OSTEOLOGI

64 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

OSTEOLOGI

OSTEOLOGI

Dr. INGE FRISKA WIDJAYA

(2)

• KKeerraannggkkaa mmaannuussiiaa tteerrddiirrii ddaarrii 2 2 bbaaggiiaann fungsional:

fungsional:

II.. KKeerraannggkkaa ssuummbbuu bbaaddaann ((sskkeelleettoon axn axiiaallee)) 

 TeTerdrdiririi atatasas tutulalangng2 ke2 kepapalala (c(craraniniumum),), tu

tulalangng2 l2 leheherer (o(oss hyhyoioidedeumum & v& verertetebrbraeae ce

cervrvicicalaleses) ) dadann tutulalangng babatatangng tutububuhh

(costae, sternum, vertebrae thoracicae, (costae, sternum, vertebrae thoracicae, verte

vertebrae brae lumbalumbales,osles,os sacrum sacrum & o& oss coccygis)

(3)

• KKeerraannggkkaa mmaannuussiiaa tteerrddiirrii ddaarrii 2 2 bbaaggiiaann fungsional:

fungsional:

II.. KKeerraannggkkaa ssuummbbuu bbaaddaann ((sskkeelleettoon axn axiiaallee)) 

 TeTerdrdiririi atatasas tutulalangng2 ke2 kepapalala (c(craraniniumum),), tu

tulalangng2 l2 leheherer (o(oss hyhyoioidedeumum & v& verertetebrbraeae ce

cervrvicicalaleses) ) dadann tutulalangng babatatangng tutububuhh

(costae, sternum, vertebrae thoracicae, (costae, sternum, vertebrae thoracicae, verte

vertebrae brae lumbalumbales,osles,os sacrum sacrum & o& oss coccygis)

(4)

II.

II. KerKerangangka angka anggotgota geraa gerak (skelk (skeletoneton appendiculare)

appendiculare) 

 Terdiri atas tulang2 anggota gerak :Terdiri atas tulang2 anggota gerak :

extremitas superior, extremitas inferior, extremitas superior, extremitas inferior, gelang bahu ( claviculae & scapulae),

gelang bahu ( claviculae & scapulae), gelang panggul (os coxae)

(5)

• Kerangka disusun oleh tulang rawan (cartilago) & tulang (osteo).

A. CARTILAGO

 Bersifat lentur, agak keras, avascular  Proporsi osteo:cartilago berubah seiring

pertumbuhan

 Fungsi : Menjadikan bagian kerangka lebih fleksibel, melapisi bagian permukaan tulang  yang bersendi dengan tulang lain pada sendi

(6)

 Jenis-jenis cartilago : 1. Hyalin

 Putih kenyal

 Contoh : hidung, trachea 2. Fibrocartilago

 Struktur = jaringan fibrosa

 Contoh : discus intervertebralis 3. Elastin

 Serat-serat elastis berwarna kuning

(7)

B. OS

 Keras, menyusun bagian besar kerangka

 Fungsi : melindungi organ vital, alat gerak pasif, tempat penyimpanan mineral (kalsium), supply eritrosit

 Periosteum

 Jaringan ikat fibrosa yang melapisi tulang, kecuali pada bagian permukaan sendi

 Menutrisi bagian luar tulang ; membuat tendo & ligamentum dapat melekat pada tulang

(8)

 Ada 2 jenis bagian tulang : 1. Substantia compacta:

 – Padat

 – Kuat, untuk menahan berat badan 2. Substantia spongiosa:

 – Berlubang-lubang

 – Tempat produksi eritrosit & trombosit pada sumsum tulang

 Tulang terdiri dari :

1. Bahan organik (1/3) : jaringan fibrosa lentur dan kuat 2 Bahan anorganik (2/3) : Ca (PO )  keras dan kaku

(9)

 Klasifikasi tulang menurut bentuk :Klasifikasi tulang menurut bentuk :

1.

1. TTululanang pg pananjjanang (g (clclavaviciculula)a) 2

2.. TTuullaanng g ppeennddeek k ((ttaallusus))

3

3.. TTuullaanng pg pipipiih (h (ssccaappuullaa))

4.

4. TuTulalang ng irirreregugulalar r (v(verertetebrbraeae))

5.

5. TuTulalang ng bebentntuk uk bibijiji2a2an/n/sesesasamomoidid bone (patella)

(10)

 PePembmbenentutukakann tutulalangng 1

1.. OOssiififikkaassii iinnttrarammeemmbrbraannoossaa ((ppeemmbbeentntukukaann ttuulalanngg membranosa)

membranosa)

 –

 – PePeririododee emembrbrioio : m: mododel el tutulalangng memesesenknkimimalal didibebentntukuk  –

 – PePeririododee fefetatal l : : osossisififikakasisi tutulanlangg memesesenknkimimalal 2

2.. OOssiiffiikkaassii eennddookkoonnddrraall ((ppeemmbbeennttuukkaann ttuullaanngg rraawwaann))

 –

 – DDiibbeennttuukk ddaarrii jjaarriinnggaann mmeesseennkkiimm sesellaammaa ppeeririooddee ffeettaall  –

 – PePertrtumumbubuhahann mememamanjnjangang tutulalangng  –

(11)

 Bagian2 tulang :Bagian2 tulang : 11.. EEppiipphhyyssiiss

• Lempeng epiphysisLempeng epiphysis 2

2.. DDiiaapphhyyssiiss 3

(12)
(13)

 Vaskularisasi & persarafan tulang

 – Tulang disupply oleh banyak pembuluh darah (A. nutriens), masuk ke dalam tulang melalui foramen nutriens

 – Vena berjalan bersama arteri

 – Pembuluh limfe banyak terdapat di periosteum  – Pembuluh saraf berjalan bersama arteri & vena.

Periosteum kaya serabut saraf sensorik (serabut untuk rasa nyeri)  sensitif terhadap robekan & tekanan.

Didalam tulang, terdapat serabut vasomotor

(14)

 Sumsum tulang (medulla ossium)

Terdapat dalam rongga sumsum tulang

(cavitas medullaris) pada tulang panjang & pendek, dalam rongga substansia

spongiosa tulang pipih & irreguler.

1. Sumsum tulang merah (medulla ossium rubra)

 – Produksi eritrosit & trombosit

(costae & os sternum)

2. Sumsum tulang kuning (medulla ossium flava)

(15)

I. CRANIUM

• Cranium = tengkorak – mandibula

• Terdiri dari tulang2 yang dihubungkan oleh sutura • Cranium dibedakan :

1. Neurocranium (tulang2 yang mengelilingi otak) 2. Viscerocranium (tulang2 yang membentuk muka)

(16)

1. NEUROCRANIUM (tulang2 yang mengelilingi otak)

• Dibentuk oleh : os frontale, os parietale, os temporale, os occipitale, os sphenoidale, os ethmoidale

• Terdiri atas :

a. Calvaria (atap tengkorak)

b. Basis cranii (dasar tengkorak)  Memiliki 3 ruangan :

1. Fossa cranii anterior 2. Fossa cranii media

(17)
(18)

2. VISCEROCRANIUM (tulang2 yang membentuk muka)

• Dibentuk oleh : mandibula, vomer, maxilla, concha nasalis inferior, os zygomaticum, os palatinum, os nasale & os

(19)

II. COLUMNA VERTEBRALIS 1. Vertebrae

2. Discus intervertebralis 3. Ligamentum2

(20)

• Fungsi columna vertebralis :

 – Melindungi medula spinalis & saraf spinal

 – Menyokong berat tubuh superior sampai pelvis

 – Sumbu badan yang sifatnya semi-rigid & fleksibel  – Tempat kepala

(21)

VERTEBRAE 1. V. cervicales (7) 2. V. thoracales (12) 3. V. lumbales (5) 4. V. sacrales (51) = os sacrum 5. V. coccygeae (41) = os coccygis

(22)

• Typical vertebrae, terdiri atas :  – Corpus vertebrae  – Arcus vertebrae  – 7 penonjolan (processus) : • Processus spinosus (1) • Processus transversus (2) • Processus articularis (4)  – Superior 2  – Inferior 2

(23)

1. V. CERVICALES

 – Membentuk rangka leher  – Vertebra yang paling kecil

 – Terletak diantara cranium – v. thoracales  – KHAS : foramen transversarium

 – Processus transversus berakhir sebagai tuberculum anterior & tuberculum posterior

 – Foramen vertebralis lebar & bentuk segitiga  – Processus spinosus pendek & bifid

(24)

1. V. cervicales

 – V. CERVICALIS 1 OS ATLAS

• Tidak memiliki corpus vertebra & processus spinosus

• Massa lateralis

• Arcus anterior & arcus posterior • Tuberculum anterius &

tuberculum posterius • Fovea dentis atlantis

(25)

1. V. CERVICALES

 – V. CERVICALIS 2 OS AXIS • V. cervicales yang paling kuat • Berotasi bersama V.C1

• Corpus vertebra axis • Dens axis

• Facies articularis anterior & posterior

(26)

1. V. CERVICALES

 – V. CERVICALIS 3-7

• Karakteristik typical vertebra • Foramen vertebralis lebar

• Processus spinosus V.C3-6 pendek & bifid

• Processus spinosus V.C7

panjang, tidak bifid & paling menonjol  Vertebra

(27)
(28)

2. V. THORACALES

 – Terletak di punggung atas  – Tempat perlekatan costae

 – Corpus vertebra berbentuk hati  – Foramen vertebralis sirkular &

paling kecil

 – Processus spinosus panjang & mengarah posteroinferior

 – Processus spinosus V.thoracales I-IX saling overlap

(29)

2. V. THORACALES

 – Corpus vertebra

 – Fovea costalis superior & inferior  – Pediculus arcus vertebra

 – Incisura vertebralis superior & inferior

 – Fovea costalis processus transversi

(30)

2. V. THORACALES • Karakteristik masing2 V. thoracales :  – V. thoracales I-IX  – V. thoracalis X  – V. thoracalis XI  – V. thoracalis XII

(31)

3. V. LUMBALES

 – Corpus vertebra paling besar & berbentuk ginjal

 – Foramen vertebralis lebih besar dari V.thoracales tapi lebih kecil dari V. cervicales  – Processus spinosus pipih &

(32)

3. V. LUMBALES

 – Pediculus arcus vertebra sangat

tebal

 – Processus transversus disebut

processus costalis

 – Processus mammilaris  – Processus accessorius

(33)

4. V. SACRALES (OS SACRUM)

 – Dibentuk dari 5 v.sacrales yang bergabung menjadi 1

 – Memberikan kekuatan dan stabilitas pada pelvis

 – Ukurannya besar & berbentuk segitiga

 – Lokasi diantara tulang panggul  – Membentuk dinding

posterosuperior dari cavitas pelvis

(34)

5. V. COCCYGEA (OS COCCYGIS)

 – Dibentuk dari 3-4 vertebra yang rudimenter

 – Permukaan yang menghadap os sacrum mempunyai cornu

(35)

• DISCUS INTERVERTEBRALIS  – Terletak diantara corpus

vertebra, kecuali V. C1-2

 – Permukaan discus

intervertebralis dilapisi cartilago hyalin

 – Fungsi : seperti shock absorber  – Terdiri dari :

1. Annulus fibrosus (luar) 2. Nucleus pulposus (dalam)

(36)

III. COSTAE ( IGA )

• Jumlah 12 pasang • Terdiri dari :

1. Costae vera (iga sejati)  costa I-VII

2. Costae spuriae affixae  costa VIII-X

3. Costae spuriae

fluitantes  costa XI-XII

(37)

• Typical ribs (costae III-IX) Caput costa Collum costa Tuberculum costa Corpus costa Angulus costa

• Atypical ribs (costae I, II, X-XII)

(38)

• CARTILAGO COSTALIS

Perpanjangan costae ke anterior Tulang rawan hyalin

1. Cartilago costalis I-VII

Melekatkan masing2 costae langsung ke sternum

2. Cartilago costalis VIII-X

 Melekat pada costae VIII-X ke sternum dengan perantaraan cartilago costa VII

 Membentuk arcus costae

3. Cartilago costalis XI-XII

(39)

IV. STERNUM • Tulang pipih • Dibagi menjadi :  Manubrium sterni  Corpus sterni  Processus xiphoideus

(40)

V. EXTREMITAS SUPERIOR a. Bahu

b. Lengan atas (brachii)

c. Lengan bawah (antebrachii) d. Tangan (manus)

(41)

a. BAHU

• Dibentuk oleh tulang gelang bahu : 1. Clavicula

(42)

1. CLAVICULA

• Menghubungkan ekstremitas superior pada batang tubuh • Tidak mempunyai cavitas medullaris

• Terletak subkutan, mudah diraba • Bentuk seperti huruf S

(43)

2. SCAPULA

• Tulang pipih berbentuk segitiga

• Terletak pada aspek posterolateral thorax

(44)

b. LENGAN ATAS (BRACHIUM) • Segmen pertama dari

extremitas superior & yang paling panjang

• Menghubungkan bahu dengan lengan bawah

(45)

HUMERUS

• Tulang panjang tubuler

• Tulang terbesar di extremitas superior

• Bersendi dengan os scapula

membentuk sendi bahu, bersendi dengan radius & ulna membentuk sendi siku

(46)

c. LENGAN BAWAH (ANTEBRACHIUM) • Menghubungkan siku dengan

pergelangan tangan

(47)

1. ULNA

• Terletak di sebelah medial

• Sebagai penstabil lengan bawah • Lebih panjang dari radius

• Membentuk tonjolan siku (olecranon) • Bersendi dengan humerus & radius

(48)

2. RADIUS

• Terletak di sebelah lateral ulna • Lebih pendek dari ulna

• Bersendi dengan humerus, ulna &

(49)

d. TANGAN (MANUS)

• Berada sebelah distal dari lengan bawah • Dibentuk oleh :

1. Carpus

 Membentuk pergelangan tangan 2. Metacarpus

 Membentuk palmar (telapak tangan) & dorsum

manus (punggung tangan) 3. Phalanges manus

(50)

1. CARPUS

• Dibentuk oleh 8 ossa carpi yang tersusun 2 baris, proximal & distal (dari lateral ke medial) :

a. Os scaphoideum b. Os lunatum c. Os triquetrum d. Os pisiforme e. Os trapezium f. Os trapezoideum g. Os capitatum h Os hamatum

(51)

2. METACARPUS

• Dibentuk oleh 5 ossa

metacarpalia @ basis, corpus & caput

• Basis ossa metacarpi bersendi dengan ossa carpi, sedangkan caput ossa metacarpi bersendi dengan phalanx proximal

(52)

3. PHALANGES MANUS

• ∑ 14 phalanx, @ jari terdiri atas 3 phalanx (phalanx proximal, media & distal), kecuali ibu jari (phalanx

proximal & distal)

• @ phalanx  basis, corpus & caput • Phalanx proximal paling besar

• Phalanx distal paling kecil, pipih & ujungnya melebar (tuberositas

(53)

VI. EXTREMITAS INFERIOR

a. Pantat & pinggul (regio glutealis) b. Tungkai atas (regio femoris)

c. Lutut (regio genus)

d. Tungkai bawah (regio cruris)

e. Pergelangan kaki (regio talocruralis) f. Kaki (pedis)

(54)

a. PANTAT & PINGGUL (REGIO GLUTEALIS) • Antara batang tubuh

dengan extremitas inferior yang bebas

• Dibentuk oleh os sacrum & os coxae. Os coxae

terdiri dari : 1. Os ilium 2. Os ischium 3. Os pubis

(55)

b. TUNGKAI ATAS (REGIO FEMORIS)

• Bagian extremitas inferior  yang bebas

• Menghubungkan pinggul dengan lutut

(56)

FEMUR

 Tulang terpanjang & terberat di tubuh

 Panjang ± ¼-1/3 tinggi badan  Transfer berat badan dari

pinggul ke tungkai bawah (os tibia) ketika berdiri

(57)

c. LUTUT (REGIO GENUS)

• Terdiri atas condylus femoris & tibiae, caput fibulae &

patella

PATELLA

 Os sesamoideum terbesar di tubuh

 Terletak di sebelah depan dari distal os femur

(58)

d. TUNGKAI BAWAH (REGIO CRURIS)

• Menghubungkan lutut dengan kaki • Terdiri dari 2 tulang :

1. Tibiae 2. Fibulae

(59)

1. TIBIAE

 Terletak di sisi

anteromedial tungkai bawah  Hampir paralel dengan

fibulae

 Tulang terbesar ke2 pada tubuh manusia

 Berfungsi untuk transfer berat badan

 Bersendi dengan femur, patella, fibulae & talus

(60)

2. FIBULAE

 Terletak posterolateral dari os

tibia

 Tidak berfungsi untuk penopang

berat badan, hanya untuk perlekatan otot

(61)

e. PERGELANGAN KAKI (REGIO TALOCRURALIS)

• Terdiri atas bagian distal crus dan malleoli

(62)

f. KAKI (PEDIS)

• Dibentuk oleh :

1. Tarsus

2. Metatarsus

(63)

1. TARSUS

• Membentuk kaki proximal • Dibentuk oleh 7 ossa tarsi :

a. Talus

b. Calcaneus

c. Os cuboideum d. Os naviculare

(64)

2. METATARSUS

• Membentuk kaki distal

• Dibentuk oleh 5 os metatarsalia

@ basis, corpus & caput

• Pada permukaan plantar os

metatarsi I, terdapat 2 buah os sesamoideum

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :