Pengajian AM STPM Baru - Penggal 1,2,3

67  104 

Teks penuh

(1)

TAJUK:

TAJUK:

SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU

SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU

PENGAJIAN AM

PENGAJIAN AM

(PENGGAL 1, 2, 3)

(PENGGAL 1, 2, 3)

(2)

SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU

SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU

900 PENGAJIAN AM

(3)

Ringkasan Skop

Ringkasan Skop

Penggal 1

Penggal 1

Penggal 2

Penggal 2

Penggal 3

Penggal 3

1 1.. KKeemmaahhiirraann Belajar Belajar 2. 2. MMalalayaysisia a KeKekakall Berdaulat Berdaulat 3.

3. Alih Alih BentukBentuk

Komunikasi Komunikasi 4. 4. MMalalayaysisia a MMajaju u dadann Sejahtera Sejahtera 5 5.. KKeerrjja a PPrroojjeekk 6.

6. Alih Alih BentukBentuk

Komunikasi

Komunikasi

7.

7. Malaysia Malaysia dandan

Negara Luar

(4)

PENGGAL 1

(5)

1.

1.

Kemahiran Belajar

Kemahiran Belajar

2.

(6)

1

(7)

1

1.. K

Ke

em

ma

ah

hiirra

an

n B

Be

ella

ajja

arr

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

dapat mengenal pasti dan mengumpul maklumat dapat mengenal pasti dan mengumpul maklumat

daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber

dapat mengaplikasikan pelbagai kaedah asas untuk dapat mengaplikasikan pelbagai kaedah asas untuk menganalisis maklumat :

menganalisis maklumat :

mengkategorikan, membanding, mengkategorikan, membanding, mentafsir, dan merumus

mentafsir, dan merumus

C C  A   A  L L O O N N

(8)

1. Kemahiran Belajar

1. Kemahiran Belajar

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

dapat melaksanakan langkah menyelesaikan masalah dapat melaksanakan langkah menyelesaikan masalah kualitatif & kuantitatif

kualitatif & kuantitatif

C C  A   A  L L O O N N

dapat memahami masalah, mencari & memilih dapat memahami masalah, mencari & memilih alternatif, mengaplikasikan, menilai semula & alternatif, mengaplikasikan, menilai semula & menambah baik

menambah baik

dapat menyampaika

dapat menyampaikan maklumat n maklumat yayang ng relevan melaluirelevan melalui pelbagai bentuk komunikasi serta

pelbagai bentuk komunikasi serta dapat berkomunikasidapat berkomunikasi dengan menggunakan laras bahasa y

dengan menggunakan laras bahasa yang ang betul danbetul dan berkesan

(9)

1. Kemahiran Belajar

1. Kemahiran Belajar

( 32 Waktu )

( 32 Waktu )

1.1

1.1 Kemahiran Mencari MaklumatKemahiran Mencari Maklumat

1. 2

1. 2 Kemahiran MenyoalKemahiran Menyoal

1.3

1.3 Kemahiran Kemahiran Menganalisis Menganalisis MaklumatMaklumat

S

S

U

U

B

B

T

T

A

A

J

J

U

U

K

K

1.4 Kemahiran Berfikir Secara Kritis 1.4 Kemahiran Berfikir Secara Kritis

1.5 Kemahiran Menyelesaikan Masalah 1.5 Kemahiran Menyelesaikan Masalah

1.6 Kemahiran Komunikasi Berkesan 1.6 Kemahiran Komunikasi Berkesan

(10)

Kemahiran belajar akan

Kemahiran belajar akan

diaplikasikan semasa diaplikasikan semasa menjawab soalan menjawab soalan (a) esei (a) esei (b) alih bentuk (b) alih bentuk komunikasi komunikasi (c) kerja kursus (c) kerja kursus (d) aneka pilihan (d) aneka pilihan (e) struktur (e) struktur

Catatan

Catatan

(11)

2. MALAYSIA KEKAL BERDAULAT

(12)

2. Malaysia Kekal Berdaulat

2. Malaysia Kekal Berdaulat

( 88 Waktu )

( 88 Waktu )

2.1

2.1 Negara Negara BerdaulatBerdaulat

2.2

2.2 Perlembagaan Perlembagaan PersekutuanPersekutuan

S

S

U

U

B

B

T

T

A

A

J

J

U

U

K

K

2.3

2.3 TTadbir adbir Urus Urus NegaraNegara

2.4

2.4 Kedaulatan Kedaulatan MalaysiaMalaysia

Memahami

Memahami dan dan menghayati menghayati sistem sistem pemerintahan pemerintahan negara negara dan dan tadbirtadbir urus baik

(13)

2. Malaysia Kekal Berdaulat

2. Malaysia Kekal Berdaulat

( 88 Waktu )

( 88 Waktu )

2.1

2.1 Negara

Negara Berdaulat

Berdaulat

( 4 Waktu )

( 4 Waktu )

S

S

U

U

B

B

T

T

A

A

J

J

U

U

K

K

(14)

2.1 Negara Berdaulat

2.1 Negara Berdaulat

Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Calon dapat menghuraikan Calon dapat menghuraikan konsep & ciri negara berdaulat konsep & ciri negara berdaulat

Calon dapat menghuraikan Calon dapat menghuraikan

pembentukan Mal

(15)

2.1 Negara Berdaulat

2.1 Negara Berdaulat

(4 Waktu)

(4 Waktu)

2.1.1 Konsep dan Ciri

2.1.1 Konsep dan Ciri

Negara Berdaulat Negara Berdaulat 2.1.2 Pembentukan 2.1.2 Pembentukan Malaysia Malaysia Konsep: Konsep: Bersempadan, Sistem Bersempadan, Sistem Pemerintahan, dan

Pemerintahan, dan RakyRakyatat

Ciri Negara Berdaulat:

Ciri Negara Berdaulat:

Merdeka,

Merdeka, Berkuasa Berkuasa sendiri,sendiri,

Berwibawa, dan Beridentiti

Berwibawa, dan Beridentiti

Sebab

Sebab

Proses

(16)

2. Malaysia Kekal Berdaulat

2. Malaysia Kekal Berdaulat

( 88 Waktu )

( 88 Waktu )

2.2

2.2 Perlembagaan

Perlembagaan Persekutuan

Persekutuan

( 28 Waktu)

( 28 Waktu)

S

S

U

U

B

B

T

T

A

A

J

J

U

U

K

K

(17)

2.2

2.2 Perlembagaan

Perlembagaan Persekutuan

Persekutuan

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

dapat

dapat menjelaskan konsep & peruntukanmenjelaskan konsep & peruntukan dalam perlembagaan persekutuan

dalam perlembagaan persekutuan

C

C

A

A

L

L

O

O

N

N

dapat menjelaskan kepentingan dapat menjelaskan kepentingan perlembagaan terhadap keamanan, perlembagaan terhadap keamanan, perpaduan, kestabilan politik & sosial perpaduan, kestabilan politik & sosial

dapat menerangkan sistem & struktur dapat menerangkan sistem & struktur pemerintahan

pemerintahan

dapat membincangkan amalan demokrasi serta dapat membincangkan amalan demokrasi serta sistem & proses pilihan

(18)

2.2.1 Peruntukan Perlembagaan Persekutuan

2.2.1 Peruntukan Perlembagaan Persekutuan

( 10 Waktu )

( 10 Waktu )

Kewarganegaraan Kewarganegaraan ( Bhg. 3) ( Bhg. 3) Kebebasan Asasi Kebebasan Asasi (Bhg. 2) (Bhg. 2) Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Pindaan

Pindaan KepentinganKepentingan

Kandungan

(19)

2.2.2 Sistem Dan Struktur Pemerintahan Malaysia

2.2.2 Sistem Dan Struktur Pemerintahan Malaysia

(10 Waktu)

(10 Waktu)

Kerajaan Malaysia Kerajaan Malaysia

•Yang di-Pertuan AgongYang di-Pertuan Agong

•Majlis Raja-RajaMajlis Raja-Raja

•Ketua Audit NegaraKetua Audit Negara

Raja Raja Berperlembagaan Berperlembagaan Teori Pengasingan Teori Pengasingan Kuasa Kuasa Pentadbiran

Pentadbiran KehakimanKehakiman

Demokrasi Demokrasi Berparlimen Berparlimen

•YYang ang di-Pertuan Agongdi-Pertuan Agong

•Dewan NegaraDewan Negara

•Dewan RakyatDewan Rakyat

Perundangan

(20)

2.2.3

2.2.3 Demokrasi dan

Demokrasi dan Pilihan Ray

Pilihan Raya- Bahagian

a- Bahagian 8

8

( 8 Waktu )

( 8 Waktu )

Pilihan

Pilihan rayrayaa

• Bahagian Bahagian PilihaPilihan n RayaRaya

• Proses Pilih RayaProses Pilih Raya

•Pemilih/PengundiPemilih/Pengundi

• CalonCalon

Suruhanjaya Pilihan

Suruhanjaya Pilihan RayRayaa

(21)

2. Malaysia Kekal Berdaulat

2. Malaysia Kekal Berdaulat

( 88 Waktu )

( 88 Waktu )

S

S

U

U

B

B

T

T

A

A

J

J

U

U

K

K

2.3

2.3 T

Tadbir

adbir Urus

Urus Negara

Negara

( 34 Waktu )

(22)

2.3 TADBIR URUS

2.3 TADBIR URUS NEGARANEGARA (34 WAKTU)

(34 WAKTU)

2.3.1

2.3.1

T

T

AKRIF

AKRIF

DAN

DAN

CIRI

CIRI

-CIRI

-CIRI

(

(

4

4

W

W

AKTU

AKTU

)

)

HASIL PEMBELAJARAN: HASIL PEMBELAJARAN: CALON DAPAT:

CALON DAPAT:

- MENERANGKAN TAKRIF & - MENERANGKAN TAKRIF &

CIRI TADBIR URUS NEGARA CIRI TADBIR URUS NEGARA

(23)

2.3.2

2.3.2 Sistem

Sistem Dan

Dan Struktur

Struktur Pentadbiran

Pentadbiran (8

(8 W)

W)

2.3.3.

2.3.3. Pelaksanaan (6

Pelaksanaan (6 W

W ))

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

dapat

dapat menghuraikan menghuraikan sistem sistem & & strukturstruktur Kerajaan Persekutuan Kerajaan Persekutuan

C

C

A

A

L

L

O

O

N

N

dapat menghuraikan sistem pentadbiran dapat menghuraikan sistem pentadbiran Kerajaan Persekutuan

Kerajaan Persekutuan

dapat

dapat menghuraikan menghuraikan hubungan hubungan && penyelarasan pentadbiran Kerajaan penyelarasan pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Negeri,

Persekutuan, Negeri, & Tempatan (Pihak& Tempatan (Pihak Berkuasa Tempatan)

(24)

2.3.2

2.3.2 Sistem Sistem Dan Dan Struktur Struktur PentaPentadbidbiranran

Kerajaan Pusat

Kerajaan Pusat

Kerajaan Tempatan

Kerajaan Tempatan

Kerajaan Negeri

Kerajaan Negeri

Persekutuan Malaysia

Persekutuan Malaysia

Sistem dan Struktur

(25)

2.3.2

2.3.2

Sistem

Sistem

Dan

Dan

Struktur

Struktur

Pentadbiran

Pentadbiran

Kerajaan Kerajaan Pusat- Bahagian 4 Pusat- Bahagian 4 Struktur Struktur Fungsi Fungsi Kewangan Kewangan Bahagian 7 Bahagian 7 Bahagian 4/Bab 1-3 Bahagian 4/Bab 1-3 Bahagian 4 Bahagian 4 Jadual 9 Jadual 9

(26)

Sistem dan Struktur Pentadbiran Kerajaan Pusat

Sistem dan Struktur Pentadbiran Kerajaan Pusat

Y

Yang ang di-Pertuan Agongdi-Pertuan Agong

Kabinet Kabinet Majlis Majlis Ekonomi Ekonomi Negara Negara Majlis Majlis Keselamatan Keselamatan Negara Negara Majlis Majlis Tindakan Tindakan Negara Negara K Kementerianementerian Agensi-agensi

Agensi-agensi AwamAwam Perbadanan AwamPerbadanan Awam

B.Berkanun B.Berkanun Berkanun Berkanun Perdana Menteri Perdana Menteri Pusat

Pusat PelaksanaPelaksana

Suruhanjaya &

Suruhanjaya &

Majlis

(27)

Kerajaan Kerajaan Negeri

Negeri – – Bahagian 5Bahagian 5

Struktur Struktur Fungsi Fungsi Kewangan Kewangan Bahagian 7 Bahagian 7

Jadual 8

Jadual 8

Bahagian 5 Bahagian 5 Jadual 9 Jadual 9 Tadbir Urus Tadbir Urus

(28)

Sistem

Sistem

Dan S

Dan S

truktur

truktur

Pentadbiran

Pentadbiran

Kerajaan

Kerajaan

Negeri

Negeri

Sultan / Yang Dipertua Negeri Sultan / Yang Dipertua Negeri

Jawatankuasa Jawatankuasa Ekonomi Negeri Ekonomi Negeri Jawatankuasa Jawatankuasa Keselamatan Keselamatan Negeri Negeri Jawatankuasa Jawatankuasa Tindakan Negeri Tindakan Negeri Agensi-agensi Agensi-agensi Negeri Negeri Cawangan Cawangan Agensi Pusat Agensi Pusat Pejabat Daerah Pejabat Daerah

Kabinet Negeri Sabah

Kabinet Negeri Sabah

Majlis

Majlis TTertinggiertinggi

Sarawak

Sarawak

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

M.M.K( exco )

(29)

Kerajaan Tempatan Kerajaan Tempatan (akta 171) (akta 171) Jenis Jenis Fungsi Fungsi Kewangan Kewangan •

• Dewan Dewan BandarayBandarayaa

• PerbandaranPerbandaran

• Majlis DaerahMajlis Daerah

Tadbir Urus

(30)

Penyelarasan

Penyelarasan

Perhubungan Antara Perhubungan Antara Persekutuan & Negeri Persekutuan & Negeri

Bahagian 6 Bahagian 6 • • ContohContoh • • PerananPeranan Pentadbiran Pentadbiran Kewangan Kewangan Badan Terlibat Badan Terlibat

(31)

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

• Calon dapat membincangkan kepentingan &Calon dapat membincangkan kepentingan & cabaran y

cabaran yang ang dihadapi negara dalamdihadapi negara dalam melaksanakan tadbir urus baik

melaksanakan tadbir urus baik

2.3.4

2.3.4

Kepentingan

Kepentingan

Dan

Dan

Cabaran

Cabaran

T

T

adbir

adbir

Urus

Urus

( 16 Waktu )

(32)

2.3.4

2.3.4

Kepentingan

Kepentingan

Dan

Dan

Cabaran

Cabaran

T

T

adbir

adbir

Urus

Urus

( 16 Waktu )

( 16 Waktu )

Kepentingan

Kepentingan Dasar & AgensiDasar & Agensi CabaranCabaran

Daya saing

Daya saing

• •

Globalisasi

Globalisasi

• • PelanPelan Integriti Integriti Nasional Nasional • •

Sistem

Sistem

Penyampaian

Penyampaian

• •

Integriti

Integriti

Modal Insan

Modal Insan

Teknologi

Teknologi

Maklumat

Maklumat

(33)

