1223/1 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 4.

11  Download (0)

Teks penuh

(1)

1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1

Set 4

2015 2 Jam

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015

PENDIDIKAN ISLAM

SET 4

Kertas 1

DUA JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Bahagian Amengandungi 40 soalan. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan.

3. Bahagian Bmengandungi empatsoalan subjektif. Jawabtiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan.

4. Tulisnombor kad pengenalandanangka gilirananda pada kertas jawapan.

5. Ceraikan kertas jawapan Bahagian A dan ikatkan bersama-sama dengan kertas jawapan Bahagian B.

(2)

Set 41223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM

Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan. Soalan 1hinggaSoalan 20

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang tepat pada kertas jawapan yang disediakan.

1.

Perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk ghaib bertujuan memudaratkan manusia.

Pernyataan di atas merujuk kepada A sihir

B nifak C syirik D khurafat 2.

Hukuman kepada penzina yang belum kahwin ialah ________ kali sebatan. A 6

B 40 C 80 D 100

3. Beriktikad diri batin manusia adalah Allah SWT dan diri zahir manusia adalah Nur Muhammad SAW Pernyataan di atas merujuk kepada ajaran A Bahai

B Taslim C Khawarij D Syiah Batiniah

4.  Cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya lebih daripada segalanya.

 Mengasihi sesama manusia kerana Allah SWT

Pernyataan di atas merujuk kepada cara memperoleh ___________ iman A ketinggian

B kemanisan C peringkat D martabat 5.

Beriktikad bahawa Saidina Ali r.a. sebagai tuhan.

Pernyataan di atas merujuk kepada iktikad golongan Syiah A Zaidiah

B Imamiah C Ismailiah D Batiniah

(3)

Set 41223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM

6.

Shamsul berpuasa sepuluh hari iaitu tiga hari di Mekah dan tujuh hari di Madinah. Apakah jenis dam yang dikenakan terhadap Shamsul

A Tertib dan Takdir B Tertib dan Takdil C Takhyir dan Takdir D Takhyir dan Takdil

7. Antara perkara sunat semasa menyembelih binatang adalah A bertakbir dan berselawat

B Menyembelih binatang yang kurus C melakukan sembelihan pada siang hari D sembelihan dilakukan dengan alat elektrik 8.  Penggadai meninggal dunia

 Penggadai telah membayar semua hutangnya.

 Barang yang digadai telah disedekahkan kepada orang lain Pernyataan di atas menerangkan

A rukun gadai B syarat sah gadaian C larangan dalam gadaian

D perkara yang membatalkan gadaian 9. Antara berikut merupakan syarat wali kecuali

I Islam II Muflis III Baligh IV Hamba A I dan II B II dan IV C I dan III D III dan IV

10. Hikmah disyariatkan upah haji ialah

A melahirkan kesyukuran dengan nikmat harta dan kesihatan B meneguhkan hubungan persaudaraan umat Islam.

C memberi peluang anak atau keluarga berbakti D meningkatkan keimanan

11 Perkara berikut adalah syarat berpoligami kecuali A berkemampuan dari segi jasmani dan kewangan. B tidak melebihi empat isteri dalam satu masa C berkemampuan dari segi jasmani.

(4)

Set 41223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM

12  Perempuan yang bersuami

 Perempuan yang ditalak tiga

 Perempuan yang masih dalam idah

Pernyataan di atas berkaitan dengan perempuan yang haram dikahwini A selama-lamanya

B sementara waktu C secara kontrak D secara batin

13 Sepasang suami isteri telah bercerai dan mempunyai seorang anak berusia tujuh tahun. Siapakah yang lebih layak mendapat hak hadhanah?

A ibu B bapa

C datuk sebelah ibu D nenek sebelah bapa

14. Ciri-ciri kepimpinan Khulafa al-Rasyidin ialah I golongan yang beriman

II pemerintahan bercorak warisan III bersedia menerima pandangan rakyat

IV menggunakan harta negara untuk kepentingan sendiri. A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 15.  kegiatan penulisan  kegiatan pembukuan

 kegiatan pembinaan perpustakaan

Pernyataan di atas merupakan disiplin ilmu yang diwujudkan pada zaman Kerajan Bani Umaiyah yang dikenali sebagai

A al-Tadwin B al-Takwim C al-Dawawin D al-Diwan Wazir

16

Antara berikut, bukan faktor perkembangan sains dan teknologi pada zaman Kerajaan Bani Abbasiah

A Peranan dan galakan khalifah B Aktiviti penterjemahan C Perluasan wilayah D Globalisasi ilmu

17. Apakah nama gerakan yang diperjuangkan oleh Sheikh Tahir Jalaluddin? A Al-Jamiah al-Islamiah

B Al-Ikhwan al-Muslim C Al-Tajdid wal Islah D Al-Islah

(5)

Set 41223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM

18. Kita perlu menjaga adab semasa bermusafir kerana kepentingan berikut kecuali A mengelak daripada terjerumus ke kancah maksiat

B sentiasa mendapat perlindungan Allah SWT C menjalin hubungan sillaturrahim

D supaya perjalanan tidak sesat 19.

Pernyataan di atas berkaitan dengan prinsip A Imam Malik r.h

B Imam al-Ghazali r.h C Imam Abu Hanifah r.h D Imam Ahmad bin Hanbal r.h

20. Berikut adalah adab rekreasi menurut Islam I Menutup aurat.

II Menjaga kebersihan diri III Memelihara alam sekitar IV Membawa peralatan sendiri A I dan II

B I dan III C I dan IV D III dan IV

Soalan 21 hingga Soalan 40.

Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

21. ……… ialah kembali semula taat kepada Allah SWT setelah menyesal melanggar perintah atau larangan-Nya.

22. Melakukan perbuatan yang memisahkan roh daripada jasad sendiri ialah ………..

Soalan 23 berdasarkan rajah di bawah.

 Sanggup dipukul kerana mempertahankan Islam

 Menentang pendapat Gabenor Madinah yang bertentangan dengan Fatwanya.

23 ……….. al-Nasiah

(6)

Set 41223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM

24 ………ialah orang yang tidak beragama.

25 Kampung ……… ialah tempat suci bagi penganut ajaran Taslim. 26 Mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan haji diikuti mengerjakan haji adalah

pengertian Haji ………

27 Haji Qiran ialah mengerjakan umrah dan haji secara ………...

28. Hukum daging akikah dimasak manis ialah ………..

29. Talak yang menyalahi peraturan syarak dinamakan... 30.

X dalam rajah di atas ialah ...

31. Khalifah yang membukukan al-Quran dalam satu naskah ialah ………... 32. Dasar pentadbiran Khulafa al-Rasyidin ialah ……… sebagai KetuaNegara. 33. Tokoh ilmu falak yang terkenal pada zaman Bani Abbasiah ialah …...……… 34. Balai cerap yang pertama di Baghdad telah dibina oleh Khalifah ……….. 35. Golongan lelaki diharamkan memakai emas dan ……….

36. ………. adalah tokoh penting Islam yang telah memperkenalkan idea al-Islah di Malaysia.

37. Tokoh terkenal dalam bidang perubatan yang mengarang kitab “Qanun Fi al-Tib” ialah ……….

38. Apabila seseorang ditimpa musibah, kita disunatkan mengucap kalimah ...

39. Rasulullah SAW menyarankan melantik seorang ketua sekiranya bermusafir melebihi…………orang.

40. Antara mesej Islah Sayyid Jamaluddin al-Afghani dalam tulisannya selain daripada menolak taklid buta ialah ……….

Bidang kuasa Mal, Mahkamah

Syaririah

X

Pembahagian atau tuntutan harta sepencarian. Membahagikan harta berwasiat.

(7)

Set 41223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM

Bahagian B [60 markah]

Jawab tiga soalan; Soalan 1, Soalan 2dan mana-mana satu soalan berikutnya 1 (a)Zina adalah perbuatan keji yang dilaknat oleh Allah SWT.

(i) Apakah maksud zina? [2 markah] (ii) Jelaskan dua faktor berlakunya perbuatan tersebut. [4markah] (iii) Terangkan dua usaha anda untuk menghindarkan diri daripada perbuatan zina.

[4 markah] (b) Khurafat adalah salah satu daripada perkara yang membatalkan iman.

(i) Apakah maksud khurafat? [2 markah] (ii)

Contoh perbuatan khurafat

Sejauh manakah anda bersetuju perbuatan di atas boleh menyebabkan masyarakat Islam menjadi mundur. [4markah] (c) (i) Siapakah golongan Khawarij? [2 markah] (ii) Nyatakan dua pegangan Khawarij yang bertentangan dengan pegangan ahli

Sunnah Wal Jamaah. [2 markah] 2 (a)Firman Allah SWT :





































: نارمع لآ ةروس(

(97

Maksudnya : Allah SWT mewajibkan manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah kepada sesiapa yang mampu sampai kepadanya

(i) Jelaskan maksud perkataan yang bergaris dalam ayat di atas. [2 markah] (ii) Nyatakan dua perkara larangan ihram haji khusus kepada jemaah perempuan.

[2 markah] (iii) Terangkan akibat meninggalkan perkara wajib haji. [2 markah]

(8)

Set 41223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM

(b) Mahar adalah pemberian suami kepada isteri sempena perkahwinan.

(i) Nyatakan hukum pemberian mahar. [2 markah] (ii) Jelaskan dua syarat mahar. [4 markah] (iii) Mahar yang tinggi tidak menjamin kebahagiaan rumahtangga. Sejauh manakah

anda bersetuju pernyataan di atas. [4 markah] (c) Nyatakan hukum dan alasan bagi setiap situasi berikut :

(i) Pak Abu memberi sebahagian daging korban kepada Muthu yang beragama hindu. [2 markah] (ii) Selepas diceraikan dua bulan secara fasakh, Puan Salmah dirujuk semula oleh

suaminya. [2 markah]

3 (a) (i) Senaraikan dua polisi Khalifah Uthman bin Affan r.a. [2 markah] (ii) Jelaskan dua akibat membelakangkan kepimpinan Khulafa’al-Rasyidin.

[4 markah] (b) (i) Terangkan dua bukti yang menunjukkan Imam Malik sangat memuliakan

Rasulullah SAW. [4markah] (ii) Nyatakan dua sifat ketegasan Imam Malik yang dapat anda contohi.

[2markah] (c) Menziarahi jenazah adalah satu amalan yang dituntut dalam Islam.

(i) Nyatakan dua kelebihan menziarahi jenazah. [2markah] (ii) Rakan sekelas anda meninggal dunia akibat kemalangan jalanraya. Anda

sebagai ketua kelas akan menziarahi jenazah selepas waktu persekolahan. Cadangkan nasihat anda kepada rakan sekelas apabila berada di rumah jenazah. [4 markah] (iii) Terangkan perbezaan cara menziarahi jenazah muslim dan bukan muslim.

[2 markah] 4 (a) Perkembangan bidang ketenteraan telah menyumbang kepada kegemilangan

kerajaan Bani Abbasiyyah.

(i) Terangkan faktor kejayaan ketenteraan Islam pada zaman tersebut.

[2 markah]

(ii) Nyatakan dua peralatan ketenteraan yang canggih pada masa tersebut. [2 markah]

(9)

Set 41223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM

(i) Nyatakan dua jawatan yang pernah beliau sandang. [2 markah] (ii) Buktikan kegigihan HAMKA dalam mengembangkan dakwah di Nusantara

[4 markah] (iii) Nyatakan dua sumbangan HAMKA dalam bidang agama. [2 markah] (c) Jual beli yang dilakukan mengikut syariat Islam akan mendapat keberkatan daripada

Allah SWT.

(i) Nyatakan dua adab berjual beli. [2 markah]

(ii) Jelaskan akibat peniaga yang tidak mengamalkan adab semasa berjual-beli. [2 markah]

(iii) Dalam perjalanan pulang dari Melaka ke Kuala Lumpur anda singgah di Ayer Keroh membeli durian. Sampai di rumah, empat daripada sepuluh biji durian yang anda beli, buruk dan tidak elok. Sebagai seorang pengguna bijak apakah tindakan anda untuk memberi pengajaran kepada peniaga yang suka menipu. [4 markah]

(10)

Set 41223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM

KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A

1 A B C D 21 ______________________________ 2 A B C D 22 ______________________________ 3 A B C D 23 ______________________________ 4 A B C D 24 ______________________________ 5 A B C D 25 ______________________________ 6 A B C D 26 ______________________________ 7 A B C D 27 ______________________________ 8 A B C D 28 ______________________________ 9 A B C D 29 ______________________________ 10 A B C D 20 ______________________________ 11 A B C D 31 ______________________________ 12 A B C D 32 ______________________________ 13 A B C D 33 ______________________________ 14 A B C D 34 ______________________________ 15 A B C D 35 ______________________________ 16 A B C D 36 ______________________________ 17 A B C D 37 ______________________________ 18 A B C D 38 ______________________________ 19 A B C D 39 ______________________________ 20 A B C D 40 ______________________________

KOD PEMERIKSA : NO SOALAN MARKAH

PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 BAHAGIAN A BAHAGIAN B 1 2 3 4 JUMLAH MARKAH

(11)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di