• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pengaruh Penambahan Kerageman terhadap Kelembutan Yogurt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Pengaruh Penambahan Kerageman terhadap Kelembutan Yogurt"

Copied!
99
0
0

Teks penuh

(1)

"Terpujilah Allah, yang tidak menolak doaku

dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya dari

padaku

. "

(Mazmur 66

: 2 0 )

Rupersembahkan untuk

:

Papa dan Mama (Almarhumah)

tercinta, kakak-kakak dan

adik-adik tersayang serta

(2)

PENGARUH PEIOAMBAWAN KERAGEHAN TERHADAP

KELEMBUTAN YOGURT

Ole

h

M l N A C

24.

0673

JURUSAN PEMGOLAHAN HASlL PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN

(3)

MINA

(C

2 4 . @ & 7 3 > . E ' e n g a r ~ ~ l : P e n a i i ~ b a h ~ n ' Raragellarl

ti-rhadal:. Iielembutan Yogurt

( I i

'cawah ?3lmbingan W D Y

X.

N I T I S A S R A M - , ANE?AH Y E Y FANE cia11 IiEIill SUPJAWANTC)).

Peilel i t i a n i n i b e r b t u j ual; u!l culr ineninglratlran liegulletan

jrai-agenan dalani i n d i . ~ s t r , i pangall yang beracial d a r i s u s u ,

:rhususnya u!ltuli ineilgetai>ui j e r l i o cia!i I r o n s e ~ l t r a s i !iariigetlan

yang d i b u t u i ~ i r a n agar7 dipi-;-roleli s u s u asaiil y o g u r t (berltulr

" s,:,i;'' -. j dengan irelembutail yang bii.i.1.:.

.

.

Paiaa? p e n e l i t i a n j.:ii a i g ~ ~ i > c ? k s ~ > dua J e n i s iraragenan,

y a i t u lialspa dan i o t a Iiaragenzn; dengar1 inasii~g-masing

I r o n s e n t r a s i 1rarageilti.n :rang i l i dila!ijut.lran Ice

p e n e l i t iar: uta!!la untuli mencar i n i l a i !ionc,enr.rasi !.:aragena11

yang 1.ebih t e l i t i .

E'embuatan y o g u r t d i m u i a i c l ~ i ~ g a l l i:,erian!bnhan lraragenan

lie dal.am s u s u ~ a p i segar- sebeiu!!l d i l > a s t e u r - i s i 3 s i selaiila 30

0

!nsnit, pada su!lu 85 C . Ke~nuc'lian o u s u t e r z e b u t c l i i n o l i u l a s i dengar: t ~ a l r t e r j . hci.olrraci?.uz h ~ ~ l ~ a r i c u s darl

St_rlei>t~coccUlj

o

t.l~erini>iii~.i 1 . ~ 1 ~ pa::la suhu 45 C: clan

di

inlrubas;. pails suhu yal-ig

i!!empt~nyai reilderiien dai-i b e r . a t a l g a l a u t 3xc!?eu!ii:i ~ n t t ~ o r ~ i i .

iriarl I3, ~ ~ i n o s u i n I r e r i n g s e b e s a r . .34. GI?; (lca]?;?a ) dall 41.

53%

.

-

(4)

i.;ejie!lthla!-i

54.5

c p (~.:app,<; tian

247

cp ( i c L - ~ b c ) c e r t a T>

-

3

-.

.. 1: ?Icuatan , g e l 37 - 8 6 g/'cl!: ( k;~ppa ) dan 5 . 7 2 g,/c!li ( i o t a ) .

L:i.

4

i

l

dan 13.

45%

i o t a ]7h:.agr1iii11 iiielll~ullyai r-a%a-2-ata pii

,

!!lasing-!i:asiiig secar'a heru:-uCan a d a l a h

4.08,

4 .

07, 4.17,

.-.

4.1

/

,

4 1 4-15 d a ~ i .'I. 213. z,e?dang!:an ! i i l a i I-ata-rats

li~?!re~'tiilan yogur-t :.rang ~ r l i h a s i l l r a n dengan ~?er:amb,2l-ian

0.

15,

13.20,

8-25>

0.30, 0.35,

0.40

dan

0.45X

i o t a k a r a g e n a n ,

masing-!:iasi rig ;-,eca:'c? .oer",?rut.z~: a d a l o h

i74G?,

!

2473,

2750, 37137, 5E;Za

daa!l

852';

c p .

Arialisii d a t a p e i i i i a i a t l or;ga~ii_?l.eptik ciiliil<u!.:an dengan

?

-

.

.

r ungolaiia:: dats. a . ;>;_.?-.el i tisii i!iei~uiij ulrkan b.ahwo

,.,

i c: c . 1; ada ptr.l>.?-iiee;l :!:iaq:,-.a cisla:!: :!~e!ig!issil!ran Iiele!::butan
(5)

ic!;a ] i & r * a g t ~ ? a ~ ? . ciarl y~:?ur.t, ciengari 0 .

25%

i o t a k a r a g e n a n

.

I:'t5fiai,lpa]ran yogai,t. yan,g c l i h e r i 1 . 1 cia11 O , C-:OX i o t a

k a r a g e n a n iieiigall yogurt y a a g d i b e r i @.25% i o t a lraragenan,

(6)

PENGARUH PEEJAMBAHAN KELRAGENAN TERHADAP

R E ~ B U T A N ' IWGENAN

S K H I P S I

S e b a g a i S a l a h S a t u S y a r a t untulr Memperoleh G e l a r S a r j a n a

dalani Bidang l i e a l l l i a ~ l Pengolahan H a s i l P e r i l r a n a n

pada F a l r u l t a a Per.iliar~an I ~ l s t i t u t P e r t a a i a n Bogor

Oleh

M I N A

C 24.8673

A N I . I ~

BEY

PANE I r . D . E . A . , DSc .

Anggota

I r .

HERU

S U M A R Y A ~ T O

Anggota

(7)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

P e n u l i s d i l a h i r k a n g a d a t a n g g a l 28 J u n i 196B d i

Medan, Sumatera. I J t a r a . P e n u l i s a d a l a h a n a k keempat d a r i

enam b e r ~ ~ u d a r a kandung d a r i bapair DJOEWAIPI dan i b u n d a

JOESNI.

Tahun 1 9 7 5 p e n u l i s ~ilelilas~~lri Selrolah Dasar W.

R

SUPRATMAN Meclan dan l u l u s pada t a h u n 1981. Pada t a h u n

yang sama, p e n u l i s 111elan jutlran s t u d i ire S e k o l a h Menengah

Pertarna W .

H.

SIJF'RATMAN Medarl.

S e t e l a h l u l u s gada t a h u n 1 9 8 4 , p e n u l i s ~~leneruslrarl ire

Selcolah Menengah A t a s

W.

H

SUFTUTMAN Medan . Pada t a h u n

1987 p e n u l i s l u l u s dengan p r e s t a s i s e b a g a i p r a k t i l r a n

t e l a d a n t a h u n 1986,/1987. E'ada t a h u n >rang sama p u l a ,

p e n u l i s d i t e r i m a d i INSTITUT PERTANIAN BOGOH i l l e l a l u i j a l u r

PMDK ( P e n e l u s u r a n Minat dan Kemampuan) .

D a r i Tinglrat P e r s i a p a n Eersaina (TPB)

-

IPB, p e n u l i s

d i t e r i l n a c l i F a l r u l t a s E'ei-ilianan pada tallun 1988 clengan

mengai~lbil J u r u s a n P e n g a l a h a n H a s i l F1erilranan. P e n u l i s

d i n y a t a l r a n l u l u s d a l a ~ n s i d a n g ujia11 s a r j a n a gada t a n g g a l

(8)

KATA PENGANTUR

P u j i d a n s y u l r u r i.;ej?ada Tx~i?a;l 'iarlg ?,$aha Kuasa a t a s

i i a i - u ~ i a d a n r-ii!>iiiat-Nyc?, s e h i ~ i g g a p e n u l i s d a l j a t m e n y e l e s a i -

iian penyus~lr-i'n i 4 i r i g s i dengall bail.:.

P e n y u s u i ~ a ~ i ~1.~1-il:~si. iiie.rupzi!rzi-: s a l a h s a t u s y a r a t untulr

iiie~iyelesaj.lra?' s k u d i gilria !i>encal;ei . g e l a r s?.r.jans ]:'l--rllranan,

dalaln b i d a n g l . s e a h l i a ~ l P e n g o l a i i a ~ ~ H a s i l P~.r-i!ia!:an, F a l r u l t a s

F ' e r i l r a ~ l a ~ l , I n s t i t u t . Par-ta11ii.n Iliigur.

E'ade ireseinl:,att..n irli p e ~ l u l i z i:?engucalr~lra~> teriina I r a s i h

yaKg s e b e s a r - b e s a r n y a !repa&:

( i j I r . Rudy R.Nitibaslrar,ii I'JSc .

.

Anv~ar- Bey P a n e Ir,.I:!. E.A.

IGc. clt%n ! I , . Hr:-w :<u~iia=ll-yii::to st=lalru Kixilisi E;eiiibimbi.lig

( 2 j P i h a k l ; ; . b o r a t o r i ~ : Ju=ll.usan ?i-!-:gnlaila~i H a s i i Peri.l.:anan,

1al:loratoriuli: Barigsal Pevconto!?an Pengolal..an H a s i i P e r -

1;ania11 i A1"4 ) darl 1aborator.iwii F'usat Pengembangan clan

!'enel i t i a n Telrnn:i.ngi P a ~ l g a n ( IT"1;Di:) , i i i s t i + ; u C P e v t , a n i a n

B o g o r , B o g o r , yail:g t e l a i l ineinbel-i i z i n 1,:ngacIa L;tenulis

UII tuli m e ialrsarlalrari p e r l e l i z i t t : ?

!

3 ) Sdl-. E m i i , X a h i d , J n g i a i l i ,

Ei

l.a cia11 g i i ~ a l r - p i l l a i r li.iri-

n y a y a n , ~ t e l i i h i:i~mbant.u p e n u l i s clal am m a i a l r s a n a l r a ~ :

p e t ~ e l i I - . j . a i l .

" P e n u l i s nienyadar-i. i~:el~:ursai~g~!.~: ~iaii..i:! izengrusurian i n i ,

s e h i n g g a sar-2x1 a i t : ~i~t.+iniiangu~l s a n g a t dillar-a~;$lran

.

.

p e ~ ~ u l ~ s 13e11li ~:mc-rbailiaii s e l a i l j u t l i y a .

B n g o r . O k t o b e r

1991

(9)

KATA PENGANTAR i

DAFTAR IS1

. . .

ii

DAFTAR GAMBAB i v

DAFTAR T A B E L . . . V

DAFTAR LAMP1:RAtJ

. . .

v i

I .

PENDAHFJLUAN 1

1.1 L a t a r B e l a . k a n g . . . 1

n

i.. 3.. 1 Xomposi.si. 1r;j.rnj.a I ; r r ~ . a g e n a t ~ . . .

.

5

2.

1 . 2 ,qi-f'- L '- : 1 : j.]?

.

1.- .dr.a;$5r?an . . . 11

2 . 1 . 3 P r o s e s e k a t r a k s i . . . 14

P

1 D e n l a n f a a t a n .. ; . . . . . . - . 17

2.2

Y o g u r t . . .

2

c>

2

1 . 1 : I ~ . . . 2 1

.-,

_

.,

L _ P r o s e s p e n i k ~ u a t ; l n . .

.

. . .

.

. . . 2 (3

2 . 2 . 3 P r o s e s f r r m e n . ! ; s s i . . . - . . . :3 0

2.2.4

K a n d u n g a n n i i a j . ~ i n i . . .

.

. . . 31

I

I

I

. BAHAN DAN NETODA P E N E L I I ' I A N . . .

.

. . .

.

. :36

3 . 1 W a k t u dan T e m p a t . . .

-

:3

6

3 . 2 B a l l a n dan A i a t . . . c?(3

(10)

.

X . 3 M e t . o d a :'enel.it.ian . . . 37

.

r. -8 3 . ~1 ' e n e l i t i a n g e n d a i i u l u a n .

. . .

37

. . .

3.3.': F ' e n e l i t i a n ut.aina 4C1 3 . 4 P e r i a k u a n

. . .

40

3.5 Pengalnatan

. . .

42

3.5 A1-1a3.isa D a t a

. . .

46

T V . HASIL DAN PEMBAHASAN

. . .

47

4 .

1

Perlent. uttrl Jei-iis darl I < o n s e n t ~ - a s i A w a l R a r a g e n a ; ~ . . . 5 3 4 . 2 Pr~i,gar.ull E'ena:nbahan Karcigenan Lel-hadal-8 Y o g u r t

. . .

5 7 4 . 2 . 1 N i l a i p H . . . 57

4 . 2 . 2 Keken t a i a n

. . .

-- . 5 9 4 . 2 . 3 P e n i l a i . 5 . n u r g a n o l e ~ > t i l i . . .

61

V

. IIZSIMPULliN ZtAN S!lI@.i.l; . . . 66

I31AFTAR $'USTAKA . . . 68

. . .

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)

"Terpujilah Allah, yang tidak menolak doaku

dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya dari

padaku

. "

(Mazmur 66

: 2 0 )

Rupersembahkan untuk

:

Papa dan Mama (Almarhumah)

tercinta, kakak-kakak dan

adik-adik tersayang serta

(91)

PENGARUH PEIOAMBAWAN KERAGEHAN TERHADAP

KELEMBUTAN YOGURT

Ole

h

M l N A C

24.

0673

JURUSAN PEMGOLAHAN HASlL PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN

(92)

MINA

(C

2 4 . @ & 7 3 > . E ' e n g a r ~ ~ l : P e n a i i ~ b a h ~ n ' Raragellarl

ti-rhadal:. Iielembutan Yogurt

( I i

'cawah ?3lmbingan W D Y

X.

N I T I S A S R A M - , ANE?AH Y E Y FANE cia11 IiEIill SUPJAWANTC)).

Peilel i t i a n i n i b e r b t u j ual; u!l culr ineninglratlran liegulletan

jrai-agenan dalani i n d i . ~ s t r , i pangall yang beracial d a r i s u s u ,

:rhususnya u!ltuli ineilgetai>ui j e r l i o cia!i I r o n s e ~ l t r a s i !iariigetlan

yang d i b u t u i ~ i r a n agar7 dipi-;-roleli s u s u asaiil y o g u r t (berltulr

" s,:,i;'' -. j dengan irelembutail yang bii.i.1.:.

.

.

Paiaa? p e n e l i t i a n j.:ii a i g ~ ~ i > c ? k s ~ > dua J e n i s iraragenan,

y a i t u lialspa dan i o t a Iiaragenzn; dengar1 inasii~g-masing

I r o n s e n t r a s i 1rarageilti.n :rang i l i dila!ijut.lran Ice

p e n e l i t iar: uta!!la untuli mencar i n i l a i !ionc,enr.rasi !.:aragena11

yang 1.ebih t e l i t i .

E'embuatan y o g u r t d i m u i a i c l ~ i ~ g a l l i:,erian!bnhan lraragenan

lie dal.am s u s u ~ a p i segar- sebeiu!!l d i l > a s t e u r - i s i 3 s i selaiila 30

0

!nsnit, pada su!lu 85 C . Ke~nuc'lian o u s u t e r z e b u t c l i i n o l i u l a s i dengar: t ~ a l r t e r j . hci.olrraci?.uz h ~ ~ l ~ a r i c u s darl

St_rlei>t~coccUlj

o

t.l~erini>iii~.i 1 . ~ 1 ~ pa::la suhu 45 C: clan

di

inlrubas;. pails suhu yal-ig

i!!empt~nyai reilderiien dai-i b e r . a t a l g a l a u t 3xc!?eu!ii:i ~ n t t ~ o r ~ i i .

iriarl I3, ~ ~ i n o s u i n I r e r i n g s e b e s a r . .34. GI?; (lca]?;?a ) dall 41.

53%

.

-

(93)

i.;ejie!lthla!-i

54.5

c p (~.:app,<; tian

247

cp ( i c L - ~ b c ) c e r t a T>

-

3

-.

.. 1: ?Icuatan , g e l 37 - 8 6 g/'cl!: ( k;~ppa ) dan 5 . 7 2 g,/c!li ( i o t a ) .

L:i.

4

i

l

dan 13.

45%

i o t a ]7h:.agr1iii11 iiielll~ullyai r-a%a-2-ata pii

,

!!lasing-!i:asiiig secar'a heru:-uCan a d a l a h

4.08,

4 .

07, 4.17,

.-.

4.1

/

,

4 1 4-15 d a ~ i .'I. 213. z,e?dang!:an ! i i l a i I-ata-rats

li~?!re~'tiilan yogur-t :.rang ~ r l i h a s i l l r a n dengan ~?er:amb,2l-ian

0.

15,

13.20,

8-25>

0.30, 0.35,

0.40

dan

0.45X

i o t a k a r a g e n a n ,

masing-!:iasi rig ;-,eca:'c? .oer",?rut.z~: a d a l o h

i74G?,

!

2473,

2750, 37137, 5E;Za

daa!l

852';

c p .

Arialisii d a t a p e i i i i a i a t l or;ga~ii_?l.eptik ciiliil<u!.:an dengan

?

-

.

.

r ungolaiia:: dats. a . ;>;_.?-.el i tisii i!iei~uiij ulrkan b.ahwo

,.,

i c: c . 1; ada ptr.l>.?-iiee;l :!:iaq:,-.a cisla:!: :!~e!ig!issil!ran Iiele!::butan
(94)

ic!;a ] i & r * a g t ~ ? a ~ ? . ciarl y~:?ur.t, ciengari 0 .

25%

i o t a k a r a g e n a n

.

I:'t5fiai,lpa]ran yogai,t. yan,g c l i h e r i 1 . 1 cia11 O , C-:OX i o t a

k a r a g e n a n iieiigall yogurt y a a g d i b e r i @.25% i o t a lraragenan,

(95)

PENGARUH PEEJAMBAHAN KELRAGENAN TERHADAP

R E ~ B U T A N ' IWGENAN

S K H I P S I

S e b a g a i S a l a h S a t u S y a r a t untulr Memperoleh G e l a r S a r j a n a

dalani Bidang l i e a l l l i a ~ l Pengolahan H a s i l P e r i l r a n a n

pada F a l r u l t a a Per.iliar~an I ~ l s t i t u t P e r t a a i a n Bogor

Oleh

M I N A

C 24.8673

A N I . I ~

BEY

PANE I r . D . E . A . , DSc .

Anggota

I r .

HERU

S U M A R Y A ~ T O

Anggota

(96)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

P e n u l i s d i l a h i r k a n g a d a t a n g g a l 28 J u n i 196B d i

Medan, Sumatera. I J t a r a . P e n u l i s a d a l a h a n a k keempat d a r i

enam b e r ~ ~ u d a r a kandung d a r i bapair DJOEWAIPI dan i b u n d a

JOESNI.

Tahun 1 9 7 5 p e n u l i s ~ilelilas~~lri Selrolah Dasar W.

R

SUPRATMAN Meclan dan l u l u s pada t a h u n 1981. Pada t a h u n

yang sama, p e n u l i s 111elan jutlran s t u d i ire S e k o l a h Menengah

Pertarna W .

H.

SIJF'RATMAN Medarl.

S e t e l a h l u l u s gada t a h u n 1 9 8 4 , p e n u l i s ~~leneruslrarl ire

Selcolah Menengah A t a s

W.

H

SUFTUTMAN Medan . Pada t a h u n

1987 p e n u l i s l u l u s dengan p r e s t a s i s e b a g a i p r a k t i l r a n

t e l a d a n t a h u n 1986,/1987. E'ada t a h u n >rang sama p u l a ,

p e n u l i s d i t e r i m a d i INSTITUT PERTANIAN BOGOH i l l e l a l u i j a l u r

PMDK ( P e n e l u s u r a n Minat dan Kemampuan) .

D a r i Tinglrat P e r s i a p a n Eersaina (TPB)

-

IPB, p e n u l i s

d i t e r i l n a c l i F a l r u l t a s E'ei-ilianan pada tallun 1988 clengan

mengai~lbil J u r u s a n P e n g a l a h a n H a s i l F1erilranan. P e n u l i s

d i n y a t a l r a n l u l u s d a l a ~ n s i d a n g ujia11 s a r j a n a gada t a n g g a l

(97)

KATA PENGANTUR

P u j i d a n s y u l r u r i.;ej?ada Tx~i?a;l 'iarlg ?,$aha Kuasa a t a s

i i a i - u ~ i a d a n r-ii!>iiiat-Nyc?, s e h i ~ i g g a p e n u l i s d a l j a t m e n y e l e s a i -

iian penyus~lr-i'n i 4 i r i g s i dengall bail.:.

P e n y u s u i ~ a ~ i ~1.~1-il:~si. iiie.rupzi!rzi-: s a l a h s a t u s y a r a t untulr

iiie~iyelesaj.lra?' s k u d i gilria !i>encal;ei . g e l a r s?.r.jans ]:'l--rllranan,

dalaln b i d a n g l . s e a h l i a ~ l P e n g o l a i i a ~ ~ H a s i l P~.r-i!ia!:an, F a l r u l t a s

F ' e r i l r a ~ l a ~ l , I n s t i t u t . Par-ta11ii.n Iliigur.

E'ade ireseinl:,att..n irli p e ~ l u l i z i:?engucalr~lra~> teriina I r a s i h

yaKg s e b e s a r - b e s a r n y a !repa&:

( i j I r . Rudy R.Nitibaslrar,ii I'JSc .

.

Anv~ar- Bey P a n e Ir,.I:!. E.A.

IGc. clt%n ! I , . Hr:-w :<u~iia=ll-yii::to st=lalru Kixilisi E;eiiibimbi.lig

( 2 j P i h a k l ; ; . b o r a t o r i ~ : Ju=ll.usan ?i-!-:gnlaila~i H a s i i Peri.l.:anan,

1al:loratoriuli: Barigsal Pevconto!?an Pengolal..an H a s i i P e r -

1;ania11 i A1"4 ) darl 1aborator.iwii F'usat Pengembangan clan

!'enel i t i a n Telrnn:i.ngi P a ~ l g a n ( IT"1;Di:) , i i i s t i + ; u C P e v t , a n i a n

B o g o r , B o g o r , yail:g t e l a i l ineinbel-i i z i n 1,:ngacIa L;tenulis

UII tuli m e ialrsarlalrari p e r l e l i z i t t : ?

!

3 ) Sdl-. E m i i , X a h i d , J n g i a i l i ,

Ei

l.a cia11 g i i ~ a l r - p i l l a i r li.iri-

n y a y a n , ~ t e l i i h i:i~mbant.u p e n u l i s clal am m a i a l r s a n a l r a ~ :

p e t ~ e l i I - . j . a i l .

" P e n u l i s nienyadar-i. i~:el~:ursai~g~!.~: ~iaii..i:! izengrusurian i n i ,

s e h i n g g a sar-2x1 a i t : ~i~t.+iniiangu~l s a n g a t dillar-a~;$lran

.

.

p e ~ ~ u l ~ s 13e11li ~:mc-rbailiaii s e l a i l j u t l i y a .

B n g o r . O k t o b e r

1991

(98)

KATA PENGANTAR i

DAFTAR IS1

. . .

ii

DAFTAR GAMBAB i v

DAFTAR T A B E L . . . V

DAFTAR LAMP1:RAtJ

. . .

v i

I .

PENDAHFJLUAN 1

1.1 L a t a r B e l a . k a n g . . . 1

n

i.. 3.. 1 Xomposi.si. 1r;j.rnj.a I ; r r ~ . a g e n a t ~ . . .

.

5

2.

1 . 2 ,qi-f'- L '- : 1 : j.]?

.

1.- .dr.a;$5r?an . . . 11

2 . 1 . 3 P r o s e s e k a t r a k s i . . . 14

P

1 D e n l a n f a a t a n .. ; . . . . . . - . 17

2.2

Y o g u r t . . .

2

c>

2

1 . 1 : I ~ . . . 2 1

.-,

_

.,

L _ P r o s e s p e n i k ~ u a t ; l n . .

.

. . .

.

. . . 2 (3

2 . 2 . 3 P r o s e s f r r m e n . ! ; s s i . . . - . . . :3 0

2.2.4

K a n d u n g a n n i i a j . ~ i n i . . .

.

. . . 31

I

I

I

. BAHAN DAN NETODA P E N E L I I ' I A N . . .

.

. . .

.

. :36

3 . 1 W a k t u dan T e m p a t . . .

-

:3

6

3 . 2 B a l l a n dan A i a t . . . c?(3

(99)

.

X . 3 M e t . o d a :'enel.it.ian . . . 37

.

r. -8 3 . ~1 ' e n e l i t i a n g e n d a i i u l u a n .

. . .

37

. . .

3.3.': F ' e n e l i t i a n ut.aina 4C1 3 . 4 P e r i a k u a n

. . .

40

3.5 Pengalnatan

. . .

42

3.5 A1-1a3.isa D a t a

. . .

46

T V . HASIL DAN PEMBAHASAN

. . .

47

4 .

1

Perlent. uttrl Jei-iis darl I < o n s e n t ~ - a s i A w a l R a r a g e n a ; ~ . . . 5 3 4 . 2 Pr~i,gar.ull E'ena:nbahan Karcigenan Lel-hadal-8 Y o g u r t

. . .

5 7 4 . 2 . 1 N i l a i p H . . . 57

4 . 2 . 2 Keken t a i a n

. . .

-- . 5 9 4 . 2 . 3 P e n i l a i . 5 . n u r g a n o l e ~ > t i l i . . .

61

V

. IIZSIMPULliN ZtAN S!lI@.i.l; . . . 66

I31AFTAR $'USTAKA . . . 68

. . .

Referensi

Dokumen terkait

Surfaktan sendiri merupakan kompleks lipoprotein yang terdiri dari fosfolipid seperti lesitin, fosfatidil gliserol, kolesterol, dan apoprotein (protein surfaktan; PS-A,

Dalam perancangan iklan layanan masyarakat ini untuk bertujuan untuk mensosialisasikan Posyandu bagi masyarakat kota Semarang dan membantu visi dan misi Dinas Kesehatan

Tujuan penelitian ini untuk mengukur hubungan antara kadar iodium dalam garam beriodium di rumah tangga dengan kecukupan iodium berdasarkan nilai ekskresi iodium urin

Sejalan dengan akuisisi tersebut, perseroan akan menunjuk mitra bisnis untuk membangun pabrik di Myanmar.. Setelah itu, perseroan akan menyusun rencana bisnis dan membentuk anak

engkak di kaki kanan&amp; tu!ang ter!ihat ke!uar&amp; #erdarahan menga!ir dari !ukan$a.. Ri*a$at tu!ang ter!ihat ke!uar&amp; #erdarahan menga!ir

Keterlibatan anggota kelompok simpan pinjam dalam penyelenggaraan belum tentu menentukan peningkatan taraf hidup anggota kelompok simpan pinjam pada semua kategori

Pembuatan preparat apus darah ini menggunakan suatu metode yang disebut metode oles (metode smear) yang merupakan suatu sediaan dengan jalan mengoles atau membuat selaput

Antibiotik merupakan obat utama yang digunakan untuk terapi demam tifoid dan untuk mendapatkan antibiotik yang cost-effective dapat dilakukan dengan analisis ekonomi kesehatan,