Pampasan dan Restitusi Terhadap Mangsa Perbuatan Jenayah dalam Sistem Undang-Undang Jenayah Indonesia

29  Download (0)

Teks penuh

(1)

PAMPASAN DAN RESTITUSI TERHADAP

MANGSA PERBUATAN JENAYAH DALAM

SISTEM UNDANG-UNDANG JENAYAH

INDONESIA

ZUL AKRIAL

DOKTOR FALSAFAH

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

2013

(2)

ii

PAMPASAN DAN RESTITUSI

TERHADAP MANGSA PERBUATAN JENAYAH

DALAM SISTEM UNDANG-UNDANG JENAYAH

INDONESIA

OLEH

ZUL AKRIAL

Tesis Diserahkan Kepada Kolej Undang-Undang, Kerajaan

Dan Pengajian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia

Bagi Memenuhi Keperluan Pengijazahan

Program Ijazah Doktor Falsafah

(3)

v

PENGAKUAN

“Saya mengakui bahawa Tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Julai 2013 Zul Akrial

(4)

vi

KEBENARAN PENGGUNAAN TESIS

Tesis ini dikemukakan untuk memenuhi keperluan ijazah tinggi daripada Universiti Utara Malaysia. Saya bersetuju bahawa Perpustakaan Universiti membenarkan tesis ini dibaca. Saya juga bersetuju bahawa kebenaran untuk menyalin tesis ini dalam apa jua bentuk, sama ada secara keseluruhan atau bahagian-bahagian tertentu untuk tujuan ilmiah, diberikan oleh penyelia saya atau Penolong Naib Canselor. Adalah difahami bahawa sebarang penyalinan atau penerbitan atau penggunaan tesis ini atau mana-mana bahagiannya untuk tujuan mendapatkan keuntungan kewangan tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada saya. Adalah juga difahami bahawa pengiktirafan hendaklah diberikan kepada naskhah asalnya dan Universiti Utara Malaysia di atas penggunaan bahagian-bahagian daripada tesis ini sebagai bahan ilmiah. Semua hak terpelihara. Sebarang bahagian dalam tesis ini tidak boleh diterbitkan, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang cara, baik dengan elektronik, mekanik, penggambaran semula, perakaman, dan sebagainya, tanpa keizinan terlebih dahulu daripada:

Penolong Naib Canselor

Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia

06010 UUM, Sintok, Kedah Darul Aman, Malaysia

(5)

vii

ABSTRAK

Reaksi terhadap suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, merupakan hak penuh dari orang yang dirugikan untuk menuntut balas. Kesan sampingan dari tuntutan balasan ini menimbulkan suatu keadaan yang tidak setimpal kepada pihak mangsa berbanding dengan tindakan yang telah dilakukan oleh penjenayah. Kerugian yang dialami oleh seseorang itu boleh diganti dengan membayar sejumlah harta kepada mangsa. Namun persoalannya sejauhmanakah undang-undang jenayah di Indonesia memberikan hak ini kepada mangsa perbuatan jenayah ? Pelanggaran yang terjadi itu tidak hanya merupakan urusan antara pelaku dengan mangsa, malah juga mengganggu keseimbangan ketenteraman dalam masyarakat. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menganalisis, pertama tentang kewujudan pampasan sebagai tanggungjawab negara ke atas kerugian yang dialami oleh mangsa sepertimana yang termaktub dalam Perlembagaan Indonesia. Kedua, mengkaji dasar perundangan tentang restitusi ke atas mangsa wujud dalam sistem undang-undang jenayah Indonesia. Seterusnya ketiga, mengkaji mekanisme pelaksanaan restitusi dalam tugas yang berkaitan antara Pendakwa Raya dengan Pertubuhan Perlindungan Saksi dan Mangsa, dan akhirnya mencadangkan penambahbaikan undang-undang berhubung dengan pampasan dan restitusi dalam sistem undang-undang jenayah Indonesia. Penyelidikan ini berbentuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam rangka untuk memberikan analisis dan gambaran yang tepat tentang pampasan dan restitusi terhadap mangsa perbuatan jenayah dalam sistem perundangan jenayah Indonesia. Ia bertujuan untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan pampasan dan restitusi ke atas mangsa dalam sistem perundangan jenayah Indonesia. Dapatan kajian mendapati bahawa pampasan hanya diberikan kepada mangsa perbuatan jenayah pelanggaran hak asasi manusia yang dianggap serius sahaja. Perlindungan dalam undang-undang jenayah ke atas mangsa lebih banyak dimaksudkan sebagai perlindungan abstrak yang bersifat perlindungan secara tidak langsung. Perlindungan secara langsung yang wujud dalam bentuk restitusi pula, hanya mempunyai satu aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kajian dari segi sejarah dan undang-undang menunjukkan bahawa terdapat pertindihan tugas dan kuasa antara Pendakwa Raya dan Pertubuhan Perlindungan Saksi dan Mangsa dalam mekanisme pelaksanaan restitusi dalam sistem pengadilan jenayah Indonesia. Kesimpulannya, oleh kerana negara berkewajipan untuk menyelenggarakan ketenteraman dan keselamatan masyarakat, maka perbuatan jenayah yang berlaku adalah menjadi tanggungjawab negara. Akibatnya, bukan sahaja pesalah, malah negara juga harus bertanggungjawab atas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh mangsa.

