Latihan Soal Objek IPA Dan Pengamatannya

10 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Latihan Soal

Latihan Soal

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

T

To

op

piik

k

:

: O

Ob

bjje

ek

k IIP

PA

A d

da

an

n P

Pe

en

ng

ga

am

ma

atta

an

nn

ny

ya

a

1.

1. DiDibabawawah h inini i teterrmamasusuk k bebesasararann pokok adalah :

pokok adalah : a.

a. PaPanjanjang, ng, lualuas, s, berberatat b.

b. MasMassasa, p, pananjanjang, g, susuhuhu c.

c. KKuat uat ararus, us, lislistritrik, vk, voluolumeme d.

d. MasMassasa, k, kuat uat ararus, us, lualuass 2.

2. DiDibabawawah h inini i teterrmamasusuk k bebesasararann turunan adalah :

turunan adalah : a.

a. a!a!a, a, kekecepcepataatan, n, volvolumeume b.

b. PaPanjanjang, ng, gaga!a, !a, masmassasa c.

c. "er"erat, at, banban!ak!akn!a n!a #at#at, ma, massssaa d.

d. Da!Da!a, ka, keceecepatpatan, pan, panjanjanangg $

$.. ""eessaarraan n ppaannjjaanng g ddaappaatt diturunkan menjadi :

diturunkan menjadi : a.

a. %u%uas as dadan n dada!a!a b.

b. &&oluolume dme dan kan kuat uat aruaruss c.

c. %u%uas as dadan vn vololumumee d.

d. 'e'ektktar ar dadan kn kililoo (

(.. ""eessaarraan n ppookkook k mmeennuurruut t ))** de

dengngan an alalat at ukukur ur !a!ang ng bebenanarr adalah :

adalah : a.

a. MaMassssa dena dengagan nen neraracaca b.

b. PaPanjanjang deng dengangan timn timbanbangangan c.

c. KKuat uat ararus dus denengan gan volvoltmetmeterter d.

d. )uh)uhu du denengan gan stostopwapwatchtch +

+.. ""eessaarraan n ttuurruunnaan n !!aanngg dit

dituruurunknkan an dardari i besbesaraaran n pokpokokok massa dan panjang adalah :

massa dan panjang adalah : a.

a. ekekananaann b

b.. ""eerraatt c.

c. MaMassssa a jjenenisis d.

d. KKececepepatatanan -.

-. iilalai i 22,+ ,+ hhekektatar r ddapapaat t didiububaahh menjadi : menjadi : a a.. //,,////22+ + kkmm b b.. 22++/// / mm c c.. 22++/// / ddmm d d.. 22++/ d/ daamm 0 0.. ))eebbuuaah h bbeenndda a mmaassssaann!!a a ++ ki

kilologrgramam. . anang g memen!n!atatakakanan b

beessaarraan n ppaadda a ppeerrnn!!aattaaaann disamping adalah: disamping adalah: a a.. ""eennddaa b b.. MMaassssaa c. c. ++ d d.. KKiillooggrraamm .

. )e)ebubuah papaah papan n cacatutur r beberbrbenentutukk per

persegsegi, i, sissisi3si3sisiisin!a n!a adaadalah lah $/$/ cm. "erapakah luas papan catur cm. "erapakah luas papan catur itu 4dalam )*5 : itu 4dalam )*5 : a a 66/// / ccmm22 b b.. 6 6 ddmm22 c c.. //,,//6 6 mm22 d. d. /,/,////////////////6 km6 km22 6

6.. ))ebebuauah h pepetti i bbererbbeentntuuk k bbaalolokk ka

ka!u !u dedengngan an papanjnjanang g $/ $/ cmcm,, ttiinnggggi i + + ddmm, , lleebbaar r 1 1 mm.. "e

"erarapapakakah h vovolulume me pepeti ti kka!a!uu tersebut 4dalam )*5 : tersebut 4dalam )*5 : a a.. //,,//11+ + mm$$ b b.. //,,11+ + mm$$ c c.. //,,//////11+ + mm$$ d d.. 11,,+ + mm$$ 1/

1/.Di.Diva va memengngenendadararai i momobibil l dadann ber

bergeragerak k dengdengan an keckecepatepatan an $- $-k

kmm77jjaamm. . DDaallaam m ssaattuuaan n ))** kecepata

kecepatan mobil n mobil tersebut adalahtersebut adalah :: a a.. 1 1 mm77ss b b.. 11/ / mm77ss c c.. $$- - mm77ss d d.. //,,$$- m- m77ss 1

11.1.DDi i babawawah h inini i !a!anng g memerrupupakakanan pengertian dari besaran adalah 8 pengertian dari besaran adalah 8 9.

9. sessesuatuatu !au !ang sng sangangat bat besaesarr ".

". sesusesuatu atu !ang !ang dapadapat dit dilihalihat mat matata .

. sessesuatuatu !anu !ang memig memilikliki nili nilaiai D.

D. sesesusuatatu u !a!ang ng dadapapat t didiukukurur, , didi ni

nilalai i dadan n didin!n!atatakakan an dedengnganan satuan

satuan 1

122."."eerriikkuut t iinni i !!aanng g mmeerruuppaakkaann k

kelelomompopok k dadari ri bebesasararan n tutururunanann adalah 8

adalah 8 9.

9. vovolulume ; lme ; luauas ; was ; waktktuu ".

". mamassssa ; la ; luauas ; ss ; suhuhuu .

. masmassa jsa jenienis ; vos ; volumlume ; lue ; luasas D.

D. massmassa jea jenis nis ; vol; volume ; ume ; suhusuhu 1$.Pipa saluran air !ang diukur <sman 1$.Pipa saluran air !ang diukur <sman

mem

memiliiliki ki panpanjanjang g 1/ 1/ metmeterer. . angang menunjukkan nilai besaran !aitu 8 menunjukkan nilai besaran !aitu 8 9 9.. mmeetteerr " ".. 11//  .. ppiippaa D.

D. papannjajanngg 1(

1(.9h.9hmamad d mememimililiki ki gegeneneraratotor r !a!angng da

dapapat t bebekkererja ja seselalama ma 1/ 1/ jajam m 1/1/ me

meninit. t. ==akaktu tu gegeneneraratotor r bebekkererjaja dalam )* adalah 8. s. dalam )* adalah 8. s. 9 9.. $$//..--//// " ".. $$--..--////  .. $$--..--- -D D $$-- //////

(2)

1+.Perhatik

1+.Perhatikan tabel di an tabel di bawah ini >bawah ini > N N o. o. Bea!a Bea!a n n Satua Satua n n 1. 1. 2. 2. $. $. (. (. suhu suhu massa massa panjan panjan g g waktu waktu celcius celcius gram gram meter meter sekon sekon "es

"esaraaran n pokpokok ok dan dan sasatuatuan n menmenuruurutt sistem )* !ang sesuai !aitu 8

sistem )* !ang sesuai !aitu 8 9 9.. 1 1 ddaan n 22 " ".. 1 1 ddaan n $$  .. 2 2 ddaan n $$ D D.. $ $ ddaan n ((

1-1-.Di .Di babawawah h inini i memerurupapakakan n papasasangnganan !an

!ang g benbenar ar antantarara a bebesarsaran an turturunaunann dan satuann!a, kecuali 8

dan satuann!a, kecuali 8 9.

9. kekececepapatatan n : m: m7s7s " ".. lluuaas s : : mm22 . . vovollumume : me : m$$ D D.. mamassssa : a : kgkg 10.Mikrometer sekrup

10.Mikrometer sekrup memiliki ketelitianmemiliki ketelitian 8 mm. 8 mm. 9 9.. //,,//11 " ".. //,,////11  .. //,,//////11 D D.. /, /, ////////11 1.Ma

1.Massa ssa sebsebuah uah benbenda da $+ $+ grgr. . )a)atuatuann massa benda tersebut jika din!atakan massa benda tersebut jika din!atakan dalam satuan )* adalah 8

dalam satuan )* adalah 8 9 9.. $$+ + . . 11//3(3(kgkg " ".. $$,,+ + . . 11//3$3$kgkg  .. $$,,+ + . . 11//3(3(kgkg D D.. $$,,+ + . . 11//3232kgkg

16.9li berjalan kaki menuju ke madrasah 16.9li berjalan kaki menuju ke madrasah karena jarak antara rumah 9li dengan karena jarak antara rumah 9li dengan ma

maddrarassahahn!n!a a hahan!n!a a +/ +/ m. m. ??aararakk ant

antarara a rurumah mah 9l9li i dendengan gan madmadrasrasahah menunjukka

menunjukkan besaran n besaran 88 9 9.. ppaannjjaanngg " ".. ssuuhhuu  .. mmaassssaa D D.. wwaakkttuu

2/.Perhatikan gambar dibawah ini> 2/.Perhatikan gambar dibawah ini>

P

Paadda a ggaammbbaarr menunjukkan waktu !ang menunjukkan waktu !ang tteellaah h ddiitteemmppuuh h oolleehh seo

seoranrang g perperenaenang ng daldalamam me

mencncapapai ai @n@nisish. h. ==akaktutu !ang telah ditempuh oleh !ang telah ditempuh oleh p

peerreennaanng g !!aanngg d

diittuunnjjuukkkkaan n oolleehh stopwatch adalah 8 s stopwatch adalah 8 s 9 9.. 11++,,// " ".. 11--,,//  .. 1100,,// D D.. 11,,// 21

21."e."esasararan n tutururunanan n dadari ri papanjnjanang g AA lebar adalah 8 lebar adalah 8 9 9.. vvoolluummee " ".. lluuaass  .. ggaa!!aa D D.. DDaa!!aa 2 222.).)eebbuuaah h bbeenndda a mmaassssaann!!a a ++ k

kiillooggrraamm. . aanng g mmeenn!!aattaakkaann bes

besararan an padpada a perpern!an!ataataan n di di ataatass adalah ... adalah ... 9 9.. mmaassssaa ". ". ++ 

.. + k+ kililogogrramam D

D.. kikilologrgramam 2$

2$.)a.)atutuanan3s3satatuauan n !a!ang ng teterrmamasusukk sa

satutuan an titidadak k babakku u di di babawawah h ininii adalah ...

adalah ... 9.

9. kakaki, ki, sensentimtimeteeter, dr, depaepa ".

". sentsentimeteimeter, r, milimilimetermeter, , kilogkilogramram .

. depdepa, ha, hastasta, a, jenjengkgkalal D.

D. jenjengkgkal, sal, sekekon, don, depaepa 2

2((."."eerriikkuut t iinni i !!aanng g mmeerruuppaakkaann k

kumumpupulalan n sasatutuanan3s3satatuauan n babakkuu adalah ...

adalah ... 9.

9. sensentitimetmeter, iner, inchchi, jeni, jengkgkalal ".

". incinchi, hhi, hektektomeometerter, gr, gramam .

. cancangkigkir, emr, emberber, mil, milimeimeterter D.

D. metmeter, kier, kiloglogramram, has, hastata

2+.)ebuah tongkat diukur penjangn!a 2+.)ebuah tongkat diukur penjangn!a

me

memamakakai i mimiststarar. . erern!n!atata a dadariri pe

pengngukukururan an tetersrsebebut ut didipeperrololeheh panj

panjang tongkat sama ang tongkat sama dengdengan an -/-/

cm

(3)

cm

cm. . DaDalalam m ppererisistitiwwa a inini, i, !a!anngg menunjukkan satuan adalah ...

menunjukkan satuan adalah ... 9.

9. papanjnjanang tog tongngkakatt " ".. --/ / ccmm  .. --// D D.. ccmm 2-.?

2-.?elaelaskskan an !an!ang g dimdimaksaksud ud dedengangann besaran dan satuan>

besaran dan satuan>

20.%etak rumah Pak Dasril kira3kira 1,+ 20.%etak rumah Pak Dasril kira3kira 1,+

ki

kilolomemeteter r dadari ri sasawawahnhn!a!a. . )e)etitiapap hari Pak Dasril berjalan selama 1/ hari Pak Dasril berjalan selama 1/ m

meenniit t mmeennuujju u ssaawwaah h ssaammbbiill m

meenn!!aannddaanng g cacannggkkuul l !!aanngg me

membmbebebanani i babahuhun!n!a a sesekikitatar r 2,2,++ k

kiillooggrraam m iittuu, , ddi i bbaawwaah h tteerriikk ma

matatahaharri i beberrkkisisaar r aanntatarra a 22//// hingga $/

hingga $/// a

a.. ))eebbuuttkkaan n miinmniimmaal l eemmppaatt maca

macam m besabesaran ran !ang !ang terterdapadapatt dalam pern!ataan di atas>

dalam pern!ataan di atas> b

b.. ))ebebuuttkkaan n ssaattuuaan n uunnttuuk k ttiiaapp bes

besaraaran n !an!ang g kakamu mu sebsebutkutkanan pada soal a>

pada soal a> 2

2.D.Di i mmaass!!aarraakkaat t kkiitta a ddiikkeennaall beberapa satuan seperti berikut ini: beberapa satuan seperti berikut ini: -- hasta hasta 3 3 depadepa

-- lleennggaan n 3 3 jjeennggkkaall -- mmeetteer r 3 3 sseekkoonn

-- kilogram kilogram 33

sentimeter sentimeter kelompo

kelompokkan kkan satuan satuan di di atas atas keke dalam

dalam satuan satuan baku baku dan dan satuansatuan tidak baku>

tidak baku>

26.9pa !ang menjadi objek 26.9pa !ang menjadi objek

pengamatan *P9B pengamatan *P9B

$/.Mengapa dunia *P9 menggunakan $/.Mengapa dunia *P9 menggunakan

satuan3satuan pengukuran !ang satuan3satuan pengukuran !ang bakuB

bakuB

$1.?elaskan cara mengubah satuan $1.?elaskan cara mengubah satuan

panjang dari satu satuan )* ke panjang dari satu satuan )* ke satuan )* !ang

satuan )* !ang

lainB Dapatkah satuan massa dan lainB Dapatkah satuan massa dan volume diubah dengan cara !ang volume diubah dengan cara !ang samaB "erikan penjelasan>

samaB "erikan penjelasan>

$2.%akukanlah pengubahan satuan di $2.%akukanlah pengubahan satuan di

bawah ini. bawah ini. a. 2.+ a. 2.+// // mililiter mililiter C C ... liter liter b. b. ( ( kilometer kilometer C C ... sentimeter sentimeter c. c. 2 2 kilogram kilogram C C ... miligram miligram

$$.Pilihlah satuan panjang !ang tepat $$.Pilihlah satuan panjang !ang tepat

untuk men!atakan hasil untuk men!atakan hasil pengukuran benda3 pengukuran benda3 benda di bawah ini> benda di bawah ini> a.

a. tetebabal l kkerertatass b.

b. leblebar ar ruaruangangan kn kelaelass c.

c. jajararak ank antatara dra dua kua kototaa d.

(4)

1.

1. "erikut pern!ataan b!ek *P"erikut pern!ataan b!ek *P9 !ang dipelajari !ang benar 9 !ang dipelajari !ang benar adalah 8adalah 8

a.

a.

Meliputi seluruh benda alam dengan luar bumi

Meliputi seluruh benda alam dengan luar bumi

b.

b.

Meliputi seluru

Meliputi seluru

h benda al

h benda al

am

am

dan bumi ant

dan bumi ant

ariksa

ariksa

c.

c.

Meliputi seluruh benda alam dengan segala interaksinya

Meliputi seluruh benda alam dengan segala interaksinya

d.

d.

Meliputi seluruh benda alam baik hidup maupun tidak hidup

Meliputi seluruh benda alam baik hidup maupun tidak hidup

2.

2.

Seorang siswa menyelidiki air

Seorang siswa menyelidiki air

untuk mengetahui zat apa yang

untuk mengetahui zat apa yang

dikandungnya, berdasarkan

dikandungnya, berdasarkan

pernyataan tersebut bidang yang ditekuni siswa

pernyataan tersebut bidang yang ditekuni siswa

adalah …

adalah …

a.

a.

Fisika

Fisika

b.

b.

Kimia

Kimia

c.

c.

iologi

iologi

d.

d.

!lmu bumi"antariksa

!lmu bumi"antariksa

#.

#.

Satuan tidak baku besaran pan$ang adalah …..

Satuan tidak baku besaran pan$ang adalah …..

a.

a.

Meter

Meter

b.

b.

%engkal

%engkal

c.

c.

Kilogram

Kilogram

d.

d.

Sekon

Sekon

&.

&.

Satuan yang disepakati oleh semua orang disebut ….

Satuan yang disepakati oleh semua orang disebut ….

a.

a.

Satuan baku

Satuan baku

b.

b.

satuan pokok

satuan pokok

c.

c.

Satuan tidak baku

Satuan tidak baku

d.

d.

satuan turunan

satuan turunan

'.

'.

(lat untuk mengukur besaran

(lat untuk mengukur besaran

pan$ang adalah ….

pan$ang adalah ….

a.

a.

Mistar

Mistar

b.

b.

gelas ukur

gelas ukur

c.

c.

)eraca

)eraca

d.

d.

Stopwatch

Stopwatch

*.

*.

erikut pernyataan +engukuran yang benar adalah …..

erikut pernyataan +engukuran yang benar adalah …..

a.

a.

+roses yang dapat dilakukan di semua tempat

+roses yang dapat dilakukan di semua tempat

b.

b.

+roses yang hanya

+roses yang hanya

dapat dilakukan di laboraturium

dapat dilakukan di laboraturium

c.

c.

+roses membandingkan sesuatu yang diukur dengan sesuatu yang lain

+roses membandingkan sesuatu yang diukur dengan sesuatu yang lain

d.

d.

+roses membandingka

+roses membandingka

n sesuatu yang diukur dengan b

n sesuatu yang diukur dengan b

esaran se$enis

esaran se$enis

yang dipakai sebaga

yang dipakai sebaga

i

i

satuan

satuan

.

.

Satu kilogram sama dengan ….

Satu kilogram sama dengan ….

a.

a.

 gram

 gram

b.

b.

 gram

 gram

c.

c.

. gram

. gram

d.

d.

. gram

. gram

/.

/.

M simbul

M simbul

dari

dari awalan Mega dengan nilai kelipatnya 0 

 awalan Mega dengan nilai kelipatnya 0 

*,*,

maka niali ' M watt adalah…

maka niali ' M watt adalah…

a.

a.

'. watt

'. watt

b.

b.

'. watt

'. watt

c.

c.

'.. watt

'.. watt

d.

d.

'.. watt

'.. watt

(5)

1.

1.

Satuan Standar pada satu liter air pada suhu &

Satuan Standar pada satu liter air pada suhu &

oo

 c setara dengan …

 c setara dengan …

a.

a.

 Meter

 Meter

b.

b.

 Kilogram

 Kilogram

c.

c.

 (mpere

 (mpere

d.

d.

 andela

 andela

.

.

%arak benda antariksa  dengan benda antariksa 3 se$auh &' $uta kilometer, penulisan dengan

%arak benda antariksa  dengan benda antariksa 3 se$auh &' $uta kilometer, penulisan dengan

penggunaan

penggunaan satuan yang

satuan yang

benar ad

benar adalah …

alah …

a.

a.

# S(

# S(

b.

b.

&,' S(

&,' S(

c.

c.

# S(

# S(

d.

d.

&' S(

&' S(

.

.

erikut merupakan besaran turunan, kecuali…

erikut merupakan besaran turunan, kecuali…

a.

a.

4uas

4uas

b.

b.

%umlah zat

%umlah zat

c.

c.

5olume

5olume

d.

d.

Konsentrasi larutan

Konsentrasi larutan

2.

2.

esaran pokok , satuan dan simbul

esaran pokok , satuan dan simbul

satuan berikut yang benar menurut S! adalah …

satuan berikut yang benar menurut S! adalah …

a.

a.

+an$ang 6 $engkal 6 M

+an$ang 6 $engkal 6 M

b.

b.

Kuat arus 6 (mpere

Kuat arus 6 (mpere 6 (

6 (

c.

c.

massa 6 candela 6 d

massa 6 candela 6 d

d.

d.

7aktu 6 kel8in 6 

7aktu 6 kel8in 6 

#.

#.

Sela

Selain

in

mete

meter

r

pan$

pan$ang

ang

dapa

dapat

t

diny

diny

ataka

ataka

n

n

deng

dengan

an

cara

cara

mena

menambahk

mbahkan

an

awalan

awal

an

satua

satua

n,

n,

beri

berikut

kut

yang

yang

tidaktidak

setara dengan  meter adalah …

setara dengan  meter adalah …

a.

a.

". km

". km

b.

b.

, km

, km

c.

c.

 cm

 cm

d.

d.

. mm

. mm

&.

&.

esaran yan

esaran yan

g satuannya

g satuannya dide9inisikan

dide9inisikan

adalah

adalah

a.

a.

esaran

esaran

b.

b.

Satuan

Satuan

c.

c.

esaran pokok

esaran pokok

d.

d.

esaran turunan

esaran turunan

'.

'.

erikut alat yang tepat

erikut alat yang tepat

digunakan untuk mengukur diameter pipa adalah

digunakan untuk mengukur diameter pipa adalah

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

*.

*.

%umlah sekon dalam satu hari adalah ….

%umlah sekon dalam satu hari adalah ….

a.

a.

/*.&

/*.&

b.

b.

/.*&

/.*&

c.

c.

.&&

.&&

d.

d.

&&

&&

(6)

.

.

:ntuk menyatakan hasil pengukuran satuan pan$ang berikut yang

:ntuk menyatakan hasil pengukuran satuan pan$ang berikut yang

tepat adalah…

tepat adalah…

a.

a.

;ebal kertas dengan satuan centimeter

;ebal kertas dengan satuan centimeter

b.

b.

4ebar ruang kelas dengan kilometer

4ebar ruang kelas dengan kilometer

c.

c.

%arak antar kota dengan meter

%arak antar kota dengan meter

d.

d.

%arak antar bumi dengan satelit pluto dengan satuan astronomi

%arak antar bumi dengan satelit pluto dengan satuan astronomi

/.

/.

ila hasil pengukuran pada neraca sebagai berikut

ila hasil pengukuran pada neraca sebagai berikut

maka hasil pe

maka hasil pe

ngukurannya

ngukurannya

adalah …

adalah …

a.

a.

1 gram

1 gram

b.

b.

1 gram

1 gram

c.

c.

1,' gram

1,' gram

d.

d.

21 gram

21 gram

1.

1.

<asil pengukuran dengan $angka sorong sebagai berikut=

<asil pengukuran dengan $angka sorong sebagai berikut=

<asil pengukuran yang tepat adalah…

<asil pengukuran yang tepat adalah…

a.

a.

&,#' cm

&,#' cm

b.

b.

&,&' cm

&,&' cm

c.

c.

&#' cm

&#' cm

d.

d.

&&' cm

&&' cm

2.

2.

erikut pengukuran yang tepat adalah …

erikut pengukuran yang tepat adalah …

a.

a.

 ;on 0  Kwintal 0  Kg

 ;on 0  Kwintal 0  Kg

b.

b.

 ;on 0  Kwintal 0 . Kg

 ;on 0  Kwintal 0 . Kg

c.

c.

 ;on 0  Kwintal 0  Kg

 ;on 0  Kwintal 0  Kg

d.

(7)

1.

1. PerPerhahatikatikan gan gambambar di r di bawbawah iah ini!ni!

Panjang dari bahan kain yang diukur tersebut adalah .... Panjang dari bahan kain yang diukur tersebut adalah .... A A.. 22,,4 4 ccmm B B.. 22,,5 5 ccmm C C.. 22,,6 6 ccmm D D.. 22,,7 7 ccmm . . 2.

2. !asil "!asil "engukengukuran uran jangkjangka s#r#a s#r#ng dng di ba$i ba$ah inah ini adali adalah ...ah ...

%. %. A

A.. 44,,&&5 c5 cmm B B.. 44,,445 5 ccmm C C.. 44,,555 5 ccmm D D.. 44,,665 5 ccmm . . &.

&. Alat yAlat yang te"ang te"at untuat untuk mengk mengukur ukur diametdiameter uang er uang l#gam al#gam adalah dalah ... A

A.. mmiissttaar r  B.

B. mimikrkr#m#meteeter sr sekekruru""

C.

C. memeteteraran gun gululungng D.

D. jajangngka s#ka s#r#r#ngng .

. 4.

4. AliAli' meng' mengukuukur massa ser massa sebuabuah mangh mangga. ga. ((erernynyata masata massa mansa mangga itgga itu 2 kg. Besau 2 kg. Besaranran yang ditunjukkan "ada kalimat itu adalah ....

yang ditunjukkan "ada kalimat itu adalah .... A. A. 22 B B.. mmaassssaa C C.. nneerraaccaa D

D.. mmananggggaa .

.

5.

5. PerPerhahatikatikan gan gambambar di r di bawbawah iah ini!ni!

%. %. ).

). !a!asisil "el "engngukukururan jan janangkgka s#a s#r#r#ng ng di adi atatas ads adalalah .ah ... A A.. 55,,**+ c+ cmm B B.. 55,,**2 2 ccmm C C.. 55,,225 5 ccmm D D.. 55,,&&2 2 ccmm . . 6. 6. 7.

7. PerPerhahatikatikan tn tabeabel dl di bai bawah wah iniini!!

. .  -# #  .. BBeess aran aran * *++.. //aattuuaa n n **. **. * * * *22.. PPaannjj ang ang * *&&.. ccmm *4. *4. 2 2 * *55.. 00aass sa sa * *66.. kkgg * *77.. **.. 11aakk **.. sseekk##nn 1/ 1/

(8)

& & tutu 2+. 2+. 4 4 2 2**.. //uuhh u u 2 222.. cceellcciiuu ss 2&.

2&. BesBesaran "aran "#k##k#k dan sak dan satuatuannynnya menua menurut / 3/rut / 3/isteistem ntem nternarnasi#si#nal ynal yang seang sesuasuaii adalah n#m#r ....

adalah n#m#r .... A

A.. * * ddaan n 22 B

B.. * * ddaan n &&

C

C.. 2 2 ddaan n && D

D.. 2 2 ddaan n 44

 E.  E.

24.

(9)

%. %. A A.. **,,225 k5 kgg B B.. **,,22&&55 kkgg C C.. **,,22**++ kkgg D D.. **,,22++55 kkgg . . %. %. G. G.  H.  H.  I.  I. 2

255.. PPeerrhhaattiikkaan n bbeessaarraann--bbeessaarraan n bbeerriikkuutt!!

3*

3* kekecece"at"atanan 32

32 jujumlmlah ah atat 3&

3& kukuat aat aruruss 34

34 tektekanananan .

. DaDari ri kekeemem"a"at bt besaesaran ran tetersersebubut yt yang ang tertermamasusuk bk besesaraaran "n "#k#k#k #k adadalalah ah ... A.

A. 3*3*, , 3232, , dadan 3n 3&& B

B.. 3232 d dan an 3&3&

C C.. 3*3* d dan an 3434 D D.. 3344 . . 26.

26. AndAndy y berberangangkat kat dardari i rumrumah ah menmenuju sek#lauju sek#lah h "uk"ukul ul +5.+5.&+ 1B. &+ 1B. PukPukul ul +6.+6.*5 1B*5 1B Andy tiba di sek#lah, jadi

Andy tiba di sek#lah, jadi "erjalanan Andy ke sek#lah memerlukan $aktu ... sek#n."erjalanan Andy ke sek#lah memerlukan $aktu ... sek#n. %. %. A A.. 22..55++++ B B.. 22..77++++ C C.. 22..++++ D D.. &&..++++++ ). ). 27.

27. el#m"#k besaran turunan ditunjukkan #leh ...el#m"#k besaran turunan ditunjukkan #leh ... A.

A. massa, kece"atan, $aktumassa, kece"atan, $aktu B.

B. 8#lume, kuat arus listrik, suhu8#lume, kuat arus listrik, suhu C.

C. kece"atan, 8#lume, massa jeniskece"atan, 8#lume, massa jenis D.

(10)

'. '. *. *.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :