Top PDF Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadhan

Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadhan

Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadhan

Terkait dengan kecintaan kita kepada Al-qur’an, ketahuilah bahwa pekerjaan yang lebih besar ke depannya bagi kita semua adalah mempersiapkan generasi qur’an. Ini adalah tanggungjawab kolektif, bukan hanya pribadi dan keluarga saja, tapi juga kita secara bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa puluh tahun ke depan, masyarakat kita akan dipimpin oleh generasi yang saat ini masih kecil, masih mengaji alif ba ta, masih nonton tivi dan masih mencium tangan kita sebelum berangkat ke sekolah. Mari kita siapkan mereka sebagai generasi yang berbobot, generasi yang mengimbangkan ilmu dan amal, yang berprestasi dunia dan ahirat, yang mengembalikan kejayaan ummat di muka bumi ini. Modul dan kurikulum utamanya, tak lain dan tak bukan, adalah Al- qur’an. Maka menjadi kewajiban kita untuk sejak dini mendekatkan anak-anak kita dengan Al-qur’an. Mari kita kompensasikan kekurangan didikan qur’an yang kita dapat kepada didikan al-qur’an anak- anak kita, agar mereka siap menjadi pembaca, pelajar, penghapal dan pengamal Al-qur’an.
Baca lebih lanjut

6 Baca lebih lajut

Bulan Ramadhan Bersama Al Qur’an

Bulan Ramadhan Bersama Al Qur’an

Mempunyai target dalam membaca al-Qur'an adalah sunnah yang telah ditinggalkan. Sungguh para salaf mereka punya target yang tetap dalam membaca al-Qur'an pada setiap harinya, disebut dengan hizb, wirid atau juz yang mereka tetapkan terus bersambung hingga khatam al-Qur'an dalam sebulan sekali, dalam sepekan sekali atau setiap tiga hari sekali. Dalil permasalahan ini diantaranya adalah sabda Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص yang berbunyi;

18 Baca lebih lajut

Keutamaan Bulan Ramadhan Bagi Umat Islam

Keutamaan Bulan Ramadhan Bagi Umat Islam

KETIKA Baginda Muhammad Saw bersabda, “Puasa itu setengahnya sabar,” (HR. Imam At- Tirmidzy) dilanjutkan dengan sabda lainnya yang menegaskan, “Sabar itu setengahnya iman,” (HR. Imam Al-Khathib dan Imam Abi Nu’aim); Berarti sesungguhnya hasil gabungan dua hadits di atas adalah “Puasa itu seperempatnya iman.”

6 Baca lebih lajut

Ramadhan Bulan Ukhuwah

Ramadhan Bulan Ukhuwah

Berdoa berarti mengungkapkan rasa syukur, hajat, dan permohonan kepada Allah swt melalui bahasa sendiri, baik ungkapan lisan maupun ungkapan hati. Atau, menggunakan bahasa Arab yang dipahami maknanya seperti yang terdapat di dalam Al Quran dan Hadis Nabi Muhammad saw yang sahih. Dalam berdoa, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, antara lain: memohon perlindungan terhadap bala bencana, musibah, malapetaka, kemalangan dan penderitaan lain dengan merendahkan diri di hadapan-Nya dan berserah diri sepenuh hati kepada-Nya (tawakkal).

115 Baca lebih lajut

KEAJAIBAN AL QURAN DAN KEUTAMAAN BAHASA

KEAJAIBAN AL QURAN DAN KEUTAMAAN BAHASA

Sekitar tujuh tahun setelah diturunkannya ayat pertama Surat Ar Ruum tersebut, pada Desember 627 Masehi, perang penentu antara Kekaisaran Bizantium dan Persia terjadi di Nineveh. Dan kali ini, pasukan Bizantium secara mengejutkan mengalahkan pasukan Persia. Beberapa bulan kemudian, bangsa Persia harus membuat perjanjian dengan Bizantium, yang mewajibkan mereka untuk mengembalikan wilayah yang mereka ambil dari Bizantium. (Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, 1997, s. 287-299.)

