Bahan Bahan Fail

22 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

GURU BESAR

GURU BESAR

GURU PENOLONG KANAN

GURU PENOLONG KANAN

KOKURIKULUM

KOKURIKULUM

SETIAUSAHA

SETIAUSAHA

KOKURIKULUM

KOKURIKULUM

PEYELARAS PEYELARAS UNIT UNIT PAKAIAN PAKAIAN SERAGAM SERAGAM PENYELARAS PENYELARAS KELAB/ KELAB/ PERSATUAN PERSATUAN PENYELARAS PENYELARAS KELAB SUKAN / KELAB SUKAN / PERMAINAN PERMAINAN SETIAUSAHA SETIAUSAHA SUKAN SUKAN GURU GURU PENASIHAT PENASIHAT GURU GURU PENASIHAT PENASIHAT GURU GURU PENASIHAT PENASIHAT GURU GURU KETUA KETUA RUMAH RUMAH GURU GURU SUKAN SUKAN DAN DAN PEMAINAN PEMAINAN GURU GURU RUMAH RUMAH SUKAN SUKAN

MURID-MURID

MURID-MURID

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

SEKOLAH RENDAH SEKOLAH RENDAH

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN

SELAMA SELAMA

(2)

STRUKTUR JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH

STRUKTUR JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH

PENGERUSI

PENGERUSI

EN IBNIRISLAN MAHAMAD

EN IBNIRISLAN MAHAMAD

ISA

ISA

NAIB PENGERUSI

NAIB PENGERUSI

HASHIM OSMAN

HASHIM OSMAN

SETIAUSAHA

SETIAUSAHA

PN.MAIMUNAH CHE ALI

PN.MAIMUNAH CHE ALI

PENYELARAS PENYELARAS BERUNIFORM BERUNIFORM EN.ZAMRI EN.ZAMRI PENYELARAS PENYELARAS PERSATUAN PERSATUAN PN.CHE RAMANI PN.CHE RAMANI PENYELARAS PENYELARAS KELAB KELAB EN.SOLAHUDIN EN.SOLAHUDIN GURU-GURU PENASIHAT GURU-GURU PENASIHAT PERSATUAN / KELAB PERSATUAN / KELAB -

- Guru Guru PenasihatPenasihat Persatuan B. Melayu Persatuan B. Melayu -

- Guru Guru PenasihatPenasihat Persatuan

Persatuan Bahasa Bahasa II Inggeris

Inggeris -

- Guru Guru PenasihatPenasihat Persatuan Sains & Persatuan Sains &

Matematik Matematik -

- Guru Guru PenasihatPenasihat Kelab Rukun Negara Kelab Rukun Negara Guru Penasihat Guru Penasihat GURU-GURU PENASIHAT GURU-GURU PENASIHAT KELAB SUKAN KELAB SUKAN -

- Guru Guru PenasihatPenasihat Kelab Bola Sepak Kelab Bola Sepak -

- Guru Guru PenasihatPenasihat Kelab Bola Jaring Kelab Bola Jaring -

- Guru Guru PenasihatPenasihat Kelab Badminton Kelab Badminton -

- Guru Guru PenasihatPenasihat Kelab Bola Baling Kelab Bola Baling GURU-GURU PENASIHAT

GURU-GURU PENASIHAT PERSATUAN / KELAB PERSATUAN / KELAB

-

- Guru Guru PenasihatPenasihat

Pertubuhan pengakap Pertubuhan pengakap -

- Guru Guru PenasihatPenasihat TKRS

TKRS -

- Guru Guru PenasihatPenasihat

Pertubuhan Putri Islam Pertubuhan Putri Islam -

- Guru Guru PenasihatPenasihat

Persatuan Bulan Sabit Persatuan Bulan Sabit

GURU-GURU PENASIHAT GURU-GURU PENASIHAT PASUKAN BERUNIFORM PASUKAN BERUNIFORM

-

- Guru Guru PenasihatPenasihat Pasukan Pengakap Pasukan Pengakap -

- Guru Guru PenasihatPenasihat Pasukan Puteri Islam Pasukan Puteri Islam -

(3)

PERUNTUKAN MASA AKTIVITI KOKURIKULUM

PERUNTUKAN MASA AKTIVITI KOKURIKULUM

(

( Rujukan: Rujukan: Warna Warna Kerajaan Kerajaan bertarikh bertarikh 28 28 Disember Disember 1967. 1967. Jilid Jilid II, II, bil bil 27, 27, no. no. 5652 5652 ))

1

1..

S

Se

ek

ko

olla

ah

h R

Re

en

nd

da

ah

h

T

Taahhuunn PPeerruunnttuukkaan n MMaassaa

3

3 ddaan n 44 660 0 mmiinniit t sseemmiinngggguu

5

5 ddaan n 66 11220 0 mmiinniit t sseemmiinngggguu

PROSEDUR TETAP PENGURUSAN

PROSEDUR TETAP PENGURUSAN

UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB/PERSATUAN, SUKAN/PERMAINAN UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB/PERSATUAN, SUKAN/PERMAINAN

3

3.. BBAAHHAAGGIIAAN N AA: : PPEENNUUBBUUHHAANN 1

1.. MMeessyyuuaarraat t ppeennaajjaa.. 2.

2. SuSurarat pert permomohohonanan penn penububuhuhan daan dari Gri Gururu Pemu Pemimimpipin/n/PePenanasisihahat Unit Unit Pat PakakaiaianSnSereragagamam,, Kelab/Persatuan, Sukan/Permai

Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan kepada nan kepada Pengetua/Guru Besar (Rujuk Lampiran 1)Pengetua/Guru Besar (Rujuk Lampiran 1) 3.

3. SuSurarat Pet Perlrlantantikikan daan dari Pri Penengegetutua/a/GuGuru Beru Besasar kepr kepadada Gura Guru Pemu Pemimimpipin/n/PePenanasisihat Uhat Uninitt Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan. (Rujuka Lampiran 2)

Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan. (Rujuka Lampiran 2) 4.

4. SuSurarat Ket Kelulululusasan Unn Unit Pit Pakakaiaian San Sereragagamam, Ke, Kelalab/b/PePersrsatatuanuan, Su, Sukakan/n/PePermrmaiainanan darn darii Pengetua/Guru

Pengetua/Guru Besar kBesar kepada Pemimepada Pemimpin/Penasihat. pin/Penasihat. (Rujuk (Rujuk Lampiran 3)Lampiran 3) 5.

5. TaTangnggugungngjajawawab Gb Gururu Pu Pememimimpipin/n/PePenanasisihahat. t. (R(Rujujuk uk LaLammpipiraran 4n 4)) 6.

6. SuSurarat Pet Penunururunanan Kun Kuasasa dara daripipadada Pea Pemimimpmpin min melelalalui Pui Penengegetutua/a/GuGuru Bru Besesar kar kepepadada Aha Ahlili Jawatankuasa.

Jawatankuasa. (Rujuk (Rujuk Lampiran Lampiran 5)5) 7.

7. TaTangnggugungngjajawawab b AhAhli li JaJawwatatanankukuasasa. a. (R(Rujujukukan an LaLampmpiriran an 6)6) 8.

8. SuSurarat Pet Permrmohoohonanan menn menububuhuhkakan Unin Unit Pat Pakakaiaian Sern Seragagam kam kepaepada agda agenensisi-a-agegensnsi kei kerarajajaan daan dann Badan

(4)

BAHAGIAN

BAHAGIAN B B : : PELAKSANAANPELAKSANAAN 1.

1. PePerkrkarara-a-peperkrkarara a yayang ng peperlrlu u adada a dadalalam m TaTakwkwim im (R(Rujujuk uk LaLampmpiriran an B)B) 1

1..11 PPeennddaaffttaarraann.. 1.2

1.2 MesMesyuayuarat rat JawJawataatankunkuasa asa setsetiaiap p UniUnit t PakPakaiaaian n SerSeragaagam, Kem, Kelablab/Pe/Persrsatuatuan,an, Sukan/Permainan.

Sukan/Permainan. 1.3

1.3 MesMesyuayuarat rat AgoAgong sng setietiap unap unit Pit Pakaiakaian San Seraeragamgam, Ke, Kelab lab PerPersatsatuanuan, Su, Sukankan/P/Permermainainan.an. 1.4

1.4 Mesyuarat Jawatankuasa setiMesyuarat Jawatankuasa setiap Unit Pakaian Sap Unit Pakaian Seragam , eragam , Kelab/Persatuan,Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan

Sukan/Permainan bagi kalbagi kali i 1, 2……1, 2…… 1

1..55 RRaannccaannggaan an akkttiivviittii.. 1

1..66 HHarari i KKokokuurriikkululuum m SSeekkoollaahh.. 1

1..77 PPeenniillaaiiaann.. 1

1..88 PPeellaappoorraann.. 2.

2. COCONTNTOH OH : : BBenentutuk k FoFormrmat at TaTakwkwimim. . (R(Rujujuk uk LaLampmpiriran an 9)9) 3.

3. SuSurarat pt perermomohohonanan mn menengugutitip dep dermrma una untutuk Uk Uninit Pt Pakakaiaian San Sereragagamam, , KeKelalab/b/PePersrsatatuauan,n, Sukan/Permainan.

Sukan/Permainan. (Rujuk (Rujuk Lampiran Lampiran 10)10) 4.

4. SuSurarat ket kelulululusasan men mengngututip dip dererma dma darari Pei Pengngetetuaua/G/Gururu Beu Besasar dar dan con contntoh roh resesit dit derermama.. (Rujuk Lampiran 11)

(Rujuk Lampiran 11) 5.

5. SuSurarat pemt pembeberiritatahuhuan sean sekolkolah keah kepapada ibda ibububapapa/a/pepenjnjagaga bera berkakaititan pean pengnglilibabatatan murn muridid dalam Kokuri

dalam Kokurikulum. kulum. (Rujukan Lampi(Rujukan Lampiran 12)ran 12) 6.

6. SuSurarat pemt pembeberiritatahuhuan kean kepapada ibda ibububapapa/a/pepenjnjaga kaga ketetididakakhahadidiraran murn murid daid dalalam aktm aktivivititii Kokurikulum.

Kokurikulum. (Rujuk (Rujuk Lampiran Lampiran 13)13)

BAHAGIAN

BAHAGIAN C: C: KANDUNGAN KANDUNGAN FAIL FAIL DAN DAN BUKU BUKU PELAPORANPELAPORAN

1.

1. KaKandndunungagan n FaFail il UnUnit it PaPakakaiaian n SeSeraragagam, m, KeKelalab/b/PePersrsatatuauan, n, SuSukakan/n/PePermrmaiainanan.n. (Rujuk Lampiran 14)

(Rujuk Lampiran 14) 2.

2. KaKandndunungagan n dadallam am BuBuku ku PePellapapororanan. . (R(Rujujuk uk LaLampmpiriran an 1515))

BAHAGIAN

BAHAGIAN D: D: LAWATANLAWATAN 1.

(5)

LAMPIRAN 4 LAMPIRAN 4

TANGGUNGJAWAB GURU PEMIMPIN/PENASIHAT TANGGUNGJAWAB GURU PEMIMPIN/PENASIHAT

1.

1. MeMemamaststikikan Man Mesesyuyuararat Aat Agugung dng diaiadadakakan ban bagi tgi tujujuauan men melalantntik Aik Ahlhli Jai Jawawatatanknkuasuasa.a. 2.

2. MMememasasttikikaan an ada da PPererllemembbagagaaan an dadan Pn Pereratatururanan.. 2

2 MMememasasttikikaan akn aktitiviviti ti sesellararas as dedengngan an obobjjekekttiif sf sekekololahah.. 4.

4. MeMemamaststikikan Jaan Jawawatatanknkuauasa mesa menjnjalalankankan tuan tugagas seps sepererti tti tererkakandundung dang dalalam perm perlelembmbagagaaaan.n. 5.

5. MeMerarancncanangkgkan aan aktktivivititi ti tahahununan an dedengngan an kekerjrjasasamama pea pellajajarar.. 6.

6. MeMemamaststikikan an akaktitiviviti ti beberjrjalalan an memengngikikut ut jajadudual al yayang ng diditetetatapkpkanan.. 7.

7. MerMerancancang ang strstrateategi gi untuntuk uk penpeningingkatkatan an keckecemeemerlarlangangan n UniUnit t PakPakaiaaian n SerSeragaagam, m, KelKelab/ab/PerPersatsatuanuan dan Kelab Sukan / Permainan.

dan Kelab Sukan / Permainan. 8.

8. MeMemamaststikikan pan penengugururusasan ken kewawangngan dan dan han hararta bta benenda / da / peperaralalatatan din diururus dus denengagan ban baikik.. 9.

9. Memastikan Memastikan Minit Minit Mesyuarat Mesyuarat dan dan Laporan Laporan Aktiviti Aktiviti disedia disedia dan dan difailkan.difailkan. 10.

10. Mendaftarkan Mendaftarkan Unit Unit Pakaian Pakaian Seragam, Seragam, Kelab Kelab Persatuan Persatuan dan dan Kelab Kelab Sukan Sukan / / Permainan Permainan kepadakepada Pengetua / Guru Besar atau Badan Induk.

Pengetua / Guru Besar atau Badan Induk. 11.

11. Bertanggungjawab Bertanggungjawab memberi memberi bimbingan bimbingan dan dan tunjuk tunjuk ajar ajar serta serta galakan galakan kepada kepada ahli-ahli.ahli-ahli. 12.

12. Mengurus Mengurus penyertaan penyertaan ahli-ahli ahli-ahli dalam dalam kegiatan kegiatan di di peringkat peringkat sekolah sekolah / / zon zon / / daerah daerah / / negeri negeri dandan kebangsaan dengan baik.

kebangsaan dengan baik. 13.

13. Mengiringi Mengiringi ahli ahli dalam dalam lawatan lawatan atau atau projek projek yang yang dijalankan.dijalankan. 14.

14. Bertanggungjawab Bertanggungjawab mencatat mencatat penglibatan penglibatan dan dan pencapaian pencapaian ahli.ahli. 15.

15. Menandatangani Menandatangani Buku Buku Kehadiran Kehadiran Ahli.Ahli. 16.

16. Menghadiri Menghadiri perjumpaan perjumpaan atau atau mesyuarat mesyuarat yang yang berkaitan berkaitan dengan dengan unit unit yang yang diwakili.diwakili. 17.

17. Menentukan Menentukan Papan Papan Kenyataan Kenyataan digunakan digunakan dengan dengan sepenuhnya.sepenuhnya. 18.

18. Memastikan Memastikan tidak tidak ada ada unsur unsur subversif subversif tersebar tersebar di di kalangan kalangan ahli.ahli. 19.

19. Mencadangkan Mencadangkan nama nama ahli ahli yang yang layak layak menerima menerima Sijil Sijil Penghargaan Penghargaan kepada kepada JawatankuasaJawatankuasa Kokurikulum Sekolah.

Kokurikulum Sekolah. 20.

20. Bekerjasama Bekerjasama dengan dengan pihak pihak sekolah sekolah dalam dalam menjayakan menjayakan sesuatu sesuatu program.program. 21.

21. Menjalankan Menjalankan tugas-tugas tugas-tugas lain lain yang yang diarahkan diarahkan oleh oleh Pengetua Pengetua / / Guru Guru Besar Besar dari dari semasa semasa keke semasa.

(6)

LAMPIRAN 5 LAMPIRAN 5

SURAT PENURUNAN KUASA SURAT PENURUNAN KUASA

DARIPADA PEMIMPIN KEPADA AHLI JAWATANKUASA DARIPADA PEMIMPIN KEPADA AHLI JAWATANKUASA

Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang

09800Serdang Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman.

Rujukan

Rujukan Tuan Tuan :: Rujukan

Rujukan Kami Kami :: Tarikh : Tarikh : --- --- --- --- --- ---Melalui dan salinan :

Melalui dan salinan :

Guru Besar  Guru Besar 

Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang

09800Serdang Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman. ..

Tuan, Tuan,

SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA

Berhubung perkara tersebut di atas, dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya Berhubung perkara tersebut di atas, dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleholeh Sekayen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 hb. Sekayen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U. (A) 196, tuan tel

Mei 1998 P.U. (A) 196, tuan telah dilantik sebagai ______________________ ah dilantik sebagai ______________________ berkuat kuasa mulai 21berkuat kuasa mulai 21 Januari 2007 hingga 31 Disember 2001.

Januari 2007 hingga 31 Disember 2001.

2.

2. Bersama-sama Bersama-sama ini diserini disertakan Senartakan Senarai Tanggai Tanggungjawab yang ungjawab yang perlu dilperlu dilaksanakan oleh aksanakan oleh tuan.tuan.

3.

3. Semoga Semoga dengan pelantidengan pelantikan ini kan ini tuan dapat tuan dapat menjalankan tmenjalankan tanggungjawab uanggungjawab untuk menintuk meninggikan prestasinggikan prestasi  ____________________.

 ____________________.

Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

(7)

………. ………. ( ( )) Guru Pemimpin ________________________  Guru Pemimpin ________________________  Sekolah Kebangsaan Jalan Selama,

Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang

09800Serdang Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman.

LAMPIRAN 6 LAMPIRAN 6

TANGGUNGJAWAB AHLI JAWATANKUASA TANGGUNGJAWAB AHLI JAWATANKUASA

1.

1. PENGERUSIPENGERUSI 1.

1.11 MeMempmpenengegerurusisikakan men mesysyuauararat yat yang dng diaiadadakakan.n. 1.2

1.2 MenMenelieliti cati catattatan mian minit mnit mesyesyuaruarat dan mat dan memaemastistikan skan segalegala tina tindakadakan yang dn yang dipuiputustuskankan diambil tindakan sewajarnya.

diambil tindakan sewajarnya. 1.3

1.3 MemMembinbincancangkagkan semn semua prua progrogram daam dan aktn aktiviiviti miti minggngguanuan, sem, semestester daer dan tahn tahunaunan bern bersamsama- a-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat.

sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. 1.4

1.4 MemMemastastikaikan sen semua mua kegkegiatiatan yan yang ang dirdirancancang ang dapdapat dat dijijalaalankankan den dengangan ban baik.ik. 1.5

1.5 MenMenjaljalankaankan tugn tugas-as-tugtugas laas lain yin yang dang diariarahkahkan olan oleh Gueh Guru Pru Pemiemimpimpin darn dari semi semasa kasa kee semasa.

semasa. 2.

2. NAIB NAIB PENGERUSIPENGERUSI 2.1

2.1 MemMembanbantu tu penpengergerusi usi daldalam mam menjenjalaalankankan tun tugas gas dan dan tantangguggungjngjawaawab yb yang ang dibdiberieri.. 2.2

2.2 MemMempenpengergerusiusikan kan mesmesyuayuarat rat jikjika pa pengengeruerusi si tidtidak ak dapdapat at hadhadir.ir. 2.3

2.3 MenMenjaljalankankan tuan tugas-gas-tugtugas laas lain yain yang ding diaraarahkan hkan oleoleh Gurh Guru Pemu Pemimimpin dpin dari sari semaemasa kesa ke semasa.

semasa. 3.

3. SSEETTIIAAUUSSAAHHAA 2.

2.11 MeMencncatatat mat mininit it memesysyuauararat dt dan man menengegedadarkrkanannynya kea kepapada ada ahlhli.i. 2.2

2.2 MenMenyedyediakiakan laan laporporan san semeemestester dar dan lan laporporan tan tahuahunan nan untuntuk diuk diselselia oia oleh leh GurGuru Peu Pemimmimpinpin.. 2.3

2.3 MenMenjaljalankankan tan tugaugas-ts-tugaugas ls lain ain yanyang dig diaraarahkahkan oln oleh Geh Guru Pemiuru Pemimpimpin dan dari ri semsemasa asa keke semasa.

semasa. 4.

4. PEPENONOLOLONG NG SESETITIAUAUSASAHAHA 4.1

4.1 MemMembanbantu tu SetSetiauiausahsaha ma menjenjalaalankankan sn segaegala tla tugaugas das dan tn tanganggungungjagjawabwabnyanya.. 4.

4.22 BBekekererjjasasamama dea dengngan an sesettiiauausasahaha.. 4.3

4.3 MenMenjaljalankankan tuan tugasgas-tu-tugas lgas lain yaain yang ding diaraarahkan ohkan oleh Gleh Guru Puru Pemiemimpimpin darn dari semi semasa kasa ke seme semasaasa.. 5

5.. BBEENNDDAAHHAARRII 5.

5.11 MeMengngututip ip wawang ng dedermrma a dadariripapada da ahahlili.. 5.

5.22 MeMencncatatat wat wanang mg masasuk duk dan kan keleluauar dar dalalam lm lapapororan kan kewewanangagan.n. 5.3

5.3 MenMenyeryerahkahkan sean segalgala kua kutiptipan unan untuk tuk disdisemaemak dan k dan didisimsimpan pan oleoleh Gurh Guru Pemu Pemimpimpin.in. 5.4

5.4 MenMengelgeluaruarkan kan resresit it bagbagi pi peneeneririmaamaan dn dan an pempembaybayaraaran yn yang ang dibdibuatuat.. 5.

5.55 MeMemamaststikikan aan akakaun sun senentitiasasa dia dikekemamaskskinini.i. 6.

6. AHAHLI JLI JAWAWATATANANKUKUASASAA 6.1

6.1 MemMembanbantu mtu menjenjalaalankankan tugn tugas daas dalam slam segalegala proa progragram dan m dan aktaktiviiviti yti yang dang dililaksaksanaanakankan dengan sebaik mungkin.

dengan sebaik mungkin. 6.2

(8)

7.

7. PEPEMEMERIRIKSKSA KIRA KIRA-A-KIKIRRAA 7.1

7.1 MemMemerieriksa daksa dan menn menyemyemak seak serta mrta mengengesaesahkahkan penyn penyata kata kewaewangangan padn pada akhia akhir tahr tahun.un. 7.2

7.2 MemMemastastikaikan pn pengenguruurusan san kewkewangangan an diudiurusruskan kan dendengan gan betbetulul

LAMPIRAN B LAMPIRAN B

PERKARA-PERKARA YANG PERLU ADA DALAM TAKWIM PERKARA-PERKARA YANG PERLU ADA DALAM TAKWIM

B

BUULLAANN MMIINNGGGGUU// TARIKH TARIKH

A

AKKTTIIVVIITTII CCAATTAATTAANN

J

Jaannuuaarrii 11. . PPeennddaaffttaarrn n KKeellaabb//PPeerrssaattuuaann, , UUnniitt Pakaian S

Pakaian Seragam eragam dan sukan dan sukan // Permainan.

Permainan. 2.

2. Pendaftran Pendaftran Ahli.Ahli. 3.

3. Mesyuarat Mesyuarat Agung.Agung. 4.

4. Mesyuarat Mesyuarat AJKAJK 4.1

4.1 MenMenyedyediakiakan an PerPerlemlembagbagaaaaaan.n. 4.2

4.2 MenMenyedyediakiakan Peran Peratuaturanran.. 4.3

4.3 MenyeMenyediakadiakan Peran Perancangancangan dan An dan Aktiviktiviti.ti.

Pengetua/Guru Besar  Pengetua/Guru Besar  GPK H.E.M / Kokurikulum GPK H.E.M / Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Permainan Guru Permainan Guru Kelas Guru Kelas Guru Asrama Guru Asrama Guru Pemimpin Guru Pemimpin

Semua aktiviti sukan Semua aktiviti sukan hendaklah hendaklah berasaskan:-1. Rumah 1. Rumah 2. Kelas 2. Kelas 3. Umur  3. Umur  4. Jantina 4. Jantina 5. Minat 5. Minat Februari Februari November  November  4 4.. AAkkttiivviittii 5.1

5.1 KemKemahiahiran ran AsaAsass 5.

5.22 LaLatitihahann 5.3

5.3 PertPertandingandingan Dalaan Dalaman/man/KelasKelas/Ruma/Rumahh 5.4

5.4 AktiAktiviti viti luar/luar/pertapertandingndingan luaan luar r  5.

5.55 PePerkrkhehemamahahann 5.6

5.6 HarHari Kokuri Kokurikuikulum Selum Sekolkolahah 6. Pemantauan

6. Pemantauan 7. Penilaian 7. Penilaian 8.

8. Menyediakan Menyediakan Laporan Laporan TahunanTahunan 9. Dokumentasi

(9)

LAMPIRAN 9 LAMPIRAN 9

FORMAT TAKWIM UNIT PAKAIAN SERAGAM, FORMAT TAKWIM UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN

B

BIILL AAKKTTIIVVIITTII TTIINNDDAAKKAANN 1

1 44..11..22000077 MMeessyyuuaarraat t MMaajjlliis s KKookkuurriikkuulluum m SSeekkoollaahh.. PPeennggeettuuaa//GGuurru u BBeessaar  r   GPK H.E.M/Kokurikulum GPK H.E.M/Kokurikulum 2

2 66..11..22000077 PPeennddaaffttaarraan n aahhllii--aahhlli i bbaarruu GGPPK K HH..EE..M M / / KKookkuurriikkuulluumm Guru Pemimpin Guru Pemimpin Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Kelas Guru Kelas 3

3 1100..11..22000077 MeMessyyuuaarraat t AAgguunng g UUnniit t PPaakkaaiiaan n SSeerraaggaamm, , KKeellaabb// Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan

Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan

Guru Pemimpin Guru Pemimpin Guru Penasihat Guru Penasihat

4

4 115.5.2.2.20200707 PePertrtanandidingngan an BoBola la sesepapak k aantntarara a rurummahah-r-rumumahah GGururu u PPenenasasiihahat t RuRummah ah SSukukanan

5

5 33..44..22000077 PPeerrttaannddiinnggaan n BBaahhaas s BBaahhaassa a IInnggggeerriiss GGuurru u PPeennaassiihhaat t PPeerrssaattuuaann Bahasa Inggeris

Bahasa Inggeris

6

6 66..66..22000077 PPeerrkkhheemmaahhaan n PPeeggeerraakkaan n PPeennggaakkaapp GGuurru u PPeemmiimmppiin n PPeeggeerraakkaann Pengakap

Pengakap

7

7 44..99..22000077 MMeessyyuuaarraat t MMaajjlliis s KKookkuurriikkuulluum m SSeekkoollaah h KKaalli i KKe e 22 PPeennggeettuuaa//GGuurru u BBeessaar  r   GPK H.E.M /Kokurikulum GPK H.E.M /Kokurikulum

8

8 1122..1100..22000077 MMeennyyeeddiiaakkaan n LLaappoorraan n TTaahhuunnaann GGPPK K HH..EE..MM//KKookkuurriikkuukkuumm Guru Pemimpin

Guru Pemimpin Guru Penasihat Guru Penasihat

9

(10)

LAMPIRAN 10 LAMPIRAN 10

SURAT PERMOHONAN MENGUTIP DERMA SURAT PERMOHONAN MENGUTIP DERMA

Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Melayu,

Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang

09800Serdang Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman. .. Rujukan Tuan : Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Rujukan Kami : Tarikh

Tarikh :10 :10 JANUARI JANUARI 20072007

Guru Besar, Guru Besar,

Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang

09800Serdang Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman. ..

Tuan, Tuan,

MEMOHON KEBENARAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN MEMOHON KEBENARAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN Me

Merurujujuk k perperkakara ra di di atatasas, , sasaya ya seselalaku ku BeBendndahaharari i PePersrsatatuauan n BaBahahasa sa MeMelalayu yu SeSekokolalah h MeMenenengngahah Keban

Kebangsaan Ahmad gsaan Ahmad RazalRazali i dengadengan n penuh rasa penuh rasa tanggtanggungjawungjawab ab memohmemohon on kebenkebenaran untuk aran untuk mengutmengutipip derma keahlian bagi Pertubuhan Pengakap sebanyak RM 3.00 (Ringgit Malaysia : Tiga Sahaja) daripada derma keahlian bagi Pertubuhan Pengakap sebanyak RM 3.00 (Ringgit Malaysia : Tiga Sahaja) daripada setiap ahli untuk jangka

setiap ahli untuk jangka masa satu tahun.Kutipan ini adalah penting masa satu tahun.Kutipan ini adalah penting untuk menjayakan aktiviti persatuan ini.untuk menjayakan aktiviti persatuan ini. Diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan dan

Diharapkan permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan.kelulusan daripada pihak tuan. Sekian, terima kasih.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

Saya yang menurut perintah,

……… ……… ( ( )) Bendahari, Bendahari,

Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Melayu,

Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang

09800Serdang Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman.

(11)

LAMPIRAN 11 LAMPIRAN 11

SURAT KELULUSAN MENGUTIP DERMA SURAT KELULUSAN MENGUTIP DERMA

Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang

09800Serdang Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman.

Rujukan

Rujukan Tuan Tuan :: Rujukan

Rujukan Kami Kami :: T Taarriikkhh :: ……… ……… Bendahari, Bendahari,

Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Melayu,

Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang

09800Serdang Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman. ..

Tuan, Tuan,

KELULUSAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN KELULUSAN MENGUTIP DERMA KEAHLIAN

Merujuk perkara di atas, saya

Merujuk perkara di atas, saya selaku Penolong Pendaftar Sekolah meluluskan permohonanselaku Penolong Pendaftar Sekolah meluluskan permohonan tuan mengikut Seksyen 130 Akta Pendidi

tuan mengikut Seksyen 130 Akta Pendidikan 1995 seperti termaktub dalam Peraturkan 1995 seperti termaktub dalam Peraturan an (4)(4) Warta Ker

Warta Kerajaan bertariajaan bertarikh 21 hb kh 21 hb Mei 1998 Mei 1998 P.U(A) P.U(A) 196, 196, untuk mengutip untuk mengutip tarikh dertarikh derma keahlianma keahlian Persatuan

Persatuan Bahasa Bahasa Melayu Melayu sebanyak sebanyak RM3.00 RM3.00 (Ringgit (Ringgit Malaysia Malaysia : : Tiga Tiga sahaja) sahaja) daripadadaripada setiap ahli.

setiap ahli.

2.

2. SeSehuhububungngan dan denengagan in itutu, d, dihihararapapkakan Pn Perersasatutuan Ban Bahahasasa Ma Melelayayu u akakan an berbergegerarak ak aktktif if didi samping

samping menjaga nmenjaga nama baik ama baik sekolah.sekolah. Sekian, terima kasih.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah, Saya yang menurut perintah,

……… ……… ( ( )) Guru Besar  Guru Besar 

Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang

09800Serdang Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman.

(12)

LAMPIRAN 13 LAMPIRAN 13

SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA IBU BAPA/PENJAGA SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA IBU BAPA/PENJAGA

KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM

Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang

09800Serdang Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman.

R Ruujjuukkaan n TTuuaann :: R Ruujjuukkaan n KKaammii :: T Taarriikkhh ::  _________________________________   _________________________________   _________________________________   _________________________________   _________________________________   _________________________________  Tuan, Tuan,

PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM KALI KE ………. PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM KALI KE ………. Saya diarah untuk memaklum

Saya diarah untuk memaklumkan bahawa anak / jagaan tuan kan bahawa anak / jagaan tuan ……….………. dari Tingkatan ………

dari Tingkatan ……….. ….. telah tidak menghadiri aktitelah tidak menghadiri aktiviti Persatuan / Kelab / Univiti Persatuan / Kelab / Unitt Pakaian

Pakaian Seragam ………Seragam ……….. pada ……….. pada ……… 2.

2. SiSila la mamaklklumumkakan kn kepepadada a pipihahak k sesekokolalah h dedengngan an memengnggungunakakan an lalampmpiriran an yayang ng didisesertrtakakanan atau be

atau berhubung terus rhubung terus Pengetua / Pengetua / Penolong Kanan Penolong Kanan Hal Hal Ehwal Murid Ehwal Murid seberapa segera.seberapa segera. 3.

3. MeMengngikikut Sekut Seksysyen 130 Akten 130 Akta a PePendndididikikan 199an 1996 Per6 Peratatuaruaran (4) dalan (4) dalm m WaWartrta a KeKerarajajaan beran bertataririkhkh 21

21 hb hb Mei Mei 1998 1998 P.UP.U. . (A) (A) 196 196 pelakpelaksanaasanaan n kokurkokurikuluikulum m sekolsekolah, ah, anak anak / / jagaajagaan n tuan tuan bolehboleh digug

digugurkan urkan daripdaripad ad menjamenjadi di ahli ahli unit unit pakaipakaian an seragaseragam, m, persapersatuan tuan / / kelab kelab dan dan kelakelab b sukasukan n // permainan dan

permainan dan tudak layak tudak layak menerima sijil menerima sijil kokurikulum.kokurikulum. 4.

4. UnUntutuk mak maklklumuman pian pihahak tuk tuan an , pe, penglnglibibatatan aan ananak / jak / jagagaaaaan tun tuan daan dalalam akm aktitiviviti ti kokokukuririkukululumm adalah

adalah penting sebagai penting sebagai prasyarat kemasukan prasyarat kemasukan ke Sekolah ke Sekolah Berasrama Penuh Berasrama Penuh atau Institusi Pengajianatau Institusi Pengajian Tinggi

Tinggi Awam Awam (ITPA)(ITPA) Sekian,

Sekian, terima terima kasih.kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

Saya yang menurut perintah,

……… ……… ( ( )) Guru Besar, Guru Besar,

Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang

09800Serdang Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman.

(13)

LAMPIRAN 14 LAMPIRAN 14

KANDUNGAN FAIL UNTUK PAKAIAN SERAGAM KANDUNGAN FAIL UNTUK PAKAIAN SERAGAM KELAB / P

KELAB / PERSATUAN ERSATUAN DAN KELAB DAN KELAB SUKAN / PERMAINANSUKAN / PERMAINAN

1.

1. SuSurarat Pert Permomohohonanan menn menububuhuhkakan n UnUnit it PaPakakaiaian Sern Seragagamam, Kel, Kelab / Perab / Persasatutuan daan dan Sukn Sukan /an / Permainan daripada guru / murid disertakan bersama:

Permainan daripada guru / murid disertakan bersama: 1

1..11 DDrraaf f ppeerrlleemmbbaaggaaaann 1

1..22 DDrraaf f aakkttiivviitti i aassaass 1.

1.33 SeSenanararai Jai Jawawatatanknkuauasa Psa Penenajaja (Ra (Rujujuk Luk Lamampipiraran 17n 17)) 2.

2. SurSurat at KelKeluluulusan san penpenubuubuhan dhan dariaripadpada Pea Pengengetua / tua / GurGuru Penu Penasiasihat shat selaelaku Pku Penoenolonlong Peg Pendandaftftar ar  Sekolah. Ada penyataan kelulusan penubuhan.

Sekolah. Ada penyataan kelulusan penubuhan. 3.

3. SuSurarat pet pelalantntikikan san sebebagagai Gai Gururu Peu Pemimimpmpin / Pin / Penenasasihihat . Aat . Ada pda pedednynyatataaaan pen penunururunanan kun kuasasaa Pengelolaan dan penyeliaan.

Pengelolaan dan penyeliaan. 4

4.. MMiinniit Mt Meessyyuuaarraat At Agguunng pg peennuubbuuhhaann.. 5.

5. PePerlrlemembabagagaan an yayang ng didisasahkhkan an ololeh eh PePengngetetua ua / G/ Gururu Bu Besesarar. . (R(Rujujuk uk LaLampmpiriran an 1616)) 6.

6. SeSenarnarai ai jajawawatatanknkuauasa sa yayang ng didisasahkhkan an ololeh eh PePengngetetua ua / / GuGuru ru BeBesasar.r. 7.

7. PePerarancncanangagan n akaktitiviviti ti asasas as yayang ng didisasahkhkan an ololeh eh PePengngetetua ua / / GuGuru ru BeBesasar.r. 8.

8. JaJaduadual al aktktivivititi ti tahahununan an yayang ng didisasahkhkan an ololeh eh PePengngetetua ua / G/ Gururu Bu Besesarar.. 9.

9. Senarai keahlian Senarai keahlian yang yang disahkan disahkan oleh oleh Guru Guru Pemimpin. (Rujuk Pemimpin. (Rujuk Lampiran Lampiran 19 19 dan dan 20)20) 10

10.. SuSurarat pet permrmohoohonanan men mengngututip deip dermrma kea keahlahliaian darn daripipadada Bea Bendndahaharari.i. 11

11.. SuSurarat ket kelulululusasan men mengngututip dip dererma dma dararipipadada Pea Pengngetetua / Gua / Gururu Beu Besasar.r. 12

12.. AkAkauaun n kekewawangngan an / / bebelalanjnjawawan an yayang ng didisasahkhkanan.. 13.

13. SurSurat pat permermohoohonan unan untuntuk mek menjanjadi adi ahli hli gabgabungungan daan dariripadpada Gua Guru Pru Pemiemimpimpin ken kepadpada Pea Pengengetua tua // Guru Besar.

Guru Besar. 14.

14. SurSurat at kelkeluluulusan san untuntuk uk menmenjajadi di ahlahli i gabgabungungan an dardaripaipada da PenPengetgetua ua / / GurGuru u BesBesar.ar. 15

15.. SuSurarat pet permrmohoohonanan untn untuk muk menenjajadi adi ahlhli gai gabubungngan kan kepepadada Baa Badadan Inn Induduk.k. 16

16.. SuSurarat pet peneneririmamaan man menenjajadi adi ahlhli gai gabubungngan dan dararipipada ada BaBadadan Inn Induduk.k. 17

17.. MiMininit-t-mimininit t memesysyuauararat t yayang ng didiadadakakanan.. 18

18.. SuSurarat-t-susurarat t pepekekelilililing ng yayang ng beberkrkaiaitatan n dadariripapadada:: a

a.. KKeemmeenntteerriiaan Pn Peellaajjaarraan Mn Maallaayyssiiaa b

b.. JJaabbaattaan n PPeellaajjaarraan n SSeellaannggoor  r   c

c.. PPeejjaabbaat t PPeellaajjaarraan n DDaaeerraahh d

(14)

19

19.. DoDokukumemen pn penencacapapaiaian cn cememererlalang ng ahahlili-a-ahlhli.i. 2

200.. LLaappoorraan sn seettiiaap ap akkttiivviittii.. 21

21.. LaLapoporaran n ttahahununanan. . ((RRujujuk uk LLamampipirran an 2121)) 22

22.. DDafafttar ar pepeninilalaiian an babagi gi ssetetiiap ap aahlhlii.. 23.

23. SurSurat pat penyenyeraerahan khan kembembali ali kuakuasa dasa dan pern perlanlantiktikan san sebaebagai Ggai Guru Puru Pemiemimpimpin darn daripipada Gada Guruuru Pemimpin

Pemimpin kepada kepada Pengetua Pengetua / / Guru Guru Besar.Besar. 2

244.. SSttook k ddaan n iinnvveennttoorrii.. 25

(15)

LAMPIRAN 15 LAMPIRAN 15 KANDUNGAN BUKU PELAPORAN UNIT PAKAIAN SERAGAM,

KANDUNGAN BUKU PELAPORAN UNIT PAKAIAN SERAGAM, KELAB/PERSATUAN DAN KELAB SUKAN/PERMAINAN KELAB/PERSATUAN DAN KELAB SUKAN/PERMAINAN 1

1.. SSeennaarraai i AAhhlli i JJaawwaattaannkkuuaassaa 2

2.. SSeennaarraai i kkeehhaaddiirraann 3

3.. TTaakkwwiimm 4

4.. SSeennaarraai i kkuuttiippaan n ddeerrmmaa 5.

(16)

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN SELAMA SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN SELAMA

09800 SERDANG 09800 SERDANG KEDAH DARULAMAN KEDAH DARULAMAN

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

1.

1. PerPersatsatuanuan/ke/kelablab, U, Unit nit PakPakaiaaian Sn Seraeragam gam dan dan KelKelab ab SukSukan/an/PerPermaimainan nan _____________________________________________ _   ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

2.

2. GurGuru u PenPenasiasihathat: : (1) (1) ____________________________________________________________________________________________________________________________ __  (2) _______________________________________________________________  (2) _______________________________________________________________  3

3.. TTaarriikkhh: _: ___________________________________________ HHaarrii: : ________________________________ MMaassaa: : _____________________________  _   4.

4. KeKehahadidiraran n ahahli li : : ________________________________________/_/_________________________________________ __  5.

5. KegKegiatiatan an yanyang g dijdijalaalankankan: n: _________________________________________________________________________________________________________________ ___   _______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________  6.

6. PenPencapcapaiaaian n KegKegiatiatan: an: _______________________________________________________________________________________________________________________ ___   _______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________  7.

7. KomKomen en GurGuru u PePenasnasihaihat: t: _____________________________________________________________________________________________________________________ _   _______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________   _______________________________________________________________________________  Tandatangan: Tandatangan: … ……….. ……….. ((GGuurru u PPeennaassiihhaatt)) ((SSeettiiaauussaahhaa))

(17)

LAMPIRAN 16 A LAMPIRAN 16 A

GARIS PANDUAN MENGENDALIKAN PERMOHONAN GARIS PANDUAN MENGENDALIKAN PERMOHONAN

LAWATAN SAMBIL BELAJAR LAWATAN SAMBIL BELAJAR

UNDANG-UNDANG (PELANCONGAN) SEKOLAH 1957 UNDANG-UNDANG (PELANCONGAN) SEKOLAH 1957

1.

1. Tiga Tiga ( 3 ( 3 ) ) salisalinan nan boranborang peg permohrmohonan onan : : UndanUndang-undag-undang (ng (PelaPelancongancongan) n) SekolSekolah ah 1957 1957 bersabersamama 3 salinan senarai ahli yang melawat untuk dalam Negeri Selangor Darul Ehsan.

3 salinan senarai ahli yang melawat untuk dalam Negeri Selangor Darul Ehsan. (Mengikut undang-undang

(Mengikut undang-undang (Pelancongan) Sekolah 1957 lawatan dal(Pelancongan) Sekolah 1957 lawatan dalam negeri tidak perlu dipohonam negeri tidak perlu dipohon akan tetapi pihak sekolah perlu juga diminta memohon untuk tujuan kegunaan rekod pengurusan akan tetapi pihak sekolah perlu juga diminta memohon untuk tujuan kegunaan rekod pengurusan di pejabat tuan/puan). Borang pelancongan b

di pejabat tuan/puan). Borang pelancongan b oleh didapati di Pejabat Pendidikan Daerah/sekolaholeh didapati di Pejabat Pendidikan Daerah/sekolah masing-masing.

masing-masing. 2.

2. Borang permBorang permohonan dan seohonan dan senarai nama narai nama yang melawat yang melawat ditambah lagi ditambah lagi dua salinan dua salinan tiap-tiap tiap-tiap satu bagisatu bagi sebuah negeri yang

sebuah negeri yang dilalui atau dilawati.dilalui atau dilawati. 3.

3. Nama peNama pesertserta kaum Cia kaum Cina diirna diiringi deningi dengan tulgan tulisan Ciisan Cina (samna (sama ada guru ata ada guru atau muriau murid).d). 4.

4. Bilangan Bilangan guru guru yang yang megelola megelola /mengiringi /mengiringi lawatan lawatan murid murid hendaklah hendaklah sesuai.Anggarkan sesuai.Anggarkan setiap setiap 2020 orang murid ada seorang guru yang mengawasinya.

orang murid ada seorang guru yang mengawasinya. 5.

5. Jantina guru Jantina guru : kalau : kalau ada yang ada yang bermalam bermalam jika ada jika ada murid pmurid perempuan mesti erempuan mesti adakan guru adakan guru perempuanperempuan semasa mengawasinya.

semasa mengawasinya. 6.

6. Tidak Tidak dibenarkan dibenarkan lawatan lawatan dibuat dibuat dalam dalam masa masa persekolahan persekolahan kecuali kecuali ada ada kelulusan.kelulusan. 7.

7. Semua borang permohonan dan senarai nama lawatan hendaklah ada tandatangan Pengetua/Semua borang permohonan dan senarai nama lawatan hendaklah ada tandatangan Pengetua/ Guru Besar bersama cop

Guru Besar bersama cop rasmi.Guru Kanan/Guru Penolong Kanan yang menandatanganinyarasmi.Guru Kanan/Guru Penolong Kanan yang menandatanganinya mestilah menggunakan cop rasmi Pengetua/Guru Besar dan dicatat bagi pihak pada awal sebelum mestilah menggunakan cop rasmi Pengetua/Guru Besar dan dicatat bagi pihak pada awal sebelum perkataan Pengetua/Guru Besar.Jangan benarkan menggunakan cop

perkataan Pengetua/Guru Besar.Jangan benarkan menggunakan cop Guru Penolong Kanan.Guru Penolong Kanan.

8.

8. Borang permohonan dan senarai nama yang melawat yang difotostatkan hendaklah disahkanBorang permohonan dan senarai nama yang melawat yang difotostatkan hendaklah disahkan semula Pengetua / Guru Besar ( Tandat

semula Pengetua / Guru Besar ( Tandatangan bersama cop rasmi angan bersama cop rasmi ) Borang permohonan/senarai) Borang permohonan/senarai nama yang berbentuk fotostat, satu set yang asal mesti ada bersama.

nama yang berbentuk fotostat, satu set yang asal mesti ada bersama.

9.

9. Pihak sePihak sekolah tikolah tidak dibendak dibenarkan mearkan mengemukngemukakan borakan borang permang permohonanohonan/senar/senarai nama yanai nama yangg Melawat dengan menulis satu helai demi satu helai kerana ini adalah membazir tenaga dan Melawat dengan menulis satu helai demi satu helai kerana ini adalah membazir tenaga dan

membuang masa sahaja serta akan berlaku kesalahan apabila menyediakan helai yang berikutnya membuang masa sahaja serta akan berlaku kesalahan apabila menyediakan helai yang berikutnya (tidak sama)

(tidak sama) . . Pihak sekolah henPihak sekolah hendaklah menyediakan dedaklah menyediakan dengan cara : ngan cara : ditiap serentak ditiap serentak dengandengan menggunakan karbon (satu helai sahaja yang asal dan

menggunakan karbon (satu helai sahaja yang asal dan beberapa helai lain (yang diperlukan) mestibeberapa helai lain (yang diperlukan) mesti sama/serupa dengan as

sama/serupa dengan asal. al. Dengan cara laiDengan cara lain : n : disediakan satu disediakan satu helai borang permhelai borang permohonan danohonan dan senarai nama yang melawat ditaip atau dit

senarai nama yang melawat ditaip atau ditulis , ulis , sebelum dicop dan tandatangan difotostatsebelum dicop dan tandatangan difotostat seberapa yang diperlukan.

seberapa yang diperlukan. 10.

10. Lawatan Lawatan ke Sike Singapura / ngapura / Thailand Thailand mestilah mestilah disertakan disertakan bersama bersama ‘Jadual L‘Jadual Lawatan’ awatan’ tiap-tiap tiap-tiap setset Permohonan .

Permohonan . Borang / permohonan dan senarai nama yang melawat berBorang / permohonan dan senarai nama yang melawat bersama ‘Jadual Lawatan’sama ‘Jadual Lawatan’ hendaklah ditam

(18)

BORANG LAWATAN BORANG LAWATAN

PERATURAN-PERATURAN (PELANCONGAN) SEKOLAH 1957 PERATURAN-PERATURAN (PELANCONGAN) SEKOLAH 1957 Borang-borang untuk perkara di atas hen

Borang-borang untuk perkara di atas hendaklah daklah dibuat dalam 3 salinan, dibuat dalam 3 salinan, ditambah dua salinanditambah dua salinan lagi bagi tiap-tiap negeri yang hendak dilawati atau

lagi bagi tiap-tiap negeri yang hendak dilawati atau dilalui dan disampaikan ke Jabatan Pendidikan Selangor dilalui dan disampaikan ke Jabatan Pendidikan Selangor  5 minggu sebelum tarikh pelancongan.

5 minggu sebelum tarikh pelancongan. 1.

1. Nama SNama Sekolah : ekolah : __________________________________________________________________________________________________________________ __  2.

2. Nama GNama Guru : __uru : _____________________________________________________________________________________________________________________ ___  3.

3. Nama gNama guru yang uru yang mengamengadakan pedakan pelancolancongan: ngan: ______________________________________________________________________ __  4.

4. TujuaTujuan melancn melancong: ____ong: __________________________________________________________________________________________________________ __  5.

5. NaNama gma gururu-gu-gururu yau yang mng memembabantntu :u : 1. 1. ____________________________________________________________ N______ No. K.o. K.P :__P :__________________________________________ ______  2. 2. ____________________________________________________________ N______ No. K.o. K.P :__P :__________________________________________ ______  3. 3. ____________________________________________________________ N______ No. K.o. K.P :__P :__________________________________________ ______  6.

6. Jenis KeJenis Kenaikannaikan: ______: _____________________________________________________________________________________________________________ ___  7.

7. TeTempmpatat-t-temempapat yant yang dilg dilawawatati:i: 1 1. . 33.. 2. 4. 2. 4. Nama Nama T Teemmppaatt TTaarriikkhh

Nama dan alamat penuh Nama dan alamat penuh

Tempat bermalam Tempat bermalam 1. 1. 2. 2. 3. 3. D Daarrii HHiinnggggaa ………. ………. (Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah) (Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah) 8.

8. PuPuncnca Pea Pendndapapatatan Wan Wanang :g : 1. 1. ______________________________________________________________________________________________________________________________ ____  2. 2. _______________________________________________________________________________________________________________________________ _____  3. 3. _______________________________________________________________________________________________________________________________ _____  9.

9. Nama dan Nama dan keterangan orang-orang keterangan orang-orang yang beri yang beri kuasa untuk mkuasa untuk membelanjakan wang.embelanjakan wang.

B

Biill NNaammaa JJaawwaattaann KKaad d PPeennggeennaallaann UUmmuurr AllaAammaat t PPeennuuhh 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4.

(19)

CONTOH MINIT MESYUARAT PENAJA PENUBUHAN CONTOH MINIT MESYUARAT PENAJA PENUBUHAN

MINIT MESYUARAT PENAJA PENUBUHAN KELAB PELANCONGAN/LAWATAN MINIT MESYUARAT PENAJA PENUBUHAN KELAB PELANCONGAN/LAWATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN SELAMA SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN SELAMA

09800 SERDANG 09800 SERDANG KEDAH DARUL AMAN KEDAH DARUL AMAN

(Bil. 01/2001) (Bil. 01/2001) T Taarriikkhh :: M Maassaa :: H Haarrii :: T Teemmppaatt :: KEHADIRAN:

KEHADIRAN: 30 30 orangorang

B

Biill PPeerrkkaarraa TTiinnddaakkaann 1

1 Ucapan PengerusiUcapan Pengerusi 1.1

1.1 PengePengerusi menrusi mengucapkgucapkan teriman terima kasih dan selama kasih dan selamat datang kepaat datang kepadada guru penasihat dan pelajar.

guru penasihat dan pelajar. 1.2

1.2 PengePengerusi mrusi menyatenyatakan tujakan tujuan mesyuan mesyuaratuarat..

Makluman Makluman 2 2 Pemilihan Pemilihan Jawatankuasa: Jawatankuasa: 2.1

2.1 Penasihat Penasihat : : GuruGuru 2.2

2.2 Pengerusi Pengerusi : : MuridMurid 2.3

2.3 Setiausaha Setiausaha : : MuridMurid 2.4

2.4 Pen. Pen. Setiausaha Setiausaha : : MuridMurid 2.5

2.5 Bendahari Bendahari : : MuridMurid 26.

26. Ahli Ahli Jawatankuasa : Jawatankuasa : Pemeriksaan Pemeriksaan Kira-kiraKira-kira 3

3

Tugasan Jawatankuasa: Tugasan Jawatankuasa: 3.1

3.1 Memberikan penerMemberikan penerangan tugasan untuk angan tugasan untuk Jawatankuasa tersebutJawatankuasa tersebut..

Setiausaha Setiausaha 4 4 Membincangkan Perlembagaan. Membincangkan Perlembagaan. Semua ahli Semua ahli 5 5 Hal-hal lain. Hal-hal lain. Disediakan oleh: Disediakan oleh:

(20)

Setiausaha Penaja, Setiausaha Penaja,

Kelab Pelancongan/Lawatan, Kelab Pelancongan/Lawatan,

Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang

09800Serdang Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman.

(21)

LAMPIRAN 19 LAMPIRAN 19

BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI

UNIT PAKAIAN SERAGAM , KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN UNIT PAKAIAN SERAGAM , KELAB / PERSATUAN DAN KELAB SUKAN / PERMAINAN

BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI

Guru Penasihat

Guru Penasihat kelab………..kelab……….. Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, Sekolah Kebangsaan Jalan Selama, 09800Serdang

09800Serdang Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman.

Tuan, Tuan,

Saya memohon menjadi

Saya memohon menjadi ahli PERSATUAN ………ahli PERSATUAN ………. Sekolah Kebangsaan . Sekolah Kebangsaan Jalan SelamaJalan Selama Keterangan mengenai diri saya adalah

Keterangan mengenai diri saya adalah seperti berikut.seperti berikut.

1.

1. NaNama ma PPenenuh uh : : ……….... 2.

2. TaTahuhun n : : ……….…... 3.

3. NoNo. S. Sijijil il LaLahihir/ r/ KaKad Pd Penengegenalnalan : an : ……….…. 4.

4. TaTaririkh kh LaLahihir r : …: ……….... 5.

5. NaNama ma ibibububapaapa/p/penjenjagaga a : : ………... 6.

6. AlAlamamat at tetempmpat at titingnggal gal : : ……….…... ……… ……… 7.

7. NoNo. te. telelefofon run rumamah : ………h : ………..

Bersama-sama ini disertakan wang bagi tujuan berikut. Bersama-sama ini disertakan wang bagi tujuan berikut.

A

A.. DDeerrmma a kkeeaahhlliiaann RRMM……….... B B.. KKaad d aahhllii RRMM……….... C C.. LLeennccaanna a aahhllii RRMM……….... D D.. SSuummbbaannggaann RRMM……….... J Juummllaahh RRMM……….... Sekian, terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Yang benar, Yang benar,

……… ………

(22)

BUKU-BUKU PANDUAN PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM BUKU-BUKU PANDUAN PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM

1.

1. BuBuku ku PaPandnduauan Pn Penengugururusasan n GeGerarak Kk Kererja ja KoKokukuririkukululum Sm Sekekololah ah MeMenenengngah ah (1(198989)9) 2.

2. BuBuku ku PaPandnduauan Pn Penengugururusasan Gn Gererak ak SeSekokolalah Kh Kokokururikikululum um SeSekokolalah Rh Renendadah (h (19199090)) 3.

3. BBukuku Ku Kururiikukululum Lm Laatitihahan Kn Kadadet et RRememajaja Sa Sekekololahah.. 4.

4. BBukuku Pu Pananduduan an KKawawat at KKadadet et RRememajaja Sa Sekekololah ah (K(KRRSS).). 5.

5. BBukuku Pu Pememakakaiaian an PPanangkgkat at KaKadedet Rt Rememajaja Sa Sekekololahah.. 6.

6. BuBuku ku PaPandnduauan Pn Penenililaiaian an AkAktitiviviti ti KoKokukuririkukululum m SeSekokolalah h MeMenenengngah.ah. 7.

7. BuBuku ku PPenenililaiaian an KoKokukuririkukululum m (u(untntuk uk mumuririd sd sekekololah ah memenenengngahah).). 8.

8. BuBuku ku ReRekokod Kd Kehehadadiriran an KoKokukuririkukululum (m (ununtutuk mk mururid id sesekokolalah mh menenenengagah)h).. 9.

9. Buku Buku Panduan Panduan Pengurusan Pengurusan dan dan Latihan Latihan Kadet Kadet Polis Polis Sekolah.Sekolah. 10

10.. BuBuku Pku Pananduduan Pan Penengugururusasan (An (Ararahahan Pen Pentntadadbibiraran dan dan Lan Latitihahan)n) Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat)

Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) 11.

11. BukBuku Pau Pandunduan Pan Pengenguruurusan san dan dan LatLatihaihan Pan Pasuksukan Kan Kadeadet Bot Bombmba dan a dan PenPenyelyelamaamat Mat Malaylaysiasia.. 12

12.. BuBuku ku PaPandnduauan n PePendndididikikan an KeKeseselalamamatatan n JaJalalan n RaRayaya.. 13.

13. BukBuku Pu Pandanduan uan KurKurikuikulum lum PerPergergerakaakan Pn Puteuteri ri IsIslam lam MalMalaysaysia ia (S(Sekolekolah)ah) - untuk ahli sahaja

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :