• Tidak ada hasil yang ditemukan

UH 2 Bhs Jawa Kelas 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "UH 2 Bhs Jawa Kelas 5"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

SOAL KITA

SD NEGERI 1 ASEMRUDUNG

Alamat: Ds. Asemrudung RT. 12 RW.02 Kec. Geyer Kode Pos. 58172

ULANGAN HARIAN KELAS V SEMESTER II KE 2

Mata Pelajaran : Bahasa jawa Hari / Tanggal : ……….

Waktu : ……….

Tema : Kegiyatan

Wacanen wacan ing ngisor iki kanthi permati!

Gotong Royong

Ngarepake tanggal 17 Agustus, warga kampung Jagabayan padha nganakake kerja bhakti. Nalika dina Minggu esok warga wis padha kumpul ana daleme Pak RT. Sadurunge padha kerja bhakti diparingi sesurupan mungguh apa sing bakal digarap.

Pak RT banjur ngendika yen gugur gunung dina iki yaiku ndandani kreteg sing dhadhal kena banjir mau bengi.

I. Wenehana tandha ping ( X ) ing aksara a, b, c, utawa d kang dadi wangsulan kang kok paling bener!

1. Warga kampung Jagabayan padha nganakake ....

a. kerja bhakti c. Olah raga bareng b. nyambut gawe d. kebersihan 2. Gotong-royong dianakake ing dina ...

a. Jumat b. Setu c. Minggu d. Senin

3. Sing nduweni gadhing yaiku ....

a. ula c. manuk

b. gajah d. jaran

4. Tembang macapat cacahe ana ....

a. 9 b. 10 c. 11 d. 12

5. Tembang macapat kang duweni gatra paling akeh yaiku ....

a. pocung b. Megatruh c. Sinom d. Dhandhanggula 6. Sepi ing pamrih rame ing ...

a. gawe b. waton c. dhuwit d. putung

7. Bocah cilik iku ora kena ngrokok cendhak gunemane wong tuwa. Tembung ngrokok cendhak tegese ....

a. gole tegesan c. njaluk rokok cendhak b. neges-neges d. negesi tembung 8. Awake kuru semangka. Tegese awake ....

a. gedhe banget c. lemu banget b. cilik banget d. kuru banget

9. Marsudi (ingu) welut. Tembung jeron kurung durung bener kang bener .... a.ingun b. ngingu c. ngingua d. ngingon 10. .... aku arep menyang Jakarta

a.sesok b. sisuk c. ngesuk d. sesuk

II. Gathukna wangsulan ing sisih kiwa nganggo cara nulis aksarane ana ing njero kothak sing kok anggep bener!

11. Gugur gunung a. Jodhipati

12. Werkudara b.ratu agung

(2)

14.rtuagu= d. Maca batin

15. Gathotkaca e. Madukara

f. ratu hagung g. maca tehnis

III.Isenana titik-titik ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!

16. Desa mawa cara negara mawa .... 17. Sapa temen bakal ....

18. Ngelmu iku kalane kanthi laku.

Guru lagune gatra tembang ing dhuwur yaiku.... 19. Pitik walik saba kebon bathangane ....

20. Maskumambang lan pocung kalebu tembang .... 21. Piranti pawon kang kanggo iris-iris yaiku ....

22. Warga masyarakat bebarengan gotong rayong nganankake kegiyatan penghijauan kanthi wekel lan tumemen. Tembung wekel tegese

23. Limbah pabrik nuwuhake racun tumrape banyu .... 24. Sing nandur pari yaiku ....

25. Piranti kanggo maneni pari secara tradisional jaman biyen jenenge ....

IV. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor manut printahe!

26. Apa kang ditindakake supayane pinter?

Wangsulan : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 27. Coba sebutna 3 wae kang kalebu tembang macapat!

Wangsulan : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 28.Tulisen 3 wae jinising imunisasi!

Wangsulan : ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 29. Coba tulisen 3 wae kedadeyan kang nyenengake manut panemumu!

Wangsulan :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 30. Tulisen nganggo aksara jawa ukara ing ngisor iki!

a. Gotong royong b. nulis layang Wangsulan :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

ULANGAN LESAN

1. Desa mawa cara negara mawa .... 2. Gugur gunung padha karo .... 3. Raden Arjuna satriya ing .... 4. Nyelengi kang aman ana ing ....

5. Kaya banyu karo lenga tegese sedulur kang .... 6. Srawung karo sapa wae kudu bisa ajur....

7. Aku .... kabar marang bu guru manawa Rizqi lara 8. Duwe gegayuhan ora duwe sarana, diunekake kerat tanpa ....

9. Nulada laku utama, tumrape wong tanah jawai. Tembung nulada tegese ... 10. Blarak disampirake, omahe cedhak ora ....

(3)

Memparaprasekan

(4)

Gambuh

Gugur gunung sinebut

Gotong royong sami namanipun

Kerja bhakti nama ing jaman samangkin Angresiki papanipun

Warga bebrayan tan ongkos

KUNCI JAWABAN UNHAR BHS. JAWA KL.V SM 2 KE 2

TES TERTULIS

I. PILIHAN GANDA III. ISIAN

1. A 16. tata

2. C 17. tinemu

3. B 18. u

4. C 19. nanas

5. D 20. macapat

6. A 21. peso/ladeng

7. B 22. cepet

28. TBC, Hepatitis, Campak, Polio, lsp 29. Kawicaksanan guru

30. a. ?[go[t=o[ro[y=o.

b. ?nulisLy=.

TES LESAN.

1. tata

Referensi

Dokumen terkait

Isenana titik-titik ngisor iki nganggo tembung sing

Ukara ing dhuwur yen didadekno basa ngoko alus dadi ……… ab. Bapak dhahar roti lan Ibu

Telpon ing masyarakat kutha, lan desa-desa wis dudu barang aneh, prasasat saben omah wis padha pasang telpon, jalaran akeh wong emoh repot, mula kanggo nggampangake sesrawungan

Gathukna wangsulan ing sisih kiwa nganggo cara nulis aksarane ana ing njero kurung sing kog anggep

Tembung sing bener kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku ...... Ceceg-ceceg ing ngisor iki wangsulana

Ukara ngoko lugu kasebut yen disalin ing basa krama alus dadi ….. Kula dikengken ibu nedha sakniki

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara iki yaiku.. Ukara ing ngisor iki sing

4. Papan dununge ukara pokok paragraph ing ndhuwur ana ukara nomer …. Miturut papane ukara pokok, paragraph ing ndhuwur diarani …. Ing ngisor iki tembung kang nduweni teges enom