20 Baca lebih lajut

Ayat -ayat tasbih keutamaan dalam al-Quran

Ayat -ayat tasbih keutamaan dalam al-Quran

Ayat-ayat tasbih adalah ayat di dalam al Quran ( ada sekitar 169) yang mana pembaca harus berhenti dan membaca tasbih (puji-pujian kepada Allah s.w.t) selepas ayat tersebut. Namun ada 9 ayat-ayat yang mempunyai keutamaan kerana 9 ayat ini bersamaan dengan bilangan wajah roh . Rahsia kelebihan dan bagaimana membawanya dalam solat merupakan rahsia para-para waliyullah. Ayat –ayat tersebut adalah seperti di bawah:

3 Baca lebih lajut

Keutamaan amalan tadabbur al-Quran terhadap pelajar tahfiz

Keutamaan amalan tadabbur al-Quran terhadap pelajar tahfiz

Tadabbur al-Quran adalah proses interaksi terhadap al-Quran yang bersifat universal. Terdapat pelbagai kelebihan dan kebaikan sekiranya tadabbur disertakan ketika membaca al-Quran lebih-lebih lagi kepada golongan penghafal al-Quran. Namun, realiti menemukan bahawa pelajar tahfiz sendiri tidak menunjukkan usaha dalam mencari makna ayat, sebaliknya hanya menumpukan terhadap hafazan. Situasi ini menunjukkan bahawa proses tadabbur tidak berlaku sedangkan tadabbur al-Quran merupakan syarat utama untuk mencapai objektif al-Quran diturunkan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti keutamaan amalan tadabbur al- Quran dalam kalangan pelajar tahfiz. Kajian ini adalah kajian kualitatif berbentuk analisis dokumen secara deskriptif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang signifikan antara amalan tadabbur dengan hafazan al-Quran khususnya dalam bab kefahaman makna ayat. Secara keseluruhannya, tadabbur al-Quran mampu memberikan impak yang positif kepada pelajar tahfiz daripada sudut pemahaman, penghayatan serta pengamalan terhadap ayat-ayat al-Quran. Justeru, kajian ini perlu ditinjau dengan lebih dalam supaya dapat melihat sejauh mana tadabbur al-Quran menjadi keutamaan terhadap pelajar tahfiz di Malaysia.
Baca lebih lanjut

6 Baca lebih lajut

keutamaan membaca dan mengkaji al quran imam nawawi

keutamaan membaca dan mengkaji al quran imam nawawi

Beliau telah menghasilkan banyak kitab, diantaranya: Syarah Muslim, Al-Irsyad dan At-Taqrib berkenaan dengan segi-segi umum hadits, Tahdzibul Asmaa’wal Lughaat, Al-Manaasik Ah-Shughra dan Al-Manaasik Al-Kubra, Minhajut Taalibin, Bustaanul ‘Arifiin, khulaasahtul Ahkaam fi Muhimmaaatis Sunan wa Qawaa’idil Islam, Raudhatut Taalibiin fii ‘Umdatil Muftiin, Hulyatul Abrar wa Syi’aarul Akhyaar fii Talkhiishid Da’awaat wal Adzkaar yang lebih dikenal dengan nama Al-Adzkaar lin Nawawi dan At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran yaitu kitab yang sekrang pembaca simak serta karangan-karangan lain yang berfaedah dan bermanfaat bagi syiar Islam.
Baca lebih lanjut

126 Baca lebih lajut

30 HARI KEUTAMAAN PUASA DAN AMALAN AMALAN PUASA DI BULAN RAMADHAN 1

30 HARI KEUTAMAAN PUASA DAN AMALAN AMALAN PUASA DI BULAN RAMADHAN 1

Imam Az-Zuhri berkata, “Apabila datang Ramadhan, maka kegiatan utama kita selain berpuasa adalah membaca Al- Qur’an.” Bacalah dengan tajwid yang baik dan tadabburi, pahami, dan amalkan isinya. Insya Allah, kita akan menjadi insan yang berkah.

9 Baca lebih lajut

Saudaraku, Inilah Keutamaan Puasa Ramadhan

Saudaraku, Inilah Keutamaan Puasa Ramadhan

Oleh sebab itu para ulama merasa heran terhadap sosok yang menahan diri (berpuasa) dari hal-hal yang mubah, tapi masih tetap gemar terhadap dosa. Ibnu Rajab al-Hambali bertutur, “Kewajiban orang yang berpuasa adalah menahan diri dari hal-hal mubah dan hal-hal yang terlarang. Mengekang diri dari makanan, minuman dan jima’ (hubungan suami istri), ini sebenarnya hanya sekedar menahan diri dari hal-hal mubah yang diperbolehkan. Sementara itu ada hal-hal terlarang yang tidak boleh kita langgar baik di bulan Ramadhan maupun di bulan lainnya. Di bulan suci ini tentunya larangan tersebut menjadi lebih tegas. Maka sungguh sangat mengherankan kondisi orang yang berpuasa (menahan diri) dari hal-hal yang pada dasarnya diperbolehkan seperti makan dan minum, kemudian dia tidak berpuasa (menahan diri) dan tidak berpaling dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di sepanjang zaman seperti ghibah, mengadu domba, mencaci, mencela, mengumpat dan lain- lain. Semua ini merontokkan ganjaran puasa.”
Baca lebih lanjut

77 Baca lebih lajut

FADHILAH DAN KEUTAMAAN DI BULAN RAMADHAN

FADHILAH DAN KEUTAMAAN DI BULAN RAMADHAN

Bulan Ramadhan Merupakan Bulan Rahmat, Bulan maghfirah dan bulan yang penuh dengan keutamaan, termasuk didalamnya membaca Al-Quran, mengisi waktu kosong, mengisi waktu istirahat dengan membaca Al-Quran merupakan suatu tindakan yang utama, disamping bacaannya yang berfaedah juga memelihara seseorang yang sedang melaksanakan puasa dari perbuatan dan perkataan yang dapat merusak puasa

3 Baca lebih lajut

Keutamaan Bulan Ramadhan

Keutamaan Bulan Ramadhan

Di antara kelebihan bulan Ramadhan adalah dosa-dosa dan kesalahan dihapuskan. Diriwayatkan dari Malik bin Al-Hasan bin Malik bin Al-Huwarits dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah saw menaiki mimbar pada saat menapaki satu tangga beliau berkata: Aamiin, kemudian bersabda: "Aku telah didatangi oleh Jibril dan berkata kepadaku: Wahai Muhammad!, barangsiapa yang telah mendapatkan Ramadhan namun dia tidak diampuni maka Allah menjauhkan dirinya dari rahmatNya, maka aku menjawab: Aamiin. Lalu beliau melanjutkan: Barangsiapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup bersamanya, namun dia masuk neraka maka semoga Allah menjauhkannya dari rahmatNya, maka aku mengatakan: Aamiin. Lalu beliau melanjutkan: Dan barangsiapa yang mendengar namaku disebut di sisinya namun dia tidak mengucapkan shalawat atasku maka semoga Allah menjauhkannya dari rahmatNya, katakanlah: aamiin, maka akupun mengatakan" aamiin. 11
Baca lebih lanjut

7 Baca lebih lajut

KEUTAMAAN BULAN SUCI RAMADHAN

KEUTAMAAN BULAN SUCI RAMADHAN

Kedatangan Bulan Ramadhan merupakan kebahagiaan bagi setiap kaum muslimin, karena setiap amalan yang dikerjakan di dalam bulan Ramadhan akan dilipat gandakan oleh Allah Swt. Dan bahkan dengan kemuliaan bulan Ramadhan setan-setan pengganggu amal manusia pun dirantai oleh Allah Swt. Hal ini dijelaskan dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al- Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

3 Baca lebih lajut

KEUTAMAAN MEMBACA ALQURAN BY IKHSAN

KEUTAMAAN MEMBACA ALQURAN BY IKHSAN

Oleh karena itu, sebagai kesimpulan akhir, saya mengajak kepada kita semua, melalui bulan suci Ramadhan ini, mari kita tumbuhkan dalam diri untuk selalu menjadikan Al-Qur’an sebagai petunjuk hidup, dengan rajin membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya : ”Hiasilah rumah-rumahmu dengan banyak membaca Al-Qur’an”, dengan demikian kita akan mendapatkan keutamaan dan keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah swt. Amin, amin ya rabbaaal.....alamiin.

3 Baca lebih lajut

KEUTAMAAN DAN KEISTIMEWAAN BULAN MUHARRA

KEUTAMAAN DAN KEISTIMEWAAN BULAN MUHARRA

Al Hafizh Abul Fadhl Al ‘Iraqy rahimahulloh menjelaskan, “Apa hikmah dari penamaan Muharram sebagai syahrulloh (bulan Allah) sementara seluruh bulan milik Allah ? Mungkin dijawab bahwa hal itu dikarenakan bulan Muharram termasuk diantara bulan-bulan haram yang Allah diharamkan padanya berperang, disamping itu bulan Muharram adalah bulan perdana dalam setahun maka disandarkan padanya lafzhul Jalalah (lafazh Allah) sebagai bentuk pengkhususan baginya dan tidak ada bulan lain yang Nabi Muhammad shallallohu alaihi wasallam sandarkan kepadanya lafzhul Jalalah melainkan bulan Muharram” As Suyuthi mengatakan: Dinamakan syahrullah – sementara bulan yang lain tak mendapat gelar ini – karena nama bulan ini “Al Muharram” nama nama islami. Berbeda dgn bulan-bulan lainnya. Nama-nama bulan lainnya sudah ada di zaman jahiliyah. Sementara dulu, orang jahiliyah menyebut bulan Muharram ini dgn nama : Shafar Awwal. Kemudian ketika islam datang, Allah ganti nama bulan ini dengan Al Muharram, sehingga nama bulan ini Allah sandarkan kepada dirinya (Syahrullah).
Baca lebih lanjut

8 Baca lebih lajut

Keutamaan- Keutamaan Al Qur’an

Keutamaan- Keutamaan Al Qur’an

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, “ Aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat (kepada penguasa kaum muslimin), walaupun (ia) seorang budak Habsyi. Karena sesungguhnya, barangsiapa hidup setelahku, ia akan melihat perselishan yang banyak. Maka wajib bagi kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan lurus. Peganglah, dan giggitlah dengan gigi geraham. Jauhilah semua perkara baru (dalam agama), karena semua perkara baru (dalam agama) adalah bid’ah, dan semua bid’ah adalah sesat. ” (H.R Abu Dawud, no. 4607; Tirmidzi, 2676; ad-Darimi; Ahmad; dan lainnya dari al- ‘Irbadh bin Sariyah).
Baca lebih lanjut

33 Baca lebih lajut

Keutamaan Bulan Muharram

Keutamaan Bulan Muharram

Ini adalah hal yang penting dilakukan setiap muslim. Karena sebuah kepastian bahwa waktu yang telah berlalu tidak mungkin akan kembali lagi, sementara disadari atau tidak kematian akan datang sewaktu-waktu dan yang bermanfaat saat itu hanyalah amal shaleh. Apa yang sudah dilakukan sebagai bentuk amal shaleh? Sudahkah tilawah al-Qur’an, sedekah dan dzikir kita menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan? Malam-malam yang kita lewati, lebih sering kita gunakan untuk sujud kepada Allah, meneteskan air mata keinsyafan ataukah lebih banyak untuk begadang menikmati tayangan-tayangan sinetron, film dan sebagainya dari televisi? Langkah-langkah kaki kita, kemana kita gunakan? Dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini selayaknya menemani hati dan pikiran seorang muslim yang beriman pada Allah dan Hari Akhir, lebih-lebih dalam suasana pergantian tahun seperti sekarang ini.
Baca lebih lanjut

9 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...