Oex

18 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)OEX. NI: MON SAN DIEGO (JOVE REX AL) (APRIL 5, 2009). 1.

(2) KARAPATANG-ARI 2009 © Jove Rex Al Reserbado ang lahat ng karapatan. Walang bahagi ng librong ito ang maaaring gamitin kapag walang pahintulot mula sa mayhawak ng karapatang-ari. Website: jove-rex-al.tripod.com e-mail: jove_rex_al@yahoo.com.ph. 2.

(3) PAG-AALAY AT PASASALAMAT INIAALAY KO ANG AKLAT NA ITO SA DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON, SI YHWH. SALAMAT SA MGA TAONG NAGING BAHAGI NG BUHAY KO. SALAMAT SA LAHAT NG MGA ESPIRITUNG TUMULONG SA AKIN SA PANAHON NG AKING BUHAY. AT SA INYO, MGA MAMBABASA NG AKLAT NA ITO, NAWA AY SUMILAY SA INYO ANG BAGONG LIWANAG MULA SA DIYOS. PURIHIN ANG DIYOS NA SI YHWH MAGPAKAILANMAN!. BARAKHI NAFSHI ET-ADONAI, V’KHOL-KERAVAI ET-SHEM KODSHO PURIHIN ANG DIYOS NG BUO KONG KALULUWA, AT NG LAHAT LAHAT SA AKIN! AMEN. 3.

(4) OEX NI: MON SAN DIEGO (JOVE REX AL). PAMILIN: Ang aklat na ito ay inihahandog sa mga kasapi ng ating kapatiran sa ikalawang antas. Ang sinumang magtatangan ng aklat na ito ay pinagbibilinan na mag-ayos ng sarili: sa katawan, sa kaluluwa, sa espiritu, at diwa. Magbasa ng Banal na kasulatan (bibliya) sa araw-araw at isapuso at isaisip ang mga nilalaman nito. Tuparin sa abot ng makakaya sa mga alituntunin ng Dibinong Estado Unibersong Samahan (Geometry of Divinity):. ANG 7 LAYUNIN NG D.E.U.S.(G.O.D.). 1 ISABUHAY ANG TATLONG GINTONG SIMULAIN: MAKADIYOS, MAKABAYAN, AT MAKATAO 2 ISAGAWA ANG PAG-IBIG SA DIYOS, PANANAMPALATAYA AT PAG-ASA SA PAMAMAGITAN NG TIYAGA. 4.

(5) 3 ISAKATUPARAN ANG KABUTIHAN, KATUWIRAN, KALINISAN, KATOTOHANAN, KADALISAYAN, KALIWANAGAN, AT KABABAAN NG KALOOBAN 4 IPALAGANAP ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHALAN, PAGTULONG SA KAPWA, PAGMIMISYON, PAGLILINIS NG SARILI, AT PAGBABAGO NA PAUNLAD 5 MAGKAROON NG PAGGAGALANGAN, PAG-UNAWAAN, AT PAGMAMAHALAN SA ISA’T-ISA BILANG MGA KAPATID AT KAPWA-TAO 6 MAGING DAKILA SA ISIP, SA SALITA, AT GAWA, PARA SA DIYOS, SA BAYAN, AT TAO 7 IPAGPATIBAY ANG KAUTUSAN NG DIYOS, TUMULONG SA PAGPAPAUNLAD NG KATAUHAN NG BAWAT KASAPI NG SAMAHAN, AT TUMUPAD SA ADHIKAIN NG DIYOS SA TAO. 5.

(6) PALIWANAG UKOL SA MGA LAYUNIN NG D.E.U.S. (G.O.D.). 1 ISABUHAY ANG TATLONG GINTONG SIMULAIN: MAKADIYOS, MAKABAYAN, AT MAKATAO. ANG IBIG SABIHIN NG MAKA-DIYOS AY AYON SA TUNTUNIN NG DIYOS NG MGA DIYOS, PANGINOON NG MGA PANGINOON NA SI YHWH, AT SANG-AYON SA MGA DAKILANG ARAL NG ATING PANGINOONG SI JESU-CRISTO. ITO ANG PAGTUPAD SA PINAKAMAHALANGANG UTOS. (MATEO 22:37). ANG PAGIGING MAKA-BAYAN AY HINDI PANGLUPANG MAKABAYAN KUNDI ANG PAGIGING KASAMA SA PAMAYANAN NG MGA SUMUSUNOD SA DIYOS AT NAGSUSUMIKAP SUNDIN ANG KANYANG KALOOBAN. SAMAKATUWID, AY “BAYAN NG DIYOS” O ANG KANYANG IGLESIA.. ANG PAGIGING MAKA-TAO AY SANG-AYON SA IKALAWANG PINAKAMAHALAGANG UTOS, ANG MAHALIN ANG KAPWA GAYA NG SARILI. (MATEO 22:39). KAYA ISINASABUHAY ANG MGA SIMULAING ITO SAPAGKAT ANG PANANAMPALATAYANG WALANG GAWA AY PATAY.. 6.

(7) 2 ISAGAWA ANG PAG-IBIG SA DIYOS, PANANAMPALATAYA AT PAG-ASA SA PAMAMAGITAN NG TIYAGA. ITO AY BASE SA ARAL NG TALATA NG 1 CORINTO 13:13 NA ANG PANANAMPALATAYA, PAG,ASA, AT PAG-IBIG AY NANANATILI, AT ANG PINAKADAKILA DITO AY ANG PAG-IBIG.. UKOL SA PAGTITIYAGA, SINASABI SA ROMA 5:4, ANG PAGTITIYAGA AY NAGBUBUNGA KATATAGAN, AT ANG KATATAGAN AY NAGBUBUNGA NG PAG-ASA.. SA ROMA 5:5 SINASABI NA HINDI TAYO NABIBIGO SA ATING PAG-ASA, SAPAGKAT ANG PAG-IBIG NG DIYOS AY IBINUHOS SA ATING MGA PUSO SA PAMAMAGITAN NG ESPIRITU SANTO NA PINAGKALOOB SA ATIN.. NAKASULAT DIN SA ROMA 12:12 MAGALAK KAYO DAHIL SA INYONG PAG-ASA. MAGTIYAGA KAYO SA INYONG KAPIGHATIAN, AT LAGING MANALANGIN.. 3 ISAKATUPARAN ANG KABUTIHAN, KATUWIRAN, KALINISAN, KATOTOHANAN, KADALISAYAN, KALIWANAGAN, AT KABABAAN NG KALOOBAN. ANG PAGSASAKATUPARAN NG KABUTIHAN AY BASE SA TALATA NG 1JUAN 1: 11 NA TULARAN ANG MABUTING HALIMBAWA. ANG GUMAGAWA NG MABUTI AY ANAK NG DIYOS.. SINASABI DIN SA EFESO 2:10 TAYO’Y KANYANG NILALANG, NILIKHA SA PAMAMAGITAN NI CRISTO JESUS UPANG IUKOL 7.

(8) NATIN SA ATING BUHAY SA PAGGAWA NG MABUTI, NA ITINALAGA NA NG DIYOS PARA SA ATIN NOON PANG UNA.. NASUSULAT DIN SA ROMA 12:21, HUWAG KANG PADAIG SA MASAMA, KUNDI DAIGIN MO NG MABUTI ANG MASAMA.. ANG PAGSASAKATUPARAN NG KATUWIRAN AY NAKASAAD SA TALATA NG ROMA 6:18 PINALAYA NA KAYO SA KASALANAN AT NGAYO’Y MGA ALIPIN NA NG KATUWIRAN.. ANG PAGSASAKATUPARAN NG KALINISAN AY NASUSULAT SA 1 CORINTO 5: 7 “ALISIN NINYO ANG LUMANG LEBADURA, ANG KASALANAN, UPANG KAYO’Y MAGING MALINIS.. SA GAYON, MATUTULAD KAYO SA ISANG BAGONG MASA NA WALANG LEBADURA-AT GANYAN NGA KAYO. SAPAGKAT NAIHANDOG NA ANG ATING KORDERONG PANGPASKUWA- SI CRISTO.. ANG PAGSASAKATUPARAN NG KATOTOHANAN AY ANG PAGSASAKATUPARAN NG MGA ARAL NG PANGINOONG JESU-CRISTO, SAPAGKAT NASUSULAT SA JUAN 8: 31-32 “SINABI NAMAN NI JESUS SA MGA JUDIONG NANINIWALA SA KANYA, “KUNG PATULOY KAYONG SUSUNOD SA AKING ARAL, TUNAY NGANG KAYO’Y MGA ALAGAD KO; MAKIKILALA NINYO ANG KATOTOHANAN, AT ANG KATOTOHANAN ANG MAGPAPALAYA SA IYO.”. SINO O ANO ANG KATOTOHANANG ITO?. NASUSULAT SA JUAN 14:6-7 SUMAGOT SI JESUS, “AKO ANG DAAN, ANG KATOTOHANAN, AT ANG BUHAY. WALANG MAKAPUPUNTA SA AMA KUNDI SA PAMAMAGITAN KO. 8.

(9) KUNG AKO’Y KILALA NINYO, KILALA NA RIN NINYO ANG AKING AMA. MULA NGAYON AY KILALA NA NINYO SIYA AT INYONG NAKITA.”. ANG PAGSASAKATUPARAN NG KADALISAYAN AY GANITO:. ANG PAGSASAKATUPARAN NG KALIWANAGAN AY AYON SA NAKASULAT SA 2 CORINTO 3:16-18 NGUNIT PAGHARAP NG TAO SA PANGINOON, NAAALIS ANG TALUKBONG.. ANG PANGINOONG BINABANGGIT DITO AY ANG ESPIRITU, AT KUNG SAAN NAROON ANG ESPIRITU NG PANGINOON, NAROROON RIN ANG KALAYAAN.. AT NGAYONG NAALIS NA ANG TALUKBONG SA ATING MUKHA, TAYONG LAHAT ANG NAGIGING SINAG NG KANINGNINGAN NG PANGINOON.. AT ANG KANINGNINGAN IYON AY NAGMUMULA SA PANGINOON, NA SIYANG ESPIRITU, ANG BUMABAGO SA ATING ANYO UPANG MAGING LALONG MANINGNING, HANGGANG SA MAGING MISTULANG LARAWAN NIYA.. ANG PAGSASAKATUPARAN NG KABABAAN NG KALOOBAN AY AYON SA NAKASULAT SA ROMA 12: 16 “ MAGKAISA KAYO NG SALOOBIN. HUWAG KAYONG MAGMATAAS, KUNDI MAKISAMA SA ABA. HUWAG NINYONG IPALAGAY NA KAYO’Y NAPAKARUNONG.. 9.

(10) NAKASULAT DIN SA 1 CORINTO 5:6 HINDI KAYO DAPAT MAGPALALO.. NAKASULAT DIN SA MATEO 5:5 MAPALAD ANG MGA MAPAGKUMBABA, SAPAGKAT TATAMUHIN SILA ANG IPINANGAKO NG DIYOS.. 4 IPALAGANAP ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHALAN, PAGTULONG SA KAPWA, PAGMIMISYON, PAGLILINIS NG SARILI, AT PAGBABAGO NA PAUNLAD. ANG PAGPAPALAGANAP NG PAGKAKAISA AY ALINSUNOD PA RIN SA TALATA NG ROMA 12: 16 “ MAGKAISA KAYO NG SALOOBIN.. HUWAG KAYONG MAGMATAAS, KUNDI MAKISAMA SA ABA. HUWAG NINYONG IPALAGAY NA KAYO’Y NAPAKARUNONG.”. ANG PAGPAPALAGANAP NG PAGMAMAHALAN AY ALINSUNOD PA RIN SA IKALAWANG PINAKAMAHALAGANG UTOS, ANG MAHALIN ANG KAPWA GAYA NG SARILI. (MATEO 22:39). ANG PAGTULONG SA KAPWA SA AY AYON SA TALATA NG ROMA 12:13 TUMULONG KAYO SA PANGANGAILANGAN NG INYONG MGA KAPATID.. IBUKAS NINYO LAGI ANG INYONG MGA PINTO SA MGA TAGAIBANG LUGAR.. 10.

(11) ANG PAGMIMISYON AY ALINSUNOD SA NAKASULAT SA MATEO 28: 19-20 KAYA, HUMAYO KAYO AT GAWIN NINYONG ALAGAD KO ANG LAHAT NG BANSA. BAUTISMUHAN NINYO SILA SA NGALAN NG AMA, NG ANAK, AT NG ESPIRITU SANTO, AT TURUANG SUMUNOD SA LAHAT NG IPINAG-UUTOS KO SA INYO.. TANDAAN NINYO: AKO’Y LAGING KASAMA NINYO HANGGANG SA KATAPUSAN NG SANLIBUTAN.”. ANG PAGLILINIS NG SARILI AY NASUSULAT SA 1 CORINTO 5: 7 “ALISIN NINYO ANG LUMANG LEBADURA, ANG KASALANAN, UPANG KAYO’Y MAGING MALINIS.. SA GAYON, MATUTULAD KAYO SA ISANG BAGONG MASA NA WALANG LEBADURA-AT GANYAN NGA KAYO.. SAPAGKAT NAIHANDOG NA ANG ATING KORDERONG PANGPASKUWA- SI CRISTO.. ANG PAGBABAGO NA PAUNLAD AY NAUUKOL SA TALATANG NAKASULAT SA 2 CORINTO 5:17 KAYA’T ANG SINUMANG NAKIPAG-ISA KAY CRISTO AY ISA NANG BAGONG NILALANG. WALA NA ANG DATING PAGKATAO; SIYA’Y BAGO NA.. 5 MAGKAROON NG PAGGAGALANGAN, PAG-UNAWAAN, AT PAGMAMAHALAN SA ISA’T-ISA BILANG MGA KAPATID AT KAPWA-TAO. ANG PAGKAKAROON NG PAGGAGALANGAN AY ALINSUNOD SA NAKASULAT SA ROMA 13:7 IBIGAY NINYO SA BAWAT ISA 11.

(12) ANG NARARAPAT SA KANYA: MAGBAYAD KAYO NG BUWIS SA KINAUUKULAN, GUMALANG SA NARARAPAT IGALANG, AT PARANGALAN ANG DAPAT PARANGALAN.. ANG PAGKAKAROON NG PAG-UUNAWAAN AY AYON SA NAKASULAT SA MATEO 5:9 MAPALAD ANG MGA GUMAGAWA NG SAAN SA IPAGKAKASUNDO, SAPAGKAT SILA’Y ITUTURING NG DIYOS NA MGA ANAK NIYA.. NASUSULAT DIN SA 2CORINTO 5: 18- ANG DIYOS ANG GUMAGAWA NG LAHAT NG ITO. SA PAMAMAGITAN NI CRISTO, IBINILANG NIYA AKONG KAIBIGAN- DI NA KAAWAY- AT HINIRANG NIYA AKO, UPANG PANUMBALIKIN SA KANYA ANG MGA TAO.. ANG PAGMAMAHALAN SA ISA’T-ISA BILANG KAPATID AT KAPWA-TAO AY ALINSUNOD SA IKALAWANG PINAKAMAHALAGANG UTOS, ANG MAHALIN ANG KAPWA GAYA NG SARILI. (MATEO 22:39). NAKASULAT DIN SA ROMA 12:10 MAG-IBIGAN KAYO NA PARANG TUNAY NA MAGKAKAPATID, PAHALAGAHAN NINYO ANG IBA NANG HIGIT SA PAGPAPAHALAGA NILA SA INYO.. 6 MAGING DAKILA SA ISIP, SA SALITA, AT GAWA, PARA SA DIYOS, SA BAYAN, AT TAO. UNA SA LAHAT, ANG DIYOS AY DAKILA. NAKASULAT SA AWIT 145:3 “DAKILA ANG PANGINOON, AT MARAPAT NA PURIHIN; AT ANG KANIYANG KADAKILAAN AY HINDI MASAYOD.” 12.

(13) SINASABI SA MATEO 5:48 KAYA, DAPAT KAYONG MAGING GANAP, GAYA NG INYONG AMANG NASA LANGIT.. NASUSULAT: LUCAS 22:26 NGUNIT HINDI GAYON SA INYO. SA HALIP, ANG PINAKADAKILA ANG DAPAT LUMAGAY NA SIYANG PINAKABATA, AT ANG NAMUMUNO’Y TAGAPAGLINGKOD.. ANG PAGIGING DAKILA ANG ISIP, SA SALITA, AT SA GAWA AY PAGSUNOD NG KALOOBAN NG DIYOS.. AT ANG PINAKADAKILANG UTOS AY UKOL SA PAGMAMAHAL SA DIYOS NANG BUONG PUSO, NANG BUONG KALULUWA, AT NG BUONG PAG-IISIP.. ANG IKALAWANG PINAKADAKILANG UTOS, AY PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG SARILI. (MATEO 22:36-40). 7 IPAGPATIBAY ANG KAUTUSAN NG DIYOS, TUMULONG SA PAGPAPAUNLAD NG KATAUHAN NG BAWAT KASAPI NG SAMAHAN, AT TUMUPAD SA ADHIKAIN NG DIYOS SA TAO. ANG PAGPAPATIBAY NG KAUTUSAN NG DIYOS AY BASE SA TALATA NG ROMA 7:12 ANG KAUTUSAN AY BANAL, AT ANG BAWAT UTOS AY BANAL, MATUWID AT MABUTI.. ANG PAGTULONG SA PAGPAPAUNLAD NG KATAUHAN NG BAWAT KASAPI SA SAMAHAN AY ALINSUNOD SA NAKASULAT SA ROMA 12:13 TUMULONG KAYO SA PANGANGAILANGAN NG INYONG MGA KAPATID. IBUKAS 13.

(14) NINYO LAGI ANG INYONG MGA PINTO SA MGA TAGA-IBANG LUGAR.. ANG PAGTUPAD NG ADHIKAIN NG DIYOS SA TAO AY BATAY SA FILIPOS 2:12-13 KAYA NGA, MGA MINAMAHAL, HIGIT NA KAILANGANG MAGING MASUNURIN KAYO NGAYON KAYSA NOONG KASAMA NINYO AKO. MAY TAKOT AT PANGINGINIG NA MAGPATULOY KAYO SA PAGGAWA HANGGANG MALUBOS ANG INYONG KALIGTASAN.. SAPAGKAT ANG DIYOS ANG NAGBIBIGAY SA INYO NG PAGNANASA AT KAKAYAHANG MAISAGAWA ANG KANYANG KALOOBAN.. 14.

(15) TALADRO NG OEX. 15.

(16) OEX. ANG OEX AY MABALASIK NA TAGLAY NA NAGKAKALOOB KUNG MAMARAPATIN, NG DEPENSA LABAN SA MGA MASASAMANG ESPIRITU, MGA PALIPAD-HANGIN, MGA MASASAMANG ELEMENTO, AT LAHAT-LAHAT NA. SUBALIT ANG MAGTATANGAN NG KAPANGYARIHANG ITO AY NARARAPAT MAGSISI SA LAHAT NG MGA KASALANAN, AT MAGBALIK-LOOB SA DIYOS, AT SA PANGINOONG JESU CRISTO. HUWAG AALISIN SA IYONG PUSO AT DIWA ANG PAGGAWA NG MABUTI, SAPAGKAT ANG GAWAIN NG KABUTIHAN AY KALUGOD-LUGOD SA DIYOS. KUNG IKAW AY KINALULUGDAN NG DIYOS, ANUPA’T DI NYA PAGKALOOB ANG BISA NG TALADRONG ITO. SUBALIT PARA SA MGA TAMPALASAN, KAHATULAN NG DIYOS AT KAPAHAMAKAN ANG SASAKANYA, SAPAGKAT ANG OEX AY ISANG SAGRADONG TAGLAY NA HINDI MARAPAT GAWING LARUAN. KUNG KAYA’T ANG PANALANGIN AT DIBUSYON PARA DITO AY MARAPAT NA SERYOSOHIN. PARA SA KAKASIHAN NG BISA NG TALADRONG ITO, MAKAPUPUNA KA NG PAGBABAGO SA IYONG PUSO AT DIWA. MAGKAKAROON KA NG ESPIRITU MULA SA DIYOS NA SIYANG GAGABAY SA IYO SA IYONG BUHAY SA MUNDO. ANG OEX AY NAGPAPARUSA SA MGA MASASAMA, MGA KAAWAY AT MGA KALABAN NG KUSA. KUSA ITONG KUMIKILOS AYON SA TOTOONG KAILANGAN NG NAGTATANGAN NITO.. 16.

(17) LAMANG AY HUWAG PANGAHASANG GAMITIN SA DI MARAPAT, SAPAGKAT KUSA DIN ITONG NAGPAPARUSA SA MGA TAMPALASAN. ANG DIBUSYON NITO AY ISAGAWA SA ARAW-ARAW. HUWAG PAPATLANG HANGGA’T HINDI NAKAKA- 49 NA ARAW. GAWIN ANG PANALANGIN BAGO MATULOG AT PAGKAGISING. MATAPOS NG 49 NA ARAW, MAAARING DIBUSYUNAN ITO TUWING MARTES AT BIYERNES. TANGI LAMANG ANG MGA TOTOONG LINGKOD NG DIYOS ANG HINDI TINATABLAN NG OEX, SAPAGKAT DIYOS ANG SIYANG NAGTATANGGOL SA KANILA, AT DAHIL DITO, ANG PAGTIGALPO SA LINGKOD NG DIYOS AY PAGTIGALPO NA RIN SA DIYOS. KUNG KAYA’T WALANG MINTIS NA PARURUSAHAN ANG SINUMANG MANIGALPO SA LINGKOD NG DIYOS. PARA NAMAN SA MASASAMA, ANG OEX AY NAGBIBIGAY NG PARUSA AT KAHATULAN, AT PANGANIB SA MGA TAMPALASAN.. PANALANGIN SA OEX. MANALANGIN NG 1 AMA NAMIN, ISUNOD ANG PANALANGIN NA ITO: VIA VANITA VIA VOBIS PAS PUE VOBIS PARBALUM BATICAR BALAHUM HUM PARPATALATUM VELMEIM ET CHRISTEM CHRISTEM DATIX MITIX IMPODEREZIUM OC CELIAM SPIRITO OYA-EIO-OC OC MAIM PACIS DEUS IEO-U-AUM. OC IOD HI SEOC HAH EUA HAUM OJAHAHAHAH- IZJAHJEREH- JOKAYN- JOTSAREH- JAHVALUM 17.

(18) OYOWAE-HAI OC HOCMITAC AMINATAC HIPTAC YOW-HICAOC- ABHA- HA-HICAAC AOXOMOXOA AOEXEXEOA AOXETEXOA AIM EMMANUEL JAY MARAMAUMAWITAM. SUSI PANGKAGIPITAN: OEX-HE-YAO-HIM SALVAME. AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA. 18.

(19)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :