D INAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

13  Download (0)

Teks penuh

(1)

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

SMP NEGERI 215 SSN JAKARTA

Jl. Melati Taman Meruya Ilir Blok B Kembangan Jakarta Barat

Telp. 021-5850391 Fax. 58904157 e-mail. Website :

www.smpn215-jkt.sch.id

ULANGAN MID SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2015 – 2016

Mata Pelajaran : AGAMA ISLAM

Kelas/Semester : VII (Tujuh) / 2 (Dua ) Hari/tanggal : Senin, 7 Maret 2016

Waktu : 10.00 – 11.30

(2)

1. Hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu huruf hijaiyyah ada ... hukum.

a. 4 b. 6 b. 5 d. 7

2. Arti bacaan Izhar halqi adalah dibaca…. a. Jelas c. Berdengung b. Samara-samar d. Memantul 3. Idzhar halqi seluruhnya berjumlah ...

a. 4 huruf c. 6 huruf b. 5 huruf d. 7 huruf 4. Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ... disebut izhar halqi. 7. Yang dimaksud hukum bacaan dengan jelas adalah ...

a. idgham bigunnah c. idgham bilagunnah b. izhar halqi d. ikhfa

8.

ä}qA

ã

=

, pada kata tersebut 10. bacaan berikut ini yang terdapat hukum bacaan idhgam bigunnah yaitu ...

a.

_~1<oi

c.

gbeg}p

b.

Pq-oi

d.

9Bioi

11. Idhgam bigunnah berjumlah ...

a. 4 huruf c. 6 huruf b. 5 huruf d. 7 huruf

12.

ke oze

, pada kata tersebut terdapat hukum bacaan...

a. idhgam mimi c. idhgam bilagunnah b. ikhfa syafawi d. idhgam bigunnah 13. Yang disebut hukum bacaan idhgam mimi adalah ...

a. sama b. samar-samar c. memasukan mim

d. mendengungkan dengan mim kembar

14. Hukum bacaan pada kata

ã;tæ g1

,adalah ...

a. iqlab c. izhar b. ikhfa d. idgam

15. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang ke ...

a. 2 c. 4 b. 3 d. 5

16. Hukum beriman kepada malaikat adalah ... a. mubah c. fardhu ain b. sunnah d. fardhu kifayah 17. Iman menurut bahasa berarti...

a. bahagia c. mengetahui b. percaya d. selamat 18. Iman menurut syariat agama islam adalah ... a. dihayati, diumumkan, dijalankan

b. berdoa serta memohon pertolongan

c. diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan

d. dilaksanakan sesuai dengan keyakinan kita 19. Orang yang tidak mengetahui adanya malaikat maka imannya ...

a. rusak c. menggantung b. sempurna d. kurang sempurna 20. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada ... a. 25 c. 10

b. 15 d. 99

(3)

a. selalu bertasbih c. tidak sombong b. taat kepada perintah Allah d. berkembang biak 23. Malaikat diciptakan Allah SWT dari ...

a. cahaya c. risalah b. tanah d. api

24. Malaikat yang bertugas khusus mencatat amal perbuatan baik dan buruk manusia adalah ... a. Raqib dan Atid c. Munkar dan Nangkir b. Malik dan Ridwan d. Jibril dan Mikail

25. Allah menciptakan Iblis dari api dan dia ... a. selalu takut kepada Allah

b. selalu menjerumuskan manusia c. selalu beribadah

d. taat patuh kepada Allah

26. Malaikat yang bertugas memberi rizki adalah ... a. Jibril c. Israfil

b. Mikail d. Izrail

27. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah ... a. Israfil c. Malik

b. Izrail d. Rakib 28. Persamaan jin dan manusia adalah ... a. jin tidak dapat dilihat

a. maka ibadah mereka kecuali iblis b. maka sujudlah mereka kecuali iblis c. maka buktikan mereka kecuali iblis d. maka taqwalah mereka kecuali iblis 30. Keberhasilan dan kesuksesan akan diperoleh bilamana dilakukan dengan ...

