* ) ( ' & % $ # "! dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun

54  12  Download (0)

Full text

(1)

Juz 28

61. Ash-Shaff

12.

Hai Nabi, apabila perempuan-perempuan

yang beriman untuk mengadakan janji setia (baiat)

datang kepadamu

4732

, bahwa mereka tidak akan

menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak

akan berzina, tidak akan membunuh

anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka

ada-adakan antara tangan dan kaki mereka

4733

dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan

yang baik, maka terimalah janji setia mereka

dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk

mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun

lagi Maha Penyayang.

13.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah

kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai

Allah (seluruh orang-orang kafir, Yahudi dan

Nasrani). Sesungguhnya mereka telah putus asa

terhadap pahala negeri akhirat sebagaimana

orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur

berputus asa terhadap semua kebaikan.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha

Pengasih dan Penyayang.

1. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang

ada di bumi bertasbih kepada Allah; dan Dia-lah

Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu

mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?

4734

3. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu

mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.

4. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang

yang berperang di jalan-Nya dalam barisan

yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu

bangunan yang tersusun kokoh.

4735

5. Dan (ingatlah) tatkala Musa berkata kepada

kaumnya ketika kaumnya menyakitinya: “Hai

kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan

kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku

adalah utusan Allah kepadamu?”

4736

Maka

tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah

memalingkan hati mereka dari hidayah;

4737

dan

Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang

fasik.

* ) ( ' & % $ # " !

5 4 3 2 1 0 / . - , +

< ; : 9 8 7 6

H G F E DC B A @ ?> =

R Q P O N M L K J I

] \ [ Z Y X W V U T S

4732. Wanita yang memenuhi syarat baiat ini maka dibaiat Nabi n dan beliau tidak menyentuh tangan seorang wanita pun. Dan belaiu hanya mengucapkan dan baiat satu wanita cukup untuk seratus wanita. (Dalam Shahih Al-Bukhari)

4733. Contohnya menggabungkan selain anak suami sebagai anak suami seperti anak zina (Fathul Qadir, Asy-Syaukani dan Tafsir Ibnu Katsir)

4734. Ayat ini mengingkari orang yang berjanji tetapi tidak ditepati. Ulama berdalil dengan ayat ini wajibnya menetapi janji secara mutlak. Dalam Kitab Shahihain disebutkan, tanda munafik ada tiga: ….jika berjanji mengingkari. Maka dari itu Allah l menguatkan pengingkarannya pada ayat berikutnya.

4735. Ayat ini mendorong berperang di jalan Allah l dengan barisan yang teratur rapi tidak ada celah sedikit pun. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di)

4736. Hal ini merupakan hiburan kepada nabi Muhammad n yang disakiti kaumnya dan perintah bersabar.

4737. Dan Allah l memberikan keraguan dan kehinaan.

i h g fe d c b a ` _ ^

s r q p o n m l k j

~ } | { z y x w v u t

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

» º¹ ¸ ¶

μ

´ ³ ²

Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼

e

61

. SURAT ASH-SHAFF

a

JUZ 28

d

Madaniah 14 ayat

c

٥٥١

551

(2)

Juz 28

61. Ash-Shaff

6. Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata:

“Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan

Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun)

sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira

dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang

sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)”

Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan

membawa hujjah-hujjah yang nyata, mereka berkata:

“Ini adalah sihir yang nyata”.

7. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang

yang mengada-adakan dusta terhadap Allah

4738

sedang dia diajak kepada agama Islam?

4739

Dan Allah

tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang

zhalim (kafir).

8. Mereka ingin memadamkan cahaya (agama) Allah

dengan mulut mereka (dengan kebatilan), dan Allah

tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun

orang-orang kafir benci.

4740

9. Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan

membawa petunjuk dan agama yang benar agar

Dia memenangkannya di atas segala agama-agama

meskipun orang-orang musyrik benci.

4741

10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah

kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat

menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih?

11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan

Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan

jiwamu. Itulah yang lebih baik

4742

bagi kamu jika kamu

mengetahuinya,

12. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu

dan memasukkan kamu ke dalam surga yang

sungai-sungai mengalir di bawahnya, dan (memasukkan

kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga

`Adn. Itulah keberuntungan yang besar.

13. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu

sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan

yang dekat (waktunya).

4743

Dan sampaikanlah berita

gembira kepada orang-orang yang beriman.

Allah

l

memerintahkan orang-orang beriman

agar menjadi penolong-penolong Allah

l

pada

setiap keadaan dengan ucapan, perbuatan, jiwa dan

harta mereka serta memenuhi panggilan Allah dan

Rasul-Nya sebagaimana kaum hawariyin.

4744

14. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu

penolong-penolong Allah sebagaimana Isa putra

Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya

yang setia (Hawary): “Siapakah yang akan menjadi

penolong-penolongku (untuk menegakkan agama)

Allah?” Pengikut-pengikut yang setia itu berkata:

“Kami lah penolong-penolong agama Allah”, lalu

segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan

(yang lain) kafir; maka kami berikan pertolongan

kepada orang-orang yang beriman di antara mereka

terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi

orang-orang yang menang.

4745

, + * ) ( ' & % $ # " !

: 98 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

E D C B A @ ? > = < ;

R Q P O N ML K J I H G F

] \ [ Z Y X W V U T S

g f e d c b a ` _ ^

s r q p o n m l k j i h

~ } | { z y x w v u t

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡

¸ ¶

μ

´ ³ ² ± ° ¯ ®

Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ

ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò

é è ç æ å äã â á à ß

ô ó ò ñ ð ï î í ìë ê

4738. Yaitu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah l

4739. Tauhid dan ikhlas ibadah .

4740. Perumpamaan mereka seperti orang yang hendak memadamkan cahaya matahari dengan meniup. 4741. Lihat surat At-Taubah

4742. lebih baik bagimu daripada perdagangan dunia.

4743. Yakni jika kamu berperang di jalan Allah l maka Ia menjamin kemenangan bagimu.

4744. Ibnu Katsir.

4745. Yaitu menang bersamaan dengan diutusnya nabi Muhammad n.

(3)

Juz 28

62. Al-Jum`ah

Dengan menyebut nama Allah yang Maha

Pengasih dan Penyayang.

Pengutusan Muhammad Adalah Karunia

Allah

l

Kepada Umat Manusia

1. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di

bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Raja

langit-langit dan bumi, Yang Maha Suci, Yang

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. Dia-lah yang mengutus kepada bangsa Arab

(ummi) seorang Rasul dari jenis mereka,

4746

yang membacakan ayat-ayat-Nya (Al-Qur`an )

kepada mereka, menyucikan mereka (dari dosa

dan kekafiran) dan mengajarkan kepada mereka

Al-Qur`an dan Hikmah (As-Sunnah). Dan

sesungguhnya mereka sebelum pengutusannya

benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

4747

3. Dan (juga) kepada kaum yang lain

4748

dari

mereka (sahabat) yang belum bergabung dengan

mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana.

4. Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya

kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah

mempunyai karunia yang besar.

Celaan Terhadap Yahudi Yang Tidak

Mengamalkan Kitab Taurat

5. Perumpamaan orang-orang yang diberikan

Taurat kepadanya kemudian mereka tidak

mengamalkannya (bahkan mengubahnya) adalah

seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang

tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang

mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tidak

memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim.

6. Katakanlah: “Hai orang-orang yang menganut

agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa

sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah

4749

(yang di atas petunjuk) bukan manusia-manusia

yang lain, maka harapkanlah kematianmu

4750

,

jika kamu adalah orang-orang yang benar dalam

pengakuanmu”.

4751

7. Mereka tidak akan mengharapkan kematian itu

selama-lamanya disebabkan kekafiran, kezhaliman

dan kemaksiatan yang telah mereka perbuat. Dan

Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang

zhalim (kafir).

4752

8. Katakanlah: “Sesungguhnya kematian yang

kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian

itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan

dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui

yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

+ * ) ( ' & % $ # " !

5 4 3 2 1 0 / . - ,

= < ; : 9 8 7 6

IH G F E D C B A @ ? >

U TS R Q P O N M L K J

_ ^ ] \ [ Z Y X W V

h g f ed c b a `

s r q p o n ml k j i

} | { z y x w v u t

¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﮯ ~

´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©

¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ μ

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

4746. Penyebutan bangsa Arab tidak menafikan dakwah kepada bangsa yang lain Az-Zukhruf: 44, Al-A`raf: 158) Akan tetapi penyebutan itu memberikan keafdhalan tersendiri bagi bangsa Arab.

4747. Yaitu kekafiran dan kesyirikan. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani) 4748. Mereka adalah dari kaum selain Arab yang beriman sampai hari kiamat.

4749. Mereka berkata: ”Kami kekasih Allah l dan anak-anak-Nya”. (Al-Maidah: 18 Tafsir Al-Qurthubi)

4750. Harapkan kematian agar kamu menjadi wali Allahl. (Tafsir Al-Qurthubi) 4751. Tafsir Ibnu Katsir.

4752. Tafsir Ibnu Katsir.

e

62

. SURAT AL-JUM’AH

a

JUZ 28

d

Madaniah 11 ayat

c

(4)

Juz 28

63. Al-Munafiqun

Hukum-hukum Shalat Jum`at

9. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk

menunaikan shalat pada hari Jum`at setelah adzan,

4753

maka perhatikan dan bersungguh-sungguhlah kamu

mengingat Allah

4754

dan tinggalkanlah jual beli.

4755

Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu

mengetahui.

10. Apabila telah ditunaikan shalat Jum`at, maka

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia

Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya

kamu beruntung.

4756

11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau

permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya

dan mereka tinggalkan kamu (Muhammad) sedang

berdiri

4757

(berkhutbah). Maka katakanlah: “Pahala

dan surga yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada

permainan dan perniagaan yang kamu sukai”, dan

Allah Sebaik-baik Pemberi rizki.

4758

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih

dan Penyayang.

Sifat-sifat Orang-orang munafik

1. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu,

mereka berkata: “Kami mengakui, bahwa sesungguhnya

kamu benar-benar Rasul Allah”,

4759

Allah mengetahui

bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya,

Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang

munafik itu benar-benar orang pendusta.

4760

2. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai

pelindung

4761

, lalu mereka menghalangi (manusia)

dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa

yang telah mereka kerjakan.

3. Mereka ditakdirkan-Nya munafik karena mereka

telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu

hati mereka ditutup; karena itu mereka tidak dapat

mengerti.

4762

4. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh

mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata,

kamu mendengarkan perkataan mereka.

4763

(Akan

tetapi sebenarnya) Mereka adalah seakan-akan kayu

yang tersandar. Mereka meyakini bahwa tiap-tiap

teriakan yang keras

4764

menimpa mereka. Mereka

itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah

terhadap mereka; semoga Allah membinasakan

mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan

(dari hidayah)?

) ( ' & % $ # " !

5 4 3 2 1 0/ . - , + *

= < ; : 9 8 7 6

F E D C B A @ ? >

R QP O N M L K J I H G

_ ^ ] \ [Z Y X W V U T S

4753. Kata Jum`at dari juma` artinya kumpulan karena pada hari keenam itu kaum muslimin berkumpul untuk shalat bersama, pada hari itu juga dikumpulkan seluruh makhluk, dicipta Adam, langit dan bumi, dimasukkan dan dikeluarkan Adam ke/dari surga, terjadi hari kiamat dan padanya ada waktu terkabul doa sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits yang shahih.

4754. Yakni berjalan dengan tenang ke tempat shalat. Adapun berjalan dengan cepat ke masjid dilarang.

4755. Yakni haram jual beli setelah terdengar adzan Jum`at (Tafsir Ibnu Katsir), dan tentunya jual belinya tidak sah -penerj.

4756. Yakni mengingat Allah l dalam semua kondisi hingga masuk pasar pun Nabi n menganjurkan berdoa dan mengingat-Nya. Mujahid

berkata: ”Seorang tidak disebut mengingat Allah l dengan banyak kecuali jika ia mengingat Allah l ketika berdiri, duduk dan berbaring”.

4757. Hal ini menunjukkan disyaratkan berkhutbah dengan berdiri di atas membar.

4758. Allah l sebaik-baik pemberi rizki bagi orang yang bertawakkal hati kepada-Nya dan mencarinya pada waktunya. (Tafsir Ibnu Katsir).

(Tafsir Ibnu Katsir dan Fathul Qadir)

4759. Sebenarnya tidak seperti apa yang mereka katakan. Sehingga Allah l membantah… (ayat).

4760. Dikatakan mereka pendusta karena mereka tidak meyakini kebenaran yang mereka ucapkan. Oleh karena itu Allah l mendustakan

mereka.

4761. Maksudnya mereka melindungi diri mereka dengan sumpah mereka agar manusia membenarkan apa yang mereka ucapkan dan menutupi hakikat diri mereka. Padahal batin mereka memendam kebencian terhadap Islam sehingga terjadilah mudharat besar. Sehingga Allah

l mengatakan…ayat berikutnya. (Tafsir Ibnu Katsir dan Fathul Qadir)

4762. Yakni petunjuk tidak sampai ke hati mereka dan kebaikan tidak masuk ke dalamnya sehingga mereka tidak bisa paham dan mendapat hidayah.

4763. Yakni badan mereka sangat bagus, pandai bicara, jika seorang mendengarkan ucapan mereka maka mendengarkannya karena menarik dan fasih. Akan tetapi jiwa mereka lemah, penakut dan mudah goncang. Oleh karena itu Allah l berfirman … kelanjutan ayat.

4764. Teriakan keras maksudnya adalah suatu urusan atau ketakutan yang terjadi. Mereka yakin hal itu menimpa mereka karena penakutnya. (lihat Al-Ahzab: 19). Maka mereka adalah seperti awan kosong tanpa air dan badan tanpa arti.

j i hg f e d c b a `

r q p o n m l k

~ } | { zy x w v u t s

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﮯ

´³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

À ¿ ¾½ ¼ » º¹ ¸ ¶ μ

Í Ì Ë ÊÉ È ÇÆ Å Ä ÃÂ Á

e

63

. SURAT AL-MUNAFIQUN

a

JUZ 28

d

Madaniah 11 ayat

c

554

٥٥٤

(5)

Juz 28

63. Al-Munafiqun

5. Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah

(beriman), agar Rasulullah memintakan ampunan

bagimu”, mereka membuang muka mereka dan

kamu lihat mereka berpaling sambil mereka

menyombongkan diri.

Kemudian Allah membalas perbuatan

mereka.

4765

6. Sama saja bagi mereka, kamu mintakan

ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi

mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka;

sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk

kepada orang-orang yang fasik.

7. Mereka orang-orang yang mengatakan

(kepada orang-orang Ansar): “Janganlah kamu

memberikan sedekah kepada orang-orang

(Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah supaya

mereka bubar (meninggalkan Rasulullah)”.

4766

Padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan

langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu

tidak memahami.

4767

8. Mereka berkata: “Sesungguhnya jika kita telah

kembali ke Madinah dari peperangan, benar-benar

“orang yang kuat”

4768

akan mengusir

“orang-orang yang lemah” darinya”. Padahal kekuatan itu

hanyalah milik Allah, Rasul-Nya dan orang-orang

mukmin,

4769

tetapi orang-orang munafik itu tidak

mengetahui.

Nasihat Agar Bersegera Beramal Shalih

9. Hai orang-orang yang beriman, janganlah

harta-harta dan anak-anakmu melalaikan

kamu dari mengingat Allah (dan ketaatan).

4770

Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka

itulah orang-orang yang rugi.

4771

Kemudian Allah

l

memerintahkan

orang-orang beriman untuk infak dalam ketaatan.

4772

10. Dan belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari

apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum

datang kematian kepada salah seorang di antara

kamu; lalu ia berkata: Ya Rabku, mengapa Engkau

tidak menangguhkan (kematian) ku sampai

waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat

bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang

shalih?”

4773

11. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan

(kematian) seseorang apabila datang waktu

kematiannya. Dan Allah Maha Mengetahui apa

yang kamu kerjakan.

* ) ( ' & % $ # " !

1 0 / . - , +

= <; : 9 8 7 6 5 4 3 2

F E D C B A @ ? >

Q PO N M L K J I H G

X W V U T S R

` _ ^ ] \ [ Z Y

h g f e d cb a

q p o n m l k j i

z y xw v u t s r

¤ £ ¢ ¡ ﮯ ~ } | {

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °

Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º

4765. Ibnu Katsir.

4766. Orang-orang munafik menyangka seandainya bukan karena infak mereka tidaklah sahabat Nabi n bersatu menolong Islam. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di)

4767. Karena Dialah pemberi rizki. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani)

4768. Orang kuat maksudnya adalah Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan munafiknya. Orang-orang yang lemah adalah Muhammad Rasulullah

n dan sahabatnya. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani)

4769. Mereka orang-orang mulia. Sedangkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir adalah orang-orang hina. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di)

4770. Karena dengan banyak mengingat Allah l datang kebaikan, keberkahan dan keberuntungan yang banyak. (As-Sa`di). Termasuk

mengingat Allah l adalah shalat lima waktu (Ibnu Jarir)

4771. Ia rugi tidak mendapat kemuliaan dan rahmat Allahl. (Ibnu Jarir) 4772. Tafsir Ibnu Katsir.

4773. Maka setiap orang yang menyia-nyiakan umur dan tidak beramal akan menyesal pada waktu nyawa akan dicabut. Ia ingin meraih apa yang dahulu ia tidak kerjakan. Akan tetapi betapa mustahil angan-angannya tercapai! Lihat Ibrahim: 44 dan Al-Mukminun: 99

(6)

Juz 28

64. At-Taghabun

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih

dan Penyayang.

Pada Hari Kiamat Penduduk Surga Melupakan

Penduduk Neraka

1. Apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi

senantiasa bertasbih kepada Allah, hanya Allah-lah

yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji; dan

Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

4774

2. Dia-lah yang menciptakan kamu, maka di antara

kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang

beriman. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu

kerjakan.

4775

3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan adil dan

hikmah, Dia membentuk rupamu

4776

dan

dibaguskan-Nya rupamu itu, dan hanya kepada-dibaguskan-Nya-lah kembali

(mu).

4. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi,

dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa

yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha Mengetahui

segala isi hati.

4777

5. Apakah belum datang kepadamu (hai orang-orang

kafir) berita kebinasaan orang-orang kafir dahulu

(yang mendustakan para rasul)? Maka mereka telah

merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka

di dunia dan mereka memperoleh adzab yang pedih

di akhirat.

6. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya

Rasul-Rasul mereka telah datang kepada mereka

(membawa) hujjah-hujjah dan keterangan-keterangan

lalu mereka berkata: “Apakah manusia yang akan

memberi petunjuk kepada kami?”

4778

lalu mereka

ingkar, mendustakan dan berpaling dari amal; dan

Allah tidak membutuhkan mereka dan iman mereka.

Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

4779

7. Orang-orang yang kafir menyangka

4780

bahwa

mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah:

“Bahkan, demi Rabku, benar-benar kamu akan

dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu

semua yang telah kamu kerjakan”. Yang demikian itu

adalah mudah bagi Allah.

8. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan

Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Qur`an) yang telah Kami

turunkan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan.

9. (Ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah

mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan (untuk

dihisab), itulah hari

thaghabun

4781

. Barang siapa

yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal

shalih niscaya Allah akan menghapus

kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam

surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya,

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah

keberuntungan yang besar.

.- , + * )( ' & % $ # " !

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

C B A @ ? > = <; :

L K J IH G F E D

X WV U T S R Q P O N M

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y

n m l k j i h g f e d

w vu t s r q p o

¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ ﮯ ~ } | { z yx

μ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª ©

 Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸

Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç ÆÅ Ä Ã

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø

4774. Surat ini adalah surat musabbihat (yang bertasbih) terakhir, telah dijelaskan maknanya dalam surat-surat sebelumnya. Allah l yang

mempunyai semua kerajaan maksudnya Ia yang mengaturnya. Ia terpuji atas seluruh ciptaan dan takdir-Nya. Apa yang Ia kehendaki pasti terjadi tidak ada yang menghalangi-Nya dan apa yang tidak Ia kehendaki tidak terjadi.

4775. Semua sifat itu sesuai dengan kehendak-Nya, Ia lebih tahu siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang pantas sesat, menyaksikan amal-amal hamba-hamba dan akan membalasnya dengan sempurna.

4776. Seperti surat Al-Infthar: 6-8 dan Ghafir: 63.

4777. Artinya hati-hatilah kamu dari merahasiakan yang tidak kamu nyatakan atau menyembunyikan dalam hati apa yang tidak kamu nampakkan karena Rabbmu mengetahui segala sesuatu, akan menghitung dan menjaganya. (Ibnu Jariri)

4778. Yakni mereka merasa tidak yakin bahwa risalah dan hidayah melalui manusia. 4779. Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Ibnu Jarir

4780. Sangkaan termasuk bagian kedustaan. Segala sesuatu mempunyai julukan dan julukan sangkaan adalah kedustaan. (Ibnu Jarir dan Fathul Qadir, Asy-Syaukani)

4781. Yaitu hari saling melupakan karena hari itu penduduk surga melupakan penduduk neraka. (Tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah)

e

64

. SURAT AT-TAGHABUN

a

JUZ 28

d

Makkiah 18 ayat

c

(7)

Juz 28

64. At-Taghabun

10. Orang-orang yang kafir dan mendustakan

ayat-ayat Kami (Al-Qur`an), mereka itulah

penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di

dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat

kembali.

Semua Kejadian Telah Ditakdirkan dan

Diketahui Allah

l

11. Tidak ada sesuatu musibah pun yang

menimpa seseorang kecuali dengan takdir dan

kehendak Allah. Dan barang siapa yang beriman

kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk

kepada hatinya.

4782

Dan Allah Maha Mengetahui

segala sesuatu.

Wajib Taat Kepada Allah dan Rasul-Nya

Secara Mutlak

12. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada

Rasul, jika kamu berpaling maka sesungguhnya

kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan

(amanat Allah) dengan terang.

4783

13. (Dia-lah) Allah, tidak ada Ilah yang berhak

disembah selain Dia. Dan bertawakallah

orang-orang mukmin kepada Allah saja.

4784

Anak, Istri dan Harta Hanyalah Cobaan

14. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya

di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang

menjadi musuh bagimu

4785

, maka berhati-hatilah

kamu terhadap kemudharatan mereka

4786

; dan

jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta

mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu

hanyalah cobaan,

4787

pada hari kiamat di sisi

Allah terdapat pahala yang besar.

16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah

menurut kesanggupanmu

4788

dan dengarlah

serta taatlah (tunduklah terhadap perintah Allah

dan Rasul-Nya). Nafkahkanlah nafkah yang baik

untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara

dari kekikiran dirinya maka mereka itulah

orang-orang yang beruntung.

17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah

pinjaman yang baik

4789

, niscaya Allah melipat

gandakan (pembalasannya) kepadamu dan

mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri

amalan lagi Maha Memaafkan

4790

.

18. Yang Mengetahui perkara yang ghaib dan

yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana.

& % $ # " !

0 / . - , + *) ( '

= < ;: 9 8 7 6 54 3 2 1

F ED C B A @ ? >

P O N M L K J I H G

Y X W V U T SR Q

` _ ^ ] \ [ Z

g f e d cb a

o n m l k j i h

z y x w v u t s r qp

¢ ¡ﮯ

~ } | {

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

μ

´³ ² ± ° ¯ ® ¬

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

4782. Yakni barangsiapa tetimpa musibah lalu tahu bahwa musibah itu terjadi dengan takdir Allahl, kemudian sabar, mengharap pahala dan berserah diri terhadap ketentuan-Nya maka Allah l memberi hidayah hatinya, menggantikan untuknya dengan hidayah, keyakinan dan

kebenaran iman. Terkadang Allah l menggantikan apa yang telah Ia ambil atau menggantikannya dengan yang lebih baik.

4783. Az-Zuhri berkata: ”Risalah dari Allahl, kewajiban rasul menyampaikan dan kewajiban kita tunduk”. 4784. Maknanya ikhlaskanlah ibadah kepada Allah l dan bertawakallah kepada-Nya.

4785. Yakni melalaikan dari amal shalih sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Munafiqun: 9 4786. Yakni kemudharatan agama.

4787. Cobaan untuk diketahui siapa yang taat dan siapa yang durhaka.

4788. Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini menghapus hukum surat Ali Imran ayat 102 (Tafsir Ibnu Katsir dan Fathul Qadir, Asy-Syaukani)

4789. Maksudnya infak apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah l yang memberi pahala dan menggantikannya.

4790. Yakni Ia Maha mensyukuri amal, membalas amal kecil dengan pahal besar dan Ia Maha Memaafkan dan Menutup dosa-dosa.

٥٥٧

557

(8)

Juz 28

65. At-Thalaq

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih

dan Penyayang.

Istri Ditalak Harus Dalam Keadaan Suci

1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu

maka ceraikanlah mereka pada waktu suci

4791

dan

hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada

Allah Rabbmu. Janganlah kamu mengusir mereka dari

rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke

luar

4792

kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan

fahisyah

4793

yang terang. Itulah hukum-hukum dan

syariat-syariat Allah dan barang siapa yang melanggar

hukum-hukum dan syaria-syariat-Nya, maka

sesungguhnya dia telah menzhalimi dirinya sendiri.

Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan

suatu hal yang baru sesudah itu.

4794

2. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya,

maka rujukilah mereka dengan niat baik dalam

mempergaulinya atau lepaskanlah mereka dengan baik.

(Ketika hendak rujuk) maka persaksikanlah dengan

dua orang saksi yang adil (muslim dan bertakwa)

4795

di antara kamu dan tegakkanlah` kesaksian dengan

sempurna itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Perintah demikian itu merupakan nasihat kepada

orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia

akan mengadakan jalan ke luar baginya.

4796

3. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada

disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang menyerahkan

semua urusannya kepada Allah (bertawakal) niscaya

Allah akan mencukupi apa yang diinginkannya.

Sesungguhnya Allah melaksanakan

keputusan-keputusan dan hukum-hukum-Nya. Sesungguhnya

Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap

sesuatu.

4797

Masa iddah Wanita Yang Ditalak

4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi

(monopause) di antara istri-istrimu jika kamu

ragu-ragu dan tidak tahu (tentang masa iddahnya) maka

iddah mereka adalah tiga bulan

4798

; dan begitu (pula)

anak perempuan-perempuan yang belum haidh.

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu

iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan

kandungannya.

4799

Dan barang siapa yang bertakwa

kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya

kemudahan dalam urusannya.

4800

5. Itulah hukum dan syariat Allah yang

diturunkan-Nya kepada kamu; dan barang siapa yang bertakwa

kepada Allah niscaya Dia akan menghapus

kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala

baginya.

4801

( ' & % $ # " !

2 1 0 / .- , + *)

< ; :9 8 7 6 5 4 3

I H G FE D C B A @ ? >=

S R Q P O N M L K J

[ Z Y X W V U T

e d c b a ` _^ ] \

q p o n m l k j ih g f

ﮯ ~ }| { z y x w vu t s r

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡

μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ

4791. Wajib mentalak/cerai istri dalam keadaan suci, tidak haidh, belum dicampuri atau ketika hamil, ini yang disebut talak sunnah. (lihat Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim). Talak bid`ah adalah mentalak istri dalam keadaan haidh, atau dalam keadaan suci tetapi masih dicampuri dan tidak tahu apa istrinya hamil atau belum hamil. Talak bukan sunnah dan bukan bid`ah yaitu mentalak istri yang belum dewasa dan istri yang sudah menapause.

4792. Selama masa iddah suami tidak boleh mengusir istri yang ditalak, karena istrinya masih punya hak rumah selama masih menunggu masa iddahnya dan istri juga tidak boleh pindah rumah dari rumah suaminya. Dan bagi istri tersebut masih berhak mendapat nafkah. (Dalam Shahih Muslim)

4793. Meliputi zina, menyombongkan diri terhadap suami, mengganggu keluarga suami dengan ucapan dan perbuatan. (Tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Mas`ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Sa`di bin Musayyib, Sya`bi, Ibnu Sirin, Mujahid, Ikrimah dan lainnya)

4794. Artinya: Kami memerintahkan istri yang ditalak tetap tinggal di rumah suaminya dalam masa iddahnya agar suami menyesal atas perceraiannya sehingga memungkinkan rujuk kembali.

4795. Syarat saksi adalah muslim, baligh dan lelaki. Saksi untuk rujuk hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur ulama. (Tafsir Al-Qurthubi). Tidak diterima persaksian orang fasik dan maksiat. – penerj.

4796. Yaitu jalan keluar dari marabahaya dan segala kesulitan di dunia dan akhirat. (Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Ibnu Katsir) 4797. Tafsir Ibnu Katsir dan Fathul Qadir

4798. Adapun bagi wanita yang masih haidh maka masa iddahnya tiga kali suci (lihat Al-Baqarah : 228, Tafsir Ibnu Katsir) 4799. Walaupun semenit setelah talak atau kematian suaminya menurut jumhur ulama salaf dan khalaf.

4800. Dan jalan keluar yang segera. 4801. Tafsir Ibnu Katsir

e

65

. SURAT AT-THALAQ

a

JUZ 28

d

Makkiah 12 ayat

c

(9)

Juz 28

65. At-Thalaq

6. Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dalam

masa iddahnya dan janganlah kamu menyusahkan

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

4802

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu

sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka

nafkahnya hingga mereka bersalin,

4803

kemudian jika

wanita yang ditalak itu menyusukan (anak-anakmu)

untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya;

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

sesuatu) dan terimalah musyawarah itu dengan baik;

dan jika antara kamu dan istrimu tidak sepakat untuk

menyusukan anaknya maka perempuan lain boleh

menyusukan (anak itu) untuknya.

4804

7. Orang (ayah atau wali) yang kaya memberi nafkah

anaknya menurut kekayaannya

4805

. Dan orang yang

disempitkan rizkinya (miskin) memberi nafkah dari

harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak

memikulkan beban kepada seseorang melainkan

(sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah

kesempitan.

4806

Ancaman Adzab Kepada Orang-orang Yang

Mendurhakai Allah dan Rasul-Nya

8. Berapa banyak (penduduk) negeri yang

mendurhakai perintah Rabb mereka dan

rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan

hisab yang keras,

4807

dan Kami adzab mereka dengan

adzab yang mengerikan (adzab jahannam).

9. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari

perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka

kerugian yang besar.

10. Allah menyediakan adzab yang keras bagi mereka,

4808

maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang

yang mempunyai akal yang sehat, (yaitu)

orang-orang yang beriman (yang membenarkan Allah dan

Rasul-Nya). Sesungguhnya Allah telah menurunkan

Al-Qur`an

4809

,

11. (Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan

kepadamu ayat-ayat Allah yang jelas supaya Dia

mengeluarkan orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal-amal yang shalih dari kegelapan

kekafiran dan kejahilan kepada cahaya ilmu dan

iman.

4810

Dan barangsiapa beriman kepada Allah

dan mengerjakan amal yang shalih niscaya Allah

akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang

sungai-sungai mengalir di bawahnya; mereka kekal

di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah

memberikan rizki yang baik kepadanya.

12. Allah-lah yang menciptakan tujuh lapis langit

dan bumi.

4811

Wahyu Allah turun padanya

4812

, agar

kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas

segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya

benar-benar meliputi segala sesuatu.

4813

) ( ' & % $ # " !

54 3 2 1 0 / . - , +*

@ ?> = < ;: 9 8 7 6

KJ I H G F E D C B A

X W V U TS R Q P O N M L

e d c b a ` _ ^ ] \[ Z Y

n m l k j i h g f

y x w v u t s r q p o

§¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﮯ~ } | { z

´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê

á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø

î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â

4802. Menyempitkan istri misalnya dengan tujuan mengeluarkan istri atau menebus dirinya dengan harta atau mentalaknya kemudian ketika tinggal dua hari dirujuk. (Tafsir Ibnu Katsir)

4803. Jika talak tiga maka nafkah untuk anak yang dalam kandungan dan jika talak raj`iy maka nafkah untuk wanita dan anaknya. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di)

4804. Hal ini jika anak menerima susu wanita lain, jika tidak maka ibunya dipaksa menyusuinya. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di) 4805. Orang yang kaya tidak boleh memberi nafkah anak seperti memberi nafkah orang miskin kepada anaknya. (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di)

4806. Ini janji Allah l dan Ia tidak menyelisihi janji-Nya. (Semakna dengan ayat 5-6 surat Al-Insyirah)

4807. Kami hisab dengan keras artinya kami hisab kenikmatan kami yang di sisi mereka dan syukur mereka dengan hisab yang sangat rinci dan tidak memaafkan. (Ibnu Jarir)

4808. Bersamaan dengan itu mereka mendapatkan adzab di dunia. 4809. Tafsir Ibnu Katsir

4810. Allah l menamakan wahyu yang Ia turunkan dengan cahaya karena dengan wahyu dihasilkan petunjuk dan Ia namakan ruh karena

dengannya hati menjadi hidup.

4811. Sebagaimana disebutkan dalam Shahihain bahwa barangsiapa merampas tanah sejengkal maka ia akan digulungkan dengan tujuh lapis bumi.

4812. Tiap-tiap lapisan tanah dan langit adalah makhluk, urusan dan keputusan Allahl. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani)

4813. Ayat in berisi berita tentang kekuasaan Allah l yang sempurna dan kerajaan-Nya yang besar. Penyampaian berita ini ditujukan agar

manusia terdorong untuk mengagungkan syariat dan agama-Nya yang lurus.

(10)

Juz 28

66. At-Tahrim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih

dan Penyayang.

Beberapa Tuntunan Tentang Kehidupan Rumah

Tangga

1. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa

yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari

kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang.

4814

2. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada

kamu sekalian membebaskan diri (kaffarah) dari

sumpahmu

4815

; dan Allah adalah Pelindungmu dan

Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

3. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara

rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya

(Hafshah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafshah)

menceritakan peristiwa itu (kepada `Aisyah) dan

Allah memberitahukan hal itu (semua pembicaraan

antara Hafshah dengan Aisyah) kepada Muhammad

lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang

diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan

sebagian yang lain (kepada Hafshah). Maka tatkala

(Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara

Hafshah dan `Aisyah) lalu Hafshah bertanya: “Siapakah

yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?” Nabi

menjawab: “Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah

Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

4. Jika kamu berdua (Hafshah dan `Aisyah) bertaubat

kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua

telah condong (dari perkara yang tidak menghormati

nabi) dan jika kamu berdua bantu-membantu

menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah, Jibril,

orang-orang mukmin yang baik dan malaikat-malaikat

lainnya adalah penolongnya.

5. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Rabbnya

akan menggantikannya istri-istri yang lebih baik

daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang

taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang

berpuasa, yang janda dan yang perawan.

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu

dan keluargamu dari api neraka

4816

yang bahan

bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya

malaikat-malaikat yang kasar (yang tidak memiliki

sifat sayang), yang keras badannya, yang tidak

mendurhakai Allah terhadap apa yang

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang

diperintahkan.

4817

Perintah Taubat dan Jihad

7. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu

mengemukakan uzur pada hari ini (permintaan maaf

tidak tidak diterima). Sesungguhnya (pada hari kiamat)

kamu hanyalah diberi balasan menurut apa yang kamu

kerjakan.

4818

. -, + * )( ' & % $ # " !

;: 9 87 6 5 4 3 2 1 0 /

F E D C B A @ ? > = <

RQ P O N M L K J I H G

^ ] \ [ ZY X W V U T S

j i h gf e d c b a ` _

s rq p o n m l k

~ } | { z y x w v u t

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

º ¹ ¸ ¶

μ

´ ³ ²

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å

4814. Ayat ini merupakan teguran dan celaan Allah l kepada nabi-Nya ketika beliau mengharamkan budak perempuannya Mariah dan minum

madu karena menginginkan keridhaan sebagian istri yang lain. Dan ayat ini menjadi hukum secara umum yaitu dilarangnya mengharamkan apa yang dihalalkan Allahl. (lihat Al-Maidah: 88, (Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di)

4815. Membebaskan diri dari sumpah yang dibatalkan lihat cara kaffarahnya dalam Al-Maidah: 89.

4816. Menjaga diri dan keluarga adalah dengan mendidik, mengajarkan ilmu dan mengarahkan mereka untuk taat kepada perintah Allahl. Seorang tidak selamat dari adzab neraka kecuali dengan menegakkan perintah Allah l pada diri dan orang yang di bawah kekuasaannya.

(Taisir Al-Karimir Rahman, As-Sa`di)

4817. Mereka selalu mampu mengerjakan tugas-tugas, mereka tidak pernah merasa tidak mampu. 4818. Tafsir Ibnu Katsir

e

66

. SURAT AT-TAHRIM

a

JUZ 28

d

Madaniah 12 ayat

c

(11)

Juz 28

66. At-Tahrim

8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah

kepada Allah dengan taubat yang benar, niscaya

Rabbmu menghapus kesalahan-kesalahanmu dan

memasukkan kamu ke dalam surga yang

sungai-sungai mengalir di bawahnya, pada hari ketika

Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang

yang beriman bersama dengan dia; sedang cahaya

mereka memancar di hadapan dan di sebelah

kanan mereka,

4819

sambil mereka mengatakan:

“Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya

kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau

Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

9. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan

orang-orang munafik dan bersikap keraslah

terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka

Jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat

kembali.

4820

Contoh-contoh Istri Yang Baik dan Istri

Yang Jelek

10. Allah menjadikan istri Nuh dan istri Luth

perumpamaan bagi orang-orang kafir.

4821

Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang

hamba yang shalih di antara hamba-hamba Kami;

lalu kedua istri itu berkhianat

4822

kepada kedua

suaminya (dalam hal iman), maka kedua suaminya

itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari

(siksa) Allah (karena kekafiran mereka); dan

dikatakan (kepada keduanya); Masuklah ke neraka

bersama orang-orang yang masuk (neraka)”.

11. Dan Allah menjadikan istri Fira`un

perumpamaan bagi orang-orang yang beriman,

4823

ketika ia berdoa: “Ya Rabbku, bangunlah untukku

sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan

selamatkanlah aku dari Fira`un dan perbuatannya

dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim”,

12. dan Maryam putri Imran yang memelihara

kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam

rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami

(melalui malaikat jibril); dan dia membenarkan

takdir-takdir, syariat dan Kitab-kitab Rabbnya;

dan adalah dia termasuk orang-orang yang

senantiasa taat.

4824

* ) ( ' & % $ # " !

1 0 / . - , +

; : 9 8 7 6 5 4 3 2

D C B A @ ? > =<

P O N M L K JI H G F E

XW V U T S R Q

a ` _ ^ ] \ [Z Y

j i hg f e d c b

r q p o n m l k

{ z y x w v u t s

¤ £ ¢ ¡ ﮯ

~ } |

° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

É È Ç Æ Å Ä Ã Â

4819. Lihat surat Al-Hadid.

4820. Orang-orang kafir diperangi dengan senjata dan orang-orang munafik diperangi dengan menegakkan hujjah/hukum.

4821. Maksudnya orang-orang kafir yang bergaul bersama orang-orang beriman dan satu keluarga dengan orang-orang beriman. Yang demikian itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi orang-orang kafir.

4822. Khianat di sini maknanya mereka tidak mau beriman dan tidak membenarkan kerasulan suaminya bukan zina karena istri para rasul terjaga dari perbuatan selingkuh (zina)

4823. Tidak mengapa bergaul bersama orang-orang kafir dalam keadaan darurat seperti menjaga keselamatan jiwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran: 28. Hal ini untuk menunjukkan keadilan Allah l bahwa Ia tidak menyiksa seorang pun kecuali karena

dosanya sendiri.

4824. Tafsir Ibnu Katsir. Lelaki yang sempurna banyak, tidak ada wanita yang sempurna kecuali Asiah istri Fir`aun, Maryam bintu Imran dan Khadijah bintu Khuwailid. Sesungguhnya keutamaan `Aisyah atas seluruh wanita adalah seperti keutamaan bubur tsarid atas seluruh makanan. (Dalam Shahihani)

(12)

Juz 29

67. Al-Mulk

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih

dan Penyayang.

1. Allah Maha Agung dan Baik yang di tangan-Nya

lah segala kerajaan

4825

, dan Dia Maha Kuasa atas

segala sesuatu,

2. Yang mencipta kematian dan kehidupan, untuk

menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling

baik amalnya.

4826

Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha

Pengampun.

3. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis

(yang terpisah) kamu sekali-kali tidak melihat pada

ciptaan Allah Yang Maha Pemurah sesuatu yang

tidak seimbang dan tidak teratur

4827

. Maka lihatlah

berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat

atau pecah?

4828

4. Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya

penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak

menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun

dalam keadaan payah.

5. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang

dekat dengan bintang-bintang dan Kami jadikan

bintang-bintang itu alat-alat pelempar

syaitan-syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka

yang menyala-nyala.

4829

6. Dan orang-orang yang kafir kepada Pencipta

mereka, memperoleh adzab Jahanam. Dan itulah

seburuk-buruk tempat kembali.

7. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka

mendengar jeritan suara neraka, sedang neraka itu

menggelegak,

8. hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah

lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya

sekumpulan (orang-orang kafir). Penjaga-penjaga

(neraka itu) bertanya kepada mereka: “Apakah belum

pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang

pemberi peringatan (rasul)?”

4830

9. Mereka menjawab: Bahkan ada, sesungguhnya

seorang pemberi peringatan telah datang kepada

kami, maka kami mendustakan (nya) dan kami

katakan kepadanya: “Allah tidak menurunkan sesuatu

pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang

besar”.

10. Dan mereka berkata: “Sekiranya kami

mendengarkan atau memahami (peringatan itu)

niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni

neraka yang menyala-nyala”.

4831

11. Maka mereka mengakui dosa kekafiran mereka.

Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka

yang menyala-nyala.

12. Sesungguhnya orang-orang yang takut

kepada kedudukan Rabbnya ketika mereka dalam

kesendirian

4832

, mereka akan memperoleh ampunan

dan pahala yang besar.

, + * ) ( ' & % $ # " !

7 6 5 4 32 1 0 / .

C B A @ ? > =< ; : 9 8

P O N M L K J I H G F ED

Z Y X W V U T S R Q

c b a `_ ^ ] \ [

m l kj i h g f e d

y x w v u t s r q p o n

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﮯ ~ } |{ z

¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Î Í Ì Ë Ê É È Ç

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

4825. Yakni Dialah yang mengatur seluruh alam baik alam atas dan bawah. (Tafsir Ibnu Katsir dan As-Sa`di)

4826. Amal yang paling baik adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar (sesuai dengan tuntunan Rasul n bukan paling banyak karena ayat tidak menyebutkan paling banyak. (As-Sa`di dan Tafsir Ibnu Katsir)

4827. Bahkan sempurna, tidak ada cacat dan aibnya. 4828. Tafsir Ibnu Katsir

4829. Kami hinakan syaitan di dunia dan di akhirat Kami adzab dengan neraka. Qatadah berkata: ”Bintang-bintang diciptakan untuk tiga tujuan: untuk menghiasi langit, melempar syaitan dan petunjuk jalan laut dan darat. Barangsiapa mengartikan dengan selain itu maka ia telah berkata dengan akalnya, salah, menyia-nyiakan nasibnya dan memberatkan diri apa yang ia tidak mengetahuinya”.

4830. Maknanya Allah l tidak menyiksa seorang pun kecuali setelah ditegakkan hujjah padanya sebagaimana disebutkan dalam surat

Al-Isra: 15 dan Az-Zumar: 71.

4831. Maknanya mereka tidak mau memahami kebenaran yang datang dari para rasul dan terus dalam kekafiran, maka akibanya mereka masuk neraka. (Tafsir Ibnu Katsir). Hal ini menunjukkan bahwa orang tidak punya akal. (Ibnu Jarir)

4832. Lalu menghentikan kemaksiatan dan berbuat taat dalam keadaan tak ada seorang pun melihatnya. (Tafsir Ibnu Katsir)

e

67

. SURAT AL-MULK

a

JUZ 29

d

Makkiah 30 ayat

c

(13)

Juz 29

67. Al-Mulk

13. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah;

sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

14. Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak

mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan); dan

Dia Maha Halus ilmu-Nya lagi Maha Mengetahui

4833

?

15. Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu,

maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah

sebagian dari rizki-Nya.

4834

Dan hanya kepada-Nya-lah

kamu (kembali setelah) pada hari kiamat.

16. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang

di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi

bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu

berguncang?

4835

17. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah

yang di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai

yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui

bagaimana peringatan-Ku dan akibat orang yang

mendustakannya?

4836

18. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum

mereka telah mendustakan (rasul-rasul-Nya). Maka

alangkah hebatnya keingkaran-Ku (dan adzab-Ku

itu).

4837

19. Dan apakah mereka orang-orang kafir itu tidak

memperhatikan burung-burung yang mengembangkan

dan mengatupkan sayapnya di atas mereka /di udara?

Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang

Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala

sesuatu.

4838

Allah

l

berkata mengingkari orang-orang musyrik

yang menjadikan selain-Nya penolong dan pemberi

rezki.

4839

20. Atau siapakah yang menjadi tentara bagimu yang

akan menolongmu selain daripada Allah Yang Maha

Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah

dalam (keadaan) tertipu syaitan

4840

.

21. Atau siapakah yang memberi kamu rezki jika

Allah menahan rizki-Nya? Sebenarnya mereka

terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari

kebenaran.

Perumpaan Antara Orang Beriman dan Kafir di

Dunia dan Akhirat

22. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas

mukanya

4841

itu lebih mendapat petunjuk ataukah orang

yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

4842

23. Katakanlah: “Dia-lah Yang menciptakan kamu dan

menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan

hati (akal)”. (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.

4843

24. Katakanlah: “Dia-lah Yang menjadikan kamu

berkembang biak di muka bumi, dan hanya

kepada-Nya-lah kamu kelak dikumpulkan (pada hari kiamat)”.

Orang-orang Kafir Mendustakan Hari Kiamat

25. Orang-orang kafir berkata: “Kapankah datangnya

ancaman (hari kiamat) itu jika kamu adalah orang-orang

yang benar?”.

26. Katakanlah: “Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat

itu) hanya Allah yang mengetahui kejadiannya

4844

. Dan

sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan

yang menjelaskan”.

, + * ) ( ' &% $ # " !

7 6 5 4 3 2 1 0 / .

B A @? > = < ; : 9 8

M L K J I H G F E D C

YX W V U T S R Q P O N

c b a ` _ ^ ] \ [ Z

o nm l k j i h g f e d

{ z y x w v u t sr q p

© ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡

~ } |

¸ ¶

μ

´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª

à  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï

ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú

ð ï î í ì ë ê é è ç æ å

4833. Ia Maha Lembut dan Maha Mengetahui sehingga mengetahui semua makhluk-Nya baik yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang tidak. Termasuk kelembutan Allahl, Ia memberikan banyak kebaikan dan kedudukan yang tinggi kepada wali-wali-Nya dalam keadaan mereka tidak merasakan. (As-Sa`di)

4834. Mencari rizki tidak menghilangkan ketawakkalan.

4835. Ayat in menunjukkan rahmat dan penyabarnya Allahl, tidak segera mengadzab orang-orang yang berbuat dosa sebagaimana disebtukan dalam surat Fathir: 45 (Tafsir Ibnu Katsir). Ayat ini menunjukkan bahwa Allah l di atas langit bukan di mana-mana sebagaimana

keyakinan yang batil. 4836. Tafsir Ibnu Katsir. 4837. Tafsir Ibnu Katsir.

4838. Maka Dialah yang mengatur semua makhluk sesuai dengan kemaslahatan dan hikmah-Nya. (As-Sa`di) 4839. Ibnu Katsir

4840. Mereka tertipu syaitan yang membisikkan bahwa tidak ada adzab dan perhitungan pada hari kiamat. (Tafsir Al-Qurthubi) 4841. Maksudnya ia sesat, bingung, tidak mengerti ke mana ia berjalan dan bagaimana ia berjalan?

4842. Adapun orang-orang beriman berjalan dengan lurus sampai ke surga sedangkan orang-orang kafir berjalan dengan wajahnya menuju ke neraka sebagaimana disebutkan dalam As-Shaffat: 22-27.

4843. Yakni kamu menjadikan pemberian Allah l itu untuk selain ketaatan.

4844. Yakni Allah l yang memerintahkanku untuk mengabarkan padamu bahwa hari kiamat pasti akan terjadi.

(14)

Juz 29

68. Al-Qalam

27. Ketika mereka melihat adzab (pada hari kiamat)

sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi

muram.

4845

Dan dikatakan (kepada mereka) inilah

(adzab) yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya

disegerakan.

28. Katakanlah (hai Muhammad, kepada orang-orang

musyrik): “Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan

aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau

memberi rahmat kepada kami, (maka kami akan masuk

surga), tetapi siapakah yang dapat melindungi

orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih?”

4846

29. Katakanlah: “Dia-lah Allah Yang Maha Penyayang,

kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami

bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia

yang berada dalam kesesatan yang nyata”.

30. Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika sumber

air kamu menjadi kering; maka siapakah yang akan

mendatangkan air yang mengalir bagimu?”.

4847

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan

Penyayang.

Nabi Muhammad Adalah Orang Yang Berakhlak

Agung

1. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis.

2. Berkat nikmat Rabbmu kamu (Muhammad)

sekali-kali bukan orang gila.

3. Bahkan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala

yang besar yang tidak putus-putusnya.

4848

4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti

yang agung.

4849

5. Maka kelak kamu dan (orang-orang kafir) pun akan

tahu,

6. siapa di antara kamu yang sesat

4850

.

7. Sesungguhnya Rabbmu, Dia-lah Yang Paling

Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah

Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat

petunjuk.

Larangan Mengikuti Orang-orang Yang Suka

Berdusta

8. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang yang

mendustakan kebenaran.

9. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap

lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).

4851

10. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak

bersumpah lagi dusta

4852

,

11. yang banyak ghibah, yang berjalan kian kemari

menimbulkan kerusakan dengan ucapannya (adu

domba),

4853

12. yang sangat bakhil, yang melampaui batas apa

dihalalkan lagi banyak dosa,

4854

13. yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal

kejahatannya,

14. karena dia mempunyai (banyak) harta dan

anak.

4855

15. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia

berkata: “(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang

dahulu kala.”

* ) ( ' & % $ # " !

5 4 3 2 1 0 / . - , +

@ ? > = < ; : 9 8 7 6

L K J I H G FE D C B A

X W V U T S R Q P O N M

4845. Wajah mereka muram karena mereka melihat kejelekan (adzab) akan menimpa mereka

4846. Maka tidak ada jalan keluar dari adzab Allah l kecuali dengan taubat, kembali kepada Allah l dan memeluk agama-Nya. Tidak ada manfaat terjadinya adzab yang kamu angan-angankan agar menimpaku, apakah Ia mengadzab atau menyelamatkanku, tidak ada jalan melepaskan diri bagimu dari adzab-Nya.

4847. Mereka harus mengatakan bahwa Allah l yang mendatangkan air yang mengalir, tetapi mengapa mereka tidak mensyukuri-Nya (Tafsir Al-Qurthubi)

4848. Yakni pahala yang tidak terputus disebabkan penyampaian risalah dan kesabarannya menerima gangguan kaumnya.

4849. Akhlak Nabi n adalah Al-Qur`an sebagaimana disebutkan dalam Shahih Muslim, artinya beliau melaksanakan Al-Qur`an dan meninggalkan kebiasaan tabiatnya. Maka kapan saja Al-Qur`an memerintahkannya beliau lakukan dan kapan saja Al-Qur`an melarangnya maka beliau meninggalkannya bersamaan dengan tabiatnya yang baik seperti malu, dermawan, pemberani, memaafkan dan akhlak yang indah lainnya.

4850. Seperti disebutkan dalam Al-Qamar: 26 dan Saba: 24.

4851. Yakni mereka menginginkan kamu condong kepada ilah-ilah mereka dan meninggalkan kebenaran yang kamu di atasnya.

4852. Seorang pendusta karena kelemahan kepribadian melindungi diri dengan sumpah-sumpah yang palsu dengan memakai nama-nama Allah l dan mempergunakan sumpahnya bukan pada tempatnya. (Tafsir Ibnu Katsir)

4853. Tafsir Ibnu Katsir.

4854. Tafsir Ibnu Katsir dan Fathul Qadir.

4855. Yakni harta dan anak-anaknya mendorong dia untuk mengingkari ayat-ayat Allahl. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani)

d c b a ` _ ^ ] \ [ ZY

o n m l k j i h g f e

x w v u t s r q p

¤ £ ¢ ¡ ﮯ ~ } | { z y

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

º ¹ ¸ ¶ μ

´ ³ ² ± °

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

e

68

. SURAT AL-QALAM

a

JUZ 29

d

Makkiah 52 ayat

c

564

٥٦٤

(15)

Juz 29

68. Al-Qalam

16. Kelak akan kami beri tanda dia di wajahnya

4856

.

Permisalan Kaum Kafir Yang Diberi Nikmat Hidayah

Lalu Menolaknya

17. Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (musyrikin

Mekkah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik

kebun (yang berbuah banyak), ketika mereka bersumpah

bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil) nya

di pagi hari,

4857

18. dan mereka tidak mengucapkan: “Insya Allah”,

19. lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari

Rabbmu ketika mereka sedang tidur,

20. maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap

gulita,

4858

21. lalu mereka panggil memanggil di pagi hari:

22. “Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu

hendak memetik buahnya”.

23. Maka pergilah mereka saling berbisik.

24. “Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun

masuk ke dalam kebunmu”.

25. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat kuat

menghalangi (orang-orang miskin) dalam keadaan merasa

mampu (menolak hak Allah)

4859

26. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata:

“Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat

(jalan).

4860

27. Bahkan inilah kebun kita akan tetapi kita dihalangi

(dari memperoleh hasilnya)”

28. Berkatalah seorang yang paling baik dan adil di antara

mereka: “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu,

hendaklah kamu mengucapkan insya Allah

4861

.

29. Lalu mereka mengucapkan: “Insya Allah, sesungguhnya

kami adalah orang-orang yang zhalim”.

4862

30. Lalu sebahagian mereka menghadap sebahagian yang

lain seraya cela mencela.

4863

31. Mereka berkata: “Aduhai celakalah kita; sesungguhnya

kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas”.

32. Mudah-mudahan Rabb kita memberikan ganti

kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu;

sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rabb

kita.

33. Seperti itulah adzab (dunia bagi orang yang menyelisihi

perintah Allah dan bakhil). Dan sesungguhnya adzab akhirat

lebih besar jika mereka mengetahui.

4864

Tidak Sama Antara Orang-orang Beriman dan

Orang-orang Kafir

34. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa

(disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi

Rabbya.

35. Maka patutkah Kami menjadikan orang-orang Islam itu

sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?

36. Mengapa kamu (berbuat demikian): bagaimanakah

kamu menyangka demikian?

37. Atau apakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang

diturunkan Allah) yang kamu pelajari berisi hukum yang

sesuai dengan apa yang kamu akui?

4865

38. Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih

apa yang kamu sukai untukmu.

39. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang

diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku

sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar

dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?

40. Tanyakanlah kepada mereka: “Siapakah di antara

mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang

diambil itu?”

41. Atau apakah mereka mempunyai berhala-berhala

sebagai sekutu-sekutu? Maka datangkankanlah oleh

mereka sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang

yang benar.

42. Pada hari yang sangat genting (kiamat) dan mereka

orang-orang kafir dipanggil untuk bersujud; maka mereka

tidak kuasa,

4866

, + * ) ( ' & % $ # " !

7 6 5 4 3 2 1 0 / .

A @ ? > = < ; : 9 8

L K J I H G F E D C B

Y X W V U T S R Q P O N M

f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

r q p o n m l k j i h g

~ } | { z y x w v u t s

® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﮯ

¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±° ¯

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

â á à ß Þ Ý Ü ÛÚ Ù Ø × Ö

î í ì ë ê é è ç æ å ä ã

û ﰥ ö õ ô ó ò ñ ð ï

4856. Yakni pada hari kiamat wajahnya akan diberi tanda hitam.

4857. Tujuan memetik buah pada pagi hari adalah agar tidak ada orang yang meminta dan mencapai hasil yang sempurna serta tidak mau mensedekahkannya sedikit pun.

4858. Nabi n berkata: “Jauihilah kemaksiatan, seorang hamba yang berbuat dosa akan dihalangi rizkinya yang telah disediakan untuknya”. Lalu Nabi n membaca ayat di atas. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dengan sanad shahih)

4859. As-Sa`di

4860. Kemudian mereka kembali ke tempat semula dan yakin bahwa kebun mereka telah hitam.

4861. Ketika itu ucapan insya Allah disebut tasbih karena mengandung pengagungan kepada Allahl. (Fathul Qadir, Asy-Syaukani) 4862. Mereka mentaati perintah dan menyesal pada saat tidak ada manfaatnya.

4863. Yakni mereka saling mencela karena menolak memberikan sebagian hasil kebun kepada para masakin. Tidak ada jawaban bagi mereka kecuali saling mengaku kesalahan.

4864. Oleh karena itu Rasulullah n melarang memanen di malam hari. (Dalam Sunan Baihaqi dengan sanad shahih dan dalam Silsilah Ash-Shahihah)

4865. Tafsir Ibnu Katsir.

4866. Pada hari itu orang-orang beriman dapat sujud tetapi orang-orang kafir/munafik tidak dapat sujud. (Dalam Shahihain)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in