hat dao phay mat

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

H

t dao

525

Hạt dao Mã sản phẩm trướcGóc

Cấp độ ph

Được ph Không ph

MP1500 MP2500 MP3000 MH1000 MM

4500

MK1500 MK2000 MK3000 MS2500 T25M T350M F15M F25M F40M S60

M

HX H15 H25 M13/M12/ME13/ME12

M14/M15

MD16/MD17

09ZNTR-M14

ONMU 090520ANTN-ME12 20 [ [ [ [ [ [ [ [ [

ONMU 090520ANTN-ME13 20 [ [ [ [ [ [ [ [ [

ONMU 090520ANTN-M12 20 [ [ [ [ [ [ [ [ [

ONMU 090520ANTN-M13 20 [ [ [ [ [ [ [ [ [

ONMU 090520ANTN-M14 15 [ [ [ [ [ [ [ [

ONMU 090520ANTN-M15 15 [ [ [ [ [ [ [ [

ONMU 090520ANTN-MD16 0 [ [ [ [ [ [

ONMU 090520ANTN-MD17 0 [ [ [ [ [

ONEU 090520ZZTN4-M14 15 [ [ [ [ [ [ [ [ [

M14

ONMF 090520ANTN-M14 15 [ [ [ [ [

090520ANTN-MD16 0 [ [ [ [

ONEF 090520ZZTN-M14 15 [ [ [

ON..09

ON.U09..

Kích cỡ

Kích thước theo mm

l s

ON.U09 22 5,8

[Tiêu chuẩn có trữ kho Chỉđược dùng kết hợp với các hình học M14 khác

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in