C pertambahan yang diperolehi melalui jualbeli yang berbeza antara tunai dan hutang

D pertambahan yang diperolehi melaui jumlah antara dua barang belum wujud semasa akad

7 Konsep nikah secara batin yang mengharuskan perzinaan terkandung di dalam ajaran

A Bahai

B Taslim

C Qadiani

D Mukhtasim

8 Berikut manakah perkara yang membezakan antara rukun haji dan umrah?

A Rukun haji tiada ibadat bercukur

B Rukun umrah tiada ibadat tawaf

C Rukun umrah tiada ibadat wukuf

D Rukun haji tiada ibadat wukuf

9 Berikut merupakan ciri kesesatan ajaran sesat di Malaysia.

I Mengubah bentuk asas ibadat

II Mengubah konsep dosa dan pahala

III Mengubah prinsip asas akidah Islam IV Mengangkat darjat amalan sunat A I dan II

B I dan III C I, II dan III D II, III dan IV 10

Pernyataan di atas merujuk

A dam tertib

B dam takdil

C dam takdir

D dam takhyir

Dam yang dibayar mengikut kadar yang telah ditentukan berdasarkan kemampuan

(4)

11 Kedudukan bangkai dari aspek hukum ialah

I Dianggap najis

II Dianggap bersih

III Harus dimakan

IV Haram dimakan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D II dan IV

12 Manakah perkara berikut tidak termasuk dalam perkara yang dilarang ketika ihram?

A Berkahwin

B Memotong kuku

C Menggosok gigi

D Memakai minyak rambut

13 Faktor musahaqah juga disebut sebagai faktor

A pertalian

B keturunan

C penyusuan

D persemendaan

14 Sesuatu kontrak sewaan boleh terbatal apabila

I barang sewaan telah rosak

II barang sewaan telah hilang

III kontrak sewaan telah tamat tempoh

IV barang sewaan digunakan oleh penyewa

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

15 Berikut merupakan golongan perempuan yang haram dikahwini sementara ,kecuali

A perempuan yang bersuami

B perempuan yang ditalak tiga

C perempuan yang beragama samawi

D perempuan yang masih dalam iddah

16 Islam menggalakkan umatnya berniaga kerana __________ hasil pendapatan datangnya daripada perniagaan.

A 1/2

B 1/4

C 1/5

(5)

17 Terangkan hukum makruh bagi perkahwinan.

A Seseorang yang tidak mempunyai tuntutan mendesak untuk berkahwin

B Seseorang yang tidak mampu memberi nafkah tetapi keinginan untuk berkahwin

C Seseorang yang tidak berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin

D Seseorang yang berkemampuan dan tidak dapat mengawal hawa nafsu

18 Kerajaan Abbasiyah telah melakukan beberapa perubahan dalam bidang ketenteraan.

I Memberi imbuhan tetap kepada tentera

II Mengemaskini sistem pentadbiran tentera III Melantik tentera dari kalangan orang Arab

IV Menambah bilangan tentera

A I dan II B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

19

Siapakah tokoh di atas?

A Jamaludin al-Afghani

B Syeikh Tahir Jalaludin

C Syeikh Muhammad Abduh

D Haji Abdul Malik bin Syeikh Abd. Karim

20 -merupakan khalifah ar-Rasyidin keempat -kanak pertama memeluk Islam

-digelar Karamallhu Wajhah

Siapakah khalifah yang dimaksudkan di atas?

A Abu Bakar As-Siddiq

B Umar Al-Khattab

C Usman Al-Affan

D Ali Abi Talib

 Petah berpidato

 Membawa pembaharuan yang besar khususnya di Nusantara  Membangkitkan semangat umat Islam menentang Belanda

(6)

Soalan 21 hingga Soalan 40

Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

21 Orang yang tidak mahu bertaubat, di akhirat kelak akan ditempatkan di dalam ____________.

22 Perbuatan menuduh seseorang yang baik berzina tanpa saksi dinamakan ___________. Soalan 23 hingga Soalan 24 berpandukan rajah di bawah.

Isikan jawapan yang betul:

25 Dasar pentadbiran Khulafa’ al-Rasyidin adalah berdasarkan al-Quran dan ____________ dalam melaksanakan undang-undang dan perlembagaan negara.

26 _________ seseorang boleh bertambah dan berkurang bergantung kepada tahap amalan yang dikerjakan.

27 Penggunaan racun serangga yang berlebihan boleh menyebabkan berlaku pencemaran

____________.

28 Harta orang kafir yang dirampas oleh tentera Islam dalam peperangan dinamakan ______________

29 Kegiatan penulisan, pembukuan, pembinaan perpustakaan dan mewujudkan disiplin ilmu yang dikenali sebagai _____________ telah berlaku dengan pesatnya pada zaman Umaiyah.

30 Pengasas kerajaan Bani Abbasiyah ialah _______________.

31 Khuluk merupakan jalan penyelesaian bagi isteri yang khuatir melakukan perbuatan _____________ kepada suami.

32 Golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah meyakini bahawa al-Quran bersifat ____________

33 Ibubapa hendaklah mengajar anak-anak sejak kecil dengan asas keimanan, prinsip syariat serta membiasakan mereka _____________ perintah Allah s.w.t.

Rukun Lian Sebab 23.________ Lafaz 24. _______

(7)

34 S dalam rajah di atas merujuk kepada ________________.

35 ____________ ialah bayaran yang dikenakan ke atas orang bukan Islam yang mendiami negara Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah.

36 Haji ____________ bermaksud haji dan umrah yang dilakukan secara serentak. 37 ____________ bermaksud suami telah mengambil kembali isteri yang telah diceraikan

kepangkuannya.

Soalan 38 dan soalan 39 berdasarkan rajah dibawah.

38 R dalam rajah di atas ialah _____________. 39 S dalam rajah di atas ialah _____________.

40 Ahli sejarah menyamakan pemerintahan Sayidina Umar bin Abdul Aziz r.a dengan pemerintahan _____________.

Bahagian Talak Bain

R S

Faktor utama perkembangan ilmu

pengetahuan pada zaman Abbasiyah

Islam menggalakkan umatnya menuntut ilmu

S

Usaha yang dilakukan oleh para khalifah kearah memajukan ilmu pengetahuan

Aktiviti penterjemahan buku-buku ilmiah daripada bahasa asing kepada bahasa Arab

(8)

Bahagian B [60 markah]

Jawab tiga soalan:Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya.

1 (a) Firman Allah S.W.T:

Ayat di atas menerangkan akibat ke atas orang kafir.

(i) Apakah maksud kufur?

[2 markah]

(ii) Huraikan dua akibat orang yang melakukan perbuatan kufur?

[4 markah] (iii) Jelaskan dua faktor yang menyebabkan seseorang itu kufur?

[4 markah] (b) Ajaran Ahli Sunnah Waljamaah adalah berteraskan kepada al-Quran dan al- Hadis.

(i) Nyatakan takrif Ahli Sunnah Waljamaah ?

[ 2 markah]

(ii) Jelaskan dua prinsip akidah Ahli Sunnah Waljamaah.

[ 4 markah]

(iii) Terangkan dua akibat menolak pegangan Ahli Sunnah Waljamaah kepada

umat Islam

[ 4 markah] 2 (a) Meminang merupakan salah satu perkara yang dianjurkan dalam syariat.

(i) Apakah maksud meminang ?

[2 markah]

(ii) Jelaskan dua kebiasaan proses meminang yang diamalkan oleh masyarakat

Melayu Malaysia yang tidak bertentangan dengan syarak?

[4 markah] (iii) Terangkan dua hikmah diharuskan melihat bakal isteri

[4 markah] (b)

(i) Jelaskan dua hikmah mengerjakan haji terhadap masyarakat

[4 markah] (ii) Nyatakan hukum dan alasan bagi masalah berikut.

a. Dolah mengerjakan ibadat haji tanpa melakukan tawaf qudum setibanya di Mekah

[ 2 markah] b.. Haji Shafie melakukan ibadat korban dengan menyembelih dua ekor rusa

[2 markah] c. En Zulkifli mengerjakan haji dengan wang zakat yang diberikan

kepadanya. [2 markah]

َو ﱠﻟا

ِﺬ

َﻦﻳ

َﻛ َﻔ

ُﺮ ْو

َـﻓ ا

َـﺘ ْﻌ

َﺴ

َُﳍﺎ

ْﻢ

َو َأ

َﺿ

ﱠﻞ

َأ ْﻋ

َﻤ َﻠ

ُﻬ ْﻢ

ﺪﻤﳏ ةرﻮﺳ

:

8

(9)

3 (a) Kata Hassan Al-Basri:”berfikir sesaat lebih baik daripada solat semalaman.”

(i) Nyatakan dua cara berfikir yang berkesan?

[ 4 markah]

(ii) Terangkan dua adab berfikir menurut Islam?

[ 2 markah] (iii) Umat Islam disuruh berfikir tentang alam ini.Jelaskan dua alasan anda?

[ 4 markah]

(b) (i) Jelaskan dua peranan khalifah dalam membangunkan tamadun Islam pada

zaman Umayyah [ 4 markah]

(ii) Terangkan dua faktor yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Bani

Umayyah

[ 4 markah] (iii) Senaraikan dua bidang ilmu yang dikuasai oleh Imam al-Ghazali r.h.

[ 2 markah] 4 (a) Umat Islam digalakkan mengamalkan amalan bersedekah bagi mendidik diri

prihatin terhadap keperluan orang lain.

(i) Nyatakan maksud bersedekah?

[2 markah]

(ii) Senaraikan dua jenis sedekah yang boleh anda amalkan dalam kehidupan

seharian?

[2 markah] (iii) Jelaskan dua adab bernegara yang sepatutnya diamalkan oleh setiap

warganegara?

[4 markah ] (b) Kerajaan Abbasiyyah telah mengalami kejayaan yang gemilang ketika berkuasa.

(i) Jelaskan dua kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman tersebut?.

[ 4 markah]

(ii) Terangkan dua sebab kejayaan tentera Islam di zaman Abbasiyah?

[4 markah] (iii) Jelaskan dua intipati islah yang diperjuangkan oleh Sayid Jamaluddin

al-Afghani?

[4 markah]

(10)

SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 BAHAGIAN A 1 B 21 neraka 2 C 22 qazaf 3 C 23 suami/isteri 4 B 24 isteri/suami 5 D 25 Hadis/Sunnah 6 B 26 Iman 7 B 27 udara 8 C 28 Al-Ghanimah 9 C 29 Al-Tadwin

10 C 30 Abu al-Abas as-Saffah/Abu Abbas

11 B 31 derhaka/ingkar

12 C 32 qadim

13 D 33 mentaati/menuruti/mengikuti

14 A 34 Kestabilan politik/kewangan kukuh/kreativiti ulama/hubungan diplomatik

dengan negara luar/kedudukan Baghdad sebagai pusat ilmu

15 C 35 Jizyah

16 D 36 Qiran

17 B 37 Rujuk

18 A 38 Kubra/Sugra

19 B 39 Sugra/Kubra

(11)

BAHAGIAN B Nombor Soalan Jawapan Catatan/markah 1. a (i) (ii) (iii) b (i) (ii) (iii) Maksud kufur:

- Tidak percaya kepada Allah s.w.t dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w

Dua akibat perbuatan kufur: - Mendapat azab di akhirat - Membatalkan akidah

- Hidup tidak tenteram/tenang/jiwa gelisah

Dua faktor melakukan kufur:

- Pegangan agama tidak kukuh/lemah iman - Terpengaruh dengan hawa nafsu

- Kesempitan hidup

- Ingin mencari kekayaan melalui jalan singkat

Takrif ASWJ:

- Golongan yang berpegang teguh dengan al-Quran dan as-Sunnah dan perkara yang dibawa oleh para sahabat serta menentang perkara bidaah

Dua prinsip ASWJ:

- Berpegang teguh dengan al-Quran/as-Sunnah - Berpegang dengan prinsip salafussoleh - Tidak mengkafirkan orang yang tidak sealiran - Tidak menghukum kecuali terdapat bukti

sahih

Dua akibat menolak pegangan ASWJ: - akidah terpesong

- dilaknat/dibenci oleh Allah

- dihina oleh masyarakat/dipandang rendah

[1 x2m = 2 markah] [2 x2m = 4 markah] [2 x2m = 4 markah] [1 x2m = 2 markah] [2 x2m = 4 markah] [2 x2m = 4 markah]

2.(a) (i) Meminang ialah:

- Lamaran daripada seorang lelaki kepada

(12)

(ii)

(iii)

b (i)

(ii)

Dua kebiasaan proses meminang:

- Pihak lelaki menghadiahkan sebentuk cincin emas

- Pihak lelaki memberi hadiah iringan

- Pihak perempuan membalas pemberian lelaki

Dua hikmah harus melihat bakal isteri: - Menghindar berlakunya penipuan - Memastikan bakal isteri yang sebenar - Memuaskan hati bakal suami

Dua hikmah mengerjakan haji terhadap masyarakat:

- saling berkenalan sesama umat Islam

- membantu meningkatkan ekonomi umat Islam - dapat berbincang maslahat umat

- mengeratkan hubungan silaturrahim

Hukum dan alasan:

a) Sah kerana tawaf qudum hanyalah sunat.

b) Tidak sah kerana rusa tidak termasuk dalam golongan binatang ternakan.

c) Sah kerana wang pemberian zakat menjadi miliknya. [2 x 2 m = 4 markah] [2 x 2m = 4 markah] [2 x 2m = 4 markah] [3 x2m = 6 markah] 3. a (i) (ii)

Dua cara berfikir yang berkesan:

- mengetahui batasan dan kemampuan akal - mengetahui perkara yang difikirkan - mengetahui cara mencapai matlamat - mengetahui risiko yang akan berlaku Dua adab berfikir:

- berdasarkan akal fikiran yang waras - mempunyai matlamat yang jelas - mempunyai bukti-bukti kajian saintifik - berfikir berdasarkan wahyu

- mempunyai matlamat dan fakta yang benar dan tepat

[2 x 2m = 4 markah]

(13)

(iii)

b (i)

ii

iii

Dua alasan anda:

- memantapkan iman seseorang agar lebih cemerlang hidupnya dunia dan akhirat

- sedar Allah maha berkuasa dan membesarkan kebesaran Allah dalam mencipta segalanya - dapat mengambil pengajaran dan iktibar dari

peristiwa yang berlaku kepada manusia - mana-mana jawapan yang munasabah

Dua peranan khalifah pada zaman Umaiyah:

- kecekapan dan kebijaksanaan khalifah memajukan negara

- khalifah dan rakyat sama-sama mencintai ilmu pengetahuan

- membangunkan sumber ekonomi dengan mantap

- menubuhkan angkatan tentera bagi mengawal keselamatan/keamanan negara

- menjaga hubungan baik pemerintah dan rakyat

- bercita-cita menegakkan agama Islam dalam pentadbiran

Dua faktor kejatuhan Bani Umaiyah:

- sikap pemerintah yang mementingkan diri sendiri

- sikap pemerintah yang terpengaruh dengan habuan dunia

- pemilihan khalifah tanpa berlandaskan syura/secara warisan

- penentangan ulama terhadap pemerintah - pemimpin yang dilantik tidak adil

Dua bidang ilmu Imam Ghazali: - Ilmu fekah

- Ilmu falsafah

- Ilmu kalam/tauhid/akidah - Ilmu nahu/bahasa Arab - Ilmu tasawwuf - Ilmu mantiq - Ilmu politik [2 x2m = 4 markah] [2x 2m = 4 markah] [2 x2m = 4 markah] [2 x1m = 2 markah]

(14)

4 a (i) (ii) (iii) b(i) (ii) Maksud bersedekah:

- pemberian yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah

Dua jenis sedekah yang boleh diamalkan: - memberi senyuman kepada orang lain - amar makruf nahi mungkar

- menyelesaikan masalah orang lain - memberi wang atau harta

- menyumbangkan perkhidmatan tenaga dan idea

- mana-mana jawapan munasabah Dua adab bernegara:

- mengharumkan nama negara

- cinta kepada negara/semangat patriotik - berbakti kepada negara

- memelihara kemanan negara - mana-mana jawapan munasabah

Dua kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman Abbasiyyah:

- mengubah cara hidup /sosial umat Islam - martabat umat Islam dipandang tinggi oleh

orang bukan Islam

- ramai bukan Islam memeluk Islam - Banyak karya ilmuan dihasilkan.

Dua sebab kejayaan tentera Islam zaman Abbasiyyah:

- Dasar ketenteraan yang terbuka - Pemimpin yang berkaliber

- Peralatan ketenteraan yang canggih - Strategi yang berkesan

- Semangat jihad dan keimanan yang tinggi

[1 x2m = 2 markah]

[2 x1m = 2 markah]

[2 x2m = 4 markah]

[2 x2m = 4 markah]

(15)

(iii) Dua intipati islah Sayid Jamaluddin:

- Menyeru umat Islam kembali kepada ajaran yang sebenar

- Mengembalikan kecemerlangan umat Islam sebagaimana zaman khulafa.

- Membina perpaduan tanpa mengira bangsa dan budaya

- Menyedarkan umat Islam tentang keburukan fanatik mazhab

- Menyedarkan rakyat memerdekakan tanahair dari penjajah

[2 x 2m=4 markah]

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di