Presentasi Sejarah Indonesia - Kerajaan Islam Di Sumatera

44 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Kerajaan Islam di

Kerajaan Islam di

Sumatera

Sumatera

Presentasi Kelompok

Presentasi Kelompok

X IPS 3

X IPS 3

(2)

Daftar Isi

Daftar Isi

Pembukaan

Pembukaan

Kera

Kera

jaan Islam di

jaan Islam di Sumatera

Sumatera

Kerajaan Samudera PasaiKerajaan Samudera Pasai

Kesultanan Aceh DarussalamKesultanan Aceh Darussalam

KKerajaan Kerajaan Islam di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, erajaan Kerajaan Islam di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dandan Sumatera Barat

Sumatera Barat 

(3)

Daftar Isi

Daftar Isi

Pembukaan

Pembukaan

Kera

Kera

jaan Islam di

jaan Islam di Sumatera

Sumatera

Kerajaan Samudera PasaiKerajaan Samudera Pasai

Kesultanan Aceh DarussalamKesultanan Aceh Darussalam

KKerajaan Kerajaan Islam di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, erajaan Kerajaan Islam di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dandan Sumatera Barat

Sumatera Barat 

(4)
(5)
(6)

Kerajaan Samudera Pasai

Kerajaan Samudera Pasai adalah kerajaan Islam an! pertama di Indonesia, berdiri pada "#$% &, di sebelah utara Perlak di daerah 'hok Seuma(e sekaran! )pantai timur Aceh*

Raja pertama dan pendirina adalah Sultan Malik Al-Saleh (1290-1297). Pada tahun "#+ &, ia (a-at, dan di!antikan putrana, Sultan Malik al-Tahir (1297 - 1326).

Setelah Sultan &alik al./ahir (a-at pada tahun "3#0, ia di!antikan oleh putrana, bernama Sultan Malik al-Zahir1 Ibnu Batutah (pene!bara "ari Mar#k#) an! pernah sin!!ah di Samudera Pasai pada tahun "32% dan "320 men!atakan bah(a ia adalah seoran! sultan an! taat pada a!ama dan men!anut mahab Sa45i1

(7)
(8)

Kerajaan Samudera Pasai

"32$, Sultan Malik al-Zahir (a-at, kemudian takhta kerajaan dipe!an! oleh Zainal Abi"in1

&ajapahit berhasil men!uasai Samudera Pasai1

Setelah 6ainal Abidin, kerajaan ini tidak terden!ar la!i karena telah tere$er #leh %era&aan Malaka.

Perekonomian masarakat Samudera Pasai ter!antun! dari perda!an!an1Kerajaan ini berusaha meniapkan bandar.bandar an! dapat di!unakan

untuk menambah bahan perbekalan, men!urus perkapalan, men!umpulkan dan menimpan baran! da!an!an, baik an! akan dikirim ke luar ne!eri maupun an! disebarkan di dalam ne!eri1

(9)

Kerajaan Samudera Pasai

Menurut catatan perjalanan Marcopolo  dan Ibn Batutah, masarakat Pasai adalah masarakat peda!an! an! bera!ama Islam terutama mereka an! tin!!al di pesisir pantai timur Sumatra1

Kehidupan sosial masarakat Samudera Pasai, diatur menurut aturan. aturan dan hukum.hukum Islam an! mempunai kesamaan den!an daerah Arab, sehin!!a daerah kerajaan Samudera Pasai !en"apat  &ulukan daerah Serambi Mekkah

(10)
(11)

Kerajaan Samudera Pasai

Pusat pemerintahan terletakna antara Krueng Jambo Aye (Sungai  Jambu Air) dengan Krueng Pase (Sungai Pasai), Aceh 7tara1 &enurut ibn Batutah an! men!habiskan (aktuna di Pasai, kerajaan ini tidak memiliki benten! pertahanan dari batu1

Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan ba(ahan, dan pen!uasana ju!a ber!elar sultan1 Pada masa pemerintahan Sultan &uhammad &alik a.6ahir, Kerajaan Perlak telah menjadi ba!ian dari kedaulatan Pasai, kemudian ia ju!a menempatkan salah seoran! anakna aitu Sultan &ansur di Samudera1

(12)

Kerajaan Samudera Pasai

Pasai merupakan kota da!an!, men!andalkan lada seba!ai komoditi

andalanna, dalam catatan &a 8uan disebutkan "99 kati lada dijual den!an har!a perak " tahil1

&enjelan! masa.masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi

(13)

Kerajaan Samudera Pasai

Berikut ini urutan raja.raja an! memerintah di Samudera Pasai, aitu seba!ai berikut1

"1 Sultan Malik al-Saleh' #1 Sultan Malikul Zahir' 31 Sultan Muha!!a"'

21 Sultan Ah!a" Malikul Zahir (Sultan al-Malik a!alu""in)' %1 Sultan Zainal Abi"in'

(14)
(15)

Kesultanan Aceh Darussalam

Kesultanan Aceh berdiri dan muncul seba!ai kekuatan baru "i Selat Malaka, pada abad ke."0 setelah jatuhna &alaka ke tan!an Portu!is1 Para peda!an! Islam tidak men!akui kekuasaan Portu!is di &alaka1

Kesultanan Aceh didirikan oleh Ali Mughayat Syah  dan sekali!us

seba!ai raja pertamana1 Pada tahun "%"2 . "%#$ ia mulai bertakhta1

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1!" 1#),

Kesultanan Ace$  mencapai puncak kejaaan1 :ilaah kekuasaan Aceh pada saat itu meliputi Semenanjun! &alaa dan seba!ian Sumatra, kecuali Palemban! dan 'ampun! an! dipen!aruhi Banten1

(16)

Kesultanan Aceh Darussalam

Di bidan! ekonomi masarakat Aceh men!alami perkemban!an

secara pesat1 8al ini disebabkan"aerahna an $ubur1

Kesultanan Aceh memiliki hubun!an diplomatik den!an kerajaan.

kerajaan lain, baik dari Barat maupun dari /imur1

Kesultanan Aceh mengalami kemunduran sepeninggal Sultan Iskandar Muda,

pada tahun 1636. Penggantinya Sultan Iskandar Thani (1637-1641), melakukan

(17)

Kesultanan Aceh Darussalam

Aceh #anya memilii !m!ditas yang diperdagangan diantaranya$

%inya tanah dari Deli, &elerang dari Pulau 'eh dan (unung Seulawah, Kapur dari Singil, Kapur &arus dan menyan dari &arus, )mas di pantai #arat, Sutera di &anda Aceh.

Selain itu di i#u!ta juga #anya terdapat pandai emas, tem#aga, dan suasa yang meng!lah #arang mentah menjadi #arang jadi. Sedang Pidie merupaan lum#ung #eras #agi esultanan.

  *amun di antara semua yang menjadi !m!ditas unggulan untu diesp!r adalah lada. Pr!dusi ter#esar terjadi pada tahun 1+-. %enurut periraan Penang, nilai esp!r Aceh mencapai 1, juta d!llar Spany!l. Dari jumlah ini /0--.--- di#awa e Penang, senilai /1 juta diangut !leh pedagang Ameria dari wilayah lada di pantai #arat. Sisanya diangut apal dagang India, Perancis, dan Ara#. Pusat lada terleta di pantai &arat yaitu igas, 2eun!m, dan %eula#!h.

