che do cat dao phay mat

Download (0)

Full text

(1)

Dao phay m

t

100

Ch

ế

độ

c

t – Chi

u r

ng vùng ti

ế

p xúc hoàn toàn (a

e

/D

c

= 100%)

Độ

bóng b

m

t

Kích th

ướ

c theo mm

Độ bóng của bề mặt phay được xác định b i bước tiến/vòng đã áp dụng. SMG

fz mm/r ng

(ap = 8 mm) Lựa chọn đầu tiên Các nguyên công khó

1 0,15–0,35 ONMU095020ANTN-M13 MP2500 ONMU095020ANTN-M14 T350M

2 0,15–0,35 ONMU095020ANTN-M13 MP2500 ONMU095020ANTN-M14 T350M

3 0,15–0,35 ONMU095020ANTN-M13 MP2500 ONMU095020ANTN-M14 T350M

4 0,15–0,35 ONMU095020ANTN-M14 MP2500 ONMU095020ANTN-M14 T350M

5 0,10–0,30 ONMU095020ANTN-M14 MP2500 ONMU095020ANTN-M14 T350M

6 0,10–0,20 ONMU095020ANTN-M14 MP1500 ONMU095020ANTN-MD16 MP1500

7 0,10–0,15 ONMU095020ANTN-M14 MP1500 ONMU095020ANTN-MD16 MP3000

8 0,15–0,30 ONMU095020ANTN-ME12 MM4500 ONMU095020ANTN-M14 T350M

9 0,15–0,30 ONMU095020ANTN-ME12 MM4500 ONMU095020ANTN-M14 T350M

10 0,15–0,25 ONMU095020ANTN-M14 T350M ONMU095020ANTN-M12 MM4500

11 0,15–0,20 ONMU095020ANTN-MD16 T350M ONMU095020ANTN-M12 MM4500

12 0,15–0,35 ONMU095020ANTN-M14 MK1500 ONMU095020ANTN-M14 MK3000

13 0,15–0,35 ONMU095020ANTN-M14 MK1500 ONMU095020ANTN-M14 MK3000

14 0,10–0,30 ONMU095020ANTN-MD16 MK1500 ONMU095020ANTN-MD16 MK3000

15 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-MD16 MP1500 ONMU095020ANTN-MD16 MK3000

16 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-ME12 MP1500 ONMU095020ANTN-ME12 F40M

17 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-ME12 MP1500 ONMU095020ANTN-ME12 F40M

18 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-ME12 MP1500 ONMU095020ANTN-ME12 F40M

19 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-ME12 T350M ONMU095020ANTN-ME12 F40M

20 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-ME12 T350M ONMU095020ANTN-ME12 F40M

21 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-ME12 MP3000 ONMU095020ANTN-ME12 F40M

22 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-ME12 F40M ONMU095020ANTN-M12 F40M

SMG

Cấp độ ph

MP1500 MP2500 MP3000 T350M F40M MM4500 MS2500

fz (mm/r ng)

0,15 0,25 0,35 0,15 0,25 0,35 0,15 0,25 0,35 0,15 0,25 0,35 0,15 0,25 0,35 0,15 0,25 0,35 0,15 0,25 0,35

vc (m/phút)

1 430 365 325 380 325 290 360 305 275 330 280 250 285 245 220 235 200 175 415 355 315 2 365 310 275 320 275 245 305 260 230 280 240 215 245 210 185 195 170 150 350 300 265 3 300 255 230 265 225 200 250 215 190 230 195 175 200 170 155 165 140 125 290 245 220 4 255 220 195 225 195 170 215 185 165 195 170 150 170 145 130 140 120 105 245 210 190 5 215 180 160 190 160 145 180 155 135 165 140 125 145 120 110 115 100 90 205 175 155 6 185 160 140 165 140 125 155 135 120 145 125 110 125 105 95 100 85 75 180 155 135

7 50 44 – 41 35 – 40 34 – 39 34 – 34 29 – – – – 45 38 –

8 295 250 225 230 200 175 230 195 175 215 185 165 195 170 150 170 145 130 250 215 190 9 230 195 175 180 155 140 180 155 135 170 145 130 155 130 115 135 115 100 200 170 150 10 190 160 145 150 125 115 145 125 110 140 120 105 125 110 95 110 95 85 160 140 125 11 140 120 – 110 95 – 110 95 – 105 90 – 95 80 – 80 70 – 120 100 – 12 225 190 170 200 170 150 185 160 140 170 145 130 150 130 115 105 90 80 215 185 165 13 195 165 150 175 150 130 165 140 125 150 130 115 130 110 100 95 80 70 190 160 145 14 165 140 125 145 125 110 140 120 105 125 110 95 110 95 85 80 65 60 160 135 120 15 135 115 – 120 105 – 115 100 – 105 90 – 90 80 – 65 55 – 130 115 – 16 1110 945 840 980 840 745 930 795 705 855 730 650 745 635 565 – – – 1070 915 815 17 895 765 680 795 675 605 750 640 570 690 590 525 600 515 455 – – – 865 740 660 18 680 580 520 605 515 460 570 490 435 525 450 400 460 390 350 – – – 660 565 500

19 – – – 50 43 – 48 41 – 45 39 – 41 35 – 29 25 – 55 47 –

20 – – – 41 35 – 38 33 – 36 31 – 33 28 – 23 20 – 44 38 –

21 – – – 35 30 – 33 28 – 31 27 – 29 24 – 20 17 – 38 33 –

22 – – – 85 70 – 80 70 – 75 65 – 70 60 – 48 41 – 90 80 –

Loại hình học hạt dao

Bước tiến mm/vòng < = Ram

Hình học hạt dao

Chiều sâu cắt t i đa

ap

Chiều rộng bề mặt wiper

B

M14/M12/ME12 0,45 1,0 M14/ME12 6 0,45

M15/M13/ME13 2,1 0,8 ZZTN4-M14 6 6,2

MD16 0,45 1,0 M15/M13/ME13 4,5 2,1

MD17 2,1 0,8 MD16/M12 6 0,45

ZZTN4-M14 6,2 0,7 MD17 4,5 2,1

(2)

Dao phay m

t

101

Ch

ế

độ

c

t – Chi

u r

ng vùng ti

ế

p xúc hoàn toàn (a

e

/D

c

= 100%)

Độ

bóng b

m

t

Kích th

ướ

c theo mm

Độ bóng của bề mặt phay được xác định b i bước tiến/vòng đã áp dụng. SMG

fz mm/r ng

(ap = 8 mm) Lựa chọn đầu tiên Các nguyên công khó

1 0,15–0,35 ONMU095020ANTN-M13 MP2500 ONMU095020ANTN-M14 T350M

2 0,15–0,35 ONMU095020ANTN-M13 MP2500 ONMU095020ANTN-M14 T350M

3 0,15–0,35 ONMU095020ANTN-M13 MP2500 ONMU095020ANTN-M14 T350M

4 0,15–0,35 ONMU095020ANTN-M14 MP2500 ONMU095020ANTN-M14 T350M

5 0,10–0,30 ONMU095020ANTN-M14 MP2500 ONMU095020ANTN-M14 T350M

6 0,10–0,20 ONMU095020ANTN-M14 MP1500 ONMU095020ANTN-MD16 MP1500

7 0,10–0,15 ONMU095020ANTN-M14 MP1500 ONMU095020ANTN-MD16 MP3000

8 0,15–0,30 ONMU095020ANTN-ME12 MM4500 ONMU095020ANTN-M14 T350M

9 0,15–0,30 ONMU095020ANTN-ME12 MM4500 ONMU095020ANTN-M14 T350M

10 0,15–0,25 ONMU095020ANTN-M14 T350M ONMU095020ANTN-M12 MM4500

11 0,15–0,20 ONMU095020ANTN-MD16 T350M ONMU095020ANTN-M12 MM4500

12 0,15–0,35 ONMU095020ANTN-M14 MK1500 ONMU095020ANTN-M14 MK3000

13 0,15–0,35 ONMU095020ANTN-M14 MK1500 ONMU095020ANTN-M14 MK3000

14 0,10–0,30 ONMU095020ANTN-MD16 MK1500 ONMU095020ANTN-MD16 MK3000

15 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-MD16 MP1500 ONMU095020ANTN-MD16 MK3000

16 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-ME12 MP1500 ONMU095020ANTN-ME12 F40M

17 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-ME12 MP1500 ONMU095020ANTN-ME12 F40M

18 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-ME12 MP1500 ONMU095020ANTN-ME12 F40M

19 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-ME12 T350M ONMU095020ANTN-ME12 F40M

20 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-ME12 T350M ONMU095020ANTN-ME12 F40M

21 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-ME12 MP3000 ONMU095020ANTN-ME12 F40M

22 0,10–0,25 ONMU095020ANTN-ME12 F40M ONMU095020ANTN-M12 F40M

SMG

Cấp độ ph

MK1500 MK2000 MK3000

fz (mm/r ng)

0,15 0,25 0,35 0,15 0,25 0,35 0,15 0,25 0,35

vc (m/phút) 1 – – – 375 320 285 350 295 265

2 – – – 315 270 240 295 250 225 3 – – – 260 225 200 245 210 185 4 – – – 225 190 170 210 175 160 5 – – – 185 160 140 175 150 130 6 – – – 165 140 125 150 130 115

7 – – – 45 38 – 42 35 –

8 – – – 255 220 195 230 195 175 9 – – – 200 170 155 180 155 135 10 – – – 165 140 125 145 125 110

11 – – – 120 105 – 110 95 –

12 280 240 215 195 165 150 180 155 140 13 245 210 185 170 145 130 160 135 120 14 205 175 155 145 125 110 135 115 100 15 170 145 – 120 100 – 110 95 –

16 1390 1185 1055 965 825 735 900 770 685

17 1125 960 855 780 665 595 725 620 555 18 855 730 650 595 510 450 555 475 420

19 – – – – – – – – –

20 – – – – – – – – –

21 – – – – – – – – –

22 – – – – – – – – –

Loại hình học hạt dao

Bước tiến mm/vòng < = Ram

Hình học hạt dao

Chiều sâu cắt t i đa

ap

Chiều rộng bề mặt wiper

B

M14/M12/ME12 0,45 1,0 M14/ME12 6 0,45

M15/M13/ME13 2,1 0,8 ZZTN4-M14 6 6,2

MD16 0,45 1,0 M15/M13/ME13 4,5 2,1

MD17 2,1 0,8 MD16/M12 6 0,45

ZZTN4-M14 6,2 0,7 MD17 4,5 2,1

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in