che do cat hat dao phay bac va ranh duong kinh 12

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Dao phay b

c và phay rãnh

160

Dao phay bậc và phay rãnh

Chế độ cắt – Chiều rộng vùng tiếp xúc hoàn toàn (a

e

/D

c

= 100%)

Chế độ cắt – Phay cạnh

Kích thước theo mm

Chọn bước tiến thích hợp. Nhân giá trị t c độ từ chếđộ cắt cơ bản với hệ s t c độ.

SMG

fz mm/r ng

ae/Dc = 100%

phay rãnh ap max

mm Lựa chọn đầu tiên

1 0,04–0,10 4 XOMX060204R-M05 F40M

2 0,04–0,09 4 XOMX060204R-M05 F40M

3 0,04–0,09 3,5 XOMX060204R-M05 F40M

4 0,04–0,09 3 XOMX060204R-M05 F40M

5 0,03–0,08 2,5 XOMX060204R-M05 F40M

6 0,03–0,07 2 XOMX060204R-M05 MP3000

7 – – –

8 0,04–0,09 3 XOMX060204R-M05 F40M

9 0,03–0,08 3 XOMX060204R-M05 F40M

10 0,03–0,07 2,5 XOMX060204R-M05 F40M

11 0,03–0,07 2 XOMX060204R-M05 MM4500

12 0,04–0,10 4 XOMX060204R-M05 MP3000

13 0,04–0,09 4 XOMX060204R-M05 MP3000

14 0,04–0,09 3,5 XOMX060204R-M05 MP3000

15 0,03–0,07 3 XOMX060204R-M05 MP3000

16 0,05–0,13 4 XOEX060204R-E03 H15

17 0,05–0,11 4 XOEX060204R-E03 F40M

18 0,05–0,11 4 XOEX060204R-E03 H15

19 0,02–0,05 2 XOMX060204R-M05 F40M F40M

20 0,02–0,05 2 XOMX060204R-M05 F40M F40M

21 0,02–0,05 2 XOMX060204R-M05 F40M F40M

22 0,03–0,07 3 XOMX060204R-M05 F40M F40M

SMG

Cấp độ ph

MP3000 F40M F15M H15 MM4500

fz (mm/r ng)

0,02 0,07 0,12 0,02 0,07 0,12 0,02 0,07 0,12 0,02 0,07 0,12 0,02 0,07 0,12

vc (m/phút)

1 600 480 420 480 385 335 – – – – – – 385 310 270

2 505 405 355 405 325 285 – – – – – – 330 265 230

3 420 335 290 335 270 235 – – – – – – 270 215 190

4 355 285 250 285 230 200 – – – – – – 230 185 160

5 295 240 210 240 190 165 285 230 200 – – – 195 155 135

6 260 210 – 210 165 – 250 200 – – – – 170 135 –

7 – – – – – – – – – – – – – – –

8 380 305 265 325 260 230 – – – – – – 280 225 195

9 300 240 210 255 205 180 – – – – – – 220 180 155

10 245 195 – 210 170 – – – – – – – 180 145 –

11 180 145 – 155 125 – – – – – – – 135 110 –

12 310 250 220 250 200 175 300 240 – – – – – – –

13 275 220 190 220 175 155 265 210 – – – – – – –

14 230 185 160 185 150 130 220 175 – – – – – – –

15 190 155 – 150 120 – 185 145 – – – – – – –

16 – – – 1235 990 865 1485 1190 1040 1175 940 820 – – –

17 – – – 1000 800 700 1200 960 840 950 760 665 – – –

18 – – – 760 610 530 915 730 640 725 580 505 – – –

19 80 65 – 70 55 – – – – – – – 48 39 –

20 65 50 – 55 44 – – – – – – – 39 31 –

21 55 44 – 48 38 – – – – – – – 34 27 –

22 130 105 – 115 90 – – – – – – – 80 65 –

Nguyên công ae /Dc

Bước tiến khuyên dùng fz mm/r ng

Hệ s t c độ

Loại hạt dao

Chiều sâu cắt t i đa

ap

Chiều rộng bề mặt wiper

B

Tiếp xúc hoàn toàn 100% 0,02 0,07 0,12 1,00 060202 5 1,1

Phay cạnh 25% 0,03 0,09 0,16 1,30 060204 5 0,9

10% 0,04 0,14 0,25 1,50 060208 5 0,5

5% 0,06 0,20 0,34 1,60 060216 5 0,7

Độ dày phoi trung bình hm 0,01 0,04 0,08 –

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in