A AK KU UN NT TA AN NS SI I K KE EU UA AN NG GA AN N M ME EN NE EN NG GA AH H I II I

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)
(2)
(3)

4

4.. MeMettooddee nniillaaii nonommiinnaall:: CCoosstt pepemmeerroolleehhaann ssaahhaamm ttrreeaassuurryy ddiibbaannddiinnggkkaann ddeennggaann jujummllaahh yayanngg d

diitteerriimmaa ppaaddaa sasaaatt sseemmuullaa sasahhaamm ddiitteerrbbiittkkaann.. KKeelleebbiihhaann cocosstt ppeemmeerroolleehhaann didi aattaass haharrggaa p

peenneerrbbiittaann sseemmuullaa ddiibbeebbaannkkaann kkeeppaaddaa "L"Laabbaa DDiittaahhaann.."" SeSebbaalliikknnyyaa,, jijikkaa hhaarrggaa ppeenneerrbbiittaann s

seemmuullaa mmeelleebbiihhii haharrggaa ppeemmeerroolleehhaann ssaahhaamm ttrraassuurryy,, ppeerrbbeeddaaaannnnyyaa ddiikkrreeddiittkkaann kkee MMooddaall D

Diisseettoorr ddaarrii SaSahhaamm TTrreeaassuurryy..

C

Coonnttoohh77 a

a.. SeSerriibbuu lleemmbbaarr sasahhaamm bbiiaassaa nonommiinnaall RRpp11..000000 ddiitteerrbbiittkkaann ddeennggaann hhaarrggaa RpRp11..110000 peperr l

leemmbbaarr.. b

b.. SeSerraattuuss lleemmbbaarr sasahhaamm bbiiaassaa didibbeellii kkeemmbbaallii dedennggaann hhaarrggaa RRpp11..112200 ppeerr lleemmbbaarr.. c

c.. SeSerraattuuss lleemmbbaarr sasahhaamm bbiiaassaa didibbeellii kkeemmbbaallii dedennggaann hhaarrggaa RRpp998800 ppeerr lelemmbbaarr.. d

d.. SeSerraattuuss lleemmbbaarr sasahhaamm bbiiaassaa didibbeellii kkeemmbbaallii dedennggaann hhaarrggaa RRpp11..005500 ppeerr lleemmbbaarr.. e

e.. SeSerraattuuss lleemmbbaarr sasahhaamm ttrreeaassuurryy didijjuuaall kkeemmbbaallii dedennggaann hhaarrggaa RpRp11..115500 peperr lleemmbbaarr.. f

f.. SeSerraattuuss lleemmbbaarr sasahhaamm ttrreeaassuurryy didijjuuaall kkeemmbbaallii dedennggaann hhaarrggaa RpRp11..004400 peperr lleemmbbaarr.. g

g.. SeSerraattuuss lleemmbbaarr sasahhaamm ttrreeaassuurryy didijjuuaall kkeemmbbaallii dedennggaann hhaarrggaa RpRp994400 ppeerr lelemmbbaarr.. B

(4)

5

5.. PePerruussaahhaaaann ddaappaatt memennggaaffkkiirrkkaann ssaahhaamm ttrreeaassuurryy ((rreettaaiirreedd)).. SSaahhaamm ttrreeaassuurryy ddiiaaffkkiirrkkaann m

meemmppuunnyyaaii ssttaattuuss sasahhaamm ddiioottoorriissaassii dadann ttiiddaakk beberreeddaarr.. SSaahhaamm ttrreeaassuurryy ddiiaaffkkiirrkkaann p

peennccaattaattaannnnyyaa tteerrggaannttuunngg papaddaa mmeettooddee ppeennccaattaattaann ssaahhaamm trtreeaassuurryy yyaanngg ddiippaakkaaii..

C

Coonnttoohh88 S

Saahhaamm yyaanngg didiaaffkkiirrkkaann bbeerriikkuutt ininii sseemmuullaa ddiijjuuaall ddeennggaann hhaarrggaa RRpp11..110000 ppeerr lleemmbbaarr.. a

a.. PePennggaaffkkiirraann 1100 lelemmbbaarr ssaahhaamm ttrreeaassuurryy nnoommiinnaall RRpp11..000000 yayanngg ddiibbeellii kekemmbbaallii ddeennggaann h

haarrggaa RRpp11..112200 ppeerr lleemmbbaarr.. b

b.. PePennggaaffkkiirraann 1100 lelemmbbaarr ssaahhaamm ttrreeaassuurryy nnoommiinnaall RRpp11..000000 yayanngg ddiibbeellii kekemmbbaallii ddeennggaann h

haarrggaa RRpp998800 ppeerr lelemmbbaarr.. B

Buuaattllaahh jjuurrnnaall ununttuukk mmeennccaattaatt ttrraannssaakkssii ddii atataass,, jijikkaa:: a

a.. SaSahhaamm ttrreeaassuurryy ddiiccaattaatt ddeennggaann memettooddee nniillaaii nonommiinnaall.. b

b.. SaSahhaamm ttrreeaassuurryy ddiiccaattaatt ddeennggaann memettooddee ccoosstt.. (

(aa)) MMeettooddee NiNillaaii NNoommiinnaall

(

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...