BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

Teks penuh

(1)

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PERATURAN PEMARKAHAN

SOALAN BERFORMAT SET 1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

(2)

PERATURAN PEMARKAHAN

TASAWWUR ISLAM KERTAS 1

BAHAGIAN A 1 D 11 B 2 A 12 B 3 B 13 D 4 B 14 D 5 D 15 D 6 A 16 D 7 A 17 C 8 D 18 B 9 B 19 C 10 C 20 D BAHAGIAN B 21 Irhas 31 Y 22 Maksum 32 X 23 Monopoli 33 24 Rasuah 34 X 25 Barzakh 35 26 Rabbaniyah 36 X 27 Murunah 37 X

28 Al-musyarakah 38 Al-Hadis / As Sunnah

29 X 39 Al Ijmak

(3)

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH 1 (a) (i) Maksud Uluhiyyah: Mengaku hanya Allah SWT yang layak

disembah/ditaati/dipatuhi secara mutlak

1 X 2m = 2m

(ii) Dua konsep Uluhiyyah:

 Mengaku hanya Allah SWT yang layak disembah/ditaati  Paksi utama keimanan Tauhid Uluhiyyah ialah dua kalimah

syahadah

 Orang yang tidak beriman dengan Tauhid Uluhiyyah menjadi sesat

2 X 1m = 2m

(b) (i) Dua peranan akal kepada manusia:

 Akal dapat memahami kewujudan/kebesaran/kekuasaan Allah SWT agar dapat menambahkan keimanan

 Akal dapat mempelajari ilmu bagi meningkatkan kemahiran / kebolehan seseorang

 Akal dapat mereka cipta sesuatu yang baharu bagi kemajuan manusia

 Akal dapat membina tamadun untuk kemakmuran sejagat  Akal dapat menerangkan/mentafsir wahyu Allah SWT

 Akal dapat membezakan perkara yang baik dan buruk agar manusia tidak sesat

2 X 2m = 4m

(ii) Cara mensyukuri nikmat akal:

 Memikirkan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (1m) seperti berfikir untuk melakukan kebaikan (1m)

 Menyumbang idea-idea yang bernas (1m) ke arah pembangunan alam (1m)  Mengasah akal fikiran (1m) dengan menjalankan

penyelidikan/kajian (1m)

 Memikirkan kebesaran/keagungan Allah SWT (1m) agar dapat menambah keimanan (1m)

 Berfikir perkara yang positif (1m) seperti cara memakmurkan alam (1m)

2 X 2m = 4m

(c) Dua sebab Allah SWT merahsiakan perkara ghaib:

 Menunjukkan kekuasaan Allah SWT (1m) yang menjadikan seluruh alam ini (1m)

 Menguji keimanan hamba-hambanya (1m) sama ada taat atau ingkar dengan perintah Allah (1m)

 Dapat mempertingkatkan ilmu pengetahuan manusia (1m) dengan mencungkil rahsia alam (1m)

 Menilai sejauh mana ketaatan hamba-hambaNya (1m) kepada Pencipta alam ini (1m)

 Mengukuhkan keimanan dan ketakwaan (1m) kepada Allah SWT (1m)

2 X 2m = 4m

(d) Dua ciri al-Quran kitab yang sempurna:

 Kandungannya lengkap merangkumi semua aspek kehidupan seperti ibadat/akhlak

 Al Quran menjadi panduan kepada semua umat manusia tanpa mengira bangsa dan keturunan

 Al Quran datangnya daripada Allah SWT dan tidak ada manusia yang mampu mengubahnya

(4)

bila masa

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH

2 (a) (i) Maksud waqiyyah:

Islam praktikal mampu diamalkan oleh semua golongan manusia

1 X 2m = 2m

(ii) Dua contoh kesederhanaan dalam ibadat:  Solat qasar dan jamak ketika musafir

 Solat fardu boleh dilakukan secara duduk atau baring ketika sakit

2 X 2m = 4m

(b) (i) Dua prinsip Rabbaniyyah:

 Islam agama yang diwahyukan oleh Allah SWT bukan ciptaan manusia

 Islam bersih dari segala kekurangan/kejahilan/dorongan hawa nafsu sehingga hari kiamat

 Seluruh makhluk merupakan hak Allah SWT sebagai pencipta alam  Allah SWT sebagai pemberi peraturan hidup untuk diikuti oleh

hambaNya

2 X 2m = 4m

(ii) Dua kelebihan menghayati sifat Rabbaniyyah:

