contoh soal matematika smp

Teks penuh

(1)

Pilihlah jawaban yang paling benar

1. Jarak sesungguhnya kota C dan kota D adalah 80 km, sedangkan jarak pada peta 16cm. Skala pada peta untuk jarak kedua kota tersebut adalah ...

A. 1 : 5.000 B. 1 : 50.000 C. 1 : 500.000 D. 1 : 5.000.000 E. 1 : 50.000.000

2. Nilai dari (64)23 . (125) 1 6

. 1 51

2

=¿ ...

A. 0,16 B. 1,6 C. 6,4 D. 16 E. 64

3. Nilai dari 2log 48 +5log 50 – 2log 3 – 5log 2 adalah ... A. -2

B. -6 C. 1625 D. 2 E. 6

4. Persamaan kuadrat ax2 + bx + c = 0 mempunyai akar x1 . x2 = 3 dan x1 . x2 = -1 1 2 , persamaan kuadrat tersebut adalah ...

A. 2x2 – 6x – 1 = 0 B. 2x2 + 6x – 1 = 0 C. 2x2 – x + 6 = 0 D. 2x2 + x – 6 = 0 E. 2x2 – x – 6 = 0

5. Persamaan grafik kuadrat yang sesuai dengan gambar grafik di bawah adalah ... A. y = -2x2 + y

B. y=1 2x

2 +x

(2)

6. Bentuk sederhana dari 2

3+3

2

3+

2 adalah ... A. 6+

6

B. 12−

6 C. 12+

6 D. −

6 E.

6

7. Persamaan garis yang melalui titik (1, -2) dan sejajar dengan persamaan garis y=2x +3 adalah ...

A. y=2x

B. y=2x+4

C. y=2x−4

D. y=4x−2

E. y=−4x+2

8. Penyelesaian dari 1−1

3(5−x)>0 adalah... A. x←2

B. x>−2

C. x>1

D. x<2

E. x>2

9. Harga delapan mangga dan dua jeruk adalah Rp.17.000,00, sedangkan harga enam mangga dan empat jeruk Rp.19.000,00. Harga sebuah mangga adalah ...

A. Rp.2.000,00 B. Rp.1.750,00 C. Rp.1.700,00 D. Rp.1.500,00 E. Rp.1.250,00

10. Daerah yang diraster merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ...

A. 2x+3y ≤8;3x+2y ≤12; x ≥0; y ≥0

B. 2x+3y ≥8;3x+2y ≥12; x ≥0; y ≥0

C. 2−3y ≥8;3x−2y ≤12; x ≥0; y ≥0

D. 2x+3y ≤8;3x−2y ≥12; x ≥0; y ≥0

E. 2x+3y ≤8;3x+2y ≥12; x ≥0; y ≥0

11. Daerah yang diraster pada gambar disamping merupakan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Nilai maksimum fungsi objektif f(x,y) = 5x + 2y adalah ...

(3)
(4)

E. 6

3

16. Pada gambar berikut, ∠AOB=450 . Luas juring AOB=308 cm2,

(

π22 7

)

.

Panjang jari-jari lingkaran adalah ...

A.

7

B.

14

C.

21

D.

28

E.

35

17.Sebuah plat berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5cm dan lebar 6,5cm. Luas minimum plat tersebut (dibulatkan 2 angka desimal) adalah ...

A.

54,15 cm2

B.

54,50 cm2

C.

55,25 cm2

D.

55,35 cm2

E.

56,00 cm2

18.Sebuah tempat air berbentuk kerucut diameternya 18cm dan kerucut tersebut dapat menampung air sebanyak 1.188cm3. tinggi kerucut tersebut adalah ...

A.

28 cm

B.

21 cm

C.

14 cm

D.

7 cm

E.

3,5 cm

19.Negasi dari pernyataan ”Biru warna sekunder atau sejuk” adalah ...

A. Biru bukan warna sekunder dan sejuk

B. Biru bukan warna sekunder dan tidak sejuk

C. Biru bukan warna sekunder atau tidak sejuk

D. Biru warna sekunder atau tidak sejuk

E. Biru warna sekunder dan tidak sejuk

20.Konvers dari implikasi “Jika persamaan kuadrat mempunyai akar kembar, maka diskriminan sama dengan nol” adalah ...

