DATA BANK PREVIOUS the impact

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

PAMAGAT NG

PANANALIKSI

K

MANANALI

KSIK

LAYUNIN NG PANANALIKSIK

METODOLOHIYANG GINAMIT

1. Pagbubuo ng

Teorya sa

Pagsasalin ng Tula: Paglalapat sa mga Piling Tulang Africano

Aurora E.

Batnag (1997) a. Makabuo ng teorya sa pagsasalinng tula mula sa Ingles patungo sa Filipino

b. Mailapat ang teoryang ito sa mga piling tulang Africano

Pumili ang mananaliksik ng 10 makata at isinalin ang mga tula pagkatapos ipailalim ang mga ito sa proseso ng pagsasalin na binubuo ng 3 yugto: paghahanda sa pagsasalin, aktuwal na pagsasalin at ebalwasyon ng salin.

Ang naisalin na tula ay ipinaebalweyt sa 10 propesyunal na nagbigay ng puntos ayon sa sumusunod na pamantayan: malinaw, wasto,natural ang daloy at matulain.

2. Modyul sa Pag-aaral ng Pananaliksik Para sa Antas Tersyarya (Isang Tanging

Makapaghanda ng modyul sa paglinang ng mga kasanayan sa pag-aaral ng pananaliksik para sa antas-tersyarya

Tiyak na Layunin:

a. Matukoy ang mga kasanayan sa pag-aaral ng pananaliksik para sa antas tersyarya

b. Makapaghanda ng modyul na lilinang sa mga kasanayan sa pag-aaral ng pananaliksik

c. Mataya ang modyul na inihanda

Ang mga sumusunod na palarawang hakbang ang ginawa ng mag-aaral sa pag-aaral at paghahanda ng modyul para sa pag-aaral ng pananaliksik:

a. Pagtukoy sa mga kasanayan

b. Paghahanda ng mga aralin sa modyul

c. Pagtataya ng mga aralin sa modyul d. Pagtataya ng mga aralin sa modyul e. Pagrebisa ng modyul

3. Pagtitipon at Pagsasalin sa Wikang Filipino

ng mga

Kagamitang

Panturo sa Kursong VE 7: Edukasyong

Pandaigdig at

Luz A. Brillon

(1996) Layunin ng pananaliksik na gumawa ngisang pagtitipon at pagsasalin sa Wikang Filipino ng mga kagamitang panturo sa kursong Edukasyon: Pandaigdig at Kapayapaan upang makapag-ambag sa lalong ikayayaman at ikauunlad sa pag-unawa sa kahalagahan ng edukasyon at kapayapaan sa sandaigdigan.

Sa pangangalap ng mga datos, ang mananaliksik ay gumamit ng mga hakabang gaya ng sumusunod:

1. Pag-aaral at paglalahat ukol sa Edukasyong Pandaigdig at Kapayapaan

(2)

Kapayapaan (Isang Tanging Proyektong

Pananaliksik)

agham ng pagsasalin

3. Paggamit ng diksyunaryong Ingles-Pilipino

4. Pagwawasto at pagsasalin ng isang eksperto sa Wikang Filipino

4. Istatus ng Wikang Filipino sa Mindanao State University-Main Campus sa lebel ng mga mag-aaral na Maranao: Pokus sa Kalagayang Pang-akademiko

Edna M.

Manginsay (2011)

Pangkalahatang Layunin:

Layunin ng pag-aaral na mailahad ang istatus ng Wikang Filipino sa Mindanao State University-Main Campus sa lebel ng mga mag-aaral sa Maranao:pokus sa kalagayang pang-akademiko

Tiyak na Layunin:

a. Matukoy kung paano ginagamit ng mga mag-aaral sa Maranao ang wikang Filipino sa sumusunod na sub-academic domain:

1. Talakayan sa Filipino at iba pang asignatura

2. Miting sa paaralan

3. Mga gawaing pang-akademiko b. Malaman ang saloobin at atityud

ng mg respondenteng mag-aaral sa Maranao sa pagamit ng wikang Filipino

c. Mailarawan ang varayti ng Filipino na ginagamit ng mga respondent sa mga sub-academic domain na ito.

d. Makabuo ng mga simulain batay sa pag-aaral na makatutulong sa pagpaplanong pangwika sa kalagayang pang-akademiko.

Ginamit sa pananaliksik ang pamamaraang deskriptib na ang layon ay upang ilarawan ang kalikasan ng isang sitwasyon (ng wika) sa panahon na ito ay isinilang o sumulpot sa panahon ng pag-aaral at upang maimbestiga ang dahilan ng isang particular na penomena.

Sa pangangalap ng datos ay ang talatanungan at panayam upang matiyak ang bilang at porsiyento ng mga kalahok sa pag-aaral gamit ang Slovin’s Formula na may 0.5 margin of error at 95% ay level of confidence. Inalisa ang kwantitatibong datos gamit ang Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 13.0 for Windows 5 at kasamang kinalkula ang frequency, porsyento at mean.

(3)

at Validasyon ng

Modyul sa

Panimulang Pananaliksik Para sa Kolehiyo (Isang Seminar Paper)

Abadilla (2006) Makapaghanda at makapagtaya ng isang modyul na magagamit sa paglinang ng mga konsepto sa pananaliksik b. Mapagtibay ang nabuong modyul

ng mga gurong nagtuturo ng

kursong pinamagatang

Panimulang Pananaliksik

c. Mataya ang kaangkupan at kabisaaan ng modyul na inihanda

deskriptibong pag-aaral o paglalarawang pag-aaral sapagkat nakapokus ito sa pagtatala, paglalarawan, pagsusuri, at pagpapakahulugan sa mga papuri at punang sinulat at binanggit sa panayam ng ilang piling guro at mag-aaral.

6.Pagkakaugnay ng Saloobin at Kasanayan sa Wikang Filipino ng mga Mag-aaral na Di-Tagalog sa Antas Tersyarya (Isang Tanging

Proyekto)

Vivinia B. Daug

(2003) Pangkalahatang Layunin:Layunin ng pag-aaral na mabatid kung may kaugnayan ang saloobin ng mga mag-aaral sa Wikang Filipino sa kanilang kasanayan sa Asignaturang Filipino

Tiyak na Layunin:

a. Mabatid ang saloobin ng mga mag-aaral sa paggamit ng Wikang Filipino

b. Mabatid kung may pagkakaiba ang saloobin ng mga mag-aaral Butuanon, Cebuano, Kamayo, Manobo at Surigaonon sa Wikang Filipino.

c. Mabatid kung may pagkakaiba ang kasanayan ng mga mag-aaral Butuanon, Cebuano, Kamayo, Manobo at Surigaonon sa Asignaturang Filipino.

(4)

pag-aaral. Ang binagong imbentaryo ay binubuo ng 17 pangungusap na binigyang-reaksyon ng mga kalahok sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglalagay ng kaukulang tsek sa digri o antas ng kanilang nadaramang pagsang-ayon o pagsalungat sa pahayag. Matapos malagyan ng kaukulang iskor ang mga datos mula sa Imbentaryong Pansaloobin, inihambing ang mga iskor sa Pinal na Marka sa Asignaturang Filipino I ng mga mag-aaral. 7. Pagsasalin sa

Filipino ng mga Piling Kwentong-Bayang

Rehiyunal na Naisalin na sa Wikang Ingles

Erwin K. Pioquid (2008)

Pangunahing Layunin:

Maisalin sa Filipino ang mga piling kwentong bayan mula sa etnikong pangkat sa Pilipinas

Mga Tiyak na Layunin:

a. Matukoy ang mga kwentong bayan na isasalin

b. Maisalin ang mga napiling kwentong bayan sa Filipino

c. Mataya ang kabisaan ng salin d. Makabuo ng glosaryo ng mga

salitang kultural na natagpuang ginamit sa mga akdang naisalin

Ang pag-aaral na ito ay isang palarawang pananaliksik na may pangunahing layuning maisalin sa Filipino ang ilang halimbawang kwentong baying nalikom ng mananaliksik mula sa pagsusuri sa mga tinipon at inedit na akda ni Damiana L. Eugenio na matatagpuan sa aklat na pinamagatang

Philippine Folk Literature, An Anthology na nailathala ng College of Arts and Sciences, University of the Philippines (UP), Diliman,Quezon City noong 1982.

8. Isang

Pag-aaral at

Pagsasalin sa Wikang Filipino ng mga Piling Kwentong-Bayan ng Panitikang Ibanag

Violeta

Vargas-Bautista (1995) Pangunahing Layunin:Maisalin s Filipino ang mga piling kwentong-bayan sa panitikang Ibanag Mga Tiyak na Layunin:

a. Makapagtipon at makapagsalin sa Filipino ng mga awtentikong kwentong-bayan sa panitikang Ibanag.

b. Matukoy ang mga suliranin sa pagsasalin ng mga piling

(5)

kwentong-bayan ng Ibanag

c. Matukoy ang mga

pagpapahalagang Ibanag na nakapaloob sa mga kwentong-bayan

d. Makabuo ng glosaryo ng mga salitang Ibanag ng mga kwentong-bayang isinalin.

Doktor of Phiosophy in Curriculum and Supervision at Dr. Fernando C. Gatan, nagtapos ng Doktor of Philosophy in Rural Sociology.

Isinagawa rito ang sumusunod na gawain: a. Pagsasalin sa Filipino ng 14 na piling

kwentong-bayan ng Ibanag na ginamit ang modelo ni Larson (1984). Ginawang pamatnubay ang mga simulain at mga hakbang sa pagsasalin nina Santiago (1976) at Nida (1964).

b. Pagtukoy sa mga Suliranin sa Pagsasalin

c. Pagtukoy sa Pagpapahalagang Pangkatauhang Napapaloob sa mga Kwentong-bayan. Ginamit ng mananaliksik, bilang sanggunian sa pagkilala ng pagpapahalagang pangkatauhan, ang DECS Order, No.6., s. 1988, Values Education for the Filipino – The DECS Values Education Program. Ginamit din ang pag-aaral nina Amora at Santiago

(1980) tungkol sa mga

pagpapahalagang nasa 20 aklat sa Filipino na ginagamit sa tatlong piling mataas na paaralan sa Maynila.

d. Pagbuo ng Glosaryo

9. Ang

Kaugnayan ng Saloobin ng mga Mag-aaral sa

Marilou S. Lim

(1996) Ang sumusunod ay mga layunin ng pag-aaral: a. Upang mabatid ang wikang ginagamit ng mga kasangkot sap

(6)

Wikang Filipino Filipino (Isang Tanging paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa ibang asignatura.

c. Upang mabatid kung may kaugnayan ang saloobin sa Filipino ng mga kasangkot sap ag-aaral sa kanilang kakayahang pang-akademiko sa iba pa nilang asignatura na itinuturo sa Filipino.

mananaliksik na ito. Dinagdagan at binawasan ang mga aytem ng imbentaryong pinagbatayan ayon sa hinihingi ng patikular na pag-aaral na ito at sa mga datos na kinakailangang makalap. Ang binagong imbentaryo ay binubuo ng 25 na pangungusap na binigyang reaksyon ng mga kasangkot sa pag-aaral sa pamamagitan ng paglalagay ng kaukulang tsek sa digri o antas ng kanilang nadaramang pagsang-ayon o pagsalungat sa ahayag.

Ang dalawang datos (positibo at negatibong pahayag) ay ginamitan ng istadistikal na pamamaraan upang mataya ang kaugnayan ng dalawang sukat o baryabol. Ginamit ng mananaliksik ang pormula ng Pearson Product Moment Correlation sa mga datos. Batay sa nakuhang istadistikal na datos, nakabuo ng konklusyon ang mananaliksik hinggil sa kaugnayan ng saloobing pangwika at pananaagumpay sa mga asignaturang ginamitan nito bilang wikang panturo.

10. Ang (Isang Seminar Papel) masuri ang gamit/kapangyarhan ng wika sa display dvertisement / print advertaysing

Mga Tiyak na Layunin

a. Mauri/mapangkat ang mga produktong gumagamit ng wikang Filipino sa display advertisement/ prit advertaysing

Ang pag-aaral na ito ay isang palarawang pananaliksik na may pangunahing layunin na masuri ang gamit / kapangyarihan ng wika sa display advertisement.

Ginamit ang sumusunod na hakbang:

(7)

b. Masuria ng gamit ng wika sa mga teknik panghihikayat na natagpuan/ lumutang sa mga

display advertisement/ print advertaysing tulad ng sumusunod:

1. Appeal to admiration and transfer

2. Appeal to reader’s senses 3. Appeal to logic

4. Appeal to emotion

c. Masuri ang gamit ng wika sa aspektong verbal ng display advertisement/ print advertaysing sa head, body, caption/ slogan.

katatagpuan ng Filipino sa teksto sa mga nasabing pahayagan

b. Pagpapakopya ng datos

c. Pagpapangkat base sa uri ng mga produkto

d. Pagsusuri ng mga display advertisement. Ang pagsusuri ay ibinatay sa padron/ kategorya ng mga teknik panghihikayat na ginamit ni Wilcox (2005): Appeal to admiration and transfer; Appeal to reader’s senses; Appeal to logic; at, Appeal to emotion

e. Pagsusuri ng aspektong verbal ng dispay advertisement.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :