• Tidak ada hasil yang ditemukan

Sains Kertas 2 TRIAL KELANTAN 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Sains Kertas 2 TRIAL KELANTAN 2017"

Copied!
14
0
0

Teks penuh

(1)

SULIT

[ Lihat halaman sebelah zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

018/2

Kertas soalan

ini

mengandungi 14 halaman bercetak

1. Tulis

nombor

kad

pengenalan atau nombor sijil

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUntuk Kegunuan Pemeriksa

kelahiran

dan angka giliran

kamu pada ruangan

yang

di sediakan.

Kod Pemeriksa :

Markah Markah zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.

Jawapan kamu hendaklah ditulis

pada

ruang yang

Soalan Pen

uh

Diperolehi

disediakan

pada kertas soalan

ini.

1 4

3.

Kertas

ini

mengandungi 8 soalan.

2 4

3 5

4.

Kamu dikehendaki menjawab semua soalan.

4 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.

Jika

kamu hendak menukar jawapan,

6 5

Padamkan jawapan yang

telah

dibuat.

7 6

Kemudian tulis jawapan baru,

8 6

Jumlah

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Satu jam

1 Jam

018/2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

UPSR

SAINS

KERTAS2

2017

ANG KA GILIRAN

I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I

(2)

[1 markah] zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SAINS K2 PERCUBMN THN 6 2017

···

Cadangkan satu cara yang paling baik untuk menguruskan bahan buangan dalam Rajah 1. Rajah 1

c) Rajah 1 menunjukkan DUA jenis bahan buangan.

[2 markah]

I

I

I

Terbiodegradasi

Tidak Terbiodegradasi

'

Kertas , beg plastik , sisa makanan , paku

b) Kelaskan bahan buangan berikut kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. [1 markah] Sampah-sarap daripada rumah dan kilang

Bahan yang terdiri daripada bahan yang boleh reput dan terurai

Bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula ..

a) Apakah yang dimaksudkan dengan bahan buangan terbiodegradasi. Tandakan ( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-.J ) Satu jawapan yang betul.

1. Bahan buangan ialah bahan yang tidak digunakan dan tidak diperlukan lagi. Jawab semua soalan di bawah.

(3)

[ 1 markah]

Ginjal

Peparu

Kulit

[ 1 markah] b) Suaikan rajah dengan nama organ perkumuhan berikut.

a) Apakah maksud proses perkumuhan?

2 Manusia perlu menjalankan proses pcrkumuhan.

(4)

[1 markah] zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f_s_l

l_ul f~s-'~~---'~ul

MENOLAK

b) Tuliskan BEN AR atau SALAH ten tang tindakan magnet diruangan yang disediakan berdasarkan maklumat dan rajah di bawah.

[l markah] ( Kunci , cincin emas ) adalah bahan magnet.

a) Gariskan jawapan yang betul.

3. Bahan magnet ialah bahan yang boleh ditarik oleh magnet.

[ 1 markah] d) Beri satu amalan baik untuk memastikan organ perkumuhan sentiasa dalam keadaan sihat.

[ 1 markah] Apakah bahan kumuh yang dikeluarkan semasa aktiviti dalam Rajah 2.

Rajah 2

018/2 SULIT

(5)

[2 markah] zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SAINS K2 PERCUBAAN THN 6 2017

[I markah]

Pembolehubah yang bergerakbalas Pembolehubah yang dimalarkan

Pembolehubah yang dimanipulasikan 11 7 0 M

5

I

Saiz klip kertas

Bilangan klip kertas yang dapat ditarik

ii) Padankan maklumat dengan pembolehubah yang betul.

.

. . .

. . .

.

.

. . .

. .

. . .

.

. . .

. . .

. . .

. .

. . .

.

.

. .

.

. . .

.

. .

. . .

. . .

. . . .

. . .

. . . .

. . .

. . .

. . . .

018/2

5 L

Beri alasan kamu .

i) Magnet manakah yang paling kuat?

Jadual 3.2

Jadual 3.2 menunjukkan bilangan klip kertas yang dapat di~k_oleh magnet L, MdanN.

0

Rajah 3.1

M L

(6)

SAINS K2 PERCUBAAN THN 6 2017

[ 1 markah] [ 1 markah] [ 1 markah] 018/2

6 1. Beri inferens kamu

Anak bulan tidak kelihatan dari Bumi.

b)

(ii) Namakan fasa bulan X

a) (i) Lukis fasa Bulan X dalam ruangan yang disediakan Rajah 4.1

(7)

SAINS K2 PERCUBAAN THN 6 2017

7

[ 1 markah] ii) Tuliskan satu kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan dalam Rajah 4.2

[ 1 markah] i) Nyatak:an corak perubahan saiz fasa Bulan dari lharibulan hingga 27 haribulan mengikut

tarikh dalam Takwim Qamari

Jadual 4.2 Tarikh dalam

lhb 4hb 8hb 12hb 15hb 18hb 23hb 27hb

Takwim Oamari

I)

f) 0

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr>. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

()

Ct

(I

( \

Saiz fasa Bulan , I \

\_

_

_/

·-

(8)

[1 markah] zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SAINS K2 PERCUBAAN THN 6 2017

8

c) Apakah pembolehubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini?

[1 markah]

.. ..

. .

'

.

..

.

.. .

.

.

..

..

..

.

..

.

..

.

. .. ..

.

. ..

..

..

.

..

..

.. ..

.

b) Berdasarkan jawapan kamu di (a) nyatakan satu inferens .

[l markah]

• • •• • • • • ••• ••• •••• •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • ••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • e • •"' • • • • • • • • • • • • •"' • e • • •"' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • •• • • • • ••• • •••• • •••••••• ••••••••••••••,.o,.oe•••••e1•••••ci••••••••••••C1••••• • •• •

a) Tuliskan satu pemerhatian berdasarkan maklumat dalam Rajah 5.2. Rajah 5.2

D

c

B

A

Landasan 12 ...-.---

10 8 6 4 2 0

Masa untuk bongkah kayu berhenti(s)

Carta palang dalam Rajah 5.2 menunjukkan masa yang di ambil oleh bongkah kayu untuk berhenti di atas setiap landasan.

Rajah 5.1

SULIT 018/2

(9)

SAINS K2 PERCUBAAN THN 6 2017

[1 markah] [l markah]

9

e) Susun kedudukan satah condong A, B, C dan D mengikut masa berhenti bongkah kayu dari cepat ke lambat.

···

.

(10)

SAINS K2 PERCUBAAN THN 6 2017

10

[ 1 markah] Lebih daripada isipadu air dalam silinder

Kurang daripada isipadu air dalam silinder penyukat Q

D

D

D

Sama dengan isipadu air dalam silinder penyukat Q Tanda (--./ ) pada jawapan yang betul

b) Ramalkan isipadu air yang tinggal dalam silinder penyukat P berbanding isipadu air yang tinggal dalam selinder penyukat Q.

[ 2 markah] a) Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini. ·

Rajah 6

Q

p

Air

Jrspoo

6. Jamil mengisi 300 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAml air dalam dua silinder penyukatP dan Q seperti dalam Rajah 6. Dia merendamkan dua objek yang berbez.a ke dalam air dalam silinder penyukat selama 5 minit. Kemudian dia mengeluarkan objek itu dan mencatat isipadu air yang tinggal dalam silinder penyukat.

(11)

SAINS K2 PERCUBAAN THN 6 2017

11

[1 markah] c) Apak:ah pembolehubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini?

[1 markah] b) Beri alasan tentang ramalan kamu.

[1 markah]

D

D

Tandakan ( --./ ) pada kotak yang disediakan.

a) Ramalkan situasi manak:ah yang ak:an melibatkan persaingan. 7. Rajah di bawah menunjukkan dua situasi.

[ 1 markah]

• •• •• •• •• •• •• •• • •• •• ••• • •• •• • ••• •• •• ••• •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••eee•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d) Dalam satu penyiasatan lain Jamil memasukkan objek X ke dalam silinder penyukat M yang mengandungi 300 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAml air. Dia mendapati isipadu air tidak berubah apabila objek dikeluarkan

dari silinder penyukat M. Ramalkan sifat objek X.

[ 1 markah]

. .

.

.

.

. . .

. .

. . .

.

. . .

.

.

.

. . .

.

. . .

.

.

.

. . .

.

. .

. .

.

.

. .

.

.

. .

. .

.

.

.

.

. . .

...••...

c) Nyatakan satu inferens berdasarkanjawapan kamu di 6(a) .

(12)

SAINS K2 PERCUBAAN THN 6 2017

[1 markah]

12

(ii)Bulatkan satu rajah yang menunjukkanjenis interaksi yang sama dengan simbiosis dalam Rajah 7.

[1 markah] [1 markah]

(i) Namakanjenis simbiosis yang ditunjukkan dalam Rajah 7? Rajah 7

e) Rajah 7 menunjukkan sejenis simbiosis.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e e e e • e ••• • • • eo • •.., e eeCI e o • • • • ••c:o ••• oeCIOG •• • •••••-o•oe>oo-ocioo·oo.o o • • • e

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .., ••••• G 0 •o 0 ... OOOCI 00 •• e>••••••o OOOOOCIC><:>• oo ••••

018/2 d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat dari penyiasatan ini?

(13)

[ 2 markah] a) Berdasarkan maklumat diatas bina satujadual lengkap.

Suhu air 90°C, aras air bewarna meningkat 15 cm, 50°C aras air bewama menurun menjadi 8 cm clan 10°C aras air bewama 3 cm. Hasil penyiasatan direkodkan seperti maklumat di bawah .

Rajah 8

-

- -

-

- ·-

- -·

-

- -

Air bersuhu 10°C

, Ketulan Ais Air bersuhu

50°C Air bersuhu

90°C Aras air

bewarna Tiup kaca

(14)

SAINS K2 PERCUBMN THN 6 2017

14

[1 markah]

...

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• c ••• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeee e•ee•••••••••••••••••••••••G•••••••••••••••••• • • •

ii. Berdasarkan jawapan kamu di 8d( i ) beri alasan kamu .

[ 1 markah] Merendam botol dengan air panas

Merendam penutup botol dengan ais. Merendam penutup botol dengan air panas

i.Tanda ( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--J ) pada cara patut Aminah lakukan .

d) Aminah mendapati sukar untuk membuka penutup botol . Apakah cara yang paling sesuai dilakukan oleh Aminah untuk membuka penutup botol tersebut?

[1 markah] c) Tulis tujuan penyiasatan diatas.

[2 markah] b) Ramalkan aras air bewama jika diletakkan ke dalam air bersuhu 70°C

Referensi

Dokumen terkait

Bila sistem sensor yang terdapat pada tabel diatas terjadi ketidak normalan, pengontrolan Bila sistem sensor yang terdapat pada tabel diatas terjadi ketidak normalan, pengontrolan

Pada akhir 2008, sekuritas AS dan komisi pertukaran (SEC) memilih untuk mewajibkan 500 perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat untuk mengajukan laporan

Subroses selanjutnya yaitu hapus topik aliran data dimulai dari admin memilih topik yang akan dihapus kemudian dipanggil data tersebut dari tabel artikel kemudian dilakukan

Uz to će biti napravljene i posebne stranice za skupinu korisnika (profesora) koji će moći dodavati slike i video uratke koji će kasnije biti drugoj skupini korisnika (studentima)

Nama ikan lema merupakan sebutan umum bagi masyarakat lokal yang mendiami Kabupaten Raja Ampat untuk jenis ikan pelagis kecil yang diidentifikasi

Dasa sarr :: Su Surra at t T Tug ugas as Ke Kepa pala la Pu Pusk skes esma mas s Me Ment nten eng g No No... Temanggung Tilung

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Sebagai kristal aluminosilikat terhidrasi dengan kation alkali ataupun alkali tanah, zeolit memiliki struktur dalam tiga dimensi yang tidak terbatas dalam bentuk-bentuk