Kata kunci: Pampasan untuk mangsa, Perlindungan undang-undang, Restitusi, Undang-Undang Jenayah Indonesia

(6)

viii

ABSTRACT

The development of compensation and restitution began with reactions towards an offence which caused damage to others, hence this enabled the person who suffered the damage to claim for compensation. The side effects of claiming for compensation has created a situation whereby the compensation granted towards the victimized party most often than not, is unproportional as compared to the actions by the offender. Subsequently, the damage suffered may be compensated in terms of property to the victim. Nevertheless, to what extent the criminal law in Indonesia provide these rights to victims ? Not only does the offence involves the offender and the victim, but it also disrupts the balance of order in society. This study aims to analyse the compensation on damage suffered by the victim as the nation’s responsibility as stated in the Indonesian Constitution. Secondly, to examine the legislation policy on restitution to victims in the Indonesian criminal law system. Thirdly, to investigate the mechanism of implementing restitution in the job specifications related to the Prosecutor and Witness and Victim Protection Board. Lastly, to propose improvements on the law which relate to compensation and restitution in the Indonesian criminal law system. This is a descriptive study which adopts the qualitative research design to address questions related to compensation and restitution with the aim to provide an accurate reflection on compensation and restitution in the Indonesian criminal law system. The findings suggest that compensation is only given to victims of crimes pertaining to serious breach of human rights. Protection of victims in criminal law refers to abstract protection which is related to indirect protection. Direct protection which exists in the form of restitution in Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. From the history and law perspective, there is an overlap of job specifications and power between the Prosecutor and Witness and Victim Protection Board in the implementation of the restitution mechanism in crime jurisdiction system of Indonesia. In conclusion, the nation is responsible to maintain safety and order of the society, hence the crimes committed are the responsibility of the nation.

Keywords: Compensation for victim, Indonesian Criminal Law, Legal Protection, Restitution.

(7)

ix

PENGHARGAAN

Awal dari segalanya, syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah S.W.T. yang dengan reda dan izin-Nya telah mengurniakan kekuatan mental dan fizikal sehingga tesis ini dapat disiapkan. Kepada individu dan pihak tertentu yang telah membantu memudahkan penyelidikan dan penulisan tesis ini, hanya penghargaan dan ucapan terima kasih yang dapat penyelidik sampaikan.

Saya merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Assoc. Prof. Dr. Asmah Laili Hj. Yeon selaku penyelia utama yang telah bertungkus lumus memberikan bimbingan, pandangan dan pendapat sepanjang proses pembimbingan berlangsung. Begitu juga kepada Pengurusan Pusat Pengajian Undang-Undang, Colgis Universiti Utara Malaysia, dan seluruh pimpinan dan staf Universiti Utara Malaysia serta Rektor Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan bantuan dan sokongan sepenuhnya.

Penghargaan dan terima kasih juga saya ucapkan kepada kedua ibu bapa (H. Jamaluddin/Hj. Supartina) yang sentiasa memberikan semangat dan dorongan kepada penyelidik untuk menyelesaikan Program Doktor Falsafah di Universiti Utara Malaysia; kepada Isteri tercinta, Nesmiati M, yang mendampingi penyelidik yang sentiasa mendorong bagi penyelesaian tesis, demikian juga dengan anak-anak (Maziyah, Afif Husaini dan Ahmad Kafrawi) yang telah mengorbankan sedikit kebahagiaannya bersama penyelidik kerana semata-mata demi penyelesaian tesis; seterusnya juga kepada saudara kandung penyelidik (Puan Elly Rospita, Puan Yuspaneli, Tuan Jon Effendi, Puan Erifianti dan Tuan Asril) diucapkan terima kasih atas sokongannya selama proses penyelesaian tesis.

Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Hasan Basri Jumin, MS., M. Sc., Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., Bapak H. M. Husnu Abadi, S.H., M. Hum., Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M. Si., dan Bapak H. Arifin Bur, S.H., M. Hum., yang memberikan dorongan dan sokongan kepada penyelidik dalam rangka penyelesaian tesis, seterusnya Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan toleransi dan pengertian selama penyelidik bergelut dengan penyelesaian tesis, seterusnya rakan-rakan pensyarah di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penyelidik selama dalam penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih lagi kepada semua responden mahupun pakar, serta pihak-pihak lainnya yang telah memberikan maklumatnya guna penyusunan tesis ini, semoga amal baik Bapak/Ibu/Tuan/Puan/Sahabat yang turut memberikan sokongan, kemudahan dan pertolongan dalam penyelesaian tesis ini mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. dalam bentuk pahala dan balasan yang berlipat ganda. Amin !

Sintok, Kedah Darul Alam, Tarikh, 1 Julai 2013

Penyelidik

(8)

x

SENARAI KANDUNGAN

HALAMAN TAJUK i

PERAKUAN KERJA TESIS iii

PENGAKUAN v

KEBENARAN PENGGUNAAN TESIS vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

PENGHARGAAN ix

SENARAI KANDUNGAN x

SENARAI SINGKATAN xiv

SENARAI JADUAL xv BAB I PENDAHULUAN 1 1.0. Pengenalan 1 1.1. Pernyataan Masalah 9 1.2. Persoalan Kajian 14 1.3. Objektif Kajian 14 1.4. Signifikan kajian 15 1.5. Definisi Operasional 16 1.6. Kekangan kajian 17 1.7. Penyusunan Bab 18 1.8. Kesimpulan 20

BAB II SOROTAN KARYA 21

2.0. Pengenalan 21

2.1. Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Perlembagaan 21

2.2. Negara dan Perundangan Awam 24

(9)

xi

2.4. Sains tentang Mangsa Perbuatan Jenayah 47

2.4.0. Pengenalan 47

2.4.1. Pengertian Mangsa 47

2.4.2. Perkembangan Sains tentang Mangsa Perbuatan

Jenayah 52

2.4.3. Kesimpulan 65

2.5. Kedudukan Mangsa dalam Sistem Pengadilan Jenayah

Indonesia 65

2.5.0. Pengenalan 65

2.5.1. Pengertian Sistem Pengadilan Jenayah 77

2.5.2. Pengaturan Perlindungan Mangsa dalam Sistem

Pengadilan Jenayah Indonesia 81

2.5.3. Kesimpulan 86

BAB III TEORI BERKAITAN DENGAN PAMPASAN DAN

RESTITUSI 87

3.0. Pengenalan 87

3.1. Teori Penghukuman 87

3.2. Restorative Justice 104

3.3. Perkembangan Restitusi sebagai Suatu Hukuman 108

3.3.0. Pengenalan 108

3.3.1. Pengertian dan Bentuk Restitusi sebagai Hukuman 109

3.3.2. Pengaturan Restitusi sebagai Hukuman 116

3.3.2.0. Pengenalan 116

3.3.2.1. Restitusi sebagai Hukuman Utama 119

3.3.2.2. Restitusi sebagai Hukuman Tambahan yang Diaplikasikan Menjadi Syarat Khusus pada

Penjatuhan Hukuman Bersyarat 121

3.3.2.3. Restitusi sebagai Alat Pembayaran Kembali Kepada Mangsa Perbuatan Jenayah Sesuai

dengan Perundangan Adat Indonesia 125

(10)

xii

BAB IV KAEDAH PENYELIDIKAN 131

4.0. Pengenalan 131 4.1. Rekabentuk Kajian 131 4.2. Skop Kajian 133 4.3. Sumber Data 134 4.4. Instrumen Kajian 135 4.5. Analisis Data 136 4.6. Kesimpulan 138

BAB V KEWUJUDAN PAMPASAN SEBAGAI TANGGUNG-JAWAB NEGARA KE ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH MANGSA SEPERTIMANA YANG TERMAKTUB DALAM PERLEMBAGAAN INDONESIA 139

5.0. Pengenalan 139

5.1. Pengertian “Melindungi” dalam Konteks ”Melindungi

Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia” dalam Kaitannya dengan Kewujudan Mangsa

Perbuatan Jenayah 145

5.2. Pengaturan Pampasan dalam Undang-Undang Jenayah

Indonesia 162

5.3. Kesimpulan 174

BAB VI DASAR PERUNDANGAN TENTANG RESTITUSI KE ATAS MANGSA WUJUD DALAM SISTEM UNDANG-UNDANG JENAYAH INDONESIA 175

6.0. Pengenalan 175

6.1. Pengaturan Restitusi dalam Sistem Undang-Undang

Jenayah Indonesia 176

6.2. Kesimpulan 213

BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM TUGAS YANG BERKAITAN ANTARA PENDAKWA RAYA DENGAN PERTUBUHAN PERLINDUNGAN SAKSI

DAN MANGSA 214

7.0. Pengenalan 214

(11)

xiii

Perlindungan Saksi dan Mangsa dalam Keterbabitannya dengan Mekanisme Pelaksanaan Restitusi dalam Sistem Pengadilan Jenayah Indonesia

7.2. Kesimpulan 228

BAB VIII PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN 229

8.0. Pengenalan 229

8.1. Kewujudan Pampasan sebagai Tanggungjawab Negara ke

atas Kerugian yang Dialami oleh Mangsa Sepertimana yang

Termaktub dalam Perlembagaan Indonesia 229

8.2. Dasar Perundangan tentang Restitusi ke atas Mangsa Wujud

dalam Sistem Undang-Undang Jenayah Indonesia 246

8.3. Mekanisme Pelaksanaan Restitusi dalam Tugas yang

Berkaitan antara Pendakwa Raya dengan Pertubuhan

Perlindungan Saksi dan Mangsa 262

BAB IX KESIMPULAN DAN CADANGAN KAJIAN 272

9.1. Kesimpulan Kajian 272

9.2. Cadangan Kajian 273

9.3. Kerangka Cadangan Untuk Penambahbaikan 283

9.4. Cadangan Kajian Pada Masa Hadapan 286

BIBLIOGRAFI 289

(12)

xiv

SENARAI SINGKATAN

ADR : Alternative Dispute Resolution

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Budget Revenues and

Expenditures of The Local Government

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Budget Revenue and

Expenditure of The State

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat/Parlimen/legislative/House of

Representatives of the Republic of Indonesia

HAM : Hak Asasi Manusia/Human Rights

KKN : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Procedural of Criminal

Law

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/The Book of Criminal Law

KUH Perdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Kitab Undang-Undang

Hukum Privat/The Book of Private Law

LPSK : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/Witness and Victims

Protection Institution

LP : Lembaga Pemasyarakatan (Penitentiary)/Penjara (prison)

MPR : Majlis Permusyawaratan Rakyat/General Assembly

PLO : Professional Legal Organization

PT : Perusahaan Terbatas/Limited Company

UUD 1945 : Undang-Undang Dasar 1945/Perlembagaan Indonesia/Indonesian

Constitutional Law

UUTPE : Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi/Law of Economic Crime

UUTPK : Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/Law of

Eradication of Corruption

UUTPLH : Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup/Law of

(13)

xv

SENARAI JADUAL

3.1. Pergeseran Pengadilan Retributif Kepada Keadilan Restoratif terhadap Penyelenggaraan Sistem Pengadilan Jenayah

106

(14)

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.0. Pengenalan

Undang-undang jenayah merupakan perundangan awam hasil daripada suatu proses perkembangan sejarah yang panjang. Sebelum menjadi perundangan awam,

undang-undang jenayah pada mulanya merupakan perundangan persendirian.1 Namun

demikian, mengikut Andi Hamzah,2 “tidaklah boleh dikatakan bahawa undang-undang

persendirian wujud lebih dulu, baru menyusul undang-undang jenayah, kerana dari dahulu kala sudah ada undang-undang jenayah”. Bahkan dalam kitab suci Al Qur’an sudah ada ketentuan tentang perbuatan jenayah, seperti “janganlah engkau mencuri,3 jangan engkau berzina,4 jangan engkau bersumpah palsu5 dan sebagainya”. Akan tetapi, maksud pernyataan bahawa undang-undang jenayah pada mulanya merupakan perundangan persendirian itu bukan dari segi substansinya, melainkan dilihat dari sudut prosedur penyelesaiannya.

Pada masa undang-undang jenayah masih merupakan perundangan persendirian, setiap orang yang mengalami kerugian atau menjadi mangsa sebagai akibat daripada tindakan orang lain mempunyai hak untuk melakukan atau menuntut balasan atas kerugian/penderitaan yang dialaminya.6

Pembalasan itu pada umumnya tidak hanya merupakan hak seseorang yang dirugikan atau yang terkena tindakan, melainkan turut menjadi kewajipan ke atas

1 Tentang pembezaan perundangan awam dengan perundangan persendirian, sila lihat lebih lanjut Sunaryati Hartono, Capita

Selecta Perbandingan Hukum [Bandung: Alumni, 1976], 68. Sila lihat juga Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara, Aneka Cara Pembedaan Hukum, [Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989], 24.

2 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana [Jakarta: Rineka Cipta, 1991b], 9. 3 Al Qur'an Surah Al-Maidah ayat: 38-39.

4 Al Qur'an Surah Al-Israa' ayat: 32. 5 Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat: 224

6 Sila lihat juga Prasaran Purwoto S. Gandasubrata, “Masalah Ganti kerugian Dalam/Karena Perkara Pidana” dalam Penegakan

(15)

The contents of

the thesis is for

internal user

only

(16)

289

BIBLIOGRAFI 1. Buku dan Jurnal.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan

Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.

Abdurrahman. Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia.

Bandung: Alumni, 1980.

Ade Saptomo. Hukum & Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Adler, Freda et. al. Criminology. USA: McGraw-Hill, Second Edition, 1995.

Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.

Amri Yusuf. Welfare State, Kapitalisme Yang Berwajah Manusiawi. Jurnal Politika Volume 2 Nombor 3 Tahun 2006.

Andi Hamzah, ed. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1991b.

________. Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Penjelasannya. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

________. Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

________. System Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Andi Mattalatta. “Santunan Bagi Korban,” dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. J.E. Sahetapy, ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Andrew Karmen. Crime Victims, An Introduction to Victimology, Books/Cole Publishing Company, Monterey, California, 1984.

Angkasa et. al. Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam System Peradilan Pidana (Kajian Tentang Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Serta Pengembangan Model Pemidanaan Dengan Mempertimbangkan Peranan Korban). Jurnal Penelitian Hukum "Supremasi Hukum" Vol. 12 No. 2 Agustus 2007, FH UNIB Bengkulu.

Anthon F. Susanto. Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan,

Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

(17)

290

Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan. Jakarta: Akademika Perssindo, 1983.

________. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989.

________. Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban

Perkosaan (Beberapa Catatan). Jakarta: Ind-Hill-Co, 1987.

________. Viktimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban. Jakarta: Akademika Perssindo, 1995.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. Seri Hukum Pidana 1, Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, ed. Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan

Pembangunan. Bandung: Alumni, 1977.

Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.

Bambang Poernomo. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

________. Pola Dasar Teori, Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan

Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Bambang Waluyo. Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.

Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar

Pengadilan. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012.

________. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

________. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong

Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia). Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994.

________. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996a.

________. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Pertubuhan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996b. ________. Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal

Hukum Pidana dan Kriminologi Nomor I. Tahun 1998.

Bemmelen, J.M. van. Hukum Hukuman 1. Selanjutnya disebut buku II. Bandung: Bina Cipta, 1997.

(18)

291 University Press, 2002.

Buku Himpunan Tanya-Jawab P4-UUD 1945-GBHN. diterbitkan oleh Badan

Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan

Pengamalan Pancasila (BP-7), 1983.

Chaerudin dan Syarif Fadillah. Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Ghalia Press, 2004.

Dignan, James. Understanding Victims and Restorative Justice. England: Open University Press, 2005.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban

Kejahatan, Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

E. Utrecht. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: NV. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1957.

________. Rangakaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Hukum I Suatu Pembahasan Pelajaran Umum KUHPidana Tahun 1946 Dari Pasal 55 Sampai Dengan Akhir Buku I dan Hukum Penitensier, dengan Sebuah Suplemen. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.

F. Isjwara. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Putra A Bardin, 1999.

Fatic, Aleksandar. Punishment and Restorative Crime – Handling. USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995.

Frank R. Prassell. Criminal Law, Justice and Society. Santa Monica – California: Goodyear Publishing Company Inc, 1979.

Gilbert Geis. Victim and Witness Assitance Program” dalam: Sanford H. Kadish, ed. Encyclopedia of Crime and Justice. New York: The Free Press: A Division of Macmillan Inc, 1983.

H. Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Adhitya Bakti,

1999.

Hambali Thalib. Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan, Kebijakan Alternatif

Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Hilman Hadikusumah. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni, 1984.

I.S. Susanto. Kejahatan Korporasi. Semarang: Badan Penerbit Universitas

Diponegoro, 1995b.

________. Kriminologi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995a. ________. Perkembangan Pandangan Statistik Kriminal. Makalah Pada Penataran

(19)

292

Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandungan – Ambarawa Tanggal 14 sampai dengan 30 Nopember 1994.

Israel Drapkin and Emilio Viano, ed. Victimology. Toronto, London: D.C. Health and Company Lexington, Massachusetts, 1975.

Iswanto, Yazid Effendi dan Angkasa. Viktimologi. Purwokerto: Penerbit Universitas Jenderal Soedirman, 1998.

Iswanto. “Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Kejahatan Lalu Lintas,” Disertasi Dalam Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.

J. E. Sahetapy, ed., “Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi”. Bandung: PT Eresco, 1995.

________. ed., Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

________. “White Collar Crime: Suatu Perspektif Viktimologi,” JIIS (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial) Edisi Januari 1994.

Jeffery, C. Ray. Crime Prevention Through Environmental Design. Beverly Hills- London: SAGE Publication, Inc.

Jimly Asshiddiqie. Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

________. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk

Hukuman Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional. Bandung: Angkasa, 1995.

John Hagan. Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior, And Its Control. International Edition. Singapore: Mc. Graw-Hill Book Co, 1987.

K. Wantjik Saleh. Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985a.

________. Pelengkap KUHP, Perubahan KUH Pidana dan UU Pidana sampai

dengan Akhir 1980. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985b.

L. J. Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum. Terjemahan Mr. Otarid Sadino. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1985.

L.H.C. Hulsman. Afscheid Van Het Strafrecht een Pleidooi Voor Zelfregulering, atau Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa. Regulasi, Terjemahan Wonosutanto. Surakarta: Forum Studi Hukum Pidana, 1988.

Laporan Pemantauan Pengadilan HAM. “Pengadilan Yang Melupakan Korban”,

Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan HAM, ELSAM, Kontras, dan PBHI, 2004.

(20)

293

Laporan Seminar Kriminologi Ke-3 Diselenggarakan Atas Kerjasama Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 1979 Di Semarang.

Leden Marpaung. Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Liebmann, Marian. Restorative Justice: How It Works. London: Jessica Kingsley Publisher, 2007.

Lili Rasjidi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia, dalam Jurnal

Hukum Padjadjaran Review, Hukum Responsif (Bandung: 2005) Volume 1 No. 1.

M. Hanafi Asmawie. Ganti kerugian dan Rehabilitasi Menurut KUHAP, Uraian

Singkat Tentang Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1985.

M. Hasbi Amiruddin. Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman. Yogyakarta: UII Press, 2000.

M. Rusli Karim. Negara: Satu Analisis Mengenai Pengertian, Asal-Usul Dan Fungsi. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta:

Pustaka Kartini, 1993.

________. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Machrup Elrick, ed. Kapita Selekta Hukum, Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Made Darma Weda. “Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi,”

Karya Ilmiah Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi, J.E. Sahetapy ed., Bandung: PT Eresco, 1995.

________. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Majda El Muhtaj. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia Dalam System Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994c.

________. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Perbuatan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994a.

(21)

294

Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994b.

________. Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan

Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1995.

________. System Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan

Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

Marwan Effendy. Kejaksaan RI, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Miles, M. B. Dan Huberman, A.M., An Expenden Source Book, Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication, 1984.

Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum, Suatu

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Buku I. Bandung: Alumni, 2000.

Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

________. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana

Undang-Undang Tentang Azas-Azas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

________. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Bina Aksara,

1982.

Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Mudzakkir. Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam System Peradilan Pidana,

Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), 2001.

________. System Pengancaman Pidana Dalam Hukum Pidana. Makalah

Disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1992b.

________. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992a.

Muladi. “HAM Dalam Perspektif System Peradilan Pidana”, dalam: Muladi, ed., Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif

(22)

295

Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, 2005.

________. Hak Asasi Manusia, Politik dan System Peradilan Pidana. Semarang: Pertubuhan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

________. Kapita Selekta System Peradilan Pidana. Semarang: Pertubuhan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

________. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, 1985.

________. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan, dalam Kaitannya

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume I/Nomor I/1998.

Mulyana W. Kusumah. Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi.

Bandung: Alumni, 1981.

Mustafa Ishak dan Afifi Abdul Razak. Politik Dan Pemerintahan Negara. Singapore:

Thomson Learning, 2006.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. Perbuatan Pidana Dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Noeng Muhadjir. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996. Notonagoro. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Yogyakarta, Pantjuran Tudjuh, 1971. Oemar Seno Adji. Herziening, Ganti kerugian, Suap dan Perkembangan Perbuatan

Pidana. Jakarta: Erlangga, 1984.

P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya

Bakti, 1997.

Padmo Wahjono. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1983.

Panda Nababan dan R.M. Suripto, ed. Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan (Diangkat dari Diskusi Pemikir Hukum Indonesia dengan Topik: “Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat Oleh Penegak Hukum”. Tanggal 18 Juli 1988. Jakarta: Yayasan Keadilan, 1988.

Parman Soeparman. Kepentingan Korban Kejahatan Dilihat Dari Sudut Viktimologi, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007.

Philipus M. Hadjon. “Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila,”

Dinamika Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Nomor 2 Tahun I, Edisi Oktober 1996.

R. Otje Salman S Dan Anthon F. Susanto. Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan

Dan Membuka Kembali, Bandung: Refika Aditama, 2005. R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

(23)

296

Reid, Sue Titus. Crime and Criminology. Fourth Edition, CBS College Publishing, New York, 1985.

