Ptk Pai Bu Aminah

35 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

PENINGKATAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PENINGKATAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI METODE PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN RESITASI MELALUI METODE PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN RESITASI

PA

PADA SISWA DA SISWA KELAS IKELAS IV SDN V SDN CANGKO CANGKO IIIIII KEC. TUKDANA KAB. INDRAMAYU KEC. TUKDANA KAB. INDRAMAYU

Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini disusun untuk memenuhi persyaratanTindakan Kelas (PTK) ini disusun untuk memenuhi persyaratan Penilaian Angka Kredit Tahunan dan Kenaikan Pangkat

Penilaian Angka Kredit Tahunan dan Kenaikan Pangkat

DISUSUN OLE ! DISUSUN OLE !

A"INA PAT"A#ATI$ S%Pd% I A"INA PAT"A#ATI$ S%Pd% I

 NIP

 NIP% &'% &'*+*+&+&,&+&,

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

UPTD PENDIDIKAN

UPTD PENDIDIKAN TUKDANATUKDANA

SD NEGERI CANGKO III SD NEGERI CANGKO III

2011 2011

(2)
(3)

LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PENGESAHAN

PENINGKATAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PENINGKATAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI METODE PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN RESITASI MELALUI METODE PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN RESITASI

PA

PADA SISWA DA SISWA KELAS IKELAS IV SDN V SDN CANGKO CANGKO IIIIII KEC. TUKDANA KAB. INDRAMAYU KEC. TUKDANA KAB. INDRAMAYU))

Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini disusun untuk memenuhi persyaratanTindakan Kelas (PTK) ini disusun untuk memenuhi persyaratan Penilaian Angka Kredit Tahunan dan Kenaikan Pangkat

Penilaian Angka Kredit Tahunan dan Kenaikan Pangkat

DISUSUN OLE ! DISUSUN OLE !

A"INA PAT"A#ATI$ S%Pd% I A"INA PAT"A#ATI$ S%Pd% I

 NIP

 NIP% &'% &'*+*+&+&,&+&,

Disyahkan

Disyahkan di di ! ! IndramayuIndramayu T

Taannggggaall ! ! * * ""aarreet t ++&&&& Penga-as TK.SD

Penga-as TK.SD Ke/amatan

Ke/amatan TukTukdanadana

Hj. SITI ROHAETI, S.Pd. Hj. SITI ROHAETI, S.Pd.

 NIP

 NIP% &% &'0++,&'1&'0++,&'1&'+&'+&

Kepala Sek2lah Kepala Sek2lah SD Negeri 3angk2 III SD Negeri 3angk2 III

GOJALI, S. Pd GOJALI, S. Pd

 NIP

 NIP% % &'0+0&'1,&'0+0&'1,&&&&

(4)

KATA PENGANTAR  KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah $ pu4i syukur penulis u/apkan kepada Allah S#T yang Alhamdulillah $ pu4i syukur penulis u/apkan kepada Allah S#T yang telah mem5eri 5er5agai kenikmatan kepada penulis sehingga 5isa menyelesaikan telah mem5eri 5er5agai kenikmatan kepada penulis sehingga 5isa menyelesaikan Karya Tulis$ 5erupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini$ tepat sesuai dengan Karya Tulis$ 5erupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini$ tepat sesuai dengan target%

target% Per

Permasmasalahalahan an yayang ng timtim5ul 5ul daldalam am keskesehaehariarian n ketketika ika penpenuliulis s menmenga4ga4ar$ar$ me

mem5m5erierikakan n ininspspirirasasi i 5a5agi gi teterlrlakaksasanananynya a PePenenelilititian an TTinindadakakan n KeKelalas s inini%i% Dengan segala keter5atasan dan -a-asan yang penulis miliki$ penulis sangat Dengan segala keter5atasan dan -a-asan yang penulis miliki$ penulis sangat sadar sekali 5ah-a Karya Tulis sederhana ini masih 5anyak kekurangannya$ 2leh sadar sekali 5ah-a Karya Tulis sederhana ini masih 5anyak kekurangannya$ 2leh ka

karenrena a ititu u pepenunulilis s 5e5erhrharaarap p adadananyya a mamasusukakan n 5e5erurupa pa krkrititik ik dadan n sasararan n yyangang k2nstrukti6 dari 5er5agai pihak 5agi

k2nstrukti6 dari 5er5agai pihak 5agi per5aikan penulisan se4enis kedepannya%per5aikan penulisan se4enis kedepannya% Dan kepada semua pihak yang telah mem5antu terlaksananya penelitian Dan kepada semua pihak yang telah mem5antu terlaksananya penelitian ini

ini penpenuliulis s u/au/apkapkan n teriterimakmakasiasih h yayang ng se5se5anyanyak75ak75anyanyaknaknyaya$ $ terterutamutama a kepkepadaada keluarga ter/inta$ istri dan anak ter/inta$ yang terus menerus men4adi m2ti8at2r  keluarga ter/inta$ istri dan anak ter/inta$ yang terus menerus men4adi m2ti8at2r  dan inspirat2r ke5aikan dan kemuliaan% Sem2ga mereka men4adi ham5a7ham5a dan inspirat2r ke5aikan dan kemuliaan% Sem2ga mereka men4adi ham5a7ham5a Allah S#T yang isti9amah$ dan kepada saha5at7saha5at sem2ga ke5aikan saha5at Allah S#T yang isti9amah$ dan kepada saha5at7saha5at sem2ga ke5aikan saha5at di 5alas 2leh Allah S#T dengan

di 5alas 2leh Allah S#T dengan 5alasan yang 5erlipat 5alasan yang 5erlipat ganda% Aminganda% Amin%%

Terakhir$ penulis 5erharap 5ah-a karya tulis sederhana ini 5isa mem5eri Terakhir$ penulis 5erharap 5ah-a karya tulis sederhana ini 5isa mem5eri inspirasi kepada semua pihak terutama saha5at7saha5at saya$ guru pen4as 2rkes di inspirasi kepada semua pihak terutama saha5at7saha5at saya$ guru pen4as 2rkes di manapun$ yang ke5etulan mem5a/a karya tulis

manapun$ yang ke5etulan mem5a/a karya tulis ini% Amini% Amin%in%

$ * "aret +&& $ * "aret +&& 2rmat 2rmat Penulis Penulis iii iii

(5)

DATAR ISI

3O:E;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% i LE"<A; PEN=ESAAN%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ii KATA PEN=ANTA;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% iii DA>TA; ISI%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% i8 <A< I PENDAULUAN%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% & A% Latar <elakang%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% & <% ;umusan "asalah%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% + 3% Tu4uan Penelitian%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ? D% "an6aat Penelitian%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ? E% <atasan "asalah%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ? <A< II KA@IAN PUSTAKA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% , A% De6inisi Pem5ela4aran%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% , <% "2ti8asi <ela4ar%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% * 3% Penga4aran "et2de Pem5erian Tugas dan ;esitasi%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0 <A< III "ETODOLO=I PENELITIAN

A% Tempat$ #aktu dan Su54ek Penelitian%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &? <% ;an/angan Penelitian%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &? 3% Instrumen Penelitian %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &0 D% "et2de Pengumpulan Data %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% & E% Teknik Analisis Data%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% & <A< I: ASIL PENELITIAN DAN PE"<AASAN

A% Analisis Data Penelitian Persiklus%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% + <% Pem5ahasan%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% + <A< : PENUTUP A% Simpulan%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% +' <% Saran%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ? DA>TA; PUSTAKA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% i8

(6)

BAB I

PENDAHULUAN

A. L!"!# B$%!&!'( M!!%!*

=uru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas penga4aran yang dilaksanakan% Oleh se5a5 itu$ guru harus memikirkan dan mem5uat peren/anaan se/araa seksama dalam meningkatkan kesempatan 5ela4ar 5agi sis-anya dan memper5aiki kualitas menga4arnya%

al ini menuntut peru5ahan7peru5ahan dalam meng2rganisasikan kelas$ penggunaan met2de menga4ar$ strategi 5ela4ar menga4ar$ maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengel2la pr2ses 5ela4ar menga4ar% =uru  5erperan se5agai pengel2la pr2ses 5ela4ar7menga4ar$ 5ertindak se5agai 6asilit2r 

yang 5erusaha men/ipatakan k2ndisi 5ela4ar menga4ar yang e6ekti6$ sehingga memungkinkan pr2ses 5ela4ar menga4ar$ mengem5angkan 5ahan pela4aran dengan 5aik$ dan meningkatkan kemampuan sis-a untuk menyimak pela4aran dan menguasai tu4uan7tu4uan pendidikan yang harus mereka /apai% Untuk  memenuhi hal terse5ut di atas$ guru dituntut mampu mengel2la pr2ses 5ela4ar  menga4ar yang mem5erikan rangsangan kepada sis-a$ sehingga ia mau 5ela4ar  karena sis-alah su5yek utama dalam 5ela4ar%

Kegiatan 5ela4ar 5ersama dapat mem5antu mema/u 5ela4ar akti6% Kegiatan 5ela4ar dan menga4ar di kelas memang dapat menstimulasi 5ela4ar  akti6% Namun kemampuan untuk menga4ar melalui kegiatan ker4asana

(7)

kel2mp2k ke/il akan memungkinkan untuk menggalakkan kegiatan 5ela4ar  akti6 dengan /ara khusus% Apa yang didiskusikan sis-a dengan teman7 temannya dan apa yang dia4arkan sis-a kepada teman7temannya memungkinkan mereka untuk memper2leh pemahaman dan penguasaan materi pela4aran%

Pem5ela4aran Agama Islam tidak lagi mengutamakan pada penyerapan melalui pen/apaian in62rmasi$ tetapi le5ih mengutamakan pada  pengem5angan kemampuan dan pemr2sesan in62rmasi% Untuk itu akti6itas  peserta didik perlu ditingkatkan melalui latihan7latihan atau tugas dengan  5eker4a dalam kel2mp2k ke/il dan men4elaskan ide7ide kepada 2rang lain%

(art2y2$ +!+,)%

<erdasarkan uraian terse5ut diatas maka peneliti ingin men/25a melakukan penelitian dengan 4udul  Peningkatan Pembelajaran Agama Islam  Melalui metode pemberian tugas belajar dan resitasi Pada Siswa Kelas IV 

SDN Cangko III B% B. R++!' M!!%!*

<erdasarkan latar 5elakang di atas$ maka dapat dirumuskan suatu masalah se5agai 5erikut!

&% <agaimanakah peningkatan prestasi 5ela4ar sis-a dengan diterapkannya met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasiC

+% <agaimanakah pengaruh met2de met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi terhadap m2ti8asi 5ela4ar sis-aC

C. T+j+!' P$'$%-"-!'

(8)

Sesuai dengan permasalahan di atas$ penelitian ini 5ertu4uan untuk! &% Ingin mengetahui peningkatan prestasi 5ela4ar sis-a setelah diterapkannya

met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi%

+% Ingin mengetahui pengaruh m2ti8asi 5ela4ar sis-a setelah diterapkan met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi%

D. M!'!!" P$'$%-"-!'

Penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat!

&% "em5erikan in62rmasi tentang met2de pem5ela4aran yang sesuai dengan materi agama islam%

+% "eningkatkan m2ti8asi pada pela4aran agama islam

?% "engem5angkan met2de pem5ela4aran yang sesuai dengan 5idang studi agama islam%

E. B!"!!' M!!%!*

Karena keter5atasan -aktu$ maka diperlukan pem5atasan masalah meliputi!

&% Penelitian inihanya dikenakan pada sis-a Kelas :I SDN 3angk2 III Ke/amatan Tukdana Ka5upaten Indramayu Tahun Pela4aran +&&.+&+% +% Penelitian ini dilakukan pada 5ulan Septem5er semester gan4il tahun

 pela4aran +&&.+&+%

?% "ateri yang disampaikan adalah p2k2k 5ahasan "en/eritakan Kisah  Na5iB%

BAB II

(9)

KAJIAN PUSTAKA

A. D$-'-- P$/$%!j!#!'

Pem5ela4aran adalah pr2ses$ /ara men4adikan 2rang atau makhluk  hidup 5ela4ar% Sedangkan 5ela4ar adalah 5erusaha memper2leh kepandaian atau ilmu$ 5erusaha tingkah laku atau tanggapan yang dise5a5kan 2leh  pengalaman (K<<I$ &''0!&,)

Sependapat dengan pernyataan terse5ut S2et2m2 (&''?!01) mengemukakan 5ah-a pem5ela4aran adalah pr2ses pengel2laan lingkungan sese2rang yang dengan senga4a dilakukan sehingga memungkinkan dia 5ela4ar untuk melakukan atau mempertun4ukkan tingkah laku tertentu pula% Sedangkan 5ela4ar adalah suatu pr2ses yang menye5a5kan tingkah laku yang 5ukan dise5a5kan 2leh pr2ses  pertum5uhan yang 5ersi6at 6isik$ tetapi peru5ahan dalam ke5iasaan$ ke/akapan$ 5ertam5ah$ 5erkem5ang daya pikir$ sikap dan lain7lain (S2et2m2$ &''?!&+)

Pasal & Undang undang N2% + tahun +? tentang pendidikan nasi2nal menye5utkan 5ah-a pem5ela4aran adalah pr2ses interaksi  peserta didik dengan pendidik dan sum5er 5ela4ar pada suatu lingkungan  5ela4ar%

@adi pem5ela4aran adalah pr2ses yang disenga4a yang menye5a5kan sis-a 5ela4ar pada suatu lingkungan 5ela4ar untuk  melakukan kegiatan pada siatuasi tertentu%

(10)

B. M"-!- B$%!j!#

&% Pengertian "2ti8asi

"enurut D4amarah (++! &&,) m2ti8asi adalah suatu pend2r2ng yang mengu5ah energi dalam diri sese2rang kedalam 5entuk akti8itas nyata untuk men/apai tu4uan tertentu% Dalam pr2ses 5ela4ar$ m2ti8asi sangat diperlukan se5a5 sese2rang yang tidak mempunyai m2ti8asi dalam  5ela4ar tidak akan mungkin melakukan akti8itas 5ela4ar% al ini sesuai

dengan yang diungkapkan 2leh Nur (+&! ?) 5ah-a sis-a yang term2ti8asi dalam 5ela4ar sesuatu akan menggunakan pr2ses k2gniti6 yang le5ih tinggi dalam mempela4ari materi itu$ sehingga sis-a itu akan meyerap dan mengendapkan mateti itu dengan le5ih 5aik%

@adi m2ti8asi adalah suatu k2ndisi yang mend2r2ng sese2rang untuk   5er5uat sesuatu dalam men/apai tu4uan tertentu%

?% "a/am7ma/am "2ti8asi

"enurut 4enisnya m2ti8asi di5edakan men4adi dua$ yaitu! a% "2ti8asi Intrinsik

@enis m2ti8asi ini tim5ul se5agai aki5at dari dalam indi8idu$ apakah karena adanya a4akan$ suruhan$ atau paksaan dari 2rang lain sehingga dengan k2ndisi yang demikian akhirnya ia mau melakukan sesuatu atau 5ela4ar (Usman$ +! +')%

 5% "2ti8asi Ekstrinsik 

@enis m2ti8asi ini tim5ul se5agai aki5at pengaruh dari luar  indi8idu$ apakah karena adanya a4akan$ suruhan$ atau paksaan dari 2rang lain sehingga dengan k2ndisi yang demikian akhirnya ia mau melakukan sesuatu atau 5ela4ar% "isalnya sese2rang mau 5ela4ar karena ia disuruh

(11)

2leh 2rang tuanya agar mendapat peringkat pertama dikelasnya (Usman$ +! +')%

Dari uraian di atas diketahui 5ah-a m2ti8asi ekstrinsik adalah m2ti8asi yang tim5ul dari luar indi8idu yang 5er6ungsinya karena adanya  perangsang dari luar$ misalnya adanya persaingan$ untuk men/apai nilai

yang tinggi$ dan lain se5againya%

C. P$'(!j!#!' $"d$ $/$#-!' "+(! /$%!j!# d!' #$-"!-1. DEINISI

Fang dimaksud dengan pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi ialah suatu /ara menga4ar di mana se2rang guru mem5erikan tugas7tugas tertentu kepada  peserta didik$ sedangkan hasil terse5ut di periksa 2leh guru dan peserta didik 

mempertanggung 4a-a5kannya%

Pertanggungan 4a-a5 itu dapat dilaksanakan dengan /ara 7 Dengan men4a-a5 test yang di5erikan 2leh guru%

7 Dengan menyampaikan ke muka 5erupa lisan 7 Dengan /ara tertulis%

Dalam met2de ini kita menemukan tiga istilah penting &% Tugas!

Tugas adalah suatu peker4aan yang harus dilakukan 5aik tugas datangnya dari 2rang lain maupun dari dalam diri kita sendiri% Di sek2lah 5iasanya itu datang dari pihak  guru atau kepala sek2lah atau peserta didik sendiri% Tugas ini 5iasanya 5ersi6at edu/ati6 dan 5ukan 5ersi6at dan 5erunsur peker4aan%

+% <ela4ar%

(12)

<anyak sekali perumusan tentang 5ela4ar 

"enurut S% Nasuti2n ada 5e5erapa 5atasan istilah 5ela4ar  a) <ela4ar adalah peru5ahan dalam sistem urat sara6%

 5) <ela4ar adalah penam5ahan pengetahuan%

/) <ela4ar adalah peru5ahan kelakuan 5erkat pengalaman dan pengertian%

Peru5ahan tingkah laku sese2rang dipengaruhi 2leh apa yang dimiliki sese2rang itu$ seperti! si6at$ pengalaman$ pengetahuan$ keterampilan$ keadaan 4asmaniah dan lain7lain

se5againya$ dan 4ugs dipengaruhi pula 2leh lingkungan% asil 5ela4ar  dipengaruhi pula 2leh m2ti6 5ahan yang dipela4ari dengan mempergunakan alat7 alat$ -aktu$ /ara 5ela4ar dan se5againya%

?% ;esitasi

;esitasi adalah penya4ian kem5ali atau penim5ulan kem5ali sesuatu yang sudah dimiliki$ diketahui atau dipela4ari% "et2de ini sering dise5ut met2de peker4aan rupiah%

Prinsip yang mendasari met2de ini ada dalam AI7Guran% Tuhan mem5erikan suatu tugas yang 5erat terhadap Na5i "uhammad se5elum dia melaksanakan tugas ke7;asulannya% Tugas yang diintruksikan itu ialah 5erupa si6at7si6at kepemimpinan yang harus dimiliki%

>irman Allah S%#%T

 Hai orang yang berselubung bangunla! dan pertakutila! kaummu !e ndak  besar kan "u!an#mu$ Dan bers i!kan la! pakaianmu% "inggalla! pekerjaan#  pekerjaan yang mendatangkan siksaan$ &anganla! engkau memberi kepada orang 

(13)

lain lantaran !endak meminta lebi! banyak$ Sabar dan uletla! menurut perinta! "u!an$ '($S$ Al "udatatsir! &7)%

@adi Tuhan mem5erikan tugas lima ma/am$ antara lain! a% TaHat 5eragama (mem5esarkan Tuhan)%

 5% =iat dan ra4in 5erdak-ah%

/% "em5ersihkan diri$ 4i-a dari kek2t2ran lahir dan 5athin%

d% Per/aya pada diri sendiri dan tidak mengharapkan sesuatu pada 2rang lain% e% Ta5ah dan ulet dalam melaksanakan tugas%

2. PASE3PASE RESITASI

Dengan met2de ;esitasi terdapat ? 6ase &% =uru mem5erikan tugas!