A.

Jika persamaan kuadrat mempunyai akar tidak kembar, maka diskriminan sama dengan nol

B.

Jika persamaan kuadrat mempunyai akar tidak kembar, maka diskriminan tidak sama dengan nol

C.

Jika diskriminan sama dengan nol, maka persamaan kuadrat mempunyai akar kembar

D.

Jika diskriminan tidak sama dengan nol, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar kembar

(5)

21.Diketahui :

Premis 1 : Jika Supri merokok, maka ia sakit jantung Premis 2 : Supri tidak sakit jantung

Penarikan kesimpulan yang benar dari premis di atas adalah ...

A. Jika Supri merokok, maka ia sehat

B. Jika Supri sehat, maka ia tidak merokok

C. Jika supri sakit jantung, maka ia merokok

D. Supri merokok

E. Supri tidak merokok

22. Nilai dari cos 1.200o

=¿ ...

A. −1 2

3 B. −1

2

2 C. −21 D. 1

2 E. 12

3

23. Pada gambar di bawah ini, koordinat kutub dari titik M adalah ... A. (8, 30o)

B. (8, 150o) C. (8, 210o) D. ( 8

3

3 , 30o) E. ( 38

3 , 150o) 24. Diketahui cosA=3

5 , B= 12

13 , sudut A lancip, dan sudut B tumpul. Nilai

cos(AB)=¿ ... A. −6563

B. −33 65 C. 33

65 D. 6365 E. 64 65

25. Gambar berikut menunjukkan kerangka besi yang harus dibuat oleh seorang siswa di bengkel las. Panjang XY = ...

(6)

B. 1

2

3 cm C.

6 cm

D. 8

3

6 E. 8

6

26. Diketahui barisan aritmatika dengan U5 = 5 dan U10 = 15. Suku ke-20 barisan tersebut adalah ...

A. 320 B. 141 C. 35 D. -35 E. -41

27. Jumlah deret geometri tah hingga dari 8+16 3 +

32

9 + adalah ... A. 48

B. 24 C. 19,2 D. 18 E. 16,9

28. Sebuah organisasi akan memilih ketua, sekretaris dan bendahara. Jika ketua dan wakil ketua dipilih dari 5 orang, sedangkan sekretaris dan bendahara dipilih dari 4 orang yang lain, banyaknya susunan pengurus yang terpilih adalah ...

A. 20 B. 32 C. 60 D. 240 E. 3.024

29. Suatu kelompk pengajian ibu-ibu mempunyai anggota 10 orang. Apabila setiap pengajian duduknya melingkar, banyak cara posisi ibu-ibu dalam duduk meligkar adalah ...

A. 720 cara B. 1.008 cara C. 3.528 cara D. 362.880 cara E. 3.628.800 cara

30. Rata-rata hitung data pada tabel di bawah adalah ...

(7)
(8)

E. f'(x)=3x2+

x

35. Kurva f(x) = x2 + 3x2 – 9x – 7 naik pada interval ... A. x>0

B. −3<x<1 C. −1<x<3

D. x← 3 atau x>1 E. x←1 atau x>3

36. Jka f(x) = x2 sin 3x, maka f’(x) = ... A. 6xcos 3x

B. 6xsin 3xcos 3x C. 2xsin 3x+3x2cos 3x D. 2xsin 3x−3x2cos 3x

E. 2xcos 3x+3x2sin 3x

37. Jika diketahui f(x) = sin (5x – 7), maka f(x)dx=¿

¿ .... A. −51cos(5x−7)+C

B. −5 cos(5x−7)+C

C. 1

5cos(5x−7)+C D. cos(5x−7)+C E. 5 cos(5x−7)+C

38. Nilai dari

−1 1

(4−2x)dx adalah ... A. 2

B. 3 C. 6 D. 8 E. 13

39. Luas daerah yang diraster pada gambar di bawah adalah ... A. 9 satuan luas

B. 101

(9)

E. 121

2 satuan luas

40. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva y = 3x – 1, sumbu X, x = 1, dan x = 3, diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360o adalah ... A. 10π satuan volume

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di