Roeslan Saleh. Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif. Jakarta: Aksara Baru, 1983b.

________. Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 1988. ________. Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia. Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1983a.

________. Segi Lain Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Romli Atmasasmita. “Masalah SantunanTerhadap Korban Kejahatan.” Majalah

Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 27 Desember 2010.

________. System Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif

Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bandung: Binacipta, 1995. ________. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: PT Eresco, 1992.

________. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimonologi. Bandung: Mandar Maju, 1995.

S. Prajudi Atmosudirdjo. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1989.

Satjipto Rahardjo. Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta: Buku Kompas, 2007b.

________. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Buku Kompas, 2007a.

________. Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Hukum. Bandung:

Alumni, 1977.

Satochid Kartanegara. Telah Dikupas Kedalam bahasa Indonesia Dari Bahasa

Belanda, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat2 Para Ahli Hukum Terkemuka. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. Bahagian Satu dan Dua), Tanpa tahun terbit.

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara.

Yogyakarta: Liberty, 1987.

Siti Hajar Abu Bakar Ah. Kebajikan Sosial Teori dan Praktis. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2011.

Slamet Muljana. Per-Undang2-an Madjapahit. Djakarta: Bhrata, 1967. Soehino. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, 1998.

(24)

297

Soepomo. Bab-Bab Tentang Perundang-Undangan Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

________. Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat. Pidato Permulaan (Inaugurele Rede) Pada Tanggal 31 Maret Di Fakulteit Undang-undang, Djakarta, 1941.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara. Aneka Cara Pembedaan Hukum.

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

________. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia. Jakarta: Kurnia Esa, 1985.

________. Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat Oleh Penegak Hukum” dan

“Beberapa Catatan Tentang Pembangunan Hukum”. 1988a. Makalah yang Disampaikan dalam Diskusi Pemikir Hukum Indonesia yang Diselenggarakan Oleh Korps Adhyaksa Pada Tanggal 18 Juli 1988 Dalam Rangka Memperingati Hari Bakti Adhyaksa Ke-27 Di Jakarta.

________. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986.

Solichin Salam. Bung Karno Putera Fajar. Jakarta: Gunung Agung, 1981.

Stephen Schafer. The Beginings of “Victimology”, dalam Israel Drapkin and Emilio

Viano, Victimology, D.C. Health and Company Lexington, Massachusetts,

Toronto, London, Second Printing, 1975.

________. The Victim and Criminal, Random House, New York, 1968.

Steven Box. Deviance, Reality and Society. Second Edition. New York: Holt, Renihart and Winston, 1981.

Strauss, A., & Corbin, J. Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park: CA: Sage Publications, Inc, 1990.

Subandi Al Marsudi. Pancasila Dan UUD ’45 Dalam Paradigma Reformasi. Jakarta:

PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Pembimbing, 1963.

Sudarto. “Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan” dan “Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi Masyarakat”. Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Edisi Khusus Tahun XVII – 1987.

(25)

298

________. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986b.

Suhadibroto. Kualitas Aparat Kejasaan Dalam Upaya Melaksanakan Penegakan

Hukum. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pemantau Kejaksaan yang diselenggarakn di Jakarta oleh MAPPI FHUI 28-30 November 2004, diikuti oleh 25 lembaga-lembaga Pemantau Peradilan dari berbagai daerah di Indonesia.

Sujoko. Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 KUHAP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Semarang. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008. Sunaryati Hartono. Capita Selecta Perbandingan Hukum. Bandung: Alumni, 1976. Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama. Abortus Provocatus

Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas Atma Jaya, 2001.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. Politik Hukum Pidana, Kajian

Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Teuku Mohammad Radhie. Peranan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum

Nasional. Yogyakarta: CV Bina Usaha Bekerjasama dengan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1983.

Toby, Jackson. Is Punishment Necessary, dalam The Sociology of Punishment & Correction. Leonard Savitz dan Marvin E. Wolfgang (Ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc, 1970.

Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin. “Praktik Kompensasi dan Restitusi Di Indonesia, Sebuah Kajian Awal”, Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), 2007.

Walker, Negel. Reductivism and deterrence. dalam A Reader on Punishment. R.A. Duff and David Garland (Ed.). New York: Oxford University Press, 1995. Wilson, John M, The Role of the Therapeutic Community in Correctional Institutions,

dalam The Future of Imprisonment in a Free Society. Journal of Controversial Issues in Criminology, 1965, Volume Two.

Yasraf Amir Piliang. Sebuah Dunia Yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmoderisme. Bandung: Pustaka Mizan, 1998.

Yesmil Anwar dan Adang. System Peradilan Pidana: Konsep Komponen dan

Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik,

(26)

299 Rajagrafindo Persada, 2009.

Zimring, Franklin E. Deterrence, The Legal Threat in Crime Control. Chicago: The University of Chicago Press, 1976.

2. Perundangan

Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 938/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 Tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Diterjemahkan dan Diperbanyak Oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Naskah Rancangan KUHP (Baru) Buku Kesatu dan Kedua serta Penjelasannya, Disusun Oleh Panitia Penyusun RUU KUHP yang Disempurnakan Oleh Tim Kecil Sampai dengan Tahun 2009.

(27)

Perundang-300 Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tim

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Kamus Hukum Pidana. Jakarta: PT

Ciceri Indonesia, 1988.

Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kamus Dewan. Selangor Darul Ehsan: Dawama Sdn. Bhd, 2005.

Ralph de Sola, Crime Dictionary. New York: Facts on File Publication, 1998. Sanford H. Kadish. Encyclopedia of Crime and Justice, New York, 1983. Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

4. Artikel dari Internet

“Peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana terpadu,” http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1858448-peran-penuntut-umum-dalam-sistem-peradilan/, [diakses 27 Mei 2010].

“Penegakan Hukum Yang Menciptakan Keadilan,”

http://herususetyo.multiply.com/journal/item/9, [diakses 12 Agustus 2009].

“Sistem Peradilan Pidana Indonesia,”

http://triwantoselalu.blogspot.com/2009/06/sistem-peradilan-pidana.html, [diakses 27 Januari 2010].

Adrianus Meliala, “Humanitarian Korban,”

http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php

?aid=9720&coid=1&caid=34, [diakses 15 Nopember 2010].

“Kedudukan Korban Dan Kejahatan,”

(28)

301 2009].

Syafruddin, “Pidana Ganti kerugian: Alternatif Pemidanaan Di Masa Depan Dalam

Penanggulangan Kejahatan Tertentu,”

http://library.usu.ac.id/download/fh/pidana-syafruddin4.pdf, [diakses 13 Maret 2010].

Aris Sutanto, “Keadilan Restoratif,” http://arissutanto.blogspot.com/2010/06/keadilan-restoratif-oleh-aris-sutanto.html, [diakses 14 Juni 2010].

Muhammad Mustofa, “Dari Retribusi dan Rehabilitasi ke Restorasi,”

http://www.suarapembaruan.com/News/2009/01/07/Jabotabe/jab07.htm, [diakses 29 Mei 2010].

“Memahami Makna Pembukaan UUD ’45,” [diakses

http://solindo.wordpress.com/2008/01/09/17/, [diakses 1 Juli 2010].

M. Sofyan Lubis, “Penegakan Hukum antara Harapan & Kenyataan,”

http://www.kantorhukum-lhs.com/1.php

?id=penegakan-hukum-antara-harapan-dan-kenyataan, [diakses 24 Januari 2010].

Achmad Yusuf, “Upaya Perwujudan Kompensasi Terhadap Pihak Keluarga/Ahli Waris Korban “Kematian Dalam Tahanan atau Penjara (LP),

http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp ?id=95771,

[diakses 23 Maret 2010].

“Salah Tangkap, Kepala Polres Kediri Rela Dicopot,”

http://www.tempo.co/read/news/2012/08/28/180426033/Salah-Tangkap-Kepala-Polres-Kediri-Rela-Dicopot, [diakses 31 Januari 2013].

Afrizal, “Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Kejahatan Dalam Perspektif

Hukum Positif Dan Hukum Islam”,

http://student-research.umm.ac.id/index.php/twinning_program/article/view/6413, [diakses 26 Julai 2010].

“Dua Wajah Baru di LPSK“, http://tjatursaptoedy.com/2012/02/09/dua-wajah-baru-di-lpsk/, [diakses 22 Jun 2010].

“Korban Penembakan Dapat Sejumput Restitusi,”

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5049c993d782d/korban-penembakan-dapat-sejumput-restitusi, [diakses 16 Setember 2012].

“Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan,”

http://klik-fe.blogspot.com/2011/03/mediasi-penal.html, [diakses 15 September

2012].

http://law.jrank.org/pages/2272/Victims-Criminological-theory-crime-victims.html, [diakses 5 Jun 2013].

http://www.associatedcontent.com/article/1680773/theories_of_victimization_victim_ precipitation.html, [diakses 5 Jun 2013].

(29)

302

Supriyadi Widodo Eddyono, “Pemetaan Undang-Undang Terkait dengan Perlindungan

Saksi dan Korban”,

http://perlindungansaksi.files.wordpress.com/2008/07/pemetaan-peraturan-saksi.pdf, [diakses tarikh 27 Jun 2013].

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di