2. Malaysia Kekal Berdaulat

2. Malaysia Kekal Berdaulat

S

S

U

U

B

B

T

T

A

A

J

J

U

U

K

K

2.4

2.4 Kedaulatan

Kedaulatan Malaysia

Malaysia

( 22 Waktu )

(34)

2.4.1 Cabaran, Punca & Penyelesaian

2.4.1 Cabaran, Punca & Penyelesaian

Hasil pembelajaran: Hasil pembelajaran: Calon dapat:

Calon dapat:

 menjelaskan kepentingan keamanan negara &menjelaskan kepentingan keamanan negara & antarabangsa

antarabangsa

 menilai jenis cabaran yang dihadapi negaramenilai jenis cabaran yang dihadapi negara

(35)

2.4 Kedaulatan Malaysia

2.4 Kedaulatan Malaysia

Cabaran

Cabaran Punca Punca PenyelesaianPenyelesaian

Pertahan , Ekonomi , Politik

Pertahan , Ekonomi , Politik , Sosial & Buday, Sosial & Budaya a , Sains & T, Sains & Teknologi ,eknologi ,

Integrasi dan Perpaduan.

Integrasi dan Perpaduan.

2.4.1 Cabaran, Punca & Penyelesaian

2.4.1 Cabaran, Punca & Penyelesaian

( 22 Waktu) ( 22 Waktu)

(36)

NOTA

NOTA

Perbincangan Perbincangan tajuk-tajuk tertentu

tajuk tertentu yyangang relevan hendaklah relevan hendaklah menyentuh menyentuh Semenanjung, Sabah, Semenanjung, Sabah, dan Sarawak. dan Sarawak.

(37)

PENGGAL 2

(38)

3.

3.

Alih

Alih

Bentuk

Bentuk

Komunika

Komunika

si

si

4.

4.

Malay

Malay

sia

sia

Maju

Maju

dan

dan

Sejah

Sejah

tera

tera

5.

(39)

3.

3.

Alih

Alih Bentuk

Bentuk Komunikasi

Komunikasi

Linear Kepada Bukan Linear

Linear Kepada Bukan Linear

(8 Waktu)

(8 Waktu)

(40)

Alih Bentuk Komunikasi

Alih Bentuk Komunikasi

(Linear Kepada Bukan Linear)

(Linear Kepada Bukan Linear)

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

seharusnya dapat:

seharusnya dapat:

mengetahui jenis teks bukan linear

mengetahui jenis teks bukan linear

yang lazim, dan

yang lazim, dan

memindahkan data/maklumat

memindahkan data/maklumat

kepada teks bukan linear

kepada teks bukan linear

C C  A   A  L L O O N N

(41)

T

T

eks

eks

Linear

Linear

Deskriptif

Deskriptif

Naratif

Naratif

Informatif

Informatif

Penghujahan

Penghujahan

Penilaian

Penilaian

Teks Bukan Linear

Teks Bukan Linear

Jadual

Jadual

Graf

Graf

Carta

Carta

Gambar Rajah

Gambar Rajah

(42)

4.Malays

4.Malaysia

ia Maju Dan

Maju Dan Sejahtera

Sejahtera

(

(43)

4.

4. Ma

Mala

lay

ysi

sia

a Ma

Maju

ju Da

Dan

n Se

Seja

jaht

hter

era

a

(

( 97

97 Waktu

Waktu ))

4.1

4.1 Petunjuk Petunjuk Negara Negara Maju Maju & & Sejahtera Sejahtera (24 (24 W)W)

4.2

4.2 Ideologi, Ideologi, Wawasan Wawasan & & Dasar Dasar PembangunanPembangunan Negara Negara (30 (30 W)W)

S

S

U

U

B

B

T

T

A

A

J

J

U

U

K

K

4.3

4.3 Cabaran Cabaran dan dan Penyelesaian Penyelesaian ( ( 43 43 W W ))

Memahami

(44)

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

dapat menghuraikan langkah bagi membina dapat menghuraikan langkah bagi membina negara maju & sejahtera

negara maju & sejahtera

C C  A   A  L L O O N N

4.1

4.1

Petunjuk

Petunjuk

Negara

Negara

Maju

Maju

&

&

Sejahtera

Sejahtera

(

(

24

24

W

W

)

)

dapat menjelaskan petunjuk negara maju & dapat menjelaskan petunjuk negara maju & sejahtera

sejahtera

dapat menjelaskan kepentingan membina dapat menjelaskan kepentingan membina negara maju dan sejahtera

(45)

4.1

4.1 Petunjuk

Petunjuk Negara

Negara Maju

Maju &

& Sejahtera

Sejahtera

( 24 Waktu )

( 24 Waktu )

Ciri

Ciri

 –

 –

Ciri

Ciri

Kepentingan

Kepentingan

Langkah

Langkah

Agama & Kepercayaan , Ekonomi , Politik , Prasarana.

Agama & Kepercayaan , Ekonomi , Politik , Prasarana.

Sosial & Budaya , Ekologi , Sains & Teknologi

Sosial & Budaya , Ekologi , Sains & Teknologi

(46)

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

dapat menjelaskan latar belakang, objektif, dan dapat menjelaskan latar belakang, objektif, dan prinsip rukun negara

prinsip rukun negara

dapat

dapat menjelaskan menjelaskan dasar-dasar dasar-dasar pembangunanpembangunan negara negara C C  A   A  L L O O N N

4.2

4.2 Ideologi,

Ideologi, Wawasan

Wawasan &

& Dasar

Dasar Pembangunan

Pembangunan

( 30 W )

( 30 W )

dapat menjelaskan latar belakang, objektif, dan dapat menjelaskan latar belakang, objektif, dan prinsip Wawasan 2020

prinsip Wawasan 2020

dapat menerangkan peranan dasar-dasar dapat menerangkan peranan dasar-dasar pembangunan dalam menjana kemajuan dan pembangunan dalam menjana kemajuan dan kesejahteraan negara

kesejahteraan negara

dapat menilai implikasi pelaksanaan dasar-dasar dapat menilai implikasi pelaksanaan dasar-dasar

(47)

4.2

4.2 Ideologi

Ideologi ,

, Wawasan

Wawasan &

& Dasar

Dasar Pembangunan

Pembangunan

( 30 Waktu )

( 30 Waktu )

4.2.1 Rukun 4.2.1 Rukun Negara Negara 4.2.2 Wawasan 4.2.2 Wawasan 2020 2020 •

Latar Belakang

Latar Belakang

Objektif

Objektif

Cabaran

Cabaran

Dasar Ekonomi

Dasar Ekonomi

Dasar Sosial & Budaya

Dasar Sosial & Budaya

• •

Objektif

Objektif

• •

Strategi

Strategi

• •

Penilaian

Penilaian

4.2.3 Dasar 4.2.3 Dasar Pembangunan Negara Pembangunan Negara

(48)

Dasar Dalam Negara Dasar Dalam Negara

Objektif Objektif Strategi Strategi Model Baru Model Baru Ekonomi Ekonomi 2010 2010 – – 20202020 Dasar Dasar Wawasan Wawasan Negara Negara 2001-2010 2001-2010 Dasar Dasar Pembangunan Pembangunan Negara Negara 1991-2000 1991-2000 Dasar Dasar Ekonomi Ekonomi Baru Baru 1971-1990 1971-1990

(49)

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

dapat mengenal pasti

dapat mengenal pasti dan membincangkan pelbagaidan membincangkan pelbagai cabaran dalam pembangunan negara.

cabaran dalam pembangunan negara.

dapat

dapat membincangkan membincangkan langkah-langkah langkah-langkah untukuntuk menangani cabaran y

menangani cabaran yang ang dihadapi oleh negaradihadapi oleh negara

C C  A   A  L L O O N N

4.3

4.3 Cabaran

Cabaran Dan

Dan Penyelesaian

Penyelesaian

( 43 Waktu )

( 43 Waktu )

dapat mempersembahkan maklumat berkaitan cabaran dapat mempersembahkan maklumat berkaitan cabaran dan penye

(50)

4.3

4.3 Cabaran

Cabaran Dan

Dan Penyelesaian

Penyelesaian

( 43 Waktu )

( 43 Waktu )

Kenal pasti cabaran

Kenal pasti cabaran

Langkah penyelesaian

Langkah penyelesaian

Agama & Kepercayaan , Ekonomi , Politik , Prasarana.

Agama & Kepercayaan , Ekonomi , Politik , Prasarana.

Sosial & Budaya , Ekologi , Sains & Teknologi , Integrasi dan

Sosial & Budaya , Ekologi , Sains & Teknologi , Integrasi dan

Perpaduan.

(51)

Catatan:

Catatan:

Semua dasar dan pembangunan negara

Semua dasar dan pembangunan negara

adalah bagi mewujudkan integrasi &

adalah bagi mewujudkan integrasi &

perpaduan dalam kalangan masyarakat

perpaduan dalam kalangan masyarakat

majmuk, antara wilayah, bandar, dan luar

majmuk, antara wilayah, bandar, dan luar

bandar di negara ini

bandar di negara ini

Dasar pembangunan negara merangkumi

Dasar pembangunan negara merangkumi

dasar-dasar yang diperkenalkan dari

dasar-dasar yang diperkenalkan dari

semasa ke semasa

(52)

Perbincangan

Perbincangan

tajuk-tajuk yang

tajuk-tajuk yang

relevan hendaklah

relevan hendaklah

menyentuh

menyentuh

Semenanjung,

Semenanjung,

Sabah, dan

Sabah, dan

Sarawak

Sarawak

Catatan

Catatan

(53)

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

dapat mengaplikasikan kemahiran belajar bagi dapat mengaplikasikan kemahiran belajar bagi menghasilkan satu tugasan bertulis yang asli menghasilkan satu tugasan bertulis yang asli dan berkualiti

dan berkualiti

dapat menyampaikan hasil tugasan secara lisan dapat menyampaikan hasil tugasan secara lisan dengan cara yang berkesan

dengan cara yang berkesan

C C  A   A  L L O O N N

5.

5. Kertas

Kertas Projek

Projek

(

(54)

5.

5. Kertas

Kertas Projek

Projek

(

( 15

15 Waktu

Waktu ))

Tugasan Bertulis

Tugasan Bertulis

Pembentangan

Pembentangan

Tema kajian

(55)

PENGGAL 3

(56)

6.

6.

Alih

Alih

Bentuk

Bentuk

Komunikasi

Komunikasi

7.

(57)

6.

6. Alih

Alih Bentuk

Bentuk Komunikasi

Komunikasi

(Bukan

(Bukan Linear

Linear Kepada

Kepada Linear)

Linear)

(8 Waktu)

(58)

Alih Bentuk Komunikasi

Alih Bentuk Komunikasi

(Bukan Linear Kepada Linear)

(Bukan Linear Kepada Linear)

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Dapat : Dapat :

Menganalisis data dan fakta Menganalisis data dan fakta

Membuat penghitungan, pengiraan dan Membuat penghitungan, pengiraan dan

penaakulan penaakulan C C  A   A  L L O O N

N Mentafsir teks bukan linear Mentafsir teks bukan linear yyangang

berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear

(59)

7. Malaysia Dan Negara Luar

7. Malaysia Dan Negara Luar

(112 Waktu)

(112 Waktu)

(60)

7. Malaysia Dan Negara Luar

7. Malaysia Dan Negara Luar

7.1

7.1 Hubungan

Hubungan Diplomatik

Diplomatik (

( 8

8 W)

W)

7.2

7.2 Penglibatan, Peranan, &

Penglibatan, Peranan, & Sumbangan (32

Sumbangan (32 W

W ))

S

S

U

U

B

B

T

T

A

A

J

J

U

U

K

K

7.3

7.3 Isu

Isu &

& Cabaran

Cabaran (

( 72

72 W

W ))

Memahami

(61)

Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

C C  A   A  L L O O N N

dapat menghuraikan kepentingan hubungan dapat menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan antarabangsa

serantau dan antarabangsa dapat menjelaskan faktor y

dapat menjelaskan faktor yang ang mempengaruhimempengaruhi penentu dasar luar Malaysia

penentu dasar luar Malaysia

dapat menjelaskan peranan dan sumbangan dapat menjelaskan peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat serantau dan global Malaysia di peringkat serantau dan global

7.1

7.1 Hubungan

Hubungan Diplomatik

Diplomatik (

( 8

8 Waktu

Waktu ))

7.2

(62)

Dasar Luar Dasar Luar

Faktor/Sejarah

Faktor/Sejarah

(8 Waktu)

(8 Waktu)

Serantau

Serantau

(16 Waktu)

(16 Waktu)

Badan-badan

Badan-badan

Dunia Lain

Dunia Lain

(16 Waktu)

(16 Waktu)

Keanggotaan

Keanggotaan

Peranan

Peranan

Penilaian

Penilaian

Keanggotaan

Keanggotaan

Peranan

Peranan

Penilaian

Penilaian

7.1

7.1 Hubungan

Hubungan Diplomatik

Diplomatik (

( 8

8 Waktu

Waktu ))

7.2

(63)

7.3

7.3

Isu-isu

Isu-isu

Dan

Dan

Cabaran

Cabaran

( 72 Waktu )

( 72 Waktu )

Politik

Politik

Ekonomi

Ekonomi

Sosial

Sosial

&

&

Budaya

Budaya

Penglibatan

Penglibatan

Malaysia

Malaysia

secara

secara

langsung

langsung

atau

atau

tidak

tidak

langsung

langsung

dalam

dalam

dan

dan

luar

luar

negara

negara

Sains &

Sains &

Teknologi

(64)

Subtajuk: 7.3

Subtajuk: 7.3

Isu & Cabaran

Isu & Cabaran

7.3.1 Sosial

7.3.1 Sosial

& Budaya

& Budaya

7.3.2 Politik 7.3.2 Politik 7.3.3 7.3.3 Ekonomi Ekonomi 7.3.4 Sains & 7.3.4 Sains & Teknologi Teknologi Waktu Pengajaran: Waktu Pengajaran: 22 Waktu 22 Waktu Waktu Pengajaran: Waktu Pengajaran: 14 Waktu 14 Waktu Waktu Pengajaran: Waktu Pengajaran: 20 Waktu 20 Waktu Waktu Pengajaran: Waktu Pengajaran: 16 Waktu 16 Waktu

(65)

CATATAN

CATATAN

Subtajuk 7.3 (Isu &

Subtajuk 7.3 (Isu &

Cabaran) juga akan

Cabaran) juga akan

menggunakan

menggunakan

kemahiran yang

kemahiran yang

diperoleh dalam tajuk 6

diperoleh dalam tajuk 6

(Alih Bentuk

(Alih Bentuk

Komunikasi)

Komunikasi)

(66)

Perbincangan

Perbincangan

tajuk-tajuk yang tertentu

tajuk yang tertentu

hendaklah menyentuh hendaklah menyentuh Semenanjung, Sabah, Semenanjung, Sabah, dan Sarawak dan Sarawak

Catatan

Catatan

(67)

SEKIAN, TERIMA KASIH

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...