a. senang hati c. berlaku jujur b. kerja keras d. selalu setia

31. Abdullah anak yang tidak terlalu pandai disekolahnya, namun dalam ulangan dia selalu memperoleh nilai yang baik, karena ia memiliki sikap ...

a. disiplin c. tekun b. rajin d. jujur

32. Keberhasilan seseorang dalam menjalani hidup di dunia ini harus disertai dengan ...

a. usaha sungguh-sungguh c. usaha dan bekerja mengerjakan soal dengan baik meskipun dianggap susah oleh temannya, tidak ada satu angkapun yang terlewatkan, karena Aminah memiliki sifat ...

a. rajin c. pandai b. teliti d. ulet 35. Shalat jum’at dilaksanakan pada waktu ...

a. pagi hari c. sore hari b. siang hari d. zuhur

36. Jamaah shalat Jum’at paling tidak berjumlah ... a. 12 orang c. 60 orang b. 40 orang d. 30 orang

37. Hukum melaksanakan shalat Jum’at adalah ... a. sunnah muakad c. fardhu ‘ain b. sunnah gairo muakad d. fardhu kifayah 38. Sebelum melaksanakan shalat Jum’at kita

disunahkan..

a. Tayamum c. mandi dan berhias b. makan dahulu d. Berwudhu

39. Yang tidak termasuk syarat wajib shalat Jum’at dibawah ini adalah ...

a. islam

b. berakal sehat c. balig

d. memakai pakaian bersih dan suci

40. Siapapun yang berdosa apabila mau mohon ampun kepada Allah SWT pasti akan diampuni, sepanjang tidak dosa syirik, karena Allah SWT, memiliki nama... a. Al – Hakim c. Al – Ghaffar

b. Al - Wahhab d. Al - Qayyum

41. Dilaksanakan secara berjamaah merupakan ....shalat Juma’at.

a. syarat wajib c. keutamaan b. sunah-sunah d. syarat sah 42. Khutbah Jum’at harus dilaksanakan ...

a. setelah shalat c. setelah salam b.sebelum shalat d. setelah iqamah 43. Ketika khatib berkhutbah hendaklah kita ...

(4)

b. memandang khatib d. berzikir dan berdo’a 44. Bagi orang yang berbicara (mengobrol) ketika khatib

sedang berkhutbah, maka shalat Jum’atnya tergolong ...

a. baik c. sia-sia b. sah d. tidak sah

45. Dalam shalat Jum’at yang berhak menempati barisan (shaf) yang paling depan adalah ...

a. para ulama c. para ustadz b. tokoh masyarakat d. yang dulu datang 46. Ayat berikut ini adalah dalil tentang ...













































a. salat tahajud c. salat Jum’at b. salat qabliah Jum’at d. khutbah Jum’at

47. Salat Jum’at diwajibkan untuk ...

a. orang laki-laki c. laki-laki yang balig b. muslim yang balig d. laki-laki dewasa 48. Seseorang yang masuk masjid disunahkan

melakukan ...

a. salat hajat c. salat sunah b. salat tahiyatul masjid d. salat duha

49. Seseorang yang dalam perjalanan jauh ia diberi keringanan untuk tidak salat Jum’at, namun ia berkewajiban ...

a. melaksanakan sujud sahwi b. salat zuhur

c. membayar fidyah d. mengqada shalat Jum’at 50. Fusngsi salat Jum’at adalah ...

a. untuk beribadah dan meningkatkan ketaqwaan b. sebagai forum dakwah

c. untuk memajukan umat d. forum diskusi dan debat

(5)

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

SMP NEGERI 215 SSN JAKARTA

Jl. Melati Taman Meruya Ilir Blok B Kembangan Jakarta Barat

Telp. 021-5850391 Fax. 58904157 e-mail. Website :

www.smpn215-jkt.sch.id

ULANGAN MID SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2015 – 2016

Mata Pelajaran : AGAMA ISLAM

Kelas/Semester : VIII (delapan) / 2 (dua) Hari/tanggal : Senin, 7 Maret 2016

Waktu : 10.00 – 11.30

(6)

1. Mad menurut istilah artinya adalah ....

3. Ayat yang digaris bawah adalah contoh mad asli/tobi’i ....

4. Ayat yang digaris bawah adalah contoh mad asli/tobi’i ....

5. Ayat yang digaris bawah adalah Mad arid lissukun …. a

6. Ayat yang digaris bawah adalah Mad lin ….

a

7. Apabila ada mad thobi’i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata disebut mad ….

a wajib muttashil c. layyin b. jaiz munfashil d. lazim

8. Apabila ada mad thobi’i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimatdisebut mad ….

a. wajib muttashil c. layyin b jaiz munfashil d. lazim

9. Bimaa unzila ( ) cara membacanya dengan b. jaiz munfashil d. lazim

11. Bacaan mad yang sebaliknya sama seperti mad wajib ialah mad .... 14. Dalam ilmu tajwid kita mengenal istilah waqaf, artinya….

a. bacaan panjang b. berhenti c. tempat keluarnya huruf d. terus 15 Kebalikan dari waqaf adalah ...

a. jaiz c. wasal

Jika Anda menemui tanda waqaf seperti pada lafad di atas maka………

a. lebih baik berhenti

c boleh berhenti dan boleh terus b. harus berhenti

d. terus lebih utama 18.

Jika anda menemui tanda seperti pada lafad di atas maka……….

(7)

c. berhenti lebih utama

20. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah Rukun Iman yang...

a. pertama c. ketiga b. kedua d. keempaat

21. Seorang laki-laki menerima wahyu Allah SWT untuk disampaikan pada umatnyadisebut ...

a. Auliya c. Rasul b. Nabi d. Wali 22. Arti rasul menurut bahasa adalah ....

a. utusan c. abdi b. pesuruh d. hamba 23. Arti rasul menurut istilah tersebut di bawah ini, kecuali ....

a. sebagai seorang laki-laki pilihan b. sebagai seorang laki-laki luar biasa c. yang diberi wahyu oleh Allah d. untuk diamalkan dan disampaikan kepada umatnya.

24. Urutan arti nabi yang benar adalah sebagai berikut ....

untuk diamalkan dan tidak wajib 1 sebagai seorang laki-laki pilihan 2 disampaikan kepada umatnya 3 yang diberi wahyu oleh Allah 4

a. 2, 4, 1, 3. b. 4, 2, 1, 3. c. 1, 2, 4, 3. d. 3, 2, 4, 1.

25. Tugas rasulullah terangkum di bawah ini, kecuali .... a. menyeru dan membimbing

b. seluruh manusia untuk menjalani kehidupan c. sesuai dengan tuntunan syariat Allah SWT d. menjadi pemimpin manusia sebagai presiden 26. Fungsi rasulullah adalah ....

a. Sebagai penyempurna akhlaq agar manusia berbakti kepad sesama

b. sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan

c. sebagai pemimpin manusia untuk menguasai dunia sehingga lebih maju

d. sebagai sumber ilmu pengetahuan sehingga manusia dapat hidup lebih baik

27. Di bawah ini adalah cakupan iman kepada rasul Allah, kecuali ....

a. menyakini bahwa risalah para rasul benar-benar dari Allah SWT.

b. Menyakini nama-nama rasul Allah yang disebut dalam Al Quran dan Hadis.

c. Membenarkan berita-berita yang sahih tentang rasul Allah.

d. Membedakan rasul Muhammad SAW dengan rasul sebelumnya.

28. Berikut ini adalah nama-nama rasul, kecuali .... a. Syu’aib, a.s.

b. Zulkifli, a.s. c. Shaleh, a.s d. Atid, a.s.

29. Pengertian ulul azmi tercakup di bawah ini, kecuali .... a. rasul yang dapat menghadapi tantangan ujian b. dan cobaan dari Allah SWT dengan penuh

ketabahan

c. rasul yang cerdas, dapat dipercaya, selalu benar. d. keteguhan, dan kesabaran hati

30. Jumlah rasul yang mendapat gelar ulul azmi adalah ... a. 3 c. 5

b. 4 d. 6

31. Berikut ini adalah rasul yang mendapat gelar ulul azmi, kecuali ....

a. Muhammad, SAW b. Yakub, a.s. c. Isa, a.s. d. Ibrahim, a.s

32. Sifat wajib rasul artinya adalah .... a. Unggul

b. terpilih c. terbaik d. terpuji

33. Sifat mustakhil bagi rasul adalah .... a. tercela

b. terbiasa c. terbukti d. asing

34. Jumlah sifat wajib bagi rasul ada ... macam a. 2 c. 4

b. 3 d. 5 35. Arti fatonah adalah ....

(8)

36. Arti sidiq adalah .... a. Selalu pandai b. Selalu jujur c. Selalu benar d. Selalu tenang’ 37. Arti amanah adalah ....

a. Selalu sabar

b. selalu dapat dipercaya c. selalu membimbing d. selalu memimpin 38. Arti tablig adalah ....

a. Selalu menyampaikan b. Selalu menyimpan c. Selalu terbuka d. Selalu riang

39. Orang yang diberi wahyu dan tidak wajib menyampaikan kepada ummatnya disebut

a. nabi c. rasul b. Malaikat d. Sahabat 40. Sedangkan orang yang diberi wahyu dan wajib menyampaikan kepada ummatnya disebut ...

a. nabi c. rasul b. Malaikat d. wali 41. Suatu kemampuan yang luar biasa yang tidak dapat ditiru oleh manusia dan terjadi atas ijin Allah SWT, disebut ...

a. karamah c. maunah b. mu’jizat d. Hidayah

42. Tantangan yang luar biasa yang mampu dihadapi Nabi Nuh a.s. adalah ....

a. Umatnya termasuk putra sendiri membangkang b. Umatnya membangkang

c. Putranya membangkang

d. Semua pengikutnya membangkang

43. Tantangan yang luar biasa yang mampu dihadapi Nabi Musa, a.s. adalah .... a. Disuruh naik bukit

Sinai yang tinggi

44. Salah satu mukjizat Nabi Isa, a.s. tersebut di bawah ini, kecuali ....

a. dapat membuat burung dari tanah liar dan dapat hidup

b. dapat menyembuhkan orang buta, kusta

c. menghidupkan orang mati

d. dapat membelah bulan menjadi dua

45. Tantangan yang luar biasa yang mampu dihadapi Nabi Muhammad SAW., adalah ....

a. Orang Islam lebih sedikit dibanding dengan orang kafir

b. Orang Islam lebih banyak dibanding orang kafir

c. Kesulitan menghafal al Qur’an yang sangat banyak

d. Disuruh hijrah dari Makkah ke Madinah. 46. Salah satu fungsi iman kepada rasul Allah adalah sebagai berikut, kecuali ....

a. ngimani nabi Muhammad SAW saja, menolak rasul yang lain.

b. memiliki suri tauladan dalam hidupnya c. Mengetahui informasi tentang akhirat d. kabar gembira dan duka

(9)

48.

r=5 ã p ue p ã

ufeãkBæ

Doa disamping ini dibaca karena …

a. terlalu lapar b. terlalu kenyang c. lupa membaca doa d. lupa makan

49. Orang yang makan tanpa adab, sama dengan cara makannya …

a. orang gila b. orang kafir c. orang munafik d. hewan b.

50. Adab makan dan minum adalah berikut ini, kecuali .... a. Makan dan minum sebaiknya menghadap kiblat b. Tidak boleh berbicara saat makan atau minum c. Makan dan minum harus teratur, baik pagi, siang,

sore

(10)

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

SMP NEGERI 215 SSN JAKARTA

Jl. Melati Taman Meruya Ilir Blok B Kembangan Jakarta Barat

Telp. 021-5850391 Fax. 58904157 e-mail. Website : www.smpn215-jkt.sch.id

LEMBAR JAWABAN

Nama : ...

Pelajaran : ...

Kelas : ...

Hari/Tgl : ...

NO A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

NO

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

(11)
(12)
(13)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di