Tugas yang di5erikan 2leh guru harus disesuaikan dengan kemampuan  peserta didik% Da lam pela ksanaan tugas it u kemungkinan peserta didik 

akan men4a-a5 dan penyelesaikan suatu 5entuk hitungan dan ada pula 5er5entuk  sesuatu yang harus diselesaikan$ ada pula 5er5entuk sesuatu yang 5aik dari 5er5agai aspek%

(14)

+% "urid melaksanakan tugas (5ela4ar) /ara murid 5ela4ar akan terlaksana dengan 5alk apa5ila dia 5ela4ar sesuai dengan petun4uk yang di5erikan guru dan sesuai dengan tu4uan yang hendak di/apai%

?% "urid mempertanggung 4a-a5kan hasil$ peker4aannya (resitasinya)% ;esitasi itu 4uga akan -a4ar apa5ila sesuai dengan tu4uan pem5erian tugas%?

4. KEUNTUNGAN METODE RESITASI

&% Peserta didik 5ela4ar mem5iasakan untuk mengam5il inisiati6 sendiri dalam segala tugas yang di5erikan%

+% "eringankan tugas guru yang di5erikan%

?% Dapat memperte5al rasa tanggung 4a-a5% Karena hasil7hasil yang diker4akan dipertanggung 4a-a5kan dihadapan guru%

,% "emupuk anak agar mereka dapat 5erdiri sendiri tanpa mengharapkan 5antuan 2rang lain%

*% "end2r2ng peserta didik supaya suka 5erl2m5a7l2m5a untuk men/apai sukses%

0% asil pela4aran akan tahan lama karena pela4aran sesuai dengan minat  peserta didik%

% Dapat memperdalam pengertian dan menam5ah keaktipan dan ke/akapan  peserta didik%

1% #aktu yang dipergunakan tak ter5atas sampai pada 4am 4am '% sek2lah%

5. KELEMAHAN METODE RESITASI

&% Peserta didik yang terlalu 52d2h sukar sekali 5ela4ar%

(15)

+% Kemungkinan tugas yang di5erikan tapi diker4akan 2leh 2rang lain% ?% Kadang7kadang peserta didik menyalin atau meniru peker4aan

temannya sehingga pengalamannya sendiri tidak ada% ,% Kadang7kadang pem5ahasannya kurang sempurna%

*% <ila tugas terlalu sering dilakukan 2leh murid akan menye5a5kan

7 Terganggunya kesehatan peserta didik$ karena mereka kem5ali dari sek2lah selalu melakukan tugas$ seingga -aktu 5ermain tidak ada%

7 "enye5a5kan peserta didik asal menger4akan sa4a karena mereka menganggap tugas7tugas terse5ut mem52sankan%

7"en/ari tugas7tugas yang sesuai dengan kemampuan setiap indi8idu sulit$  4alan pela4aran lam5at dan memakan -aktu yang lama%

7Kalau peserta didik terlalu 5anyak kadang7kadang guru tak sanggup memeriksa tugas7tugas peserta didik terse5ut%

6. LANGKAH3LANGKAH YANG HARUS DIRUMUSKAN TERLEBIH DAHULU DALAM PELAKSANAAN RESITASI

&% Pem5erian Tugas Dan Pen4elasan

a% Tu4uan yang harus di/apai mestilah dirumuskan terle5ih dahulu se/ara 4elas%  5% Terangkan dengan 4elas tugas7tugas yang akan diker4akan murid%

/% Selidiki apakah met2de resitasi satu7satunya yang ter5aik untuk 5ahan yang akan dia4arkan%

+% Pelaksanaan Tugas%

(16)

a% Setiap tugas yang di5erikan harus di k2ntr2l%

 5% Sis-a yang mengalami kegagalan harus di5im5ing% /% argailah setiap tugas yang di ker4akan murid% d% <erikan d2r2ngan 5agi sis-a kurang 5ergairah% e% Tentukan 5entuk75entuk resitasi yang akan dipakai% 6% Saran7saran!

&) Tugas yang di5erikan harus 4elas$ sehingga anak mengerti 5etul apa yang harus diker4akan%

+) #aktu untuk menyelesaikan tugas harus /ukup%

?) Adakan k2ntr2l yang sistimatis sehingga mend2r2ng anakJanak 5eker4a dengan sungguh7sungguh%

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (a)tion resear)!)$ karena

 penelitian dilakukan untuk meme/ahkan masalah pem5ela4aran di kelas% Penelitian ini 4uga termasuk penelitian deskripti6$ se5a5 menggam5arkan  5agaimana suatu teknik pem5ela4aran diterapkan dan 5agaimana hasil yang

diinginkan dapat di/apai%

(17)

"enurut O4a dan Sumar4an (dalam Titik Sugiarti$ &'' 1) mengel2mp2kkan penelitian tindakan men4adi empat ma/am yaitu (a) guru  5ertindak se5agai peneliti$ (5) penelitian tindakan k2la52rati6$ (/) Simultan

terintegrati6$ dan (d) administrasi s2/ial ekperimental%

Dalam penelitian tindakan ini menggunakan 5entu guru se5agai peneliti$  penanggung 4a-a5 penuh penelitian tindakan adalah praktisi (guru)% Tu4uan utama dari penelitian tindakan ini adalah meningkatkan hasil pem5ela4aran di kelas dimana guru se/ara penuh terli5at dalam penelitian mulai dari peren/anaan$ tindakan$ pengamatan dan re6leksi%

Dalam penelitian ini peneliti tidak 5eker4asama dengan siapapun$ kehadiran peneliti se5agai guru di kelas se5agai penga4ar tetap dan dilakukan seperti 5iasa$ sehingga sis-a tidak tahu kalau diteliti% Dengan /ara ini diharapkan didapatkan data yang se254ekti6 mungkin demi ke8alidan data yang diperlukan%

Penelitian ini akan dihentikan apa5ila ketuntasan 5ela4ar se/ara kalasikal telah men/apai 1* atau le5ih% @adi dalam penelitian ini$ peneliti tidak tergantung  pada 4umlah siklus yang harus dilalui%

A. T$!", W!&"+ d!' S+/7$& P$'$%-"-!'

&% Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan  penelitian untuk memper2leh data yang diinginkan% Penelitian ini 5ertempat di SDN 3angk2 III Ke/amatan Tukdana Ka5upaten Indramayu Tahun Pela4aran +&&.+&+%

+% #aktu Penelitian

(18)

#aktu penelitian adalah -aktu 5erlangsungnya penelitian atau saat  penelitian ini dilangsungkan% Penelitian ini dilaksanakan pada 5ulan

Septem5er semester gasal +&&.+&+% ?% Su5yek Penelitian

Su5yek penelitian adalah sis-a7sis-i Kelas , SDN 3angk2 III Ke/amatan Tukdana Ka5upaten Indramayu Tahun Pela4aran +&&.+&+%

B. R!'8!'(!' P$'$%-"-!'

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)% "enurut Tim Pelatih Pr2yek P=S"$ PTK adalah suatu 5entuk ka4ian yang  5ersi6at re6lekti6 2leh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasi2nal dari tindakan mereka dalam melaksanakan tugas$ memperdalam pemahaman terhadap tindakan7tindakan yang dilakukan itu$ serta memper5aiki k2ndisi dimana praktek pem5ela4aran terse5ut dilakukan (dalam "ukhlis$ +! ?)%

Sedangkah menurut "ukhlis (+! *) PTK adalah suatu 5entuk  ka4ian yang 5ersi6at sistematis re6lekti6 2leh pelaku tindakan untuk  memper5aiki k2ndisi pem5ela4aran yang dilakukan%

Adapun tu4uan utama dari PTK adalah untuk   memper5aiki.meningkatkan pratek pem5ela4aran se/ara 5erkesinam5ungan$ sedangkan tu4uan penyertaannya adalah menum5uhkan 5udaya meneliti di kalangan guru ("ukhlis$ +! *)%

Sesuai dengan 4enis penelitian yang dipilih$ yaitu penelitian tindakan$ maka penelitian ini menggunakan m2del penelitian tindakan dari Kemmis dan

(19)

Taggart (dalam Sugiarti$ &''! 0)$ yaitu 5er5entuk spiral dari sklus yang satu ke siklus yang 5erikutnya% Setiap siklus meliputi planning  (ren/ana)$ a)tion

(tindakan)$obser*ation (pengamatan)$ dan re+le)tion(re6leksi)% Langkah pada

siklus 5erikutnya adalah pern/anaan yang sudah dire8isi$ tindakan$

 pengamatan$ dan re6leksi% Se5elum masuk pada siklus & dilakukan tindakan  pendahuluan yang 5erupa identi6ikasi permasalahan%

Siklus spiral dari tahap7tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gam5ar 5erikut% 8iii ;e6leksi Tindakan. O5ser8asi ;e6leksi Tindakan. O5ser8asi ;e6leksi Tindakan. O5ser8asi ;en/ana a-al.ran/angan ;en/ana a-al.ran/angan ;en/ana yang dire8isi ;en/ana yang dire8isi ;en/ana yang dire8isi ;en/ana yang dire8isi Putar  an & Putar  an + Putar  an ?

(20)

=am5ar ?%& Alur PTK  Pen4elasan alur di atas adalah!

&% ;an/angan.ren/ana a-al$ se5elum mengadakan penelitian peneliti menyusun rumusan masalah$ tu4uan dan mem5uat ren/ana tindakan$ termasuk di dalamnya instrumen penelitian dan perangkat pem5ela4aran% +% Kegiatan dan pengamatan$ meliputi tindakan yang dilakukan 2leh peneliti

se5agai upaya mem5angun pemahaman k2nsep sis-a serta mengamati hasil atau dampak dari diterapkannya met2de pem5ela4aran m2del dis/28ery %

?% ;e6leksi$ peneliti mengka4i$ melihat dan mempertim5angkan hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan 5erdasarkan lem5ar pengamatan yang diisi 2leh pengamat%

,% ;an/angan.ren/ana yang dire8isi$ 5erdasarkan hasil re6leksi dari pengamat mem5uat ran/angan yang dire8isi untuk dilaksanakan pada siklus  5erikutnya%

O5ser8asi di5agi dalam tiga putaran$ yaitu putaran &$ + dan ?$ dimana masing putaran dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan mem5ahas satu su5 p2k2k 5ahasan yang diakhiri dengan tes

(21)

62rmati6 di akhir masing putaran% Di5uat dalam tiga putaran dimaksudkan untuk memper5aiki sistem penga4aran yang telah dilaksanakan%

C. I'"#+$' P$'$%-"-!'

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari! &% Sila5us

Faitu seperangkat ren/ana dan pengaturan tentang kegiatan  pem5ela4aran pengel2lahan kelas$ serta penilaian hasil 5ela4ar%

+% ;en/ana Pela4aran (;P)

Faitu merupakan perangkat pem5ela4aran yang digunakan se5agai  ped2man guru dalam menga4ar dan disusun untuk tiap putaran% "asing7 masing ;P 5erisi k2mpetensi dasar$ indi/at2r pen/apaian hasil 5ela4ar$ tu4uan pem5ela4aran khusus$ dan kegiatan 5ela4ar menga4ar%

?% Lem5ar Kegiatan Sis-a

Lem5ar kegaian ini yang dipergunakan sis-a untuk mem5antu  pr2ses pengumpulan data hasil eksperimen%

,% Lem5ar O5ser8asi Kegiatan <ela4ar "enga4ar 

a% Lem5ar 25ser8asi peng2lahan met2de pem5erian tugas 5ela4ar  dan resitasi$ untuk mengamati kemampuan guru dalam mengel2la  pem5ela4aran%

 5% Lem5ar 25ser8asi akti8itas sis-a dan guru$ untuk mengamati akti8itas sis-a dan guru selama pr2ses pem5ela4aran%

(22)

*% Tes 62rmati6 

Tes ini disusun 5erdasarkan tu4uan pem5ela4aran yang akan di/apai% Tes 62rmati6 ini di5erikan setiap akhir putaran% <entuk s2al yang di5erikan adalah pilihan ganda (254ekti6)% Se5elumnya s2al7s2al ini 5er4umlah ,0 %

D. M$"d$ P$'(++%!' D!"!

Data7data yang diperlukan dalam penelitian ini diper2leh melalui 25ser8asi peng2lahan met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi$ 25ser8asi akti8itas sis-a dan guru$ dan tes 62rmati6%

E. T$&'-& A'!%-- D!"!

Untuk mengetahui kee6ekti8an suatu met2de dalam kegiatan  pem5ela4aran perlu diadakan analisa data% Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskripti6 kualitati6$ yaitu suatu met2de penelitian yang 5ersi6at menggam5arkan kenyataan atau 6akta sesuai dengan data yang diper2leh dengan tu4uan untuk mengetahui prestasi 5ela4ar yang di/apai sis-a 4uga untuk memper2leh resp2n sis-a terhadap kegiata pem5ela4aran serta akti8itas sis-a selama pr2ses pem5ela4aran%

Untuk mengalisis tingkat ke5erhasilan atau persentase ke5erhasilan sis-a setelah pr2ses 5ela4ar menga4ar setiap putarannya dilakukan dengan /ara mem5erikan e8aluasi 5erupa s2al tes tertulis pada setiap akhir putaran% Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu!

&% Untuk menilai ulangan atu tes 62rmati6

(23)

Peneliti melakukan pen4umlahan nilai yang diper2leh sis-a$ yang selan4utnya di5agi dengan 4umlah sis-a yang ada di kelas terse5ut sehingga diper2leh rata7rata tes 62rmati6 dapat dirumuskan!

=  N   ,    ,  

Dengan !  ,   M Nilai rata7rata

  M @umlah semua nilai sis-a  N M @umlah sis-a

+% Untuk ketuntasan 5ela4ar 

Ada dua kateg2ri ketuntasan 5ela4ar yaitu se/ara per2rangan dan se/ara klasikal% <erdasarkan petun4uk pelaksanaan 5ela4ar menga4ar  kurikulum &'', (Depdik5ud$ &'',)$ yaitu se2rang sis-a telah tuntas  5ela4ar 5ila telah men/apai sk2r 0* atau nilai 0*$ dan kelas dise5ut tuntas  5ela4ar 5ila di kelas terse5ut terdapat 1* yang telah men/apai daya serap le5ih dari sama dengan 0*% Untuk menghitung persentase ketuntasan  5ela4ar digunakan rumus se5agai 5erikut!

L &)) % % %  -Siswa belajar  tuntas  yang  Siswa  P 

= ii

(24)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data penelitian yang diper2leh 5erupa hasil u4i /25a item 5utir s2al$ data 25ser8asi 5erupa pengamatan pengel2laan met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi dan pengamatan akti8itas sis-a dan guru pada akhir pem5ela4aran$ dan data tes 62rmati6 sis-a pada setiap siklus%

Data hasil u4i /25a item 5utir s2al digunakan untuk mendapatkan tes yang  5etul75etul me-akili apa yang diinginka% Data ini selan4utnya dianalisis tingkat

8aliditas$ relia5ilitas$ tara6 kesukaran$ dan daya pem5eda%

(25)

Data lem5ar 25ser8asi diam5il dari dua pengamatan yaitu data pengamatan  pengl2laan met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh penerapan met2de met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi dalam meningkatkan prestasi

Data tes 62rmati6 untuk mengetahui peningkatan prestasi 5ela4ar sis-a setelah diterapkan met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi%

A. A'!%-- D!"! P$'$%-"-!' P$#-&%+

&% Siklus I

a% Tahap Peren/anaan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pem5ela4aran yang terdiri dari ren/ana pela4aran &$ LKS &$ s2al tes 62rmati6 &$ dan alat7alat penga4aran yang mendukung%

 5% Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan 5ela4ar menga4ar untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal & Septem5er +&& di SDN 3angk2 III dengan 4umlah sis-a ++ sis-a% Dalam hal ini peneliti 5ertindak  se5agai guru% Adapun pr2ses 5ela4ar menga4ar menga/u pada ren/ana  pela4aran yang telah dipersiapkan% Pengamatan (25ser8asi)

dilaksanakan 5ersamaan dengan pelaksanaan 5ela4ar menga4ar%

Pada akhir pr2ses 5ela4ar menga4ar sis-a di5eri tes 62rmati6 I dengan tu4uan untuk mengetahui tingkat ke5erhasilan sis-a dalam

(26)

 pr2ses 5ela4ar menga4ar yang telah dilakukan% Adapun data hasil  penelitian pada siklus I adalah se5agai 5erikut!

Ta5el ,%+% asil Tes >2rmati6 Sis-a Pada Siklus I

 N2% Urut Nilai KeteranganT TT  N2% Urut Nilai KeteranganT TT

& 0  &+ 0  +   &? 1  ?   &,   , 0  &* 1  * 1  &0   0 1  & '     &1 0  1   &' 0  ' 0  +   & 1  +&   && *  ++ 0  @umlah *  , @umlah  1 ? @umlah Sk2r &*+

@umlah Sk2r "aksimal Ideal ++ ;ata7;ata Sk2r Ter/apai 0'$'

Keterangan! T ! Tuntas

TT ! Tidak Tuntas

@umlah sis-a yang tuntas ! &* @umlah sis-a yang 5elum tuntas ! 

Klasikal ! <elum tuntas

Ta5el ,%?% ;ekapitulasi asil Tes Siklus I

 N2 Uraian asil Siklus I

& + ?

 Nilai rata7rata tes 62rmati6  @umlah sis-a yang tuntas 5ela4ar  Persentase ketuntasan 5ela4ar 

0'$' &* 01$&1

Dari ta5el di atas dapat di4elaskan 5ah-a dengan menerapkan met2de met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi diper2leh nilai rata7rata prestasi 5ela4ar sis-a adalah 0'$' dan ketuntasan 5ela4ar  men/apai 01$&1 atau ada &* sis-a dari ++ sis-a sudah tuntas  5ela4ar% asil terse5ut menun4ukkan 5ah-a pada siklus pertama se/ara klasikal sis-a 5elum tuntas 5ela4ar$ karena sis-a yang memper2leh

(27)

nilai Q 0* hanya se5esar 01$&1 le5ih ke/il dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu se5esar 1*% al ini dise5a5kan karena sis-a masih merasa 5aru dan 5elum mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan met2de met2de pem5erian tugas  5ela4ar dan resitasi%

+% Siklus II

a% Tahap peren/anaan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pem5ela4aran yang terdiri dari ren/ana pela4aran +$ LKS +$ s2al tes 62rmati6 II$ dan alat7alat penga4aran yang mendukung%

 5% Tahap kegiatan dan pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan 5ela4ar menga4ar untuk siklus II dilaksanakan pada tanggal & Septem5er +&& di SDN 3angk2 III dengan 4umlah sis-a ++ sis-a% Dalam hal ini peneliti 5ertindak  se5agai guru% Adapun pr2ses 5ela4ar menga4ar menga/u pada ren/ana  pela4aran dengan memperhatikan re8isi pada siklus I$ sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II% Pengamatan (25ser8asi) dilaksanakan 5ersamaan dengan  pelaksanaan 5ela4ar menga4ar%

Pada akhir pr2ses 5ela4ar menga4ar sis-a di5eri tes 62rmati6 II dengan tu4uan untuk mengetahui tingkat ke5erhasilan sis-a selama  pr2ses 5ela4ar menga4ar yang telah dilakukan% Instrument yang

(28)

digunakan adalah tes 62rmati6 II% Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah se5agai 5erikut%

Ta5el ,%,% asil Tes >2rmati6 Sis-a Pada Siklus II

 N2% Urut Nilai KeteranganT TT  N2% Urut Nilai KeteranganT TT

& 0  &+ '  + 1  &? 1  ? 1  &, 1  , '  &* 1  * '  &0 1  0 0  & 0   1  &1 1  1   &'   ' 0  + 0  & 1  +& 1  && '  ++ 1  @umlah 1, 1 ? @umlah 1, ' + @umlah Sk2r &01

@umlah Sk2r "aksimal Ideal ++ ;ata7;ata Sk2r Ter/apai 0$?0

Keterangan! T ! Tuntas

TT ! Tidak Tuntas

@umlah sis-a yang tuntas ! & @umlah sis-a yang 5elum tuntas ! *

Klasikal ! <elum tuntas

Ta5el ,%*% ;ekapitulasi asil Tes Siklus II

 N2 Uraian asil Siklus II

& + ?

 Nilai rata7rata tes 62rmati6  @umlah sis-a yang tuntas 5ela4ar  Persentase ketuntasan 5ela4ar 

0$?0 & $+

Dari ta5el di atas diper2leh nilai rata7rata prestasi 5ela4ar sis-a adalah 0$?0 dan ketuntasan 5ela4ar men/apai $+ atau ada & sis-a dari ++ sis-a sudah tuntas 5ela4ar% asil ini menun4ukkan 5ah-a  pada siklus II ini ketuntasan 5ela4ar se/ara klasikal telah megalami  peningkatan sedikit le5ih 5aik dari siklus I% Adanya peningkatan hasil  5ela4ar sis-a ini karena setelah guru mengin62rmasikan 5ah-a setiap

(29)

akhir pela4aran akan selalu diadakan tes sehingga pada pertemuan  5erikutnya sis-a le5ih term2ti8asi untuk 5ela4ar% Selain itu sis-a 4uga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan diinginkan guru dengan menerapkan met2de met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi%

?% Siklus III

a% Tahap Peren/anaan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pem5ela4aran yang terdiri dari ren/ana pela4aran ?$ LKS ?$ s2al tes 62rmati6 ?$ dan alat7alat penga4aran yang mendukung

 5% Tahap kegiatan dan pengamatan

Pelaksanaan kegiatan 5ela4ar menga4ar untuk siklus III dilaksanakan pada tanggal +, Septem5er +&& di SDN 3angk2 III dengan 4umlah sis-a ++ sis-a% Dalam hal ini peneliti 5ertindak  se5agai guru% Adapun pr2ses 5ela4ar menga4ar menga/u pada ren/ana  pela4aran dengan memperhatikan re8isi pada siklus II$ sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus III% Pengamatan (25ser8asi) dilaksanakan 5ersamaan dengan  pelaksanaan 5ela4ar menga4ar%

Pada akhir pr2ses 5ela4ar menga4ar sis-a di5eri tes 62rmati6 III dengan tu4uan untuk mengetahui tingkat ke5erhasilan sis-a dalam  pr2ses 5ela4ar menga4ar yang telah dilakukan% Instrumen yang

(30)

digunakan adalah tes 62rmati6 III% Adapun data hasil peneitian pada siklus III adalah se5agai 5erikut!

Ta5el ,%0% asil Tes >2rmati6 Sis-a Pada Siklus III

 N2% Urut Nilai KeteranganT TT  N2% Urut Nilai KeteranganT TT

& '  &+ '  + '  &? '  ? '  &, '  , 1  &* 0  * '  &0 '  0 1  & 1   '  &1   1 0  &'   ' '  + 1  & '  +& '  && 0  ++ 1 

@umlah '& ' + @umlah 1' & &

@umlah Sk2r &1

@umlah Sk2r "aksimal Ideal ++ ;ata7;ata Sk2r Ter/apai 1&$1+

Keterangan! T ! Tuntas

TT ! Tidak Tuntas

@umlah sis-a yang tuntas ! &' @umlah sis-a yang 5elum tuntas ! ?

Klasikal ! Tuntas

Ta5el ,%% ;ekapitulasi asil Tes Siklus III

 N2 Uraian asil Siklus III

& + ?

 Nilai rata7rata tes 62rmati6  @umlah sis-a yang tuntas 5ela4ar  Persentase ketuntasan 5ela4ar 

1&$1+ &' 10$?0

<erdasarkan ta5el diatas diper2leh nilai rata7rata tes 62rmati6  se5esar 1&$1+ dan dari ++ sis-a yang telah tuntas se5anyak &' sis-a dan ? sis-a 5elum men/apai ketuntasan 5ela4ar% "aka se/ara klasikal ketuntasan 5ela4ar yang telah ter/apai se5esar 10$?0 (termasuk  kateg2ri tuntas)% asil pada siklus III ini mengalami peningkatan le5ih 5aik dari siklus II% Adanya peningkatan hasil 5ela4ar pada siklus III ini dipengaruhi 2leh adanya peningkatan kemampuan guru dalam

(31)

menerapkan met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi sehingga sis-a men4adi le5ih ter5iasa dengan pem5ela4aran seperti ini sehingga sis-a le5ih mudah dalam memahami materi yang telah di5erikan% Pada siklus III ini ketuntasan se/ara klasikal telah ter/apai$ sehingga  penelitian ini hanya sampai pada siklus III%

/% ;e6leksi

Pada tahap ini akah dika4i apa yang telah terlaksana dengan  5aik maupun yang masih kurang 5aik dalam pr2ses 5ela4ar menga4ar 

dengan penerapan met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi% Dari data7data yang telah diper2leh dapat duraikan se5agai 5erikut!

&) Selama pr2ses 5ela4ar menga4ar guru telah melaksanakan semua  pem5ela4aran dengan 5aik% "eskipun ada 5e5erapa aspek yang  5elum sempurna$ tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing7

masing aspek /ukup 5esar%

+) <erdasarkan data hasil pengamatan diketahui 5ah-a sis-a akti6  selama pr2ses 5ela4ar 5erlangsung%

?) Kekurangan pada siklus7siklus se5elumnya sudah mengalami  per5aikan dan peningkatan sehingga men4adi le5ih 5aik%

,) asil 5ela4ar sis-a pada siklus III men/apai ketuntasan% d% ;e8isi Pelaksanaan

Pada siklus III guru telah menerapkan met2de pem5erian tugas  5ela4ar dan resitasi dengan 5aik dan dilihat dari akti8itas sis-a serta hasil 5ela4ar sis-a pelaksanaan pr2ses 5ela4ar menga4ar sudah 5er4alan

(32)

dengan 5aik% "aka tidak diperlukan re8isi terlalu 5anyak$ tetapi yang  perlu diperhatikan untuk tindakan selan4utnya adalah memaksimalkan dan mepertahankan apa yang telah ada dengan tu4uan agar pada  pelaksanaan pr2ses 5ela4ar menga4ar selan4utnya penerapan met2de  pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi dapat meningkatkan pr2ses  5ela4ar menga4ar sehingga tu4uan pem5ela4aran dapat ter/apai%

B. P$/!*!!'

&% Ketuntasan asil 5ela4ar Sis-a

"elalui hasil peneilitian ini menun4ukkan 5ah-a met2de  pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi memiliki dampak p2siti6 dalam meningkatkan prestasi 5ela4ar sis-a% al ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman sis-a terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan 5ela4ar meningkat dari sklus I$ II$ dan II) yaitu masing7masing 01$&1$ $+$ dan 10$?0% Pada siklus III ketuntasan 5ela4ar sis-a se/ara klasikal telah ter/apai%

+% Kemampuan =uru dalam "engel2la Pem5ela4aran

<erdasarkan analisis data$ diper2leh akti8itas sis-a dalam pr2ses met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi dalam setiap siklus mengalami  peningkatan% al ini 5erdampak p2siti6 terhadap prestasi 5ela4ar sis-a yaitu dapat ditun4ukkan dengan meningkatnya nilai rata7rata sis-a pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan%

?% Akti8itas =uru dan Sis-a Dalam Pem5ela4aran

(33)

<erdasarkan analisis data$ diper2leh akti8itas sis-a dalam pr2ses  pem5ela4aran agama islam pada p2k2k 5ahasan mengarang yang paling d2minan adalah 5eker4a dengan menggunakan alat.media$ mendengarkan. memperhatikan pen4elasan guru$ dan diskusi antar sis-a.antara sis-a dengan guru% @adi dapat dikatakan 5ah-a akti8itas sis-a dapat dikateg2rikan akti6%

Sedangkan untuk akti8itas guru selama pem5ela4aran telah melaksanakan langah7langkah met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi dengan 5aik% al ini terlihat dari akti8itas guru yang mun/ul di antaranya akti8itas mem5im5ing dan mengamati sis-a dalam menger4akan kegiatan LKS.menemukan k2nsep$ men4elaskan.melatih menggunakan alat$ mem5eri umpan 5alik.e8aluasi.tanya 4a-a5 dimana pr2sentase untuk  akti8itas di atas /ukup 5esar%

(34)

BAB V PENUTUP

A. K$-+%!'

Dari hasil kegiatan pem5ela4aran yang telah dilakukan selama tiga siklus$ dan 5erdasarkan seluruh pem5ahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan se5agai 5erikut!

&% Pem5ela4aran dengan 5er5asis masalah memiliki dampak p2siti6 dalam meningkatkan prestasi 5ela4ar sis-a yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan 5ela4ar sis-a dalam setiap siklus$ yaitu siklus I (01$&1)$ siklus II ($+)$ siklus III (10$?0)%

+% Penerapan met2de met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi mempunyai pengaruh p2siti6$ yaitu dapat meningkatkan m2ti8asi 5ela4ar  sis-a yang ditun4ukan dengan hasil -a-an/ara dengan se5agian sis-a$ rata7rata 4a-a5an sis-a menyatakan 5ah-a sis-a tertarik dan 5erminat dengan met2de met2de pem5erian tugas 5ela4ar dan resitasi sehingga mereka men4adi term2ti8asi untuk 5ela4ar%

(35)

B. S!#!'

Dari hasil penelitian yang diper2leh dari uraian se5elumnya agar   pr2ses 5ela4ar menga4ar agama islam le5ih e6ekti6 dan le5ih mem5erikan hasil

yang 2ptimal 5agi sis-a$ maka disampaikan saran se5agai 5erikut!

&% Untuk melaksanakan m2del 5er5asis masalah memerlukan persiapan yang /ukup matang$ sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih t2pik yang 5enar75enar 5isa diterapkan dengan m2del 5er5asis masalah dalam pr2ses 5ela4ar menga4ar sehingga diper2leh hasil yang 2ptimal% +% Dalam rangka meningkatkan prestasi 5ela4ar sis-a$ guru hendaknya le5ih

sering melatih sis-a dengan 5er5agai met2de pem5ela4aran$ -alau dalam tara6 yang sederhana$ dimana sis-a nantinya dapat menemukan  pengetahuan 5aru$ memper2leh k2nsep dan keterampilan$ sehingga sis-a  5erhasil atau mampu meme/ahkan masalah7masalah yang dihadapinya% ?% Perlu adanya penelitian yang le5ih lan4ut$ karena hasil penelitian ini hanya

dilakuakan di SDN 3angk2 III Ke/amatan Tukdana Ka5upaten Indramayu Tahun Pela4aran +&&.+&+%

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :