hat dao phay bac va ranh duong kinh 12

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

H

t dao

553

Hạt dao Mã sản phẩm r

Góc trước

Cấp độ ph

Được ph Không ph

M

P

1500

M

P

2500

M

P

3000

M

H

1000

M

M

4500

M

K

1500

M

K

2000

M

K

3000

M

S

2500

T25M T350M F15M F25M F40M S60

M

H

X

H

15

H

25

E03

XOEX 060202FR-E03 0,2 30 [

060204FR-E03 0,4 30 [ [

060208FR-E03 0,8 30 [

060212FR-E03 1,2 30 [

060216FR-E03 1,6 30 [ [

M05

XOMX 060202R-M05 0,2 24 [ [

060204R-M05 0,4 24 [ [ [

060208R-M05 0,8 24 [ [ [ [

060216R-M05 1,6 24 [ [

XO..06

Dung sai (± mm) d s XOEX 0,025 0,025 XOMX 0,03 0,05

Kích cỡ

Kích thước theo mm

l d s

XOEX 0602 6,94 4,09 2,45

XOMX 0602 6,91-6,94 4,09 2,45

[Tiêu chuẩn có trữ kho

Tùy vào sự thay đổi đơn giá và danh sách hàng tồn hiện tại

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in