Mga Sangkap at Proseso Ng Komunikasyon

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Mga Sangkap at Proseso ng Komunikasyon Mga Sangkap at Proseso ng Komunikasyon

1.

1. Enkoder  Enkoder . Ito ay tumutukoy sa tao o pangkat ng mga taong pinagmulan ng mensahe. Siya o sila ang. Ito ay tumutukoy sa tao o pangkat ng mga taong pinagmulan ng mensahe. Siya o sila ang

tumutukoy sa mensaheng pinapadala. Kapag may nakasalubong ka at binati siya ng Magandang umaga, ikaw tumutukoy sa mensaheng pinapadala. Kapag may nakasalubong ka at binati siya ng Magandang umaga, ikaw ang nagpapadala ng mensahe. Ang bisa sa pagpapadala ng mensahe ay naiimpluwensyahan ng layunin,

ang nagpapadala ng mensahe. Ang bisa sa pagpapadala ng mensahe ay naiimpluwensyahan ng layunin, kaalaman, kakayahan, pag-uugali, persepsyon o pananaw at kredibilidad ng nagpapadala ng mensahe. kaalaman, kakayahan, pag-uugali, persepsyon o pananaw at kredibilidad ng nagpapadala ng mensahe.

2.

2. Dekoder  Dekoder . Sa nabanggit na halimbawa, ang pinagsabihan ng Magandang umaga ang siyang tagatanggap ng. Sa nabanggit na halimbawa, ang pinagsabihan ng Magandang umaga ang siyang tagatanggap ng mensahe. Siya ang magbibigay-pakahulugan sa mensaheng kanyang natanggap. Sa madaling salita, siya ang mensahe. Siya ang magbibigay-pakahulugan sa mensaheng kanyang natanggap. Sa madaling salita, siya ang magde-decode. Katulad ng tagapagdala ng mensahe, ang kawastuhan ng pagde-decode niya sa mensahe ay magde-decode. Katulad ng tagapagdala ng mensahe, ang kawastuhan ng pagde-decode niya sa mensahe ay maaaring maapektuhan ng kanyang layunin, kaalaman, kakayahan, pag-uugali, pananaw o persepsyon at maaaring maapektuhan ng kanyang layunin, kaalaman, kakayahan, pag-uugali, pananaw o persepsyon at kredibilidad.

kredibilidad.

.

. Mensahe Mensahe. Ito ang dahilan o layunin ng komunikasyon. Maaaring naglalaman ng mga impormasyon, ideya o. Ito ang dahilan o layunin ng komunikasyon. Maaaring naglalaman ng mga impormasyon, ideya o  palagay ang mensahe, o kaya!y pagpapahatid ng saloobin, damdamin o emosyon. "ab

 palagay ang mensahe, o kaya!y pagpapahatid ng saloobin, damdamin o emosyon. "ab anggit na sa nakalipas naanggit na sa nakalipas na  pagtalakay na ang mensahe ay may dalawang aspeto#

 pagtalakay na ang mensahe ay may dalawang aspeto# a$ mensaheng pangnilalaman o panlinggwistika at a$ mensaheng pangnilalaman o panlinggwistika at  b$ mensaheng relasyunal o mensaheng di berbal.  b$ mensaheng relasyunal o mensaheng di berbal.

Sa nauna nating

Sa nauna natinghalimbawahalimbawa, ang mensaheng pangnilalaman ay maganda at umaga na kapwa may kahulugang, ang mensaheng pangnilalaman ay maganda at umaga na kapwa may kahulugang  pangnilalaman. "gunit sa pamamagitan ng paraan ng pagbigkas ng pagbating iyon, sa kumpas ng kamay,  pangnilalaman. "gunit sa pamamagitan ng paraan ng pagbigkas ng pagbating iyon, sa kumpas ng kamay,

ekspresyon ng mukha at paraan ng pagbibigay-diin sa salita ay maaaring mahiwatigan kung tunay sa kalooban ekspresyon ng mukha at paraan ng pagbibigay-diin sa salita ay maaaring mahiwatigan kung tunay sa kalooban mo ang pagbati, o kung natatakot ka lamang sa magiging reaksyon niya kung hindi mo siya babatiin, o kung mo ang pagbati, o kung natatakot ka lamang sa magiging reaksyon niya kung hindi mo siya babatiin, o kung sarkastiko ang iyong pagbati, o di kaya!y kung baka nakasanayan mo lamang na batiin ang sinumang

sarkastiko ang iyong pagbati, o di kaya!y kung baka nakasanayan mo lamang na batiin ang sinumang makasalubong mo sa daan. Alinman sa mga iyon ay mga

makasalubong mo sa daan. Alinman sa mga iyon ay mga mensaheng relasyunal o di-berbal na kaakmensaheng relasyunal o di-berbal na kaakibat ngibat ng mensaheng pangnilalaman na iyong ipinadala.

mensaheng pangnilalaman na iyong ipinadala.

%.

%.Tsanel Tsanel . Ito ang midyum o daanan ng mensahe. May dalawang kategorya ng mga daluyan ng mensahe. Ang. Ito ang midyum o daanan ng mensahe. May dalawang kategorya ng mga daluyan ng mensahe. Ang una ay ang dalu

una ay ang daluyang sensori o tuwirang paggamit ng paningin, yang sensori o tuwirang paggamit ng paningin, pandinig, pang-amoy, panlasa at pandama. Angpandinig, pang-amoy, panlasa at pandama. Ang ikalawa naman ayang daluyang

ikalawa naman ayang daluyang institusyunal. Ainstitusyunal. Ang pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng ng pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng sulat, telegrama mgasulat, telegrama mga kagamitang elektroniko tulad ng telepono, e-mail, &a', cellular phone at beeper ay mga halimbawa ng daluyang kagamitang elektroniko tulad ng telepono, e-mail, &a', cellular phone at beeper ay mga halimbawa ng daluyang institusyunal. A

institusyunal. Ang halimbawa natin sa itaas ay ng halimbawa natin sa itaas ay gumagamit ng daluyang sensori dahil tuwirang sinabi anggumagamit ng daluyang sensori dahil tuwirang sinabi ang Magandang umaga.

Magandang umaga.

Sa pasalitang komunikasyon, midyum ng mensahe ang air wa(es at mga kable, gayon din ang mga intrumento Sa pasalitang komunikasyon, midyum ng mensahe ang air wa(es at mga kable, gayon din ang mga intrumento ng komunikasyon tulad ng telepono, radyo, telebisyon, teyp at iba pang instrumentong napapakinggan. )ara ng komunikasyon tulad ng telepono, radyo, telebisyon, teyp at iba pang instrumentong napapakinggan. )ara naman sa pasulat na komunikasyon, daanan ng mensahe ang papel, aklat, dyaryo, magasin at iba pa, pati na ang naman sa pasulat na komunikasyon, daanan ng mensahe ang papel, aklat, dyaryo, magasin at iba pa, pati na ang

(2)

kompyuter *e-mail, internet, atbp$ na pare-parehong nagtataglay

kompyuter *e-mail, internet, atbp$ na pare-parehong nagtataglay ng mga simbolong nakasulat. +ight wa(es ong mga simbolong nakasulat. +ight wa(es o liwanag naman ang tsanel ng mga mensahe sa kaso ng pagsenyas.

liwanag naman ang tsanel ng mga mensahe sa kaso ng pagsenyas.

Ang bisa ng isang komunikasyon ay nakasasalayay din sa matalinong pagpili ng daluyan. alimbawa, may mga Ang bisa ng isang komunikasyon ay nakasasalayay din sa matalinong pagpili ng daluyan. alimbawa, may mga  pagkakataong daluyang sensori ang angkop katulad ng sa pagtatapat ng pag-ibig o pagb

 pagkakataong daluyang sensori ang angkop katulad ng sa pagtatapat ng pag-ibig o pagb ibigay ng panuto. indiibigay ng panuto. indi naman maaaring sumulat sa bumbero kapag nasusunog ang bahay mo. Kailangan mong sumigaw upang

naman maaaring sumulat sa bumbero kapag nasusunog ang bahay mo. Kailangan mong sumigaw upang humingi ng saklolo at tumawag sa telepono upang humingi ng tulong sa mga tagapatay ng sunog.

humingi ng saklolo at tumawag sa telepono upang humingi ng tulong sa mga tagapatay ng sunog.

.

. Ang Tugon o Feedback  Ang Tugon o Feedback . umutukoy ito sa sagutang &eedback ng enkoder at dekoder matapos nilang. umutukoy ito sa sagutang &eedback ng enkoder at dekoder matapos nilang maibigay at maunawaan ang

maibigay at maunawaan ang mga hatid na mensahe. Ito amga hatid na mensahe. Ito ay maaaring mauri sa tatlo# 1$ uwirang uy maaaring mauri sa tatlo# 1$ uwirang ugon, 2$ di-gon, 2$ di-tuwirang tugon at $ naantalang tugon.

tuwirang tugon at $ naantalang tugon. uwiran ang isang tugon kapag ito!y ipinapadala at natanguwiran ang isang tugon kapag ito!y ipinapadala at natang gap agad-gap agad-agaran matapos ipadala at matanggap ang mensahe. Kapag ang nakasalubong sa una nating halimbawa ay agad agaran matapos ipadala at matanggap ang mensahe. Kapag ang nakasalubong sa una nating halimbawa ay agad sumagot ng Magandang umaga rin, ang tugon niya ay tuwiran. Samantala, ang tugon ay di-tuwiran kapag ito!y sumagot ng Magandang umaga rin, ang tugon niya ay tuwiran. Samantala, ang tugon ay di-tuwiran kapag ito!y ipinahahayag sa pamamagitan ng anyong di-berbal. alimbawa nito ay pagngiti, pagtango o pagkaway ng ipinahahayag sa pamamagitan ng anyong di-berbal. alimbawa nito ay pagngiti, pagtango o pagkaway ng kamay.

kamay. Ang naantalang tugon naman, katulad Ang naantalang tugon naman, katulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang ipinahihiwatig ng pangalan nito, a y iyong mga tugon nay iyong mga tugon na nangangailangan pa ng panahon upang maipadala at matanggap. Isang halimbawa nito ay ang pagtugon sa nangangailangan pa ng panahon upang maipadala at matanggap. Isang halimbawa nito ay ang pagtugon sa  pamamagitan ng sulat.

 pamamagitan ng sulat.

/apat tandaan na sa sandaling ang isang tao ay nagpapadala ng tugon o &eedback, siya ay nagiging tagapagdala /apat tandaan na sa sandaling ang isang tao ay nagpapadala ng tugon o &eedback, siya ay nagiging tagapagdala na ng mensahe o nagiging enkoder at ang dating tagapagpadala ng mensahe ay nagiging tagatanggap na o na ng mensahe o nagiging enkoder at ang dating tagapagpadala ng mensahe ay nagiging tagatanggap na o dekoder.

dekoder.

0.

0. Mga Potensyal na Sagabal sa Komunikasyon Mga Potensyal na Sagabal sa Komunikasyon. Ito ang tinatawag sa Ingles na communication noise o &ilter.. Ito ang tinatawag sa Ingles na communication noise o &ilter. awat proseso ng komunikasyon ay maaaring magkaroon ng potensyal na sagabal. Ito ang mga bagay-bagay na awat proseso ng komunikasyon ay maaaring magkaroon ng potensyal na sagabal. Ito ang mga bagay-bagay na maaaring makasagabal sa mabisang komunikasyon o sa komunikasyon mismo, Maaari itong matagpuan sa maaaring makasagabal sa mabisang komunikasyon o sa komunikasyon mismo, Maaari itong matagpuan sa tagapagpadala ng mensahe, sa mensahe mismo, sa daluyan ng mensahe o di kaya!y sa tagatanggap nito. Ito ay tagapagpadala ng mensahe, sa mensahe mismo, sa daluyan ng mensahe o di kaya!y sa tagatanggap nito. Ito ay mauuri sa apat# mauuri sa apat# 1$ semantikang sagabal, 1$ semantikang sagabal, 2$ pisikal na sagabal, 2$ pisikal na sagabal, $ pisiolohikal na sagabal at $ pisiolohikal na sagabal at %$ sikolohikal na sagabal. %$ sikolohikal na sagabal.

Ang pagkakaroon ng isang salita ng dalawa o higit pang kahulugan, pangungusap na hindi tiyak ang kahulugan Ang pagkakaroon ng isang salita ng dalawa o higit pang kahulugan, pangungusap na hindi tiyak ang kahulugan at hindi maayos na organisasyon ng isang pah

at hindi maayos na organisasyon ng isang pahayag ay mga halimbawa ng ayag ay mga halimbawa ng semantikang sagabal. alimbawa nitosemantikang sagabal. alimbawa nito ay ang paggamit ng wika na Ingles ka nang Ingles, ngunit mali-mali rin naman ang gramar o hindi naman pala ay ang paggamit ng wika na Ingles ka nang Ingles, ngunit mali-mali rin naman ang gramar o hindi naman pala  bihasa sa Ingles ang kausap, malamang maputol na ang linya ng komunikasyon.

 bihasa sa Ingles ang kausap, malamang maputol na ang linya ng komunikasyon. Ang mga ingay sa paligid, mga

Ang mga ingay sa paligid, mga distraksyong biswal, suliraning teknikal na kaugnay ng distraksyong biswal, suliraning teknikal na kaugnay ng sound system, hindisound system, hindi mahusay na pag-iilaw at hindi komportableng upuan ay mga halimbawa ng pisikal na sagabal. Kasama rin dito mahusay na pag-iilaw at hindi komportableng upuan ay mga halimbawa ng pisikal na sagabal. Kasama rin dito

(3)

ang panahon, na maaaring napakainit o napakalamig, may bagyo o napakalakas ng hangin o di kaya!y ang panahon, na maaaring napakainit o napakalamig, may bagyo o napakalakas ng hangin o di kaya!y distraksyon sa paligid, tulad ng biglang pagpasok ng ibang tao, hayop at iba pa.

distraksyon sa paligid, tulad ng biglang pagpasok ng ibang tao, hayop at iba pa.

inutukoy naman sa pisiolohikal na sagabal ang mga kapansanan mismo ng enkoder o dekoder ang hindi inutukoy naman sa pisiolohikal na sagabal ang mga kapansanan mismo ng enkoder o dekoder ang hindi maayos na pagbigkas sa mga salita, hindi mabigkas ang mga salita, at may kahinaan ang boses.

maayos na pagbigkas sa mga salita, hindi mabigkas ang mga salita, at may kahinaan ang boses. Samantala ang mga halimbawa naman ng mga sikolohikal na sagabal ay ang mga biases, preudices, Samantala ang mga halimbawa naman ng mga sikolohikal na sagabal ay ang mga biases, preudices,  pagkakaiba-iba ng mga kinalakhang paligid at pagkakaiba-iba ng mga nakagawiang

 pagkakaiba-iba ng mga kinalakhang paligid at pagkakaiba-iba ng mga nakagawiang kultura na maaaringkultura na maaaring magbunga ng misinterpretasyon sa kahulugan ng mga mensahe.

magbunga ng misinterpretasyon sa kahulugan ng mga mensahe.

3.

3. Konteksto/Sitwasyon Konteksto/Sitwasyon. Ang konteksto ay ang sitwasyon o kalagayan kung saan nagaganap ang komunikasyon.. Ang konteksto ay ang sitwasyon o kalagayan kung saan nagaganap ang komunikasyon. Ay

Ayon kina arker at arker, ang elementong ito on kina arker at arker, ang elementong ito ang isa sa mga pinakamahalaga ang isa sa mga pinakamahalaga dahil naaapektuhan nito ang dahil naaapektuhan nito ang ibaiba  pang mga elemento kasama na ang buong proseso ng komunikasyon. Ito ay may limang dimensyon4 ang

 pang mga elemento kasama na ang buong proseso ng komunikasyon. Ito ay may limang dimensyon4 ang dimensyong pisikal, sosyal, kultural, historikal at

dimensyong pisikal, sosyal, kultural, historikal at sikolohikal.sikolohikal.

Sa dimensyong pisikal ng konteksto ay nabibilang ang lugar na pinangyarihan ng komunikasyon at ang Sa dimensyong pisikal ng konteksto ay nabibilang ang lugar na pinangyarihan ng komunikasyon at ang kondisyon ng kapaligiran. Malaki ang epektong nagagawa ng dimensyong pisikal sa uri ng talastasang kondisyon ng kapaligiran. Malaki ang epektong nagagawa ng dimensyong pisikal sa uri ng talastasang

magaganap. Kabilang sa mga salik ng dimensyong pisikal ay ang temperatura, liwanag, pook kung saan magaganap. Kabilang sa mga salik ng dimensyong pisikal ay ang temperatura, liwanag, pook kung saan nag-uusap, lebel ng ingay, agwat o espasyo sa pagitan ng

uusap, lebel ng ingay, agwat o espasyo sa pagitan ng dalawang nag-uusap at maging dalawang nag-uusap at maging ang oras. Ang bawat isa saang oras. Ang bawat isa sa mga salik na binanggit ay makaapekto sa uri at sa proseso ng komunikasyon o sa talastasan ng nag-uusap o ng mga salik na binanggit ay makaapekto sa uri at sa proseso ng komunikasyon o sa talastasan ng nag-uusap o ng mga grupong kalahok sa talastasan. alimbawa, iba ang magiging proseso at bunga ng komunikasyon kung mga grupong kalahok sa talastasan. alimbawa, iba ang magiging proseso at bunga ng komunikasyon kung nagsasalita ang guro sa harap ng klase kaysa sa pagkausap niya sa isang maliit na grupo sa parke. Maaaring nagsasalita ang guro sa harap ng klase kaysa sa pagkausap niya sa isang maliit na grupo sa parke. Maaaring maiba ang takbo ng komunikasyon na nagaganap ng umaga at nakaupo nang maayos at komportable ang mga maiba ang takbo ng komunikasyon na nagaganap ng umaga at nakaupo nang maayos at komportable ang mga kalahok kaysa sa kung ang mga kalahok ay gitgitang nangakatayo sa isang mainit at hindi komportableng pook. kalahok kaysa sa kung ang mga kalahok ay gitgitang nangakatayo sa isang mainit at hindi komportableng pook. Sa dimensyong sosyal ng konteksto ay pumapasok ang epekto sa komunikasyon batay sa uri ng relasyon ng Sa dimensyong sosyal ng konteksto ay pumapasok ang epekto sa komunikasyon batay sa uri ng relasyon ng dalawang nag-uusap o ng mga nag-uusap. Iba ang takbo ng usapan ng magkakaibigan, ng dati nang

dalawang nag-uusap o ng mga nag-uusap. Iba ang takbo ng usapan ng magkakaibigan, ng dati nang

magkakakilala, ng magkakapatid, ng mag-ama o mag-ina, ng estudyante sa kapwa estudyante o ng estudyante at magkakakilala, ng magkakapatid, ng mag-ama o mag-ina, ng estudyante sa kapwa estudyante o ng estudyante at guro. May mga pangyayari sa isang grupo ng nag-uusap na sila lamang ang nagkakaintindihan. Maaaring

guro. May mga pangyayari sa isang grupo ng nag-uusap na sila lamang ang nagkakaintindihan. Maaaring malapit sila sa isa!t isa at magkakapalagayang-loob. Maaari nilang sabihin ang

malapit sila sa isa!t isa at magkakapalagayang-loob. Maaari nilang sabihin ang mga salita na masakit para sa ibamga salita na masakit para sa iba o kaya!y biruan na pangkaraniwan sa kanila subalit hindi para sa iba. "aaapektuhan ang bunga ng proseso ng o kaya!y biruan na pangkaraniwan sa kanila subalit hindi para sa iba. "aaapektuhan ang bunga ng proseso ng komunikasyon batay sa uri ng relasyon ng mga kalahok sa komunikasyon.

komunikasyon batay sa uri ng relasyon ng mga kalahok sa komunikasyon.

Ang dimensyong kultural ng konteksto ay naoobserbahan sa kung minsan ay di pagkakaunawaan sa Ang dimensyong kultural ng konteksto ay naoobserbahan sa kung minsan ay di pagkakaunawaan sa

komunikasyon sanhi sa pagkakaiba ng pananalig sa )oong Maykapal o pagkakaiba ng relihiyon. 5ayon din ang komunikasyon sanhi sa pagkakaiba ng pananalig sa )oong Maykapal o pagkakaiba ng relihiyon. 5ayon din ang  pagkakaiba ng kinagisnang kultura. May epekto rin ang magkaibang pagpapah

 pagkakaiba ng kinagisnang kultura. May epekto rin ang magkaibang pagpapah alaga, magkaibang uri ngalaga, magkaibang uri ng  pamumuhay at pagtanaw sa buhay.

 pamumuhay at pagtanaw sa buhay.

Sa dimensyong historikal ng konteksto ay magkak

Sa dimensyong historikal ng konteksto ay magkakaroon ng tuwiran o ng aroon ng tuwiran o ng di-tuwirang impluwensya sa pag-di-tuwirang impluwensya sa pag-unawa ng kasalukuyang pag-uusap o talastasan ang naunang usapan o pakikipagtalastasan. alimbawa, sina unawa ng kasalukuyang pag-uusap o talastasan ang naunang usapan o pakikipagtalastasan. alimbawa, sina Mikhael at "olan ay nag-uusap tungko

(4)

 pinagsabihang baka hindi ito magtagumpay. "atapos ang usapan nila na sabi ni Mikhael ay pag-iisi

 pinagsabihang baka hindi ito magtagumpay. "atapos ang usapan nila na sabi ni Mikhael ay pag-iisipan niya.pan niya.  "ang muli silang magkita ang unang tanong ni "olan ay 6Itutuloy mo rin ba78 Sagot ni Mikhael ay 6oo8. Ang  "ang muli silang magkita ang unang tanong ni "olan ay 6Itutuloy mo rin ba78 Sagot ni Mikhael ay 6oo8. Ang mga nakarinig sa usapan ay walang naunwaan kung ano ang tinutukoy o hindi itutuloy ni Mikhael. Subalit para mga nakarinig sa usapan ay walang naunwaan kung ano ang tinutukoy o hindi itutuloy ni Mikhael. Subalit para kay Mikhael at kay "olan lubos nilang batid ito at mayroon silang pagkaunawaan sa takbo ng usapan dahil sa kay Mikhael at kay "olan lubos nilang batid ito at mayroon silang pagkaunawaan sa takbo ng usapan dahil sa kanilang nauna nang nakaraang pag-uusap. Iyon ang ibig sabihin ng dimensyong historikal.

kanilang nauna nang nakaraang pag-uusap. Iyon ang ibig sabihin ng dimensyong historikal.

Ang damdamin at emosyon taglay ng taong nag-uusap o ng mga taong kasangkot sa usapan ay nakaapekto sa Ang damdamin at emosyon taglay ng taong nag-uusap o ng mga taong kasangkot sa usapan ay nakaapekto sa uri, proseso at bunga ng usapan o komunikasyon. alimbawa, maingat tayo sa pakikipag-usap sa isang taong uri, proseso at bunga ng usapan o komunikasyon. alimbawa, maingat tayo sa pakikipag-usap sa isang taong  bagong gising o taong naabala sa pagtulog. May kasabihan nga na magbiro ka na sa lasing huwag lang sa  bagong gising o taong naabala sa pagtulog. May kasabihan nga na magbiro ka na sa lasing huwag lang sa  bagong gising. 5aya rin halimbawa, ng taong gutom o pagod. Medyo mainit ang ulo, wika nga tila wala pa sa  bagong gising. 5aya rin halimbawa, ng taong gutom o pagod. Medyo mainit ang ulo, wika nga tila wala pa sa

kondisyon. "aaapektuhan ng kanilang damdamin at emosyon ang proseso ng usapan. kondisyon. "aaapektuhan ng kanilang damdamin at emosyon ang proseso ng usapan.

9.

9. Sistema Sistema. "angangahulugan ito ng relasyon o ugnayan na nalikha sa pamamagitan ng proseso ng. "angangahulugan ito ng relasyon o ugnayan na nalikha sa pamamagitan ng proseso ng

komunikasyon. alimbawa, kung hind mo kakilala ang isang tao, maaari ring magkaroon ng komunikasyon sa komunikasyon. alimbawa, kung hind mo kakilala ang isang tao, maaari ring magkaroon ng komunikasyon sa  pagitan ninyo subalit madalang ang pakikipag-usap. Maaaring isang-tanong-isang-sagot ang mangyaring

 pagitan ninyo subalit madalang ang pakikipag-usap. Maaaring isang-tanong-isang-sagot ang mangyaring usapan. Maaari ring masyado kang inga

usapan. Maaari ring masyado kang ingat na ingat sa binibitiwang salita at maging sa kt na ingat sa binibitiwang salita at maging sa komunikasyong (erbalomunikasyong (erbal man. Subalit habang tumatagal ang panahon, nakilala mo na nang husto ang taong ito. Ang isang man. Subalit habang tumatagal ang panahon, nakilala mo na nang husto ang taong ito. Ang isang tanong-isang-sagot na pag-uusap ay nagkaroon ng pagbabago. /ahil nade(elop na ang relasyon ninyo ng taong ito, naging sagot na pag-uusap ay nagkaroon ng pagbabago. /ahil nade(elop na ang relasyon ninyo ng taong ito, naging komportable ka na sa pakikipag-usap hindi na gaanong &ormal ang ginagamit mong wika, at naging panatag na komportable ka na sa pakikipag-usap hindi na gaanong &ormal ang ginagamit mong wika, at naging panatag na ang loob mo sa paggamit ng di-(erbal na mensahe. "abuo ang sistema o ang ugnayan ninyo sa pamamagitan ng ang loob mo sa paggamit ng di-(erbal na mensahe. "abuo ang sistema o ang ugnayan ninyo sa pamamagitan ng  proseso ng komunikasyon. Kung gayon, ang sistema o ang ugnayan ang nagdidirekta sa kung ano at paa

 proseso ng komunikasyon. Kung gayon, ang sistema o ang ugnayan ang nagdidirekta sa kung ano at paa no kano ka nakikipagkomunikasyon. "angangahulugan lamang na ang proseso ng komunikasyon ay hindi lamang

nakikipagkomunikasyon. "angangahulugan lamang na ang proseso ng komunikasyon ay hindi lamang nagaganap sa isang tagpuan at tagpo lamang : ito ay patuluyang proseso o gawain.

nagaganap sa isang tagpuan at tagpo lamang : ito ay patuluyang proseso o gawain.

;A"IM "A AA<A"5 SA"5KA) "5 )=>S?S> "5 K>M@"IKAS<>"; ;A"IM "A AA<A"5 SA"5KA) "5 )=>S?S> "5 K>M@"IKAS<>";

1.$ Ang nagpapadala ng mensahe- ang bisa ng pagpapadala ng mensahe ay naiimpluwensyahan ng# 1.$ Ang nagpapadala ng mensahe- ang bisa ng pagpapadala ng mensahe ay naiimpluwensyahan ng#

a.

a. +ayunin +ayunin d.)ag-uugalid.)ag-uugali  b. Kaalaman

 b. Kaalaman e. )ersepsyon o pananawe. )ersepsyon o pananaw c.

c. Kakayahan Kakayahan &. &. KredibilidadKredibilidad

2. Ang Mensahe 2. Ang Mensahe

- May dalawang aspeto# - May dalawang aspeto#

a.$ Mensaheng pangnilalaman o panglinggwistika a.$ Mensaheng pangnilalaman o panglinggwistika  b.$ Mensaheng relasyunal o mensaheng di-berbal.  b.$ Mensaheng relasyunal o mensaheng di-berbal.

(5)

. Ang /aluyan ng Mensahe - May dalawang kategorya ng mga daluyan ng mensahe. . Ang /aluyan ng Mensahe - May dalawang kategorya ng mga daluyan ng mensahe. Ang una ay daluyang sensori o t

Ang una ay daluyang sensori o tuwirang paggamit ng uwirang paggamit ng paningin, pandinig, pangamoy, paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pandama.panlasa at pandama. Ang ikalawa naman ay ang daluyang institusyonal

Ang ikalawa naman ay ang daluyang institusyonal

hal.# pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng sulat, telegrama, hal.# pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng sulat, telegrama, telepono, e-mail, &a' machine, cellphone, atbp.$

telepono, e-mail, &a' machine, cellphone, atbp.$

%. Ang tagatanggap ng Mensahe %. Ang tagatanggap ng Mensahe

- Ang tagapagbigay-pakahulugan sa mensaheng kanyang natanggap. *decoder$ - Ang tagapagbigay-pakahulugan sa mensaheng kanyang natanggap. *decoder$

. Ang ugon o eedback  . Ang ugon o eedback 

- Ito ay nauuri sa tatlo# a.$ uwirang tugon b.$ /i-tuwirang tugon c.$ "aantalang tugon. - Ito ay nauuri sa tatlo# a.$ uwirang tugon b.$ /i-tuwirang tugon c.$ "aantalang tugon.

0. Mga )otensyal na Sagabal sa Komunikasyon 0. Mga )otensyal na Sagabal sa Komunikasyon - communication noise or

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...