PENGGUNAAN MEDIA HARMONIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN ARTIKULASI KONSONAN BILABIAL “P” ANAK TUNARUNGUDI SLB-B SUMBERSARI - BANDUNG - repository UPI S PLB 1001858 Title

Teks penuh

(1)

PENGGUNAAN MEDIA HARMONIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN ARTIKULASI KONSONAN BILABIAL “P” ANAK TUNARUNGUDI SLB-B SUMBERSARI - BANDUNG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Khusus

Oleh:

Hidya Marti Nurazizah 1001858

DEPARTEMEN PENDIDIKAN KHUSUS

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

(2)

PENGGUNAAN MEDIA HARMONIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN ARTIKULASI KONSONAN BILABIAL “P” ANAK TUNARUNGU DI SLB-B SUMBERSARI - BANDUNG

Studi Eksperimen SSR (Single Subjek Research) dengan desain A-B-A

Oleh

Hidya Marti Nurazizah 1001858

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Pendidikan

©Hidya Marti Nurazizah, 2014 Universitas Pendidikan Indonesia

September 2014

Hak Cipta dilindungi undang-undang

(3)

LEMBAR PENGESAHAN HIDYA MARTI NURAZIZAH

NIM. 1001858

PENGGUNAAN MEDIA HARMONIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN ARTIKULASI KONSONAN BILABIAL “P” ANAK

TUNARUNGGU DI SLB-B SUMBERSARI BANDUNG disetujui dan disahkan oleh pembimbing:

Pembimbing I

Dr. Budi Susetyo, M.Pd. NIP. 19580907198701001

Pembimbing II

dr. Riksma Nurahmi, M.Pd NIP. 197511182005012001

Ketua Jurusan Pendidikan Khusus FIP UPI Bandung

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...