LEMBAR PENGESAHAN PROSEDUR UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER

12  17  Download (0)

Teks penuh

(1)

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR UJIAN TENGAH SEMESTER

DAN

UJIAN AKHIR SEMESTER

DIBUAT OLEH MENYETUJUI

Tim SOP Prodi IF Mira Kania Sabariah, S.T., M.T Ka Prodi Teknik Informatika

(2)

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan ... 1

Daftar Isi ... ... 2

1. Pendahuluan ... ... 3

2. Maksud dan Tujuan ... 3

3. Ruang Lingkup ……….... 3 4. Definisi ... 3 5. Referensi ... ... 3 6. Prosedur Operasional ... 3 7. Bagan Alir ... 6 8. Daftar Dokumen ... 7 9. Daftar Distribusi ... 7

(3)

1. Pendahuluan

Pelaksanaan ujian merupakan kegiatan yang harus ada dalam proses belajar mengajar untuk setiap mata kuliah yang diberikan di Prodi Teknik Informatika. Dengan pelaksanaan ujian dapat diketahui hasil yang dicapai oleh mahasiswa dalam menyerap dan memahami materi perkuliahan yang diberikan.

2. Maksud dan Tujuan 2.1 Maksud

Maksud dari pembuatan Standar Operasional Prosedur ini adalah untuk membuat prosedur dalam pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

2.2 Tujuan

Setiap pelaksanaan ujian, baik itu UTS ataupun UAS diharapkan dapat berjalan dengan tertib dan hasilnya dapat diketahui oleh mahasiswa dengan cepat.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP UTS dan UAS meliputi : a. Jenis ujian

b. Jadual dan waktu ujian c. Ruang ujian

d. Peserta ujian e. Pengawas ujian

f. Persiapan dan tata cara pelaksanaan ujian g. Pengumuman hasil ujian

4. Definisi

Ujian Tengah Semester adalah ujian yang diselenggarakan pada pertengahan semester atau pada minggu ke 8 perkuliahan. Ujian Akhir Semester adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester setelah perkuliahan dan praktikum selesai. Pelaksanaannya pada minggu ke 16 perkuliahan.

5. Referensi

a. Buku Panduan Unikom

b. Peraturan Pelaksanaan Ujian Prodi Teknik Informatika 2011/2012. 6. Prosedur Operasional

6.1 Jenis Ujian

a. UTS dan UAS dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis dan atau ujian lisan, serta praktikum untuk matakuliah yang diselenggarakan di Laboratorium.

b. Setiap semester, setiap mata kuliah sekurang-kurangnya menyelenggarakan dua kali ujian, yaitu UTS dan UAS.

(4)

6.2 Jadual dan waktu ujian

a. UTS dan UAS diselenggarakan masing-masing selama 2 minggu berdasarkan kalender akademik Unikom.

b. UTS dan UAS untuk matakuliah yang diselengarakan di kelas, dijadualkan sesuai dengan jadual pelaksanaan perkuliahan. Apabila jadwal perkuliahan dilaksanakan di ruang kelas Ganjil, maka Ujian dilaksanakan pada minggu pertama. Sedangkan apabila jadwal perkuliahan dilaksanakan di ruang kelas Genap, maka Ujian dilaksanakan pada minggu kedua. Jadual tersebut dapat berubah jika ada permintaan perubahan jadual dari dosen yang bersangkutan.

c. Penjadualan UTS dan UAS untuk matakuliah yang diselengarakan di Laboratorium Komputer dilakukan secara terkoordinasi oleh Direktorat ICT dan Multimedia dengan Prodi.

d. Lamanya ujian disesuaikan dengan jumlah dan tingkat kesulitan soal dan jumlah bobot SKS matakuliah

e. Untuk ujian tertulis di dalam kelas maksimum 135 menit. 6.3 Ruang dan tempat duduk ujian

a. Ruang ujian disesuaikan dengan jumlah peserta ujian.

b. Jarak antar tempat duduk diatur sekurangnya-kurangnya 60 cm.

c. Tempat duduk mahasiswa peserta ujian ditentukan oleh pengawas ujian. d. Tata Tertib ujian ditempel disetiap ruang ujian.

6.4 Peserta Ujian

a. Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta mata kuliah dan tercantum dalam Daftar Hadir Ujian (DHU).

b. Peserta mata kuliah yang dapat mengikuti UAS adalah yang jumlah kehadiran dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tatap muka.

c. Daftar peserta ujian dikeluarkan oleh Prodi satu minggu sebelum pelaksanaan ujian. d. Peserta ujian diwajibkan untuk membawa Kartu Studi Mahasiswa (KSM).

e. Peserta ujian berpakaian kemeja (atasan) putih dan bawahan hitam, rapi, bersih, sopan, dan bersepatu.

f. Peserta ujian mematikan telepon genggam (HP) selama pelaksanaan ujian.

g. Peserta ujian tidak berbicara dan atau berkomunikasi dengan sesame peserta ujian selama ujian berlangsung.

h. Peserta ujian tidak saling meminjam alat tulis dan kalkulator.

6.5 Pengawas Ujian

a. Dosen Pengampu matakuliah wajib hadir pada saat ujian berlangsung dan bertindak sebagai pengawas Ujian. Apabila dosen tersebut tidak hadir maka ujian mata kuliah yang bersangkutan akan ditunda pelaksanaannya.

b. Perbandingan jumlah pengawas dan peserta ujian maksimal 1 : 45.

c. Pengawas menegur dan mengeluarkan mahasiswa dari ruang ujian jika diketahui mahasiswa tersebut melakukan kecurangan dalam menempuh ujian.

d. Apabila pengawas ujian berhalangan hadir harus memberitahukan kepada Panitia Ujian dan ditentukan jadual penggantinya.

(5)

a. Staf Sekretariat Prodi memberikan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan ujian, daftar hadir & nilai ujian beserta berita acara ujian, 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian.

b. Berdasarkan jadwal pelaksanaan ujian, dosen pengampu mata kuliah menyiapkan soal ujian dan menyerahkannya ke Staf Sekretariat Prodi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan ujian.

c. Staf Sekretariat Prodi memperbanyak soal ujian dengan memperhatikan aspek keamanan soal.

d. Jika ada ralat terhadap naskah ujian dosen pengampu menyampaikan ralat tersebut sebelum ujian dimulai dan tidak ada ralat pada saat ujian telah berlangsung.

e. Pengawas ujian akan membagikan soal ujian dan lembar jawaban kepada peserta ujian. Kemudian peserta ujian akan melakukan pengisian lembar jawaban.

f. Pengawas ujian mengisi lembar berita acara pelaksanaan ujian dan memberikannya kepada peserta ujian berikut dengan daftar hadir ujian.

g. Setelah peserta ujian mengisi lembar jawaban, peserta ujian akan menandatangani daftar hadir&nilai ujian beserta berita acara ujian (perwakilan peserta ujian).

h. Soal, lembar, daftar hadir&nilai dan berita acara ujian akan diserahkan kembali ke pengawas ujian oleh peserta ujian.

i. Pengawas menandatangani berita acara ujian . 6.7 Ujian Susulan dan Ujian Ulang

a. Peserta ujian yang tidak hadir pada saat ujian dengan alasan yang sah meminta ujian susulan kepada dosen penanggungjawab mata kuliah selambat-lambatnya 1 minggu setelah ujian dengan membawa surat ijin untuk dapat mengikuti ujian dari Ketua Panitia Ujian.

b. Dosen penanggungjawab mata kuliah menentukan waktu dan menyelenggarakan ujian susulan selambat-lambatnya 1 minggu setelah mahasiswa meminta ujian susulan.

c. Jika diperlukan, Dosen penanggungjawab dapat menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan.

(6)

7. Bagan Alir a. Persiapan Ujian Persiapan Ujian Dosen Pengampu Sekretariat Prodi A2 Pembuatan soal ujian Pemeriksaan Soal Perbanyak Soal

Kumpulan Soal Ujian

Soal Perbaikan

Surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan ujian

Berita acara ujian Daftar hadir&nilai ujian

Surat pemberitahuan

jadwal pelaksanaan ujian Berita acara ujian Daftar hadir&nilai ujian

Surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan ujian Soal Ujian

Soal Ujian

Kumpulan Soal Ujian

Ada ralat Tidak Ya

Kumpulan Soal Ujian yang diralat

Kumpulan Soal Ujian Perbaikan soal

Soal Perbaikan

A1

A3

Keterangan :

A1 : Arsip Berita acara ujian dan Daftar hadir & nilai A2 : Surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan ujian A3 : Kumpulan soal ujian

(7)

b. Pelaksanaan Ujian

Pelaksanaan Ujian

Mahasiswa Pengawas

Berita acara ujian Soal Ujian

Daftar hadir&nilai ujian

Soal Ujian Lembar jawaban Lembar jawaban

Pengerjaan soal pada lembar

jawaban

Soal Ujian telah dikerjakan

Lembar jawaban telah dikerjakan

Penandatangan dan pengumpulan

soal dan lembar ujian Berita acara ujian

Daftar hadir&nilai ujian Pengisian Berita

acara ujian

Berita acara ujian terisi

Soal Ujian telah dikerjakan Daftar hadir & nilai ujian

telah ditandatangani Berita acara ujian telah

ditandatangani

Lembar jawaban telah dikerjakan Daftar hadir &nilai ujian telah

ditandatangani

Berita acara ujian telah ditandatangani Soal Ujian telah dikerjakan

Lembar jawaban telah dikerjakan

A4

Penandatangan

Berita acara ujian telah ditandatangani peserta dan

pengawas ujian

A5

Keterangan :

A4 : Soal dan lembar jawaban yang telah dikerjakan beserta daftar hadir&nilai ujian A5 : Berita acara ujian yang telah ditandatangani oleh peserta dan pengawas ujian

(8)

8. Daftar Dokumen

NO NAMA DOKUMEN FUNGSI PENANGGUNG

JAWAB 1 Surat Pemberitahuan Ujian

Kepada Dosen Pengampu

Sebagai pemberitahuan pelaksanaan Ujian (UTS dan UAS)

Staf Sekretariat Prodi

2 Draft pengumuman dan jadwal pelaksanaan ujian

Kumpulan informasi pengumuman dan jadwal pelaksanaan ujian

Staf Sekretariat Prodi

3 Daftar hadir &nilai dan Berita Acara Ujian

Alat kontrol kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti ujian

Staf Sekretariat Prodi

4 Soal Ujian dan Lembar Jawaban

Alat kontrol untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap matakuliah yang diikuti

Dosen Pengampu 9. Daftar Distribusi a. Panitia Ujian b. Dosen c. Sekretariat Prodi

d. Mahasiswa Peserta Ujian 10. Format Dokumen

(9)
(10)

c. Jadwal Ujian

(11)
(12)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :