SOAL UTS Bahasa Sunda Kelas 9

1165  Download (21)

Teks penuh

(1)

SOAL ULANGAN TENGAH SEMSETER 1 BAHASA SUNDA KELAS 9

l. Soal Pilihan Ganda

1. Dina karawitan Sunda. antara kawih jeung tembang teh dlbedakeun. dina kawih mah aya wirahma jeung .

a. tempo b. padalisan c. jajaran d konci nada

2. Kakawih sok disebit oge kawih murangkalih atawa barudak lataran.... a. Dikawihheun ku barudak sakola

b. eusi rumpaka kawihna ngenaan barudak c. dikawihkeunana dina kaulinan barudak d. wajib dihaleuangken ku barudak sakola

3. Judul-judul kakawihan barudak nu popular dina sastra Sunda. Iwal... a. Oray-orayan

b. pocicipoci c. hompimpah d. talak tilu

4. Gagasan pokok anu arek ditepikeun ku nu ngarang rumpaka kawih ka nu maca disebut...

a. Purwakani b. tema c. nada d. suasana

5. Kawih, kakawihan, jeng tembang teh umumna dituis dina wangun sastra... a. Drama

b. prosa c. prosa Iiris d puisi

6. Kagiatan guneman Tanya Jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara / narasumber nu tujuanna keur ngumpulkeun Informasi .... a. Debat

b. wawancara telepon

c. Wawancara lamaran gawe d. wawancara wartawan

7. Nu disebut angket wawancara nyaeta... a. Daftar patalekan anu rek ditanyakeun b. daftar kaperluan wawancara

c. alat paragi ngarekam dina wawancara d. alat paragi syuting dina wawancara

8. Sawatara hal anu kudu dilaksanakeun waktu wawancara. Iwal.... a. Make basa Sunda anu merenah

b. nyatatkeun Informasi penting anu ditepikeun ku narasumber c. leuwih hade ngarekam hasil wawancara

d. menta duit ka narasumber lantaran geus diwawancara

(2)

9. Saruana atawa padeukeutna sora-sora di unggal padalisan sasak atawa kawih disebut ...

a. purwakanti b. purwadaksi c. suasana d. nada lagu

10.Ialma anu mere informasi atawa jalma anu di wawancara disebut.... a. Narasumber

b. pangjejer c panumbu catur d. moderator

II. Jawab Kalayan singket tur jentere!

1. Naon anu disebut kawih ? 2. Naon anu disebut wawancara ?

3. Naon anu disebut angket wawancara ?

4. Hal-hal naon wae kudu diperhatikeun mun urang rek ngayakeun kagiatan wawancara ?

5. Naon bae anu kudu diestokeun mun urang arek ngayakeun wawancara?

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...