• Tidak ada hasil yang ditemukan

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK TINGKATAN 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK TINGKATAN 5"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

SULIT

(PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM)

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Guru Pemeriksa:

Bahagian Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh A 1 - 2 0 20 B 2 1 - 4 0 20 J u mla h 40 Tasawwur Islam Kertas 1 Modul Kecemerlangan Akademik Ogos 2017 11/ 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan :

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK

TINGKATAN 5

TASAWWUR ISLAM

Kertas 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B

2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B

3. Bulatkan jawapan anda untuk Bahagian A di ruang yang disediakan pada halaman belakang dalam kertas soalan ini

4.

Tuliskan jawapan anda untuk Bahagian B di ruang yang disediakan dalam

kertas soalan ini.

(2)

Bahagian A ( 20 markah )

1 Antara yang berikut yang manakah perkara yang tidak mampu difikirkan oleh akal tanpa bimbingan wahyu?

A Alam Ghaib. B Kejadian manusia. C Alam Musyahadah.

D Kejadian siang dan malam.

2 Pilih pernyataan yang salah tentang sumbangan alam kepada manusia. A Mengawal pencemaran udara.

B Menyediakan keperluan manusia. C Memudahkan pergerakan manusia.

D Memudahkan manusia melakukan pekerjaan. 3 Pilih pernyataan yang benar tentang alam musyahadah.

A Akal tidak mampu memikirkannya. B Nikmat yang diperolehi berkekalan. C Tidak boleh ditanggapi oleh pancaindera.

D Manusia boleh memanfaatkannya untuk membina tamadun. 4 Antara yang berikut yang manakah sumber rujukan agama budaya?

A Wahyu. B Cita-cita. C Al- Hadis. D Al- Quran. 5

Keterangan di atas adalah sebahagian daripada A cara menangani budaya asing.

B cara kemasukan budaya asing. C bentuk ancaman budaya asing. D kebaikan budaya asing.

6 Manakah antara berikut merupakan elemen pembentukan negara Islam? A Rakyat.

B Hakim. C Kerajaan. D Orang Islam.

Mengeksploitasi penggunaan media massa untuk menyebarkan dakyah serta fitnah seperti melalui akhbar dan filem

(3)

7

Islam ialah agama yang sesuai bagi semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman.

Pernyataan di atas merujuk kepada A Waqi’yyah.

B ‘Alamiyyah. C Rabbaniyyah. D Syumuliyyah.

8 Antara yang berikut yang manakah cara untuk menghayati sifat Rabbaniyyah? I Mengamalkan akhlak mulia

II Menuntut ilmu pengetahuan

III Melaksanakan segala kemahuan hidup IV Meninggalkan segala larangan Allah SWT A I,II dan III

B I,II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

9 Pilih jawapan yang betul mengenai kepentingan sistem kehakiman Islam. A Membebaskan tertuduh jika ada keraguan.

B Tidak menjatuhkan hukuman ketika marah. C Menjatuhkan hukuman yang adil.

D Mendidik jiwa manusia.

10 Antara yang berikut yang manakah ciri sistem sosial Islam? A Bertoleransi dalam semua urusan.

B Mengutamakan individu daripada umum. C Pergaulan berdasarkan tuntutan wahyu. D Mengamalkan adat resam pelbagai kaum.

11 Yang manakah antara berikut ialah kesan kesungguhan bekerja kepada individu? A memupuk sikap berdikari.

B menaikkan taraf hidup masyarakat. C merangsang pertumbuhan ekonomi.

D meningkatkan daya saing di antara negara maju.

12 Satu daripada hikmah penetapan hukum sunat ialah _________________ A memberi kebebasan memilih sama ada mahu melakukannya atau tidak.

B menguji manusia sama ada mematuhi perintah Allah SWT atau mengingkarinya. C memberi peluang mendapatkan sebanyak mungkin ganjaran pahala daripada

(4)

13 Sistem al-Mudharabah amat praktikal kepada pelabur dan pengusaha kerana A pelabur dapat mengembangkan hartanya walaupun tiada kepakaran. B pelabur yang mempunyai kepakaran dapat mengembangkan hartanya. C pengusaha yang mempunyai modal dapat mengembangkan hartanya.

D pengusaha yang mempunyai kepakaran dan modal dapat mengembangkan hartanya.

14

Situasi di atas menerangkan mengenai A Ihsan di dalam ibadat.

B Peraturan di dalam beribadat. C Tuntutan di dalam hukum syarak.

D Bersungguh-sungguh di dalam beribadat.

15 Manakah padanan yang betul mengenai kesalahan dan hukuman jenayah menurut Islam.

Kesalahan Hukuman

A Murtad Disebat 100 kali

B Zina muhsan Disebat 100 kali

C Minum arak Disebat 40 kali

D Qazaf Disebat 40 kali

16

Jati diri bermaksud daya kreatif, inovatif dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan.

Sifat tersebut boleh dicapai melalui __________________. A amalan kebajikan.

B hubungan baik sesama manusia. C penguasaan ilmu dan kepakaran.

D mengamalkan sikap toleransi dan saling bekerjasama. 17

 Mengelakkan manusia daripada sombong dan terlalu mencintai harta.  Menjadikan manusia bersyukur dengan harta yang dimilikinya. Pernyataan di atas merujuk kepada _______________________ . A peranan harta

B batasan hak milik harta C kepentingan hak milik harta D peraturan dalam pemilikan harta

“Apabila engkau mengerjakan solat,sempurnakanlah wudukmu,kemudian hadaplah ke kiblat kemudian takbirlah”

(5)

18 Antara yang berikut yang manakah tanggungjawab anak terhadap ibubapa? A Menyediakan keperluan asas.

B Memberi kekayaan kepada ibubapa.

C Melaksanakan tanggungjawab dalam pelajaran. D Memastikan mendapat pendidikan yang sempurna.

19 Antara berikut yang manakah faedah mengamalkan perundangan Islam terhadap individu?

A Mengelakkan perpecahan dan pergaduhan. B Melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera. C Memantapkan keamanan dan kedaulatan negara. D Melahirkan insan yang bertanggungjawab dan bertaqwa. 20 Manakah antara berikut matlamat Fikah?

A Mengelirukan umat Islam dalam memahami suruhan dan larangan Allah SWT. B Memastikan hukum-hukum Islam sentiasa berkembang.

C Keputusan yang dikeluarkan menepati kehendak syarak. D Mewujudkan masyarakat yang aman damai.

(6)

Bahagian B [ 20 markah ]

Soalan 21 hingga soalan 25

Tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut pada ruangan yang disediakan berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan.

Tawakkal Qazaf Fitrah beragama

Qadha Al - Quran Taubat

21 Kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk diamalkan dan disampaikan kepada manusia.

22 Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah SWT.

23 Penghakiman atau keputusan yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah.

24 Sesal dengan perbuatan dosa yang telah dilakukan dan berazam tidak akan melakukannya lagi.

25 Menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa bukti.

1

1

1

1

1

Untuk Kegunaan Pemeriksa

(7)

Soalan 26 hingga soalan 27

Carta A di bawah menunjukkan bahagian nilai-nilai luhur dalam Sistem Sosial Islam.

Tulis jawapan yang betul.

Carta A

Berdasarkan carta di atas,

26 P ialah ____________________ 27 Q ialah ____________________

Soalan 28 hingga Soalan 29

Carta B menunjukkan prinsip-prinsip Islam.

Tulis jawapan yang betul berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan.

Thabat Waqi’iyyah Murunah Alamiyyah

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Nilai-nilai luhur dalam Sistem Sosial Islam

1

1

Ukhuwwah Islamiah

P

Q

Prinsip-prinsip Islam

28 ………. bermaksud tetap

dan teguh serta tidak berubah dari segi dasar prinsip dan pelaksanaan.

29……… bermaksud

luwes, anjal boleh berubah mengikut kesesuaian namun masih tetap atas prinsip asal.

1

1

(8)

Soalan 30 dan 32

Berdasarkan ciri-ciri persamaan yang diberi, tuliskan jenis-jenis muamalah yang bersesuaian dengan pernyataan di bawah.

Persamaan Jenis Muamalah

30 Satu bentuk simpanan dan pelaburan wang.

31 Kontrak jual beli barangan secara ansuran.

32 Satu cara menolong orang yang memerlukan sesuatu barangan.

Soalan 33 hingga soalan 36

Tulis jawapan yang betul bagi pernyataan dibawah.

33 Agama Islam bersifat ________________________yang bermaksud lengkap dan sempurna serta meliputi kehidupan di dunia dan akhirat.

34 Hadis menghuraikan nas-nas al-Quran yang _______________________.

35 _________________ ialah menceritakan kepada orang lain

amalan baik yang dilakukan untuk mendapat pujian dan

sanjungan.

36 __________________ ialah menggunakan kemahiran dan kepakaran untuk memperoleh keuntungan peribadi dengan cara yang salah.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Al-Bai’ bithaman

ajil

Al-Mudharabah

Al-Ijarah

Al-Takaful

1

1

1

1

1

1

1

1

(9)

SULIT 5226/1

Soalan 37 hingga soalan 40

Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul Tandakan ( X ) pada pernyataan yang salah.

37 Bilangan rasul adalah ramai dan kita diwajibkan

mengetahui 25 orang sahaja.

38 Hakim boleh menyebelahi mana-mana pihak yang difikirkan

perlu.

39

Langkah untuk mempertingkatkan kualiti kerja dalam Islam ialah dengan sentiasa membuat perancangan yang rapi sebelum melakukan sebarang kerja.

40 Takzir ialah hukuman yang ditetapkan oleh syarak yang

melibatkan kecederaan tubuh badan atau nyawa.

KERTAS SOALAN TAMAT

1

1

1

1

Kegunaan Pemeriksa

(10)

KERTAS JAWAPAN

BAHAGIAN A

( 20 markah) 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 20

( Bahagian B )

(20 markah)

21. 31 22. 32 23. 33 24. 34 25. 35 26. 36 27. 37 28. 38 29. 39 30. 40

20

20

Referensi

Dokumen terkait

Selain harga yang murah, penggunaan energi terbarukan sebagai sumber penghasil listrik di Indonesia juga akan lebih menguntungkan dikarenakan energi ini tidak menghasilkan

Ada seorang teman menyampaikan, bahwasanya dia mendengar temannya berkata, sesungguhnya seseorang yang berpuasa kalau sudah terpaksa ingin melakukan hubungan dengan isterinya di

Pengujian dengan pembebanan statis adalah pengujian yang dilakukan dengan memberikan beban yang konstan setiap perubahan waktu kepada suatu material. Jadi,

8 Rajah 7 di bawah menunjukkan lalang yang tumbuh dengan banyak di antara pokok kelapa sawit di suatu ladang.. Rajah 7 Apakah kesan daripada keadaan

12 Rajah di bawah menunjukkan susunan radas bagi elektrolisis larutan kuprum (II) sulfat dengan menggunakan elektrod karbon.. Copper (II) sulphate solution Larutan kuprum (II)

Formasi Oyo, dan Formasi Wonosari batulempung, napal tufan, batugamping terumbu, dan kalkarenit pegunungan struktural terbiku kuat S 4 andesit tua Formasi Bemmelen,

Berdasarkan Rajah 2, kesan baris algoritma yang salah dan tulis semula supaya output sebenar sama dengan output dijangka.. Rajah 6 menunjukkan salah satu ralat yang terdapat dalam

3770/1@ PANITIA SMK [Lihat halaman sebelah SULIT Berdasarkan situasi yang diberi, nyatakan jenis data yang sesuai untuk:. (a) Nama peminjam

[r]

Antara berikut, pilih tindak balas yang mempunyai kadar tindak balas yang paling rendahA. Proses penapaian glukosa

PENGEMBANGAN INSTRUMEN ASESMEN PERKEMBANGAN EMOSI DAN SOSIAL PADA SISWA PROGRAM AKSELERASI DI SMPN 1 SUMEDANG.. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Syrian Arab Republic shall establish a Joint Indonesian - Syrian Commission on Economic,

Waktu antara yang akan dianalisis adalah waktu antara kritis (gap) dari pergerakan menyatu, dengan mengambil lokasi pengamatan pada persimpangan tiga tak bersinyal di Jalan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Media tutorial berbasis web untuk pemecahan masalah dalam fisika, serta instrumen

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

b) Landasan yang akan dipasang pada penyangga sementara harus ditanam dengan kokoh pada struktur dengan baut jangkar atau cara lain untuk

Banyak diantara penyebab keratoconjunctivitis sicca mempengaruhi lebih dari satu komponen film air mata atau berakibat pada perubahan permukaan mata yang secara sekunder menyebabkan

Menurut Anoraga (2004:220) dalam bukunya Manajemen Bisnis mengatakan bahwa Marketing mix adalah variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan yang terdiri

Berdvirsvirrkvirn urvirivirn tersebut, mvirkvir dvirpvirt disimpulkvirn bvirhwvir iklim orgvirnisvirsi dvirn kompetensi pedvirgogik virkvirn berkontribusi terhvirdvirp

Dengan melakukan pemberian petunjuk teknis kepada para pedagang mengenai tata cara penggunaan dan pengisian kuesioner di media google form berdasarkan ANEKA serta kedudukan

Rencana kinerja merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan mendukung Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan sasaran meningkatnya pelayanan kekarantinaan

8 Saluran telinga (meatus akustikus eksternus) merupakan saluran yang melalui tulang temporal dari exterior ke membran timpani,yaitu membran tipis yang memisahkan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, dengan tujuan menerapkan metode Twenty Questions dalam keterampilan berpidato pada kelas XI