220 Bài Lui Tiếng Anh có giải chi tiết

57  11  Download (0)

Full text
(1)

(Có giải chi ti t) 

Question 1. _______ raiding for camels was a significant part of Bedouin life has  been documented in 

Wilfed Thesiger’s Arabian Sands.  A. That 

B. Which  C. What  D. Where 

=> đáp án A : cấu trúc That + s + v + V s/es (That s + v   đây đóng vai trò như 1  chủ ngữ trong câu, 

thư ng dịch là điều mà, việc mà) 

dịch : Việc mà tấn công lạc đà là một phần quan trọng của cuộc sống Bedouin đã  được ghi nhận trong 

Wilfed Thesiger 

Question 2. The little boy pleaded _____ not to leave him alone in the dark.  A. on his mother 

B. his mother  C. with his mother  D. at his mother 

=> đáp án C : plead with = beg : van nài, xin xỏ 

Question 3. _____, the people who come to this club are in their twenties and  thirties. 

A. By and large  B. Altogether  C. To a degree  D. Virtually 

=> đáp án A : By and large : nói chung 

Question 4. The TV station, in _______ to massive popular demand, decided not  to discontinue the soap 

opera.  A. reaction  B. response  C. answer  D. rely 

(2)

Question 5. His emotional problems _______ from the attitudes he encountered  as a child, I think. 

A. stem  B. flourish  C. root  D. sprout 

=> đáp án A : stem from : bắt nguồn từ 

Question 6. Pete was born and brought up in Cornwall and he knows the place  like the _________. 

A. nose on his face  B. back of his hand  C. hairs on his head  D. teeth of his mouth 

=> đáp án B : like the back of one's hand: rõ như lòng bàn tay 

Question 7. British and Australian people share the same language, but in other  respects they are as 

different as _____.  A. cats and dogs 

B. salt and pepper : muối tiêu (màu tóc)  C. chalk and cheese : khác nhau hoàn toàn  D. here and there : đó đây 

=> đáp án C 

Question 8. Rows and silences are ______ and parcel of any marriage.  A. package 

B. stamps  C. packet  D. part 

=> part and parcel : phần quan trọng, thi t y u 

Question 9. Ancient Egyptians mummified their dead through the use of  chemicals, ………….ancient 

Peruvians did through natural processes.  A. because 

(3)

­ Mummify (v) ướp xác  Mummy (n) xác ướp 

­ Whereas (conjunction – từ nối) trong khi, ngược lại... – được dùng khi so sánh,  đối chi u giữa 2 sự vật, 

sự việc 

Question 10. Don’t ….. to any conclusion before you know the full facts.  A. rush 

B. dive  C. leap  D. fly  => C 

­ Leap / Jump to the conclusion : đưa ra k t luận vội vàng khi chưa nắm rõ sự  việc hay khi chưa suy nghĩ 

kĩ. 

=> come to/ reach the conclusion : đưa ra k t luận  ­ Rush (v) vội vã, đi gấp 

­ Dive (v) nhảy lao xuống nước / lặn 

Question 11. A few animals sometimes fool their enemies _______ to be dead.  A. have been appearing 

B. to be appearing  C. to appear 

D. by appearing  => D 

­ “by”là giới từ chỉ phương thức hành động, “bằng cách”... 

Ta cũng dùng “by” để nói về phương tiện di chuyển. Eg :by car / boat / plane/  bus... 

­ Fool sb (v) đánh lừa  ­ Enemy (n) k  thù 

Question 12. On no account ____ in the office be used for personal materials.  A. the photocopy machines 

B. the photocopy machines should  C. should the photocopy machines  D. does the photocopy machines  => C 

(4)

=> on account of : b i vì, nh  vì 

­ Dạng đảo ngữ với “on no account” đứng đầu câu . Chủ ngữ chính là “the  photocopy machines” – dạng 

số nhiều ­> không thể dùng trợ động từ “does”   đáp án D. 

Question 13. The ____ of the bank where he worked was not in the center of the  city. 

A. branch  B. seat  C. house  D. piece   => A 

­ Branch (n) chi nhánh 

Question 14. ______ from Bill, all the students said they would go.  A. Exept 

B. Only  C. Apart  D. Separate  => C 

­ Apart from = except for : ngoại trừ  ­ Separate (v) tách r i 

Question 15: [position of the main stress]  A. vacancy 

B. calculate  C. delicious  D. furniture  => C 

“delicious” trọng âm 2, còn lại trọng âm 1. 

Question 16. ________ my opinion, French cheese is better than English  cheese. 

A. For  B. To  C. By  D. In  => D 

(5)

Question 17. When I bought the shoes, they ___________ me well but later they  were too tight at home 

A. matched  B. fitted  C. suited  D. went with  => B 

­ Fit (v) vừa vặn về hình dáng, kích c . 

 v  sau lại xuất hiện tính từ về kích c ”tight” (chật) là dấu hiệu nhận bi t từ cần  dùng   v  trước. 

­ Match sth (v) = go with sth : hợp ­ dùng để nói 2 vật hợp nhau khi k t hợp với  nhau vì có cùng màu sắc, 

kiểu dáng 

Eg : The door was painted blue to match the wall. 

­ Suit sb (v) hợp, khi n ngư i mặc/dùng trông cuốn hút ( thư ng dùng khi nói về  quần áo,màu sắc...) 

Eg : Blue suits you. You should wear it more often. 

GIÚP Đ  MOONER TI NG ANH ­ HEM Question 18. The purpose of phonetics  is ____ an inventory and a description of the sounds found in 

speech.  A. provide  B. provided  C. to provide  D. being provided  => C 

­ Purpose (n) mục đích 

Nói về mục đích nên dùng dạng “to­V”, không thể dùng dạng bị động (dịch là  “được cung cấp”) 

Question 19: They received a ten­year sentence for ___armed robbery .  A. making 

B. doing  C. committing  D. practicing  => C 

(6)

trái pháp luật 

Ta thư ng gặp : commit a crime, commit + tội danh… 

Ngoài ra   1 nét nghĩa khác ta có từ hay gặp : commit suicide ( tự tử )…  ­ Armed robbery : cướp vũ trang 

­ Sentence (n) bản án 

Question 20. __________ the hijacker plane landed, it was surrounded by police.  A. As soon as 

B. While  C. Just  D. Until  => A 

­ As soon as : sớm, ngay khi 

­ Hijacker (n) không tặc, k  cướp máy bay  ­ Until (conjunction – từ nối, prep) cho tới khi 

­ While (conjunction) trong khi ( 1 sự việc đang xảy ra…) 

Question 21. This magazine is very good. If you like reading, you  should______to it. 

A. buy 

B. subscribe  C. contribute  D. enroll 3.  => B 

­ Subscribe (to sth) [v] đặt mua, trả 1 khoản tiền để cập nhật về cái gì.. 

Eg : subscribe to a magazine, subscribe to a channel…   trên Youtube thì chắc  mọi ngư i cũng đã quen 

với nút “subscribe” rồi .  ­ Buy sth (v) mua 

­ Contribute (to sth) [v] đóng góp 

­ Enrol (v) arrange for yourself or for sb else to officially join a course, school, etc.  – đăng ký / k t nạp 

Question 22. In life ___can make a mistake ; We’re all human .  A. anyone 

(7)

“Trong cuộc sống, bất cứ ai đều có thể phạm sai lầm. Tất cả chúng ta đều là con  ngư i”. 

­ Anyone (pronoun – đại từ) : bất cứ ai 

­ Someone = somebody (pronoun) : một ai đó  Question 23. “Want me to turn up the heater?”  “...” 

A. Please don’t. It’s quite warm here.  B. It’s my pleasure. 

C. No, go right ahead.  D. Thanks, I’ll be right back.  => A 

­ Heater (n) máy sư i 

­ Câu hỏi là “ có muốn tôi m  máy sư i lên không?” nên các câu trả l i   B ( đó  là niềm vinh dự của tôi), 

C ( không, cứ ti p tục đi) hay D ( cảm ơn, tôi s  tr  lại ngay) không phù hợp.  Đáp án A : “Làm ơn đừng.   đây đã nóng lắm rồi”. Hoặc “   đây đã khá nóng  rồi”. 

Vì “quite” (adv) có 2 nét nghĩa.: + = fairly = pretty : to some degree (  mức nào  đó) [ không dùng trong 

câu phủ định ] 

+ = completely = absolutely = entirely : to the greatest possible degree (   mức  cao nhất có thể) 

Question 24. He’ll be very upset if you _________his offer of help.  A. turn away 

B. turn from  C. turn down  D. turn against  => C 

­ Turn sb/sth down = turn down sb/sth : từ chối  ­ Turn against sb : quay lưng với, chống lại ai 

Turn sb against sb : khi n cho ai chống lại, tr  nên thù địch với ngư i khác  ­ Turn away sb = turn sb away (from sth): từ chối cho ai đi lại, ra vào 1 nơi nào  Question 25. Do you have any objections...this new road scheme? 

(8)

D. for  => C 

­ Have (an) objection(s) to sth/ to doing sth : phản đối, chống đối  => object (v) + to Ving 

­ Road scheme : hệ thống đư ng 

Question 26. The police set a……….to catch the thieves.  A. plan 

B. device  C. snare  D. trap  => D 

­ Trap (n) cái bẫy  ­ Set (v) cài đặt, bố trí  ­ Plan (n) k  hoạch  ­ Device (n) thi t bị 

­ Snare (n) bẫy dạng lưới để bẫy động vật nhỏ hoặc các loài chim // điều cám dỗ  Question 27. Although he was ……… , he agreed to play tennis with me.  A. exhaustion 

B. exhausted  C. exhausting  D. exhaustive  => B 

­ Exhausted (adj) kiệt sức ­ tính từ chủ động dùng cho ngư i / con vật… trực ti p  chịu tác động và đang 

mang đặc điểm “kiệt sức” 

­ Exhausting (adj) khi n kiệt sức, mệt mỏi  Eg : an exhausting day at work. 

­ Exhaustion (n) sự mệt mỏi, kiệt sức // tình trạng kiệt quệ, dùng h t, dốc h t…  ­ Exhaustive (adj) trên mọi khía cạnh, phương diện 

Eg : exhaustive tests/ research…  => học thêm từ nhé : 

­ toil away at/over st : làm việc cực nhọc, cặm cụi  ­ after day of toil : sau 1 ngày làm việc cực nhọc 

Question 28._______ I didn’t know how to do the job. But now I am making  progress. 

(9)

B. First of all  C. At first  D. At the first.  => C 

­ At first = in/ at the beginning : ban đầu 

­ First , First of all ­ thư ng dùng như chỉ số thứ tự hay khi liệt kê theo thứ tự…  Question 29. Language could ... more quickly if there were more language  exchange programs. 

A be learning  B have learned  C have learning  D be learned  => D 

­ “Language” là chủ ngữ trừu tượng nên phải dùng bị động. 

Question 30. She won the award for ………….her whole life to looking after the  poor. 

A. paying  B. devoting  C. causing  D. attracting  => B 

­ Devote to sth/ to doing sth : cống hi n h t mình, dành h t cho…  => dedicate to sth/ to doing sth 

­ Cause (sth to V) gây ra việc gì  ­ Attract (v) thu hút 

Question 31. Although the exam was difficult, ______ the students passed it.  A. most of 

B. none of  C. a few  D. a lot  => A 

­ Ta có từ “Although” (mặc dù) nên v  câu sau dấu phẩy phải có nghĩa trái  ngược 

Question 32. The mirror was ______ broken.  A. accident  

(10)

C. accidentally  D. by accident  => C 

­ Accidental (adj) – accidentally = by chance (adv): một cách vô tình, không được  sắp đặt trước. 

 đây đã có động từ chính “was broken” nên cần điền vào là 1 trạng từ bổ trợ,  làm rõ cho động từ. 

Question 33. But for his help, I………  A. would not have succeeded 

B. had not succeeded  C. did not succeed  D. would succeed  => A 

­ Cấu trúc câu điều kiện loại III. 

V  đầu là dạng rút gọn : But for his help = If it hadn’t been for his help ~ If he  hadn’t helped.. 

Question 34 : ………cars usually have special and unique things that the  owners wish to have. They 

are certainly more expensive.  A. Man ­ made : nhân tạo 

B. Custom – made = custom ­ built : ch  tạo theo đơn đặt hàng riêng  C. Well ­ kept : được trông nom cẩn thận 

D. Well ­ dressed : ăn mặc đẹp  => đáp án B 

Question 35 : I may look half asleep, but I can assure you I am  ………awake. 

A. broad  B. full  C. well  D. wide 

=> wide awake : tỉnh táo 

Question 36 : Left ­ hand traffic, a custom existing in Britain only, …………..back  to the days when English 

people went to and fro on horseback.  A. dated 

(11)

C. dates back  D. to date  => đáp án C 

­ date back : đã có từ (ko chia thì quá khứ) 

Question 37 : “ I am sorry . I broke the vase.” – “_________________.”  A. Don’t worry. Things break. 

C. OK. Go ahead.  B. Yes, certainly.  D. I’d rather not.  => đáp án A 

Question 38 : The tourists refused to ………. the poor service.  A. stand in for : thay th  

B. put up with : chịu đựng  C. get away from 

D. get on with : có mối quan hệ tốt  => đáp án B 

Question 39: I haven’t got the time to do my own work, ………..…help you with  yours. 

A. leaving aside : ngoại trừ  B. let alone : huống hồ  C. apart from : ngoại trừ  D. not counting : ngoại trừ 

=> đáp án B : tôi k có th i gian làm việc của tôi huống chi là của bạn 

Question 40 : Professor Lockwood recommended that Michael ………….. in  chemistry. 

A. not to major  B. not major  C. wouldn’t major  D. isn’t majoring 

=> đáp án B (thể giả định thức nên ko chia động từ) 

Question 41 : Luggage may be placed here ………..the owner’s risk.  A. at 

B. by  C. under  D. with 

(12)

Question 42 : It’s a serious operation for a woman as old as my grandmother.  She is very frail . I hope 

she ………  A. gets away : r i đi 

B. comes round : tỉnh lại (become conscious)  C. pulls through : hồi phục (sức khỏe) 

D. stands up  => đáp án C 

dịch : đó là 1 cuộc phẫu thuật rất gắt gao đối với một ngư i phụ nữ già như bà  tôi. bà ấy trông rất xanh 

xao. tôi hi vọng bà ấy s  bình phục 

Question 43 : ………….any other politician would have given way to this sort of  pressure years ago. 

A. Really 

B. Practically : thực t  mà nói, gần như 

C. Actually : thực t  là (luôn đứng   trong câu)  D. Utterly : hoàn toàn, cực kỳ 

=> đáp án B 

­ give way to : nhượng bộ, chịu thua 

Question 44 : After several months of hard work, the police are finally ……..…..  somewhere with their 

investigation.  A. getting  B. going  C. making  D. doing 

=> đáp án A : to get somewhere: tạo sự ti n triển 

dịch : sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ, cảnh sát cuối cùng cũng thấy chút khả  quan trong cuộc điều tra 

của họ 

Question 45 : There’s no danger in using this machine as long as you  ………to the safety regulations. 

(13)

=> đáp án B : adhere to = comply with = abide by : tuân theo 

Question 46 : “The test results will be released at 9 am tomorrow!” – “Will it ?  _________________.” 

A. Can I wait for it?  C. Could it wait ?  B. Yes, please.  D. I can’t wait! 

=> đáp án D : được dùng ý nói ko thể đợi lâu hơn, đã nóng lòng lắm rồi  Question 47 : ……….drivers endanger their lives and those of other road  users. 

A. Drunk 

B. Drunken (adj) : say  C. Drinking 

D. Drunkard 

=> đáp án B : druken driver : k  lái xe bị say 

Question 48 : “_________________ ” _ “ I love it. It’s great, especially at night.”  A. When do you often listen to classical music? 

B. How do you like classical music?  C. What kind of music do you like? 

D. How often do you listen to classical music?  => đáp án B 

Questions 49: One (and) more sentences (related to) the (same) topic (form) a  paragraph. 

=> đáp án A : sửa "and" thành "or"  ­ one or more : 1 hoặc nhiều hơn 

Questions 50: (Computers) are wonderful proof of (how clever people are) (in)  working out ways (of 

helping themselves.) 

=> đáp án C : sửa "in" thành "at"  ­ clever at = good at : giỏi về cái gì 

Questions 51: (Improvements) in people’s health are (due in part) (to advances  in) medical care and 

(sanitary.) 

(14)

sinh 

­ due to : nh  có  ­ in part : phần nào 

­ advance in : sự cải thiện, nâng cao cái gì 

Questions 52: (It is) possible to have wealth but (little) income and (having)  income but (no wealth.) 

=> sửa "having" thành "have" 

Questions 53: (In the beginning) radios cost much more (than they do) today  because they (turned out) 

slowly and expensively (by hand) 

=> sửa "turned out" thành "turn up" (xuất hiện) 

Question 54. The Prime Minister is unlikely to call an early general election.  A. It’s likely that the Prime Minister will call an early general election. 

B. The likelihood is great that the Prime Minister will call an early general  election. 

C. The likelihood is that the Prime Minister will call an early general election.  D. There is little likelihood of the Prime Minister calling an early general election.  => đáp án D 

=> chú ý cụm từ : 

­ to be unlikely to do st : gần như không thể 

­ there is likelihood of Noun pharse : gần như có khả năng làm gì (nhưng n u  thêm "little" thì mang 

nghĩa phủ định) 

Question 55. Lin’s success took us all by surprise.  A. Lin was successful, which surprised all of us.  B. We took all of Lin’s successes surprisingly.  C. We were taken aback by all of Lin’s successes.  D. Lin’s success was surprised to all of us. 

=> câu gốc : thành công của Lin khi n tất cả chúng tôi ngạc nhiên  => đáp án A : Lin thành công, điều đó khi n chúng tôi ngạc nhiên  => từ vựng: 

­ by surprise : ngạc nhiên  => học thêm từ nhé ^^  ­ on purpose : có chủ ý 

(15)

­ take aback = surprised 

=> có 4 cách để vi t câu có tính nhân quả như sau: 

­ S + V , which + V ... (which thay th  cho cả mệnh đề trước)  Ex : Lin was successful, which surprised all of us. 

­ S + V , Ving ... 

Ex : Lin was successful, surprising all of us. 

­ One's Noun phrase + V (s/es) (ám chỉ hành động của ai dẫn đ n cái gì)  Ex : Lin’s success took us all by surprise. 

­ That S + V + V (chia cho ca cụm "that S + V" )  Ex : That Lin was successful surprised all of us. 

Question 56. You are in this mess right now because you didn’t listen to me in  the first place. 

A. If you had listened to my advice in the first place, you wouldn’t have been in  this mess right now. 

B. If you had listened to my advice in the first place, you wouldn’t be in this mess  right now. 

C. If you listened to my advice in the first place, you wouldn’t be in this mess right  now. 

D. If you listen to my advice in the first place, you will not be in this mess right  now. 

=> đáp án B 

Question 57. Fiona goes to the theater once in a blue moon.  A. Fiona goes to the theater when the blue moon is on.  B. Fiona goes to the theater only once a month. 

C. Fiona goes to the theater when the moon is full.  D. Fiona occasionally goes to the theater. 

=> đáp án D 

­ once in a blue moon = occassionally : hi m khi, theo dịp 

Question 58. What the politician was saying fell on deaf ears last night.  A. No one listened to what the politician was saying last night. 

B. What the politician was saying deafened the listeners last night. 

C. No one listened to what the politician was saying last night because they had  deaf ears. 

D. The politician fell deaf when he was speaking last night.  => đáp án A 

(16)

Question 59. If interest rates are cut, the economic situation may improve.  A. There is no doubt that the economic situation will improve as a result of the  reduction in interest 

rates. 

B. The economic situation won’t be better if interest rates are cut.  C. A reduction of interest rates may improve the economic situation.  D. The economic situation may improve if we increase the interest rates. 

=> Câu gốc : N u tỷ lệ lãi suất cắt giảm, tình hình kinh t  CÓ L  s  cải thiện (các  em chú ý từ "may" nhé) 

^^ 

=> Đáp án C : sự giảm thiểu về lãi suất có thể s  cải thiện tình hình kinh t  

Chị giải thích thêm   Câu A : cụm từ "there is no doubt that" (ko còn nghi ng  gì)  là đã ko đúng với câu 

gốc vì nó mang tính chắc chắn, trong khi câu gốc chỉ là có l  

Question 60. Alternative medicine is a complete mystery to some people.  A. Some people are a complete mystery to alternative medicine. 

B. Alternative medicine is some people’s complete story. 

C. Some people are completely mystified by alternative medicine.  D. Some people are completely mysterious with alternative medicine. 

=> câu gốc : Phương thuốc thay th  vẫn còn là một bí ấn đối với 1 số ngư i  => đáp án C 

Question 61. His comment bears little relation to the topic.  A. His comment is close to the topic. 

B. His comment is directly to the point.  C. What he said is irrelevant to the topic. 

D. His comment and the topic are not the same. 

=> câu gốc : L i bình của anh ra gần như không liên quan đ n chủ đề  đáp án C : những gì a ta nói ko liên quan gì đ n chủ đề 

=> học từ vựng nhé: 

­ bear (= have) relation to : có liên quan đ n => n u thêm "little" tức là nhằm ý  phủ định, ko liên quan 

­ irrelevent : ko liên quan 

Question 62. It is my opinion that there is no advantage in further discussion.  A. Further discussion is not to my advantage. 

B. I see no point in further discussion. 

(17)

D. I think further discussion needs to be advantaged. 

=> câu gốc : theo quan điểm của tôi thì không có ích gì khi tranh cãi thêm  => đáp án B 

=> từ vựng : 

­ there is no advantage = no point in st : ko có ích gì 

Question 63. Although the dog appeared harmless, it was, in fact quite  dangerous. 

A. Contrary to its harmless appearance, the dog is hardly dangerous.  B. Harmless as it appeared, the dog was quite dangerous. 

C. The dog’s harmless appearance prevented people to realize it was quite  dangerous. 

D. Because of its harmless appearance, people thought the dog was dangerous.  => câu gốc : Mặc dù chú cún này có v  như vô hại, những thực tình nó khá là  nguy hiểm. 

=> đáp án B : Mặc dù nhìn có v  vô hại, chú chó khá là nguy hiểm  => từ vựng: 

­ appear = seem : có v  như 

­ cấu trúc : Adj as S to be/V : mặc dù 

Question 64. Few scientific breakthroughs are discovered merely by  (coincidence) tìm từ đồng nghĩa 

A. talent  B. laymen  C. chance  D. imagination 

=> by coincidence = by chance = by accident = accidentally : tình c , ngẫu nhiên  Question 65. Fathers are being encouraged to hold their new­borns 

…………..develop a close relationship  A. therefore 

B. thus 

C. in order to  D. in addition  => đáp án C 

dịch : các ông bố được khích lệ là b  để thắt chặt tình cảm cha con  Question 66. By measuring changing conditions in the atmosphere  …………..general weather patterns 

(18)

B. meteorologists were predicted  C. predicting meteorologists  D. meteorologists can predict  => đáp án D 

dịch : Bằng cách đo lư ng điều kiệ thay đổi không khí, nhà khí tượng học có thể  dự đoán được th i ti t 

Question 67. Some countries require tourists to receive certain vaccinations  before entry, while others 

do not 

A. vaccinations are given to tourists at the border by some countries, but not by  all 

B. tourists need not be vaccinated to enter certain countries, but other nations  may demand this 

C. many countries vaccinate tourists after they have entered, whereas many  others don’t 

D. while many tourists get vaccinated upon entry to some countries, man others  do not 

=> đáp án B 

Question 68. Though I had known about it well in advance, I pretended to be  surprised at having a 

birthday party 

A. I acted surprised about being given a birthday party, but I had known about it a  long time before 

B. Despite only pretending to be surprised at the birthday party, I had actually  been completely unaware 

of it 

C. I was quite surprised at their throwing me a birthday party, though I could have  found out about it 

well before 

D. I knew about the birthday party a long time before, yet I wasn’t pretending  when I acted surprised 

=> đáp án A  từ vựng : 

­ in advance : trước 

(19)

A. in the way  B. to the way 

C. on the way : dọc đư ng  D. at the way 

=> đáp án C 

Question 70. Her only income being a small allowance, she lived a very  ___________life 

A. frugal  B. mean 

C. sparing : thanh đạm (sơ sài)  => sparing of words : kiệm l i, ít nói  D. extravagant : phung phí, hoang phí 

=> cụm từ : frugal life : cuộc sống thanh đạm, bình dị 

Question 71. According to Freud, dreams can be interpreted as the (fulfilment) of  wishes tìm từ đồng 

nghĩa 

A. performance  B. completion  C. attainment  D. conclusion 

=> đáp án B : fulfilment = completion : sự hoàn thành 

Question 72. (Because) it does not have a blood (supply), the cornea takes  (their) oxygen (directly) from 

the air 

=> sửa "their" thành "its" 

Question 73. Minoru Yamasaki is an American architect (which) works (departed  from) the austerity 

(frequently) associated (with) architecture in the United States after the Second  World War 

=> sửa "which" thành "who" 

Question 74. Laurence has hardly worked since he graduated from university  three years ago 

A. Laurence has been working hard for the past three years since graduating  from university 

(20)

years ago 

C. Laurence has done very little work during the three years since he graduated  from university 

D. It has been hard for Laurence to find work since three years ago, when he  graduated from university 

=> câu gốc : Laruence gần như ko làm gì kể từ khi ra trư ng cách đây 3 năm  => đáp án C 

Question 75. No one without a good knowledge of English has much chance of  succeeding in 

international finance 

A. Ability in English is almost essential to success in the field of global finance  B. Without a good knowledge of English and international finance, you are a  nobody 

C. Even an exceptional knowledge of English is not enough to assure success in  international finance 

D. If you want go into international finance, it would be a good idea to learn  English 

=> câu gốc : ko ai mà ko có ki n thức tốt về tiêng anh mà có thể có thể cơ hội  thành công trong tài chính 

quốc t   => đáp án A 

Question 76. Will you _______ the children while I’m out ?  A. pay attention to 

B. care about  C. look after  D. look out 

=> đáp án C : look after ­ chăm sóc 

Question 77. I liked the coat when I bought it , but now I’ve _______ my mind.  A. altered 

B. decided  C. reversed  D. changed 

=> đáp án A : change one's mind ­ thay đổi ý ki n 

Question 78. In the middle of all the panic, she _______ phoned the police.  A. silently 

(21)

C. peacefully  D. middy 

=> đáp án B : calmly ­ bình tĩnh 

Question 79. The boy’s mother was _______ in by his lies  A. drawn 

B. taken  C. pulled  D. caught 

=> take in : lừa lọc 

Question 80. A simple society is based on (an exchange) of goods and services  tìm từ đồng nghĩa 

A. a cycle  B. a harmony  C. a trade  D. a collection 

=> đáp án C : exchange = trade : cuộc trao đổi 

Question 81. ………….on a hot fire is a delicacy in many parts of the world  A. lamb roasted 

B. roasted  C. lambs roast  D. lambs 

=> đáp án A : lược bỏ đại từ quan hệ   câu bị động 

Question 82. ….determines a good meal varies from country to country  A. which 

B. why  C. what  D. how 

=> đáp án C : Điều quy t định món ăn ngon khắc nhau giữa các quốc gia  Question 83. Pipe and cigar smoke is thought to be (at least) as dangerous as  cigarette smoke, the 

(much important) and determined (is whether) you (inhale) the smoke  => đáp án B : sửa "much important" thành "most important" 

­ inhale : hít 

dịch : khói thuốc được cho là nguy hại ít nhất đ n ngư i hút thuốc, quan trong và  quy t định hơn cả là e 

(22)

Question 84. (The) rice yields more food per acre than (any) other (grain), and  more people depend on 

(it) than any other foodstuff 

=> đáp án D : lỗi sai đại từ thay th , sửa "it" thành "them" (vì thay th  cho danh  từ số nhiều là "the rice 

yields". 

­   đây học sinh chú ý : rõ ràng là other + danh từ số nhiều, nhưng "any other +  danh từ số ít" cho nên 

"grain" ko them "s" 

Question 85. The opinions of the teaching staff were divided as to whether they  should change the 

course book or follow the old one 

A. Some members of the teaching staff were in favour of following a new course  book, while others 

thought they should continue with the old one 

B. There were different opinions among the teaching staff about the new more  book, and in the end, 

those who were against choosing a new one won 

C. The teaching staff could not agree upon a new course book, so they decide to  continue with the old 

one 

D. There was no general agreement among the teaching staff about which they  should choose as their 

new course book 

=> câu gốc: Quan điểm của các giáo viên bị mâu thuẫn với nhau liên quan đ n  việc liệu họ nên thay đổi 

giáo trình học hay vẫn theo sách cũ  => đáp án A 

­ to be in favour of : ủng hộ  ­ as to : về việc, liên quan đ n  ­ course book : giáo trình học 

Question 86. It was very important for Jill to go home to see her sister’s new  baby girl, whatever the 

cost of the ticket 

(23)

for her 

B. Jim didn’t care about the cost the ticket, since the only thing she wanted was  to get home to meet 

her sister’s new born daughter 

C. Because Jill doesn’t have a lot of money, flying home to meet her sister’s new  daughter was less 

important to her than the cost of the ticket 

D. Knowing how important it was for Jill to meet her new niece, Jill’s sister took  care of the cost of the 

ticket so that she could fly home and do so  => B 

Question 87. The two trains came ___________ten metres of collision  A. just 

B. within  C. near  D. almost  => đáp án B 

Question 88. Mary wanted to give Nigel a present that was a little bit out of the  ___________ 

A. normal  B. ordinary  C. average  D. everyday 

=> out of the ordinary : ko bình thư ng, khác thư ng 

Question 89. You need to cut ___________the onions into small pieces before  cooking them 

A. up  B. down  C. through  D. into 

=> đáp án A: cut up : băm nhỏ, chặt nhỏ 

Question 90. Baby animals (imitate) their parents tìm từ đồng nghĩa  A. desire 

(24)

=> đáp án B : imitate = copy : bắt chước, sao chép lại 

Question 91. The first clock, made nearly a thousand years ago, had neither a  face nor hands, 

………….that rang each hour  A. it had bells 

B. rather than bells  C. though bells  D. but it had bells 

=> đáp án B : but ­ nhưng, ngoài việc 

dịch : chi c đồng hồ đầu tiên, được tạo ra cách đây gần 1000 năm, ko có mặt và  kim, nhưng vẫn kêu mỗi 

ti ng 

Question 92. ………… on the floor of the ocean is a big farming industry  A. Oysters raising 

B. Oysters are raised  C. the raising of Oysters  D. the Oysters raised 

=> đáp án C : Cả cụm "the raising of Oysters on the floor of the ocean" đóng vai  trò là chủ ngủ trong câu, 

động từ "is" được chia theo theo "the raising"  ­ oyster : con hàu 

­ raising (n) : sự nổi lên (khỏi mặt nước) 

Question 93. Cooper was the first metal (used) by man and is still (of) strong  demand (because) it is a 

good conductor (of) electricity  => đáp án B : sửa "of" thành "in" 

­ to be in demand : được ưu chuộng, nằm trong nhu cầu đòi hỏi 

Question 94. (In) 1872, Congress declared (that) Yellowstone (to be) the first  (national) park 

=> đáp án C : sửa "to be" thành "was" 

Question 95. She is currently writing a historical book about food, which will  include old recipes and the 

history behind them 

A. At the moment, she is collecting recipes and the historical information behind  them for the book 

(25)

B. The book she is writing at the moment is on the history of food, with old  recipes and stories behind 

them 

C. There are many interesting historical facts behind the old recipes to be found  in her book, which is a 

history of food 

D. The book she is writing is actually a historical book, but it also contain  information about old recipes 

and the stories behind them  => Câu gốc : 

Hiện cô ấy đang vi t 1 cuốn sách sử học liên quan đ n đồ ăn, cái mà s  bao  gồm cả công thức cổ và lịch 

sử nằm sau công thức đó 

=> đáp án B : Cuốn sách cô ấy đag vi t liên quan đ n lịch sử đồ ăn, với những  công thức và lịch sử về 

những đồ ăn đó 

Question 96. You can never be sure about the accuracy of TV weather reports  A. If you want ti know how the weather is going to be, you should watch TV  B. There are more accurate ways of learning how the weather will be than  watching TV 

C. If I were you, I would rely on the TV weather report 

D. Weather forecasts on television are notoriously unreliable  => đáp án D 

Question 97. You look very different with your hair ___________on the right  A. parted 

B. divided  C. combed  D. separated 

=> đáp án A : part ­ r  ngôi (tóc) 

Question 98. The nearest town was 80km away, I mean really in the middle of  ___________ 

A. everywhere  B. somewhere  C. anywhere  D. nowhere 

(26)

Question 99. The main argument in the report is ___________correct  A. primarily : chủ y u, căn bản 

B. up to a point : 1 phần nào đó,   mức độ nào đó  C. fundamentally : về cơ bản, về bản chất 

D. supposedly : cho là, giả sử rằng  => đáp án C 

Question 100. Most advanced countries have (compulsory) education  A. considerable 

B. required  C. elaborate  D. high powered 

=> đáp án B : compulsory = required : bắt buộc 

Question 101. Residents of the area like to go to the park to enjoy a tea break  after taking a walk along 

the shore 

A. After having a stroll along the shore, people living in this area enjoy going to  the park and having a tea 

break 

B. If you are tired after walking along the shore, people here suggest that you  should go to the park for a 

tea break 

C. The park by the shore is a wonderful place for residents to have a tea break  thwn they go for a walk 

D. Enjoying a tea break with the residents of the park can be very enjoyable after  a long walk along the 

shore  => 

Câu gốc : Ngư i dân   khu vực này thích đi công viên tận hư ng gi  nghỉ giải  lao sau khi đi bộ dọc b  

biển 

=> đáp án A : Sau khi đi bộ dọc b  biển, ngư i dân sống   khu vực này thích  đ n công viên và tận hư ng 

gi  giả lao  => từ vựng 

(27)

Question 102. The people of Cambodia wish that so many land mines hadn’t  been laid in their country, 

as many people have lost limbs by stepping on them 

A. The Cambodian people ought not to have planted so many land mines in their  country because they have caused many people to lose their legs when they  have exploded 

B. The people of Cambodia want fewer land mines placed in their country as  many people are becoming 

limbless by treading on them 

C. Cambodians feel that it was a really bad thing to have had so many land  mines placed in their country 

because such a large number of people have had limbs blown off by them  D. Had there been fewer land mines scattered around Cambodia, fewer people  would have had their 

limbs blown off by them  => Câu gốc : 

Ngư i dân Campuchia mong muốn ko có nhiều bom mìn trên quê hương của họ  và đã có quá nhiều 

ngư i bị tàn tật vì giẫm lên 

=> đáp án C : Ngư i dân cảm thấy thật tồi tệ khi có quá nhiều bom nminf trên  quê hương họ vì đã có 

quá nhiều ngư i tàn tật vì giẫm phải  => Chú ý 

­ rất nhiều bạn chọn đáp án D, nhưng câu gốc có cụm "The people of Cambodia  wish that" để ám chỉ 

cảm xúc của ngư i Campuchia, đáp án D đúng ý câu nhưng nó mới chỉ đưa ra 1  nhận định, ko có cảm 

xúc 

­ lose limbs = handicapped = crippled : tàn tật  ­ step on : giẫm phải 

­ blow off : thổi đổ 

­ scatter around : rải rác 

Question 103. My grandma is very ___________, she’s always thinking of the  past 

(28)

C. nostalgia (n) : nỗi nhớ nhà, lòng hoài cổ  D. nostalgic (adj) : hoài cổ 

=> đáp án D : chúng ta cần điền 1 adj   đây 

Question 104. I bought this electric drill from a ___________­ it­ yourself shop  A. do 

B. repair  C. make  D. fix 

=> do­it­yourself : tự thân vận động 

Question 105. ___________! You deserved to win  A. unfair luck 

B. nasty lucky  C. hard luck  D. bad fortune 

=> hard luck = poor you : bày tỏ chỉ cảm thông về 1 sự ko may 

Question 106. “So you’re doctor?” ­ ___________, I finish my training next year”  A. let me see 

B. right  C. Listen  D. well 

=> đáp án D : câu cảm thán quen thuộc của ngư i Anh ^^  Question 107. This clock ___________on two small batteries  A. goes 

B. works  C. runs  D. moves 

=> đáp án C : Đồng hồ này chạy bằng 2 cục pin nhỏ 

Question 108. Soldiers often wear ___________so you can’t see them easily  A. a disguise 

B. camouflage  C. heavy boots  D. a costume 

=> đáp án B : wear camouflage ­ ngụy trang  ­ be in disguise : hóa trang, cải trang 

(29)

A. has  B. had  C. have  D. having  => đáp án D 

Question 110. The sea wasp (releases) a poison (that) (kill) a person (in) there  minutes 

=> đáp án C : kill => kills (vì chia cho "a poison" là số ít) 

Question 111. The videodisc (has) the capacity (to store) (thousand) (of) visual  images 

=> đáp án C : thousand => thousands 

Question 112. Trees (are) designed (as) (neither) hardwoods (or) softwoods  => đáp án C : neither => either..or... 

Question 113. I know it’s early but I though we ought to leave ___________  A. timely 

B. on time  C. at the time  D. in good time 

=> đáp án D : in (good) time 

Question 114. Sorry, were you ___________to me? I wasn’t listening  A. telling 

B. chatting  C. talking  D. discussing  => đáp án C 

Question 115. Some medicines should be (dissolved) before they are taken  A. boiled 

B. sweetened 

C. prepared with food  D. mixed with a liquid 

=> đáp án D : dissolve (v) ­ hòa tan 

Question 116. Even though woodpeckers ………….as a nuisance to many  people, they are actually 

helpful, since they feed on harmful insects  A. are seen 

(30)

C. being seen  D. to be seen  => đáp án A 

dịch : Mặc dù chim gõ ki n bị coi là mối phiền toái với một số ngư i, nhưng  chúng thực sự rất có ích, b i 

vì chúng ăn những côn trùng gây hại  => học thêm nhé học sinh : 

­ because = as = since = Seeing that + Mệnh đề : b i vì 

­ because of = thanks to = in a view of = What with + Cụm danh từ 

Question 117. The first clock, made nearly a thousand years ago, had neither a  face nor hands, 

………….that rang each hour  A. it had bells 

B. rather than bells  C. though bells  D. but it had bells  => đáp án D 

dịch : Cái đồng hồ đầu tiên, được tạo ra cách đây gần 1 nghìn năm, ko có mặt và  kim, nhưng nó reo 

chuông mỗi gi  

Question 118. During the Industrial Revolution, farmers (have left) (their) fields  and (went) to work in 

(dimly­lit) factories and mines 

=> đáp án A : have left => left . Vì rõ ràng đây là hành động thì quá khứ đơn, hơn  nữa nối với "and went" 

Question 119. (Although discovered) the X­ray in 1895, professor Roentgen  (died) poor and (neglected) 

without any honours in (his lifetime) 

=> đáp án A : sửa thành "Although he discovered" hoặc "Despite discovering"  Question 120. If Dick had John’s position in the company, everybody believes he  would be able to 

motivate the workers better 

A. Everybody who works in this company thinks that John motivates the workers  well, so that is why he 

(31)

B. If Dick were able to motivate the workers better, he would be given John’s  present job in the 

company 

C. It is believed that John is not as good at encouraging the company’s workers  as Dick would be if he 

had the same job 

D. Everybody in the company thinks that the workers were motivated far better  when Dick was doing 

John’s present job 

=> đáp án C (đề bài sửa "than" thành "as") 

Câu gốc : chú ý ngư i ta dùng điều kiện loại 2 => nên đó là sự kiện ko có thật    hiện tại và tương lại => 

rất nhiều bạn chọn D ko để ý đ n thì. 

Dịch : n u Dick có vị trí của John trong công ty, mọi ngư i tin rằng anh ta có thể  tạo động lực cho công 

nhân tốt hơn 

=> đáp án C : ngư i ta tin rằng John ko tốt trong khoản khích lệ nhân viên bằng  Dick n u   cùng vị trí 

như vậy 

Question 121. The opinions of the teaching staff were divided as to whether they  should change the 

course book or follow the old one 

A. Some members of the teaching staff were in favour of following a new course  book, while others 

thought they should continue with the old one 

B. There were different opinions among the teaching staff about the new more  book, and in the end, 

those who were against choosing a new one won 

C. The teaching staff could not agree upon a new course book, so they decide to  continue with the old 

one 

D. There was no general agreement among the teaching staff about which they  should choose as their 

new course book  => đáp án A 

(32)

­ course book : giáo trình học 

câu gốc : Quan điểm của ngư i giảng dạy khác nhau rằng họ cần thay giáo trình  học hay vẫn theo cái cũ 

Question 122. Don’t rush me, I hate having to make ___________decisions  A. sharp 

B. curt  C. prompt  D. snap 

=> make a snap decision : quy t định đột ngột 

Question 123. Parents and teachers have to try hard to understand the younger  _____ 

A. generation  B. people  C. adolescents  D. teenagers 

=> younger generation : th  hệ tr  

Question 124. I suppose that there is a ___________chance that he could win,  but I can’t see it 

happening, myself  A. thin 

B. meagre  C. slim  D. short 

=> slim chance : cơ hội mong manh 

Question 125. A bat uses a sonar device to (orient itself) to its surrounding world  A. determine its position 

B. become impressed  C. form an opinion  D. guard against 

=> đáp án a : orient itself (tự định hướng) = determine its position (xác định vị trí)  Question 126. You cannot grow crops on ………land 

A. exhaustion  B. exhaust  C. exhausting  D. exhausted 

(33)

Question 127. I find her ………­she never stops talking  A. exhaustion 

B. exhaust  C. exhausting  D. exhausted 

=> Nhiều bạn nhầm chọn D. Trước khi đưa ra đáp án chị có 2 vi dụ sau để học  sinh hiểu rõ hơn về cách 

dùng Ving và Ved khi đóng vai trò là tính từ 

Ex : He is bored (a ta thấy chán) => đối tượng tự cảm thấy buồn chán  Ex : He is boring (a ta thật nhạt nh o) => đối tượng được nhận xét 

Vậy Ved là chỉ cảm giác nội tại của đối tượng, còn Ving là chỉ cảm giác của  ngư i khác về đội tượng chính 

=> Vậy quay lại câu này, ý nói : Tôi cảm thấy thật mệt mỏi với cô ta. Cô ta ko bao  gi  ngừng nói 

=> Đáp án C nhé ^^ 

­ find ST adj (adj   đây để chỉ ST) : cảm thấy cái gì làm sao  Ex : I find these questions interesting 

Question 128. If you (have) an opportunity (to choose) your seat (in) the  Listening Comprehension 

section of the TOEFL, (you choose) one near the speakers  => đáp án D : you should choose 

dịch : n u e có cơ hội chọn chỗ ngồi trong lớp học nghe, e nên chọn chỗ gần  ngư i nói 

Question 129. (One) of (the first) rescue (methods) in space (were) called  MOOSE­manned orbital 

operations safety equipment 

=> đáp án C : were => was (vì chia cho chủ ngữ One of... mà ^^) 

Question 130. Of the members, half were for the proposal and half were against  A. Many members didn’t agree with the proposal, but some did 

B. None of the members could agree whether to accept or reject the proposal  C. Half of the members were chosen for the project but those who weren’t  objected to it 

D. The number of members who favoured the proposal was equal to the number  who opposed it 

=> đáp án D 

(34)

=> đáp án D : số lượng ngư i đông ý ngang bằng với số lượng ngư i phản đối  ­ to be equal to : ngang bằng 

Question 131. Naturally, a person prefers to make friends with people who  accepts him as he is 

A. It’s natural for one to choose friends from those who won’t criticize the way  one is 

B. If a person doesn’t like you the way you are, then you shouldn’t form a  friendship with him 

C. The selection of one’s friends usually comes from those with the same  personalities as one’s own 

D. It isn’t natural to choose friends from those who believe unacceptably  => đáp án A 

câu gốc : Theo l  thư ng tình 1 ngư i thư ng thích làm bạn với ai ngư i mà  luôn chấp nhận con ngư i 

thật của họ 

=> đáp án A : Theo l  thư ng tình 1 ngư i chọn bạn những ngư i mà ko phê  phán gì về cái cách mà họ 

sống 

Question 132. I often wonder what people abroad make ___________ Britain  A. from 

B. of  C. for  D. by 

=> đáp án B : make of : nghĩ sao về 

Question 133. There are about twenty ___________so people waiting in the  outer office 

A. but  B. and  C. for  D. or 

=> đáp án D : or so (khoảng tầm đó) 

dịch : có khoảng 20 ngư i hoặc tầm đó đang đứng đợi bên ngoài 

Question 134. The Comanche are largely of mixed blood India and Spanish  (descent) 

(35)

C. race  D. birth 

=> đáp án : descent = origin : nguồn gốc 

Question 135. Government money appropriated (for art) in the 1930s made  possible (hundreds of) 

murals and statues still (admiration) in small towns (all over) the United States  => đáp án C : "admiration" sửa thành "admired" hoặc "which are admired"  => từ vựng 

­ appropriate st for st : dành riêng cho  => phân tích : 

Government money (which was) appropriated for art in the 1930s made possible  hundreds of murals 

and statues still (which are) admired in small towns all over the United States  => dịch : 

Tiền chính phủ dành riêng (cái mà được dành) riêng cho nghệ thuật vào những  năm 30 khi n hàng trăm 

bức tranh tư ng và tượng được chiêm ngư ng   các thị trấn nhỏ trên khắp  nước Mỹ 

Question 136. (Was opened) in 1918, the Philips Collection (in) Washington D.C,  was the first museum in 

the United States (devoted) to modern (art) 

=> đáp án A : "was opened" sửa thành "opened" . Lược bỏ chủ ngữ (khi cả 2  mệnh đề trong cùng 1 câu 

có cùng chủ ngữ). Trong câu này thì "the Philips Collection in Washington D.C"  là chủ ngữ chung 

=> câu gốc : (the Philips Collection in Washington D.C was) opened in 1918, the  Philips Collection in 

Washington D.C, was the first museum in the United States devoted to modern  art 

Question 137. You have been warned that ……… CD’s and video can  damage your equipment 

A. pirated  B. old  C. stolen 

D. second hand 

(36)

Question 138. They wasted _________time searching for the car keys  A. priceless : vô giá (ko định giá được) 

B. costly : quí giá (theo kiểu đắt tiền)  C. expensive : đắt 

D. valuable (adj) : quí giá  => đáp án D 

Question 139. Many people consider automobiles to be (essential) to American  life 

A. critical  B. accessible  C. necessary  D. advantageous 

=> đáp án : necessary = essential  ­ critical (adj) : quan trọng, then chốt  ­ accessible (adj) : có thể đăng nhập  ­ advantageous (adj) : thuận lợi 

Question 140. In some states, a low­income tenant over sixty­two years old  ……….in a rent­stabilized 

dwelling  A. living  B. to live  C. can live  D. live 

=> đáp án C 

­ trong câu này các em thấy chúng ta có chủ ngữ rất dài "a low­income tenant  over sixty­two years old " , 

bắt đầu bằng "a" nên là danh từ số ít, vậy ta có thể gạch đáp án D, thêm nữa  đây là câu đơn, nên đáp án 

A và B cũng sai luôn 

=> dịch :   1 số khu vực, ngư i thuê nhà trên 60 tuổi có thu nhập thấp có thể cư  trú ổn định 

­ chú ý   đây là tính từ ghép dạng Noun­Ved : rent­stabilized  *** Tính từ ghép được tạo b i *** 

­ Adj + Noun : long­distance  ­ Noun + adj : homesick 

(37)

­ adj + Phân từ (Ving/Ved/P2) : easy­going, good­looking  ­ adv + Phân từ (Ving/Ved/P2) : well­known, hard­working  ­ adj + adj : absent­mined (đãng trí) 

­ adj + noun + ed : hot­tempted 

Question 141. The impact of two vehicles can cause a lot of ……….to both  A. damage 

B. damages  C. damaging  D. damagings 

=> đáp án A : damage (thiệt hại) là danh từ ko đ m được 

Question 142. A (smile) can be observed, described and reliably (identify), it (can  also) be elicited and 

manipulated under (experimental) conditions 

=> đáp án B : lỗi sai cấu trúc song song nối Ved, Ved and Ved => identify sửa  thành identified 

Question 143. Arguing with the boss has considerably reduced his chances of  promotion 

A. He would definitely have been promoted by now if he hadn’t quarreled with the  boss 

B. The likelihood of his being promoted has significantly decreased because of  his arguments with the 

boss 

C. His promotion was certain until he had a dispute with the boss 

D. He argued with the boss about why wasn’t considered for promotion 

=> đáp án B (sr các em rất nhiều vì lúc đầu ghi nhầm đáp án A vì vội đi ăn trưa  quá ^^) 

câu gốc : tranh cãi nhiều với ông chủ đã suy giảm nhiều cơ hội thăng ti n của  anh ta 

=> đáp án B : Khả năng được thăng ti n suy giảm nhiều vì sự tranh cãi của a ta  với ông chủ 

=> từ vựng học : 

­ the likelihood of Noun : có khả năng...  ­ argue with = quarrel with : tranh cãi 

Question 144. Some species of birds, when migrating divide (according to) their  age and sex 

(38)

B. conforming to  C. in line with  D. in relation to 

=> đáp án C : according to = in line with 

­ in keeping with : hợp với >< ­ out of keeping with : ko hợp với  ­ conforming to : phù hợp với 

Question 145. Centuries of erosion have exposed………….rock surfaces in the  Painted Desert of northern 

Arizona 

A. rainbow­colored 

B. colored like a rainbow  C. in colors of the rainbow  D. a rainbow’s coloring 

=> đáp án A : dạng tính từ : Noun­P2 (Ex : man­made, time­consming)  Question 146. Billie Holiday’s rough………emotional Voice made her  stand out as a jazz singer 

A. so  B. but  C. nor  D. still 

=> đáp án B 

dịch : Giọng của cô ta khàn nhưng rất truyển cảm khi n cô ấy nổi bật như 1 ca sĩ  nhạc jazz 

Question 147. Insulation from cold, (protect) against dust and (sand), and  camouflage (are) among the 

(functions) of hair for animals 

=> đáp án A : protect => protection 

=> Các em để ý thấy cấu trúc song song nối các danh từ lại với nhau :  insulation... (sự cách li), 

protection..., and camouflage (sự ngụy trang) 

Question 148. A number (of) the American India language (spoken) at the (time)  of the European arrival in the New World in the late (fifteen) century have 

become extinct 

=> đáp án D : fifteen => fifteenth (khi là số thứ tự thì phải thêm đuôi "th" nhé ^^ )  Question 149. Writing is a skill that requires (consistent) practice 

(39)

B. orderly  C. regular  D. customary 

=> bản thân từ "consistent" là nhất quán mạnh lạc, chúng ta cùng đối chiều với  các đáp án : invariable 

(cố định, ko thay đổi) , orderly (ngăn nắp, gọn gàng) , regular ( đều đặn, hợp  thức), customary (lệ 

thư ng). Vậy đáp án C. regular là hợp lý nhất rồi ^^ 

Question 150. Pepsin ………..an enzyme used in digestion  A. that 

B. is  C. of  D. being 

=> đáp án B. Nhìn qua các em s  thấy đây là 1 câu có 2 mệnh đề. Chị ghi rõ các  em hiểu nhé : 

­ Pepsin is an enzyme. An enzyme is used in digestion  => Pepsin is an enzyme (which is) used in digestion 

Vậy câu này sử dụng phương pháp lược bỏ đại từ quan hệ. 

Question 151. (Research) in the United States on acupuncture (has focused) on  (it) use in (pain relief) 

and anesthesia 

=> Chúng ta cùng nhìn từng đáp án một nhé : 

A : research (n) cuộc nghiên cứu => danh từ đứng đầu câu làm chủ ngữ => đúng  B. has focused => động từ "has" chia cho danh từ số ít "research" => đúng 

C. it => các em thấy sau "it" là danh từ "use", vì vậy vị trí của "it"   đây rất vô lý,  chúng ta cần đổi thành 

đại từ s  hữu "its use" (việc sử dụng của nó)  D. pain relief : sự làm giảm đau 

Question 152. Only by staying in the city for at least a week would it be possible  for one to see all the 

sites 

A. If you wanted to look at all the sites in the city, you would need to be there not  less than a week 

B. A week at the most was enough to visit all the sites in the city 

(40)

D. Even though you may stay there longer, it only needs a week to see all the  attractions 

=> câu gốc : Chỉ   thành phố này ít nhất là 1 tuần s  có thể đi thăm quan tất cả  mọi nơi 

=> đáp án A : n u e muốn tham quan mọi nơi   thành phố này, e cần   đây ko  dưới 1 tuần 

Question 153. The traffic in town was very _________and I arrived home earlier  than expected 

A. light  B. weak  C. little  D. few 

=> đáp án là A : light được dùng với traffic để ám chỉ mật độ xe cộ ít , ngược lại  với light là heavy (ám chỉ 

nhiều) 

Question 154. In all parts of the U.S there is (adequate) rainfall except near the  Rock Mountains 

A. sufficient  B. acceptable  C. abundant  D. suitable 

=> đáp án A : adequate = sufficient : đủ  ­ acceptable : có thể chấp nhận 

­ abundant : phong phú 

Question 155. Four miles off the southeastern coast of Massachusetts  ………a popular summer resort 

A. lies the island of Martha’s Vineyad  B. the island of Martha’s lie there 

C. does lie the island of Martha’s Vineyad  D. where the island of Martha’s lies 

=> đáp án A 

Đây là cấu trúc đảo ngữ đặc biệt. Tóm gọn là như sau : Giới từ + Noun (chỉ nơi  chốn, th i gian...) + V 

(41)

resulted from the fire that (followed) 

=> rất nhiều bạn chọn đáp án C. of sửa thành in. Thực ra cách vi t San  Francisco earthquake of 1906 để 

ám chỉ 1 hiện tượng của năm và được đặt tên rõ ràng, ngư i còn vi t "The 1906  San Francisco 

Earthquake" hoặc "The San Francisco Earthquake, 1906" 

=> Đáp án sai   đây là "damage property" , các em lưu ý cấu trúc " Most of the  Noun (danh từ số nhiều)" 

, nên   đây phải sửa thàh "properties" 

Question 157. No matter how hard he tried, Mike could not make sense of his  economics textbook 

A. If Mike had studied harder, he would have been able to comprehend what was  in his economics 

textbook 

B. In spite of his efforts, Mike was unable to understand the contents of his  economics textbook 

C. Mike could not understand his economics textbook because he hardly tried to  at all 

D. It was impossible for Mike to understand his economics textbook without  making a great effort 

=> đáp án B 

­ make sense of = comprehen = understand 

Question 158. The confidence trickster _________ the old lady out of her life  savings 

A. deceived  B. robbed  C. swindled  D. misled 

=> đáp án C : swindle sb out of ... : lừa được tiền của ai 

Question 159. City governments are (belatedly) taking steps to revitalize  downtown areas 

A. Endlessly  B. impatiently  C. finally  D. recently 

(42)

­ endlessly = ceaselessly : ko ngừng ko ngớt  ­ impatiently : nóng lòng, sốt ruột 

­ take steps : triển khai, bắt tay vào hành động 

dịch : Chính phủ cuối cùng cũng triển khai làm mới lại các khu kinh doanh buôn  bán 

Question 160. Transfer taxes are (imposed) on the (sell) or (exchange of) stocks  (and) bonds 

=> đáp án B : sell => selling (sự bán hàng)  ­ impose st on : áp đặt, đánh thu  

dịch : thu  chuyển nhượng được đánh vào việc bán và trao đổi cổ phần và trái  phi u 

Question 161. Mary felt quite certain that her sister would stand by her, but in the  end she didn’t 

A. Mary had hoped that her sister would come to her aid, but she never did  B. Mary didn’t expect her own sister to let her down like that 

C. Mary was confident that she would have her sister’s support, but as it turned  out she let her down 

D. It came as a terrible shock to Mary when her own sister turned against her like  that 

=> đáp án C 

Câu gốc : Mary cảm thấy khá chắc chắn rằng chị cô ấy luôn bên cạnh mình,  nhưng cuối cùng thì ko 

­ stand by : sát cánh, bên cạnh >< stab behind one's back : đâm sau lưng ai  Câu C : Mary rất tự tin rằng cô luôn có sự hỗ trợ của chị minh, nhưng hóa ra cô  chị khi n cô thất vọng 

­ turn out : hóa ra là 

­ let sb down : khi n ai thất vọng 

Question 162. They haven’t beaten me yet . I still have one or two _______ up  my sleeve 

A. traps  B. jokes  C. tricks  D. defences  => đáp án C 

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in