 Mentaati segala perintah Allah SWT dan menjauhi laranganNya (1m) walau di mana kita berada (1m)

 Dapat menjadi pemimpin/pelajar yang berkualiti (1m) selaras dengan tuntutan agama (1m)

 Dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT (1m) dengan mengerjakan segala perintahNya dan meninggalkan laranganNya (1m)

 Sentiasa ikhlas (1m) dalam melakukan sesuatu kerana Allah SWT (1m)

2 X 2m = 4m

(c) Tiga cara untuk mewujudkan kesejahteraan hidup:

 Menyeru anggota masyarakat ke arah kebaikan (1m) seperti bekerjasama menjaga kebersihan (1m)

 Mencegah perbuatan-perbuatan mungkar (1m) daripada berlaku dalam masyarakat (1m)

 Bekerjasama menjaga keselamatan masyarakat (1m) daripada dicerobohi unsur-unsur yang merosakkan perpaduan (1m)  Menjauhi amalan-amalan negatif (1m) seperti khurafat (1m)  Memelihara keamanan melalui semangat saling hormat

menghormati (1m) sesama anggota masyarakat (1m)

(5)

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH 3 (a) (i) Empat kelayakan hakim:

 Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT  Berilmu

 Waras fikiran/sentiasa tenang  Berwibawa

 Bijaksana/Berpandangan jauh  Berani/Tegas

4 X 1m = 4m

(ii) Dua matlamat sistem kehakiman Islam:

 Menegakkan keadilan (1m) tanpa mengira kedudukan dan taraf seseorang (1m)

 Menentang kezaliman (1m) yang boleh menggugat kesejahteraan hidup (1m)

 Membela yang dizalimi (1m) agar tidak berlaku penganiyaan (1m)

2 X 2m = 4m

(b) (i) Dua tanggungjawab rakyat kepada negara:

 Menumpukan taat setia kepada negara (1m) untuk memajukan negara (1m)

 Bekerjasama membenteras kemungkaran (1m) seperti rasuah (1m)  Bekerjasama mempertahankan negara (1m) dari ancaman musuh

(1m)

 Menuntut ilmu (1m) agar dapat memajukan negara (1m)

 Menghormati kebebasan beragama (1m) agar kesejahteraan dapat dimiliki (1m)

 Menasihati pemimpin (1m) agar sentiasa menjalankan tugas dengan amanah (1m)

 Menjaga keamanan hidup bermasyarakat (1m) supaya rakyat berbilang kaum hidup harmoni (1m)

2 X 2m = 4m

(ii) Dua implikasi pengabaian tanggungjawab rakyat terhadap negara:  Keruntuhan akhlak/jati diri individu (1m) dalam menjalani

kehidupan seharian (1m)

 Mengabaikan tugas amar makruf nahi mungkar (1m) dalam masyarakat (1m)

 Peningkatan gejala sosial/jenayah (1m) disebabkan tiada kerjasama dalam masyarakat (1m)

 Pertahanan negara mudah ditembusi musuh (1m) kerana rakyat tidak bersatu padu (1m)

 Kemunduran negara dalam pelbagai aspek (1m) seperti ekonomi/sosial (1m)

2 X 2m = 4m

(c) Cara pembentukan keluarga bahagia:

 Memberi kasih sayang/perhatian (1m) supaya ikatan kekeluargaan utuh (1m)

 Menyediakan keperluan asas (1m) seperti tempat tinggal/makanan

(6)

 Memastikan pendidikan sempurna (1m) kepada setiap ahli keluarga (1m)

 Mengamalkan akhlak yang mulia (1m) dalam pergaulan sesama ahli keluarga (1m)

 Menjaga keselamatan ahli keluarga (1m) daripada unsur-unsur yang boleh merosakkan (1m)

 Memastikan setiap ahli keluarga mematuhi perintah Allah SWT (1m) seperti kewajipan solat (1m)

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH

4 (a) (i) Dua syarat sesuatu pekerjaan menjadi ibadat  Pekerjaan yang halal dan dibenarkan syarak

 Pekerjaan yang tidak melalaikan seseorang dari melakukan ibadat fardu

 Pekerjaan yang tidak mengganggu kepentingan awam

2 X 2m = 4m

(ii) Dua sumber harta yang haram

 Harta yang diperolehi melalui penipuan ( 1m ) seperti manipulasi ( 1m )

 Harta yang diperolehi melalui penindasan ( 1m ) seperti riba/ rasuah / pecah amanah / monopoli ( 1m )

 Harta yang diperolehi melalui barangan haram ( 1m ) seperti menjual arak/ babi dan lain-lain ( 1m )

 Harta yang diperolehi melalui perkhidmatan yang tidak diakui syarak ( 1m ) seperti bekerja di pusat hiburan/ dll ( 1m )

2 X 2m = 4m

(b) Dua kebaikan memperoleh harta secara halal kepada individu  Kehidupannya diberkati ( 1m ) oleh Allah SWT ( 1m )  Hidup menjadi tenang ( 1m ) kerana hartanya bersih ( 1m )  Disayangi / disanjungi masyarakat ( 1m ) kerana tidak terlibat

dengan kegiatan haram ( 1m )

2 X 2m = 4m

(c) (i) Dua sebab Islam melarang pencerobohan harta

 Lahir individu yang malas bekerja ( 1m ) kerana mengamalkan rasuah ( 1m )

 Berlaku perbuatan zalim ( 1m ) seperti rompakan ( 1m )

 Tercetus pergaduhan / huru-hara ( 1m ) dalam masyarakat ( 1m )  Terhapus sikap tolong menolong ( 1m ) antara satu sama lain

( 1m )

2 X 2m = 4m

(ii) Dua langkah untuk membendung pencerobohan harta

 Memberi didikan agama ( 1m ) kepada masyarakat ( 1m )  Memberi penerangan / kempen berterusan ( 1m ) tentang

keburukan pencerobohan harta ( 1m )

 Menguatkuasakan undang-undang ( 1m ) pencerobohan harta ( 1m )

(Bentuk huraian adalah bebas asalkan munasabah)

(7)

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH 5 (a) (i) Pengertian hukum sunat.

Perkara yang digalakkan buat, serta diberikan ganjaran pahala tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan

2 X 1m = 2m

(ii) Dua hikmat penetapan hukum sunat terhadap umat Islam.  Mendorong mereka melakukan kebaikan / kebajikan ( 1m )

seperti bersedekah ( 1m )

 Mendorong mereka sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT ( 1m ) seperti berzikir / dll ( 1m )

 Memberi peluang kepada mereka untuk menambah pahala ibadat ( 1m ) seperti mengerjakan solat sunat ( 1m )

 Menghapuskan dosa-dosa kecil ( 1m ) yang telah dilakukan ( 1m )

 Mengeratkan hubungan silaturrahim ( 1m ) antara sesama manusia ( 1m )

2 X 2m = 4m

(iii) Dua contoh perbuatan sunat .

 puasa sunat (puasa sahaja tidak diterima)  solat sunat (solat sahaja tidak diterima)  bersedekah

 membaca al-Quran  memberi salam

 dll contoh perbuatan sunat

4 X 1m = 4m

(b) (i) Maksud jenayah

Jenayah ialah setiap perbuatan yang diharamkan oleh syarak sama

ada berlaku terhadap nyawa, diri, harta dan lain-lain 2 X 1m = 2m

(ii) Dua contoh perbuatan jenayah  mencuri  berzina  meninggalkan solat  rasuah  minum arak  dll contoh jenayah 4 X 1m = 4m

(c) Dua keistimewaan perundangan Islam.

 Dapat mendidik jiwa manusia ( 1m ) supaya takut melakukan jenayah ( 1m )

 Memberi persamaan hak dan keadilan ( 1m ) kepada semua manusia ( 1m )

 Sesuai dilaksanakan ( 1m ) pada semua tempat / masa ( 1m ) Merupakan ciptaan Allah SWT/ berasaskan al-Quran ( 1m ) bukan rekaan manusia ( 1m )

(8)

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH 6 (a) (i) Pengertian Kecemerlangan Pendidikan menurut Islam.

Kejayaan dalam keperibadian manusia yang melibatkan perkembangan jasmani, emosi rohani dan intelek yang dapat dilihat melalui sikap dan tindakan manusia terhadap persekitaran.

1 X 2m = 2m

(ii) Dua cara untuk membentuk kecemerlangan dalam pendidikan  Melalui pembacaan ( 1m ) dalam pelbagai bidang ilmu ( 1m )  Membuat kajian / analisis ( 1m ) tentang suatu perkara baru(1m )  Sentiasa berdisiplin / menepati masa ( 1m ) dalam menuntut ilmu

( 1m )

(Jawapan dan huraian yang munasabah diterima)

2 X 2m = 4m

(b) (i) Empat perlakuan dalam penyelesaian masalah.  Niat  Keazaman  Tindakan  Tawakal  Muhasabah 4 X 1m = 4m

(ii) Dua contoh masalah sosial yang sering berlaku masa kini  Merempit

 Melepak  Menagih dadah

 dll masalah sosial yang berlaku masa kini

2 X 1m = 2m

(c) (i) Dua sebab ramai pelajar enggan mengerjakan solat  akidah tidak matap / iman lemah/ kurang penghayatan

keagamaan ( 1m ) kerana tidak yakin dengan balasan Allah (1m )  kurang pengawasan/ didikan/ penegasan dari ibubapa ( 1m )

kerana sibuk bekerja ( 1m )

 terpengaruh dengan keseronokan duniawi/ hiburan/ kawan ( 1m ) yang melalaikan ( 1m )

2 X 2m = 4m

(ii) Dua langkah untuk mengatasi masalah pelajar enggan solat

 Memantapkan aqidah / iman / penghayatan keagamaan ( 1m ) di kalangan pelajar ( 1m )

 Memberi nasihat / dakwah ( 1m ) tentang kepentingan solat kepada pelajar ( 1m )

 Mengadakan kempen galakan / aktiviti yang berkaitan dakwah ( 1m ) supaya pelajar mendapat kesedaran ( 1m )

(Bentuk huraian adalah bebas asalkan munasabah)

(9)

NO SOALAN JAWAPAN MARKAH 7 (a) (i) Tindakan yang perlu dilakukan terhadap pekerja tersebut;

 Beri nasihat – tidak mengulangi perbuatan tersebut  Beri peluang kedua – supaya berubah sikap

 Bayar ganti rugi –kerana menggunakan waktu dengan perkara yang tidak berfaedah

 Hantar jumpa kaunselor – untuk motivasi kerja/ ubah sikap  Tindakan tatatertib – kerana melanggar etika kerja

 Turun pangkat – supaya mendapat pengajaran  Gantung kerja – agar dapat muhasabah diri

 Tukar jabatan/unit – pengalaman baru di jabatan yang lain  Pecat – sekiranya tidak mahu berubah

3 X 2m = 6m

(ii) Dua aktiviti yang boleh dijalankan di kawasan perkelahan untuk melahirkan insan cemerlang;

 Kem motivas/ceramah/khemah ibadah (1m) untuk mendidik insan cemerlang (1m)

 Hari keluarga (1m) untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga/ mewujudkan perpaduan antara masyarakat setempat (1m)

 Belajar berkumpulan (1m) untuk menambahkan ilmu dan merangsang pembelajaran (1m)

 Bersiar-siar (1m) menyihatkan minda/melihat keindahan alam dan kekuasaan Allah (1m)

 Kecergasan/kesihatan tubuh badan

2 X 2m = 4m

(b) (i) Maksud perpaduan ummah

Perpaduan ummah bermaksud manusia hidup dalam sebuah masyarakat yang sayang menyayangi dan saling

hormat-menghormati antara satu sama lain 1 X 2m = 2m (ii) Dua cara penyelesaian Islam dalam menangani perpecahan

masyarakat.

 Memperbanyakkan aktiviti yang boleh memupuk perpaduan (1m) seperti gotong royong (1m)

 Menerapkan nilai-nilai murni (1m) seperti hormat menghormati melalui pendidikan di sekolah. (1m)  Mentaati segala peraturan dan undang-undang negara.  Menghormati antara satu sama lain

2 X 2m = 4m

(c) Keperluan penyelesaian masalah berdasarkan Islam

 Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah semula jadi manusia, kerana agama Islam adalah agama yang cintakan keamanan , kebaikan dan bencikan sesuatu yang boleh membawa kemusnahan sama seperti kehendak semula jadi manusia.

 Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna dan meliputi semua aspek kehidupan manusia sama ada dari segi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.

 Islam memberi keadilan kepada semua manusia tanpa mengira kedudukan, pangkat dan keturunan seseorang

2 X 2m = 4m

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di