(18)
(19)
(20)

Kerajaan Islam di iau, am#i, Sumatera

Selatan, dan Sumatera &arat

K)AAA* PA(A454*( K)S42A*A* PA)%&A*( K)S42A*A* A%&I K)S42A*A* SIAK SI I*D)AP4A 78SI*(

(21)

K)S42A*A* A%&I

Kondisi ;eo!ra4s

Kesultanan Jambi adalah kerajaan Islam an! berkedudukan di pro<insi Jambi sekaran!1 Kerajaan ini berbatasan den!an Kerajaan Indra!iri dan kerajaan.kerajaan &inan!kabau seperti Si!untur dan 'ima Kota di utara1

 Jambi berkemban! di (ilaah cekun!an Batan! 8ari, sun!ai terpanjan! di Sumatera1

Penduduk Jambi relati- jaran!1 Pada "$%# jumlah penduduk diperkirakan hana sebanak 091999 ji(a, dan Jambi /imur naris tidak berpen!huni

(22)
(23)

K)S42A*A* A%&I

Sejarah dan Pemerintahan

:ilaah Jambi duluna merupakan (ilaah Kerajaan &alau, dan kemudian menjadi ba!ian dari Sri(ijaa1

Berdirina kesultanan Jambi bersamaan den!an ban!kitna Islam di (ilaah itu1 >amun kejaaan Jambi tidak berumur panjan!1 /ahun "0$9.an Jambi kehilan!an kedudukan seba!ai pelabuhan lada utama1  Kesultanan Jambi dipimpin oleh raja an! ber!elar sultan1 Raja ini

(24)
(25)
(26)

K)S42A*A* SIAK SI I*D)AP4A

Kesultanan Siak Sri Inderapura adalah sebuah Kerajaan &elau Islam an! pernah berdiri di Kabupaten Siak, Pro<insi Riau, Indonesia1 Kerajaan ini didirikan di Buantan oleh Raja Kecil, Pe(aris /ahta Kerajaan Johor an! men!asin!kan diri ke Pa!aruun!1

Kata Siak Sri Inderapura, secara har4ah dapat bermakna pusat kota raja yang taat beragama

Pada masa a(al Kesultanan &elau &elaka, Riau menjadi tempat pusat a!ama islam1 Setelah itu perkemban!an a!ama Islam di Siak menjadikan ka(asan ini seba!ai salah satu pusat penebaran dak(ah Islam1

(27)

K)S42A*A* SIAK SI I*D)AP4A

Kesultanan Siak Sri Inderapura adalah sebuah Kerajaan &elau Islam an! pernah berdiri di Kabupaten Siak, Pro<insi Riau, Indonesia1 Kerajaan ini didirikan di Buantan oleh Raja Kecil, Pe(aris /ahta Kerajaan Johor an! men!asin!kan diri ke Pa!aruun!1

Raja Kecil berdasarkan 8ikaat Siak, merupakan Putra Sultan &ahmud Sah, Raja Kerajaan Johor an! dibunuh1 Dalam perkemban!anna, Kesultanan Siak muncul seba!ai sebuah kerajaan bahari an! kuat dan menjadi kekuatan an! diperhitun!kan di pesisir timur Sumatera dan Semenanjun! &alaa1

Pada masa a(al Kesultanan &elau &elaka, Riau menjadi tempat pusat a!ama islam1 Setelah itu perkemban!an a!ama Islam di Siak menjadikan ka(asan ini seba!ai salah satu pusat penebaran dak(ah Islam

(28)

K)S42A*A* SIAK SI I*D)AP4A

&embandin!kan den!an catatan /om? Pires an! ditulis antara tahun "%"3."%"%, Siak merupakan ka(asan an! berada antara Arcat dan Indragiri an! disebutna seba!ai ka(asan pelabuhan raja &inan!kabau

Sebelumna dari catatan Belanda, dikatakan bah(a pada tahun "02 telah datan! utusan dari Johor meminta bantuan raja &inan!kabau untuk berperan! mela(an raja Jambi

(29)

K)S42A*A* SIAK SI I*D)AP4A

Kesultanan Siak Sri Inderapura men!ambil keuntun!an atas pen!a(asan perda!an!an melalui Selat &elaka, serta kemampuan men!endalikan para perompak di ka(asan tersebut1 Kemajuan perekonomian Siak terlihat dari catatan Belanda an! menebutkan pada tahun "$3 ada sekitar "" kapal da!an! dari Siak menuju &alaka1 Siak menjadi ka(asan se!iti!a perda!an!an antara Belanda di &alaka dan In!!ris di Pulau Pinan!1

(30)

K)S42A*A* SIAK SI I*D)AP4A

Seirin! den!an perkemban!an aman, Siak Sri Inderapura ju!a

melakukan pembenahan sistem birokrasi pemerintahanna1 8al ini tidak lepas dari pen!aruh model birokrasi pemerintahan an! berlaku di @ropa maupun an! diterapkan pada ka(asan kolonial Belanda dan In!!ris

Ingat Jabatan merupakan dokumen resmi Siak Sri Inderapura an!

dicetak di Sin!apura, berisi rincian tan!!un! ja(ab dari berba!ai posisi atau jabatan di pemerintahan mulai dari pejabat istana, (akil kerajaan di daerah jajahan, pen!adilan maupun polisi

(31)

K)S42A*A* SIAK SI I*D)AP4A

Siak Sri Inderapura sampai sekaran! tetap diabadikan seba!ai nama

ibu kota dari Kabupaten Siak, dan Balai Kerapatan /in!!i an! diban!un tahun "$$0 serta Istana Siak Sri Inderapura an! diban!un pada tahun "$$+, masih te!ak berdiri seba!ai simbol kejaaan masa silam, termasuk /ari 6apin &elau dan /ari lan!.olan! an! pernah mendapat kehormatan menjadi pertunjukan utama untuk ditampilkan pada setiap peraaan di Kesultanan Siak Sri Inderapura1 Be!itu ju!a nama Siak masih melekat merujuk kepada nama sebuah sun!ai di Pro<insi Riau sekaran!, aitu Sun!ai Siak an! bermuara pada ka(asan timur pulau Sumatera

(32)
(33)
(34)

K)S42A*A* PA)%&A*(

Kesultanan Palemban! Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di

Indonesia an! berlokasi di sekitar kota Palemban!, Sumatera Selatan sekaran!1

&althe onrad Bruun )"%%."$#0* seoran! petualan! dan ahli

!eo!ra4 dari Perancis mendeskripsikan keadaan masarakat dan kota kerajaan (aktu itu1

Berdasarkan kisahKidung Pamacanga$ dan Babad Ara /abanan

disebutkan seoran! tokoh dari Kediri an! bernama Ara Damar seba!ai bupati Palembang turut serta menaklukan Bali

 /om? Pires seoran! petualan! dari Portu!is menebutkan Palemban!,

(35)
(36)

K)S42A*A* PA)%&A*(

Kesultanan Palemban! berada ka(asan an! strate!is dalam

melakukan hubun!an da!an! terutama hasil rempahrempah den!an pihak luar

Pada tahun "$"", Sultan &ahmud Badaruddin II meneran! pos

tentara Belanda an! berada di Palemban!, namun ia menolak bekerja sama den!an In!!ris, sehin!!a /homas Stam-ord Bin!le RaCes men!irimkan pasukan meneran! Palemban!

(37)

K)S42A*A* PA)%&A*(

Da-tar Sultan Palemban!

Sri Susuhunan Abdurrahman )"0%+."90*

Sultan &uhammad &ansur Jao In! 'a!o )"90.""$*Sultan A!un! Komaruddin Sri /eruno )""$."#2*

Sultan &ahmud Badaruddin I Jao :ikramo )"#2."%*Sultan Ahmad >ajamuddin I Adi Kusumo )"%. "0*Sultan &uhammad Bahauddin )"0."$93*

Sultan &ahmud Badaruddin II )"$92."$"#, "$"3, "$"$."$#"*Sultan Ahmad >ajamuddin II )"$"#."$"3, "$"3."$"$*

Sultan Ahmad >ajamuddin III )"$#"."$#3*

(38)

K)AAA* PA(A454*(

Pa!aruun! adalah kerajaan an! pernah berdiri di Sumatera,

(ilaahna terdapat di dalam pro<insi Sumatera Barat sekaran!1 >ama kerajaan ini dirujuk dari nama pohon >ibun! atau Ruun!

Kerajaan ini runtuh pada masa Peran! Padri, setelah

ditandatan!anina perjanjian antara Kaum Adat den!an pihak Belanda an! menjadikan ka(asan Kerajaan Pa!aruun! berada dalam pen!a(asan Belanda

(39)

K)AAA* PA(A454*(

&unculna nama Pa!aruun! seba!ai sebuah kerajaan &elau tidak

dapat diketahui den!an pasti, dari /ambo an! diterima oleh masarakat &inan!kabau tidak ada an! memberikan penan!!alan dari setiap peristi(a peristi(a an! diceritakan

Perkemban!an a!ama Islam setelah akhir abad ke."2 sedikit

banakna memberi pen!aruh terutama an! berkaitan den!an sistem patrialineal, dan memberikan -enomena an! relati- baru pada masarakat di pedalaman &inan!kabau

Pen!aruh Islam di Pa!aruun! berkemban! kira.kira pada abad ke.

"0, aitu melalui para musa4r dan !uru a!ama an! sin!!ah atau datan! dari Aceh dan &alaka

(40)

K)AAA* PA(A454*(

Pada a(al abad ke.", kerajaan ini terpaksa harus men!akui kedaulatan Kesultanan Aceh, dan men!akui para!ubernur Aceh an! ditunjuk untuk daerah pesisir pantai barat Sumatera

Selanjutna  melalui seoran! regent na di Padan!,  Jacob Pits an! daerah kekuasaanna meliputi dari Kota(an di selatan sampai ke Barus di utara Padan! men!irimkan surat tan!!al + ktober "00$ ditujukan kepada Sultan A$madsya$

(41)

K)AAA* PA(A454*(

Kekuasaan raja Pa!aruun! sudah san!at lemah pada saat.saat

menjelan! peran! Padri, meskipun raja masih tetap dihormati1 Daerah.daerah di pesisir barat jatuh ke dalam pen!aruh Aceh, sedan!kan Inderapura di pesisir selatan praktis menjadi kerajaan merdeka meskipun resmina masih tunduk pada raja Pa!aruun!

Pada a(al abad ke."+ pecah konEik antara Kaum Padri dan Kaum

Adat1

&enurut /om? Pires dalam Suma %riental, tanah &inan!kabau selain

dataran tin!!i pedalaman Sumatera tempat di mana rajana tin!!al,  ju!a termasuk (ilaah pantai timur Arcat )antara Aru dan Rokan* ke  Jambi dan kota.kota pelabuhan pantai barat Panc$ur )Barus*, /iku

(42)

K)AAA* PA(A454*(

Pen!aruh kerajaan Pa!aruun! melin!kupi hampir seluruh pulau Sumatera seperti an! ditulis :illiam &arsden dalam bukuna &$e $istory o' Sumatra )"$2*1 Beberapa kerajaan lainna di luar Sumatera ju!a men!akui kedaulatan Pa!aruun!

(43)
(44)

Daftar Pustaa

Indria(ati, @mm1 #99+1 Antropolo!i # untuk Kelas XII S&A F &A1 Jakarta G Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan >asional

Kementrian Pendidikan dan Kebudaan1 #9"21 Sejarah Indonesia X Semester #1 Jakarta G Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitban!, Kemdikbud

&, /arunasena1 #99+1 Sejarah XI untuk Pro!ram Ilmu Pen!etahuan Sosial1  Jakarta G Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan >asional

:aluo, et al #99$1 Ilmu Pen!etahuan Sosial untuk Kelas II S&P F &/s1 Jakarta G Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan >asional

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :