Soal UTS Kelas 3 SD B.Sunda Semester 1

690  Download (6)

Teks penuh

(1)

ULANGAN TENGAH SEMESTER II SD NEGERI PAMALAYAN

TAUN AJARAN 2015-2016

Pangajaran : Bahasa Sunda Nami :

Kelas : III ( Tilu) Peunteun Tawisan

Dinteun/Kaping : Rebo, 24 Maret 2016 Guru Sepuh murid

Waktos :

-Maca dongeng

“Si Kabayan Ngala Nangka”

Si kabayan dititah ngala nangka ku mitohana. “Nukolot ngala nangka teh Kabayan! “ceuk mitohana. Kencling si Kabayan indit ka kebon, nyoren bedog rek ngala nangka. Barang tapi ka kebon, si Kabayan alak-ilik kana tangkal nangka. Manggihan hiji nu geus kolot tur gede pisan. Tuluy wae nangka teh ku si Kabayan dipalidkeun ka walungan. “Jung wae balik ti heula, da geus kolot ieuh” ceuk si Kabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah, si Kabayan ditanya

kumitohana.

“Kabayan menang teu ngala nangka teh?” komo wae meunang mah, aya gede, nya kolot”. Tembal si Kabayan.

“Mana atuh nangkana?” Tanya mitohana. “har naha can datang kitu? Apan tadi nangka teh di palidkeun sina balik tiheula”. Ceuk si Kabayan.

Ari maneh mani bodo-bodo teuing, moal enya nangka bisa balik sorangan, “mitoha si Kabayan keuheuleun pisan.

Dicutat tina buku Jurig Kabayan Kenging Tini Kartini

I. Pek jawab pananya di handap ieu dumasar kana wacana dongeng!

1. Naon judul dongeng di luhur teh? 2. Saha nu nitah si Kabayan ngala nangka? 3. Nangka nukumaha nu diala ku si Kabayan? 4. Dikumahakeun eta nangka teh?

5. Jadi saha nu bodo dina eta dongeng teh?

II. Lengkeupan kalimah di handap ieu make kecap nu geus disadiakeun!

(2)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...