Sistem Penulen Udara ATMOSPHERE. Apa ada dalam udara yang anda sedut? Apa yang Anda Tidak Nampak Boleh Membahayakan Kesihatan Anda

Download (0)

Full text
(1)

ATMOSPHERE

Apa ada dalam udara yang anda

sedut?

Menurut EPA, udara dalam rumah anda boleh menjadi dua

hingga lima kali lebih tercemar berbanding udara di luar. Dan ia

mungkin mengandungi pencemar dan bahan cemar yang boleh

menjejaskan kesihatan keluarga anda.

Purata orang bernafas adalah kira-kira 13,000 liter udara setiap

hari, tetapi kebanyakan udara itu dipenuhi pencemar, bahan

cemar dan kekotoran yang anda tidak boleh lihat. Udara dalam

rumah boleh mengandungi pelbagai pencemar dan bahan

pencemar termasuk:

• spora kulat

• debunga

• bakteria

• hama habuk

• asbestos

• hasil reputan radon

• partikel dan kotoran lain yang boleh dan tidak boleh dilihat

Bagaimana kualiti udara yang teruk di dalam rumah

menjejaskan anda?

Kualiti udara yang teruk di dalam rumah boleh menyebabkan

kerengsaan mata, hidung dan tekak, sakit kepala, pening, dan

kelesuan. Kesan-kesan segera sedemikian selalunya dalam

jangka masa yang pendek dan boleh dirawat. Simptom-simptom

sesetengah penyakit, termasuk asma, pneumonitis

hipersensitiviti, dan demam akibat alat pelembap, boleh juga

muncul selepas pendedahan terhadap bahan pencemar udara

tertentu di dalam rumah. Kesan kesihatan lain boleh muncul

sama ada bertahun-tahun selepas pendedahan berlaku atau

hanya selepas tempoh pendedahan yang lama atau

berulang-ulang. Kesan-kesan ini, termasuk beberapa penyakit pernafasan

dan kronik, boleh menjadi sangat melemahkan atau

menyebabkan kematian.

Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pencemaran

udara dalam rumah adalah faktor risiko kelapan paling penting

dan bertanggungjawab ke atas 2.7% daripada beban penyakit

global, seperti pneumonia, penyakit pernafasan kronik, kanser

paru-paru dsb. Setiap tahun, pencemaran udara dalam rumah

bertanggungjawab ke atas kematian 1.6 juta orang – iaitu satu

kematian setiap 20 saat.

Sistem Penulen Udara

ATMOSPHERE

Apa yang Anda Tidak Nampak

Boleh Membahayakan

Kesihatan Anda

Di jalan dan lebuh raya di bandar-bandar terdapat asap ekzos

kenderaan. Jauh dari situ pula ia mungkin debunga dari

tumbuh-tumbuhan yang berbunga, atau partikel degil dari serombong

asap kilang. Tetapi sebaik sahaja berada di rumah atau di

pejabat anda boleh menutup pintu untuk mengelakkan semua

pencemaran udara itu dan menarik nafas lega. Betulkan?

Fikirkan semula.

Tidak ramai yang sedar akan bahaya yang berlegar di sekitar

empat penjuru dinding dan bumbung, terutama apabila tempat

itu ada penyaman udara. Menurut satu kajian yang dilaporkan

dalam Journal of Ensearch, masalah kualiti udara dalam rumah

di Malaysia sama teruknya dengan di tempat-tempat lain di

dunia. Ramai orang mungkin tidak menyedarinya, kita

sebenarnya menghabiskan kira kira 90% daripada masa kita di

dalam rumah.

Sumber-sumber Pencemaran Udara Dalam Rumah

• Bahan cemar yang

dibebaskan daripada bahan

binaan atau perabot seperti

asbestos, formaldihid, wasap

daripada varnis, dan gentian

daripada langsir dan

permaidani.

• Bahan cemar yang dihasilkan

oleh aktiviti manusia seperti asap rokok, penggunaan agen

bahan pencuci, perekat, cecair pemadam, penyembur

aerosol, wasap daripada mesin salin.

• Bahan cemar yang masuk ke dalam bangunan bersama-

sama udara luar tetapi dalam kepekatan yang lebih rendah,

lazimnya 25-75 % daripada paras di luar.

• Bahan cemar menyusup masuk menerusi retakan atau

kebocoran di dalam struktur, contohnya radon.

• Mikrorganisma termasuk kulat dan bakteria.

Sesetengah penyelidik di Amerika Syarikat juga mencatatkan

bahawa peredaran udara yang dipaksa boleh meningkatkan

penyebaran penyakit bawaan udara seperti selesema dan

demam selesema. Komputer pula bertindak seperti penjana

elektrik, mengecas partikel habuk dan memendapkannya di

sekitar hidung, mulut dan mata manusia yang

mengendalikannya.

Sindrom Bangunan Sakit

Ini satu istilah yang diguna untuk menerangkan

penyakit-penyakit yang berlaku di kalangan penghuni sesebuah bangunan

yang disebabkan oleh Kualiti Udara Dalaman (IAQ) yang teruk.

Sesebuah bangunan diistilahkan sebagai “sakit” apabila

sekurang-kurangnya 20% penghuninya menghidap

simptom-simptom berterusan yang hilang apabila mereka keluar dari

bangunan.

???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? O2@@6Khe? ?@@@@@@@@?h? J@(MeI'@Lh? 7@H?e?N@1h? @@g@@h? 3@L?e?J@5h? V')KeO&(Yh?@@@@@@he? W&@@@@@@)Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?W2@h? W&@@h? ?W&@@@h? W&@@@@h? ?W&@(Y@@h? ?7@(Y?@@h? J@(Ye@@h? ?W&@H?e@@h? W&@5f@@h? ?W&@(Yf@@h? W&@@Y?f@@h? 7@@@@@@@@@@@@@g? @@@@@@@@@@@@@@g?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@@?g? ?N@)X?e?W&@@?g?3@)KeO&@@@?g?V4@@@@@@@@@?g?@6X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V'@@@@@@(Yh??V4@@@@0Y?h?????????????I4@@0M?@@?g??@@?g?J@5?g?

???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? )Xhe?W&?h @1he?7@?h @@L?hJ@@?h @@)Xg?W&@@?h @@@1g?7@@@?h @@@@L?fJ@@@@?h @@?@1?f7@?@@?h @@?3@Le?J@5?@@?h @@?N@1e?7@H?@@?h @@e3@L?J@5??@@?h @@eN@1?7@H??@@?h @@e?3@?@5e?@@?h @@e?N@@@He?@@?h @@f@@@?e?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h ???????? @@@@@@@@@@6Xg? @@@@@@@@@@@)X?f? @@g?I'@1?f? @@hN@@?f? @@h?@@?f? @@hJ@5?f? @@g?O&(Y?f? @@@@@@@@@@@?g? @@@@@@@@@@@)X?f? @@g?I'@1?f? @@hV'@Lf? @@h?N@1f? @@he@@f? @@h?J@5f? @@hW&@Hf? @@g?O&@5?f? @@@@@@@@@@@0Y?f? @@@@@@@@@0M?g????????????? ???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? ???????? W-X?hf? 7@1?hf? ?J@@@Lhf? ?7@?@1hf? J@5?3@L?he? 7@H?N@1?he? ?J@5e?3@Lhe? ?7@He?N@1he? J@5?f3@L?h? 7@H?fN@1?h? @@g?@@?h? ?J@@@@@@@@@@@Lh? ?7@@@@@@@@@@@1h? J@(Mg?I'@L?g? 7@H?hN@1?g? ?J@5he?3@Lg? ?7@Hhe?N@1g? ?@@?hf@@g????????????? ???????? @@@@@@@@@@@@@@f? @@@@@@@@@@@@@@f?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?????????????

???????? O2@@6Kh? W2@@@@@@6Xg? 7@(MeI'@1g? ?J@(Y?e?V4@g? ?7@Hhg? ?3@Lhg? ?N@)K?hf?@@@@@@6Kh??I4@@@@@6Xg?I'@1g??V'@L?f?N@1?f??@@?f?J@5?f? ?@6Xf?W&@H?f? ?3@)K?eO&@5g? ?V4@@@@@@@0Yg??I4@@@0Mh????????????? ??????? W&g? ?W&5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?3@Lh? ?N@1h?3@L?g?N@1?g??3@Lg??V'1g?V'g???????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? ?O2@@@6Xhe? ?W2@@@@@@)X?h? ?7@(M??I'@)Xh? ?@0YfV'@1h??@@@@@@Hh??@@@@@@Lh??N@@h??J@@h?O&@5h?I'@)X?g??V'@1?g?N@@?g??@@?g?J@@?g? ?@6Xf?O&@5?g? ?3@)K??O2@@(Y?g? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@6Khe? ?@@@@@@@@?h? J@(MeI'@Lh? 7@H?e?N@1h? @@g@@h? 3@L?e?J@5h? V')KeO&(Yh?@@@@@@he? W&@@@@@@)Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

??????? ?)X?h? ?3)Xh? ?N@1h?3@L?g?N@1?g??3@Lg??N@1g??J@5g??7@Hg?J@5?g?7@H?g?@@g?@@g?@@g?@@g?@@g?@@g? ?J@5h? ?7(Yh? ?(Y?h???????????? ???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?@@?f? J@5?f? 7@H?f? ?J@5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? J@5?h? 7@H?h? ?J@5he? ?7@Hhe? J@5?he? 7@H?he? ?J@5hf? ?7@Hhf? ?@@?hf????????????? ???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????? ?@@?f? J@5?f? 7@H?f? ?J@5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? J@5?h? 7@H?h? ?J@5he? ?7@Hhe? J@5?he? 7@H?he? ?J@5hf? ?7@Hhf? ?@@?hf????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?O2@@6X?h? ?W2@@@@@)Xh? W&@(M?I'@1h? 7@(Ye?V4@h? ?J@(Y?hg? ?7@H ? ?@@?W2@@6Khe? ?@@W&@@@@@6Xh? ?@@@(MeI'@1h? ?@@(Y?e?V'@L?g? ?@@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ????????????? ?@@@g? ?@@@g? ?@@@g???????? ?@@@g? ?@@@g? ?@@@g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? ?W2@h? W&@@h? ?W&@@@h? W&@@@@h? ?W&@(Y@@h? ?7@(Y?@@h? J@(Ye@@h? ?W&@H?e@@h? W&@5f@@h? ?W&@(Yf@@h? W&@@Y?f@@h? 7@@@@@@@@@@@@@g? @@@@@@@@@@@@@@g?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h????????????? ???????? ?@@@@@@@6Kg? ?@@@@@@@@@6Xf? ?@@?fI'@1f? ?@@?f?V'@L?e? ?@@?gN@1?e? ?@@?g?@@?e? ?@@?gJ@5?e? ?@@?f?W&@H?e? ?@@?fO&@5f? ?@@@@@@@@@0Yf? ?@@@@@@@0Mg? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf????????????? )Xhe?W&?h @1he?7@?h @@L?hJ@@?h @@)Xg?W&@@?h @@@1g?7@@@?h @@@@L?fJ@@@@?h @@?@1?f7@?@@?h @@?3@Le?J@5?@@?h @@?N@1e?7@H?@@?h @@e3@L?J@5??@@?h @@eN@1?7@H??@@?h @@e?3@?@5e?@@?h @@e?N@@@He?@@?h @@f@@@?e?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h ???????? ?@@@@@@@6Kg? ?@@@@@@@@@6Xf? ?@@?fI'@1f? ?@@?f?V'@L?e? ?@@?gN@1?e? ?@@?g?@@?e? ?@@?gJ@5?e? ?@@?f?W&@H?e? ?@@?fO&@5f? ?@@@@@@@@@0Yf? ?@@@@@@@0Mg? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf????????????? ????????????? ?O2@@@6Xg? ?W2@@@@@@)X?f? ?7@(M??I'@1?f? ?@0YfN@@?f??O2@@@@@@?f??@@?f? ?W2@@@@@@@@?f? ?7@@0Me?@@?f? ?@@?f?@@?f? ?@@?fJ@@?f? ?3@?e?O&@@?f? ?V'@@@@@@@@?f?V4@@@0?4@?f????????????? ???????????? ?W2@@6?2@?g? W&@@@@@@@?g? 7@(M?I'@@?g? ?J@(Y?eN@@?g? ?7@Hf?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?3@Lf?@@?g? ?N@)X?eJ@@?g?3@)K?O&@@?g?V'@@@@@@@?g??V4@@0Y@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Ke?O&@H?g? ?3@@@@@@@@h? ?V4@@@@0M?h????????? ????????????? ?W2@@6X?g? W&@@@@)Xg? 7@(MI'@1g? ?J@(Y??V'@L?f? ?7@YfV@1?f? ?@@@@@@@@@@?f? ?@@@@@@@@@@?f? ?@@?hf? ?3@Lhf? ?N@)X?he?3@)K?O2@(?f?V'@@@@@(Y?f??V4@@@0Yg?????????????

????????

O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? ?W2@h? W&@@h? ?W&@@@h? W&@@@@h? ?W&@(Y@@h? ?7@(Y?@@h? J@(Ye@@h? ?W&@H?e@@h? W&@5f@@h? ?W&@(Yf@@h? W&@@Y?f@@h? 7@@@@@@@@@@@@@g? @@@@@@@@@@@@@@g?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h?????????????

(2)

ATMOSPHERE

101076

Nombor Pesanan

Penurasan Clarus

Berkesan 99.99

Penuras karbon yang diaktifkan dengan

kawasan permukaan cukup luas untuk meliputi

226 padang bola atau 17 juta kaki persegi.

Kapasiti tambahan penuras HEPA membolehkan

ATMOSPHERE menghapuskan 99.99% semua

bahan cemar bawaan udara termasuk kotoran sekecil

0.009 mikron yang disedut menerusi penuras.

Memenuhi standard AHAM.

Pureflow

Keberkesanan Sesenyap Bisikan

Sistem PUREFLOW ATMOSPHERE yang unik

beroperasi hanya apabila diperlukan, dengan

itu menghapuskan kebisingan kipas berlebihan

dan mengekalkan keselesaan rumah anda

Mengguna kuasa serendah 4 watt, Pureflow juga

mengurangkan penggunaan tenaga, membolehkan

ATMOSPHERE memperolehi pengesahan Energy STAR

®

.

Intelli-Sense

Semudah Satu Sentuhan

Teknologi Intelli-Sense memantau dan

melindungi kualiti persekitaran rumah anda –

walaupun ketika anda tiada di sana

Mengguna Sensor Partikel siap bina,

ATMOSPHERE boleh menyelaraskan kelajuannya

secara automatik mengikut keadaan udara yang berubah.

Udara bersih pada masa paling singkat hanya dengan menekan

butang.

Penulen Udara ATMOSPHERE

Kuasa untuk Mengubah

Persekitaran Anda

Tidak seperti kebanyakan sistem penurasan udara di pasaran yang

hanya mengedarkan semula udara tercemar yang sama, Penulen

Udara ATMOSPHERE, terima kasih kepada teknologi penulenan

inovatif, mampu bukan sahaja melindungi anda dan yang

tersayang, tetapi juga mengubah persekitaran di rumah anda

supaya menjadi lebih baik.

Senyap, Efisien, Pintar

Prestasi hebat Penulen Udara ATMOSPHERE adalah kemuncak

pendekatan baru dalam penurasan, keberkesanan, operasi senyap

dan pemantauan udara.

Tiada penulen udara lain di pasaran hari ini mempunyai

keseimbangan teknologi dan ciri-ciri Penulen Udara ATMOSPHERE:

Kapasiti dan keberkesanan sistem penurasan Clarus

TM

yang berpemukaan luas

Keberkesanan senyap Pureflow

TM

.

Keupayaan pemantauan automatik dan perlindungan

Intelli-Sense.

Prestasi tindakan pantas Kuasa Turbo

Hasil Penggunaan Kuasa

Kelajuan

Watt

Kos Sehari

Kos Sehari

(beroperasi

(beroperasi

selama 8 jam)

selama 24 jam)

1 (Bisikan)

4

0.007

0.021

2 (Rendah)

9

0.016

0.047

3 (Sederhana)

18

0.031

0.094

4 (Tinggi)

34

0.059

0.178

5 (Turbo)

59

0.103

0.309

* kos tenaga elektrik berdasarkan RM0.218 sekilowatt (KW)

???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? O2@@6Khe? ?@@@@@@@@?h? J@(MeI'@Lh? 7@H?e?N@1h? @@g@@h? 3@L?e?J@5h? V')KeO&(Yh?@@@@@@he? W&@@@@@@)Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?W2@h? W&@@h? ?W&@@@h? W&@@@@h? ?W&@(Y@@h? ?7@(Y?@@h? J@(Ye@@h? ?W&@H?e@@h? W&@5f@@h? ?W&@(Yf@@h? W&@@Y?f@@h? 7@@@@@@@@@@@@@g? @@@@@@@@@@@@@@g?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@@?g? ?N@)X?e?W&@@?g?3@)KeO&@@@?g?V4@@@@@@@@@?g?@6X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V'@@@@@@(Yh??V4@@@@0Y?h?????????????I4@@0M?@@?g??@@?g?J@5?g?

???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? )Xhe?W&?h @1he?7@?h @@L?hJ@@?h @@)Xg?W&@@?h @@@1g?7@@@?h @@@@L?fJ@@@@?h @@?@1?f7@?@@?h @@?3@Le?J@5?@@?h @@?N@1e?7@H?@@?h @@e3@L?J@5??@@?h @@eN@1?7@H??@@?h @@e?3@?@5e?@@?h @@e?N@@@He?@@?h @@f@@@?e?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h ???????? @@@@@@@@@@6Xg? @@@@@@@@@@@)X?f? @@g?I'@1?f? @@hN@@?f? @@h?@@?f? @@hJ@5?f? @@g?O&(Y?f? @@@@@@@@@@@?g? @@@@@@@@@@@)X?f? @@g?I'@1?f? @@hV'@Lf? @@h?N@1f? @@he@@f? @@h?J@5f? @@hW&@Hf? @@g?O&@5?f? @@@@@@@@@@@0Y?f? @@@@@@@@@0M?g????????????? ???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? ???????? W-X?hf? 7@1?hf? ?J@@@Lhf? ?7@?@1hf? J@5?3@L?he? 7@H?N@1?he? ?J@5e?3@Lhe? ?7@He?N@1he? J@5?f3@L?h? 7@H?fN@1?h? @@g?@@?h? ?J@@@@@@@@@@@Lh? ?7@@@@@@@@@@@1h? J@(Mg?I'@L?g? 7@H?hN@1?g? ?J@5he?3@Lg? ?7@Hhe?N@1g? ?@@?hf@@g????????????? ???????? @@@@@@@@@@@@@@f? @@@@@@@@@@@@@@f?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?????????????

???????? O2@@6Kh? W2@@@@@@6Xg? 7@(MeI'@1g? ?J@(Y?e?V4@g? ?7@Hhg? ?3@Lhg? ?N@)K?hf?@@@@@@6Kh??I4@@@@@6Xg?I'@1g??V'@L?f?N@1?f??@@?f?J@5?f? ?@6Xf?W&@H?f? ?3@)K?eO&@5g? ?V4@@@@@@@0Yg??I4@@@0Mh????????????? ??????? W&g? ?W&5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?3@Lh? ?N@1h?3@L?g?N@1?g??3@Lg??V'1g?V'g???????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? ?O2@@@6Xhe? ?W2@@@@@@)X?h? ?7@(M??I'@)Xh? ?@0YfV'@1h??@@@@@@Hh??@@@@@@Lh??N@@h??J@@h?O&@5h?I'@)X?g??V'@1?g?N@@?g??@@?g?J@@?g? ?@6Xf?O&@5?g? ?3@)K??O2@@(Y?g? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@6Khe? ?@@@@@@@@?h? J@(MeI'@Lh? 7@H?e?N@1h? @@g@@h? 3@L?e?J@5h? V')KeO&(Yh?@@@@@@he? W&@@@@@@)Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

??????? ?)X?h? ?3)Xh? ?N@1h?3@L?g?N@1?g??3@Lg??N@1g??J@5g??7@Hg?J@5?g?7@H?g?@@g?@@g?@@g?@@g?@@g?@@g? ?J@5h? ?7(Yh? ?(Y?h???????????? ???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?@@?f? J@5?f? 7@H?f? ?J@5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? J@5?h? 7@H?h? ?J@5he? ?7@Hhe? J@5?he? 7@H?he? ?J@5hf? ?7@Hhf? ?@@?hf????????????? ???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????? ?@@?f? J@5?f? 7@H?f? ?J@5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? J@5?h? 7@H?h? ?J@5he? ?7@Hhe? J@5?he? 7@H?he? ?J@5hf? ?7@Hhf? ?@@?hf????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?O2@@6X?h? ?W2@@@@@)Xh? W&@(M?I'@1h? 7@(Ye?V4@h? ?J@(Y?hg? ?7@H ? ?@@?W2@@6Khe? ?@@W&@@@@@6Xh? ?@@@(MeI'@1h? ?@@(Y?e?V'@L?g? ?@@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ????????????? ?@@@g? ?@@@g? ?@@@g???????? ?@@@g? ?@@@g? ?@@@g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? ?W2@h? W&@@h? ?W&@@@h? W&@@@@h? ?W&@(Y@@h? ?7@(Y?@@h? J@(Ye@@h? ?W&@H?e@@h? W&@5f@@h? ?W&@(Yf@@h? W&@@Y?f@@h? 7@@@@@@@@@@@@@g? @@@@@@@@@@@@@@g?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h????????????? ???????? ?@@@@@@@6Kg? ?@@@@@@@@@6Xf? ?@@?fI'@1f? ?@@?f?V'@L?e? ?@@?gN@1?e? ?@@?g?@@?e? ?@@?gJ@5?e? ?@@?f?W&@H?e? ?@@?fO&@5f? ?@@@@@@@@@0Yf? ?@@@@@@@0Mg? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf????????????? )Xhe?W&?h @1he?7@?h @@L?hJ@@?h @@)Xg?W&@@?h @@@1g?7@@@?h @@@@L?fJ@@@@?h @@?@1?f7@?@@?h @@?3@Le?J@5?@@?h @@?N@1e?7@H?@@?h @@e3@L?J@5??@@?h @@eN@1?7@H??@@?h @@e?3@?@5e?@@?h @@e?N@@@He?@@?h @@f@@@?e?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h ???????? ?@@@@@@@6Kg? ?@@@@@@@@@6Xf? ?@@?fI'@1f? ?@@?f?V'@L?e? ?@@?gN@1?e? ?@@?g?@@?e? ?@@?gJ@5?e? ?@@?f?W&@H?e? ?@@?fO&@5f? ?@@@@@@@@@0Yf? ?@@@@@@@0Mg? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf????????????? ????????????? ?O2@@@6Xg? ?W2@@@@@@)X?f? ?7@(M??I'@1?f? ?@0YfN@@?f??O2@@@@@@?f??@@?f? ?W2@@@@@@@@?f? ?7@@0Me?@@?f? ?@@?f?@@?f? ?@@?fJ@@?f? ?3@?e?O&@@?f? ?V'@@@@@@@@?f?V4@@@0?4@?f????????????? ???????????? ?W2@@6?2@?g? W&@@@@@@@?g? 7@(M?I'@@?g? ?J@(Y?eN@@?g? ?7@Hf?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?3@Lf?@@?g? ?N@)X?eJ@@?g?3@)K?O&@@?g?V'@@@@@@@?g??V4@@0Y@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Ke?O&@H?g? ?3@@@@@@@@h? ?V4@@@@0M?h????????? ????????????? ?W2@@6X?g? W&@@@@)Xg? 7@(MI'@1g? ?J@(Y??V'@L?f? ?7@YfV@1?f? ?@@@@@@@@@@?f? ?@@@@@@@@@@?f? ?@@?hf? ?3@Lhf? ?N@)X?he?3@)K?O2@(?f?V'@@@@@(Y?f??V4@@@0Yg?????????????

????????

O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe?????????????

(3)

A

TMOSPHERE

Kuasa Turbo

Udara Menjadi Bersih Lagi Segar

Udara bersih segera dengan Kuasa Turbo.

Mencatatkan Kadar Pengeluaran Udara Bersih*

(CADR) 250 kaki padu seminit, ia mampu

membersihkan udara dalam bilik 390 kaki persegi dalam

30 minit atau kurang.

Menurut AHAM, ATMOSPHERE boleh membersih udara sebuah bilik

bersaiz sehingga 390 kaki persegi (bilik lebih kurang 20 x 19.5 kaki

persegi) atau 36 meter persegi (bilik kira-kira 6 x 6 meter). Ini mematuhi

kriteria Program Pensijilan AHAM CADR iaitu pengurangan 80%

pencemar partikel bawaan udara dalam sebuah bilik sehingga 390 kaki

persegi.

* CADR menunjukkan berapa banyak udara bersih boleh dikeluarkan seminit. CADR lebih tinggi

menunjukkan kemampuan prestasi lebih baik dalam semua saiz bilik. Ini adalah satu faktor

penting dalam ukuran prestasi untuk sistem penurasan udara.

Penurasan Lengkap Tiga Peringkat

Prestasi hebat Penulen Udara ATMOSPHERE diperolehi daripada sistem penurasan Clarus

TM

tiga peringkat.

PERINGKAT 1

Udara tercemar disedut pada halaju

rendah ke arah hadapan unit untuk

mengurangkan kebisingan.

Udara tercemar masuk menerusi dan

mengelilingi perisai hadapan di mana

ia bertembung dengan Prapenuras,

penurasan peringkat pertama.

Prapenuras, yang diperbuat

daripada polipropilena berisi kaca,

menyingkirkan partikel seperti

gegebu yang besar.

PERINGKAT 2

Di sini, penuras partikel, diperbuat daripada

polipropilena tiupan lebur tidak berjalin yang

dipertingkatkan yang telah melepasi prestasi

HEPA, menyingkirkan bahan cemar seperti

asap, bakteria dan virus, serta partikel sekecil

0.009 mikron dari segi saiz.

ATMOSPHERE juga telah terbukti secara

saintifik dapat menghapuskan secara

berkesan 7 jenis yang mengandungi

80 pencemar partikel seperti bahan alahan

bawaan udara, bakteria, spora kulat,

debunga, virus, mineral termasuk asbestos,

dan hasil reputan radon.

PERINGKAT 3

Penuras Bau berasaskan karbon yang

diaktifkan menyingkirkan bau tidak

menyenangkan, contoh, tembakau, haiwan

peliharaan, bau memasak, formaldehid,

dioksin dan ozon.

Udara yang telah dibersihkan kemudian

dipacu keluar ke belakang unit dan ke atas

menerusi jeriji pendakap belakang pada

halaju tinggi untuk mengekalkan campuran

udara bilik yang baik.

Penuras Bau mengguna 1,900 gram

karbon diaktifkan secara kejuruteraan

kimia, yang meliputi kawasan permukaan

yang bersamaan dengan kira-kira 226

padang bola atau lebih 17 juta kaki

persegi.

Kelajuan

CADR

1 (Bisikan)

50 kaki padu seminit

(1.4 m

3

/min)

2 (Rendah)

100 kaki padu seminit

(2.8 m

3

/min)

3 (Sederhana)

150 kaki padu seminit

(4.2 m

3

/min)

4 (Tinggi)

200 kaki padu seminit

(5.7 m

3

/min)

5 (Turbo)

250 kaki padu seminit

(7.1 m

3

/min)

PERINGKAT 1

PERINGKAT 2

PERINGKAT 3

???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? O2@@6Khe? ?@@@@@@@@?h? J@(MeI'@Lh? 7@H?e?N@1h? @@g@@h? 3@L?e?J@5h? V')KeO&(Yh?@@@@@@he? W&@@@@@@)Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?W2@h? W&@@h? ?W&@@@h? W&@@@@h? ?W&@(Y@@h? ?7@(Y?@@h? J@(Ye@@h? ?W&@H?e@@h? W&@5f@@h? ?W&@(Yf@@h? W&@@Y?f@@h? 7@@@@@@@@@@@@@g? @@@@@@@@@@@@@@g?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@@?g? ?N@)X?e?W&@@?g?3@)KeO&@@@?g?V4@@@@@@@@@?g?@6X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V'@@@@@@(Yh??V4@@@@0Y?h?????????????I4@@0M?@@?g??@@?g?J@5?g?

???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? )Xhe?W&?h @1he?7@?h @@L?hJ@@?h @@)Xg?W&@@?h @@@1g?7@@@?h @@@@L?fJ@@@@?h @@?@1?f7@?@@?h @@?3@Le?J@5?@@?h @@?N@1e?7@H?@@?h @@e3@L?J@5??@@?h @@eN@1?7@H??@@?h @@e?3@?@5e?@@?h @@e?N@@@He?@@?h @@f@@@?e?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h ???????? @@@@@@@@@@6Xg? @@@@@@@@@@@)X?f? @@g?I'@1?f? @@hN@@?f? @@h?@@?f? @@hJ@5?f? @@g?O&(Y?f? @@@@@@@@@@@?g? @@@@@@@@@@@)X?f? @@g?I'@1?f? @@hV'@Lf? @@h?N@1f? @@he@@f? @@h?J@5f? @@hW&@Hf? @@g?O&@5?f? @@@@@@@@@@@0Y?f? @@@@@@@@@0M?g????????????? ???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? ???????? W-X?hf? 7@1?hf? ?J@@@Lhf? ?7@?@1hf? J@5?3@L?he? 7@H?N@1?he? ?J@5e?3@Lhe? ?7@He?N@1he? J@5?f3@L?h? 7@H?fN@1?h? @@g?@@?h? ?J@@@@@@@@@@@Lh? ?7@@@@@@@@@@@1h? J@(Mg?I'@L?g? 7@H?hN@1?g? ?J@5he?3@Lg? ?7@Hhe?N@1g? ?@@?hf@@g????????????? ???????? @@@@@@@@@@@@@@f? @@@@@@@@@@@@@@f?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?????????????

???????? O2@@6Kh? W2@@@@@@6Xg? 7@(MeI'@1g? ?J@(Y?e?V4@g? ?7@Hhg? ?3@Lhg? ?N@)K?hf?@@@@@@6Kh??I4@@@@@6Xg?I'@1g??V'@L?f?N@1?f??@@?f?J@5?f? ?@6Xf?W&@H?f? ?3@)K?eO&@5g? ?V4@@@@@@@0Yg??I4@@@0Mh????????????? ??????? W&g? ?W&5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?3@Lh? ?N@1h?3@L?g?N@1?g??3@Lg??V'1g?V'g???????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? ?O2@@@6Xhe? ?W2@@@@@@)X?h? ?7@(M??I'@)Xh? ?@0YfV'@1h??@@@@@@Hh??@@@@@@Lh??N@@h??J@@h?O&@5h?I'@)X?g??V'@1?g?N@@?g??@@?g?J@@?g? ?@6Xf?O&@5?g? ?3@)K??O2@@(Y?g? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@6Khe? ?@@@@@@@@?h? J@(MeI'@Lh? 7@H?e?N@1h? @@g@@h? 3@L?e?J@5h? V')KeO&(Yh?@@@@@@he? W&@@@@@@)Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

??????? ?)X?h? ?3)Xh? ?N@1h?3@L?g?N@1?g??3@Lg??N@1g??J@5g??7@Hg?J@5?g?7@H?g?@@g?@@g?@@g?@@g?@@g?@@g? ?J@5h? ?7(Yh? ?(Y?h???????????? ???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?@@?f? J@5?f? 7@H?f? ?J@5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? J@5?h? 7@H?h? ?J@5he? ?7@Hhe? J@5?he? 7@H?he? ?J@5hf? ?7@Hhf? ?@@?hf????????????? ???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????? ?@@?f? J@5?f? 7@H?f? ?J@5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? J@5?h? 7@H?h? ?J@5he? ?7@Hhe? J@5?he? 7@H?he? ?J@5hf? ?7@Hhf? ?@@?hf????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?O2@@6X?h? ?W2@@@@@)Xh? W&@(M?I'@1h? 7@(Ye?V4@h? ?J@(Y?hg? ?7@H ? ?@@?W2@@6Khe? ?@@W&@@@@@6Xh? ?@@@(MeI'@1h? ?@@(Y?e?V'@L?g? ?@@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ????????????? ?@@@g? ?@@@g? ?@@@g???????? ?@@@g? ?@@@g? ?@@@g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? ?W2@h? W&@@h? ?W&@@@h? W&@@@@h? ?W&@(Y@@h? ?7@(Y?@@h? J@(Ye@@h? ?W&@H?e@@h? W&@5f@@h? ?W&@(Yf@@h? W&@@Y?f@@h? 7@@@@@@@@@@@@@g? @@@@@@@@@@@@@@g?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h????????????? ???????? ?@@@@@@@6Kg? ?@@@@@@@@@6Xf? ?@@?fI'@1f? ?@@?f?V'@L?e? ?@@?gN@1?e? ?@@?g?@@?e? ?@@?gJ@5?e? ?@@?f?W&@H?e? ?@@?fO&@5f? ?@@@@@@@@@0Yf? ?@@@@@@@0Mg? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf????????????? )Xhe?W&?h @1he?7@?h @@L?hJ@@?h @@)Xg?W&@@?h @@@1g?7@@@?h @@@@L?fJ@@@@?h @@?@1?f7@?@@?h @@?3@Le?J@5?@@?h @@?N@1e?7@H?@@?h @@e3@L?J@5??@@?h @@eN@1?7@H??@@?h @@e?3@?@5e?@@?h @@e?N@@@He?@@?h @@f@@@?e?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h ???????? ?@@@@@@@6Kg? ?@@@@@@@@@6Xf? ?@@?fI'@1f? ?@@?f?V'@L?e? ?@@?gN@1?e? ?@@?g?@@?e? ?@@?gJ@5?e? ?@@?f?W&@H?e? ?@@?fO&@5f? ?@@@@@@@@@0Yf? ?@@@@@@@0Mg? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf????????????? ????????????? ?O2@@@6Xg? ?W2@@@@@@)X?f? ?7@(M??I'@1?f? ?@0YfN@@?f??O2@@@@@@?f??@@?f? ?W2@@@@@@@@?f? ?7@@0Me?@@?f? ?@@?f?@@?f? ?@@?fJ@@?f? ?3@?e?O&@@?f? ?V'@@@@@@@@?f?V4@@@0?4@?f????????????? ???????????? ?W2@@6?2@?g? W&@@@@@@@?g? 7@(M?I'@@?g? ?J@(Y?eN@@?g? ?7@Hf?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?3@Lf?@@?g? ?N@)X?eJ@@?g?3@)K?O&@@?g?V'@@@@@@@?g??V4@@0Y@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Ke?O&@H?g? ?3@@@@@@@@h? ?V4@@@@0M?h????????? ????????????? ?W2@@6X?g? W&@@@@)Xg? 7@(MI'@1g? ?J@(Y??V'@L?f? ?7@YfV@1?f? ?@@@@@@@@@@?f? ?@@@@@@@@@@?f? ?@@?hf? ?3@Lhf? ?N@)X?he?3@)K?O2@(?f?V'@@@@@(Y?f??V4@@@0Yg?????????????

????????

O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? ?O2@@6X?h? ?W2@@@@@)Xh? W&@(M?I'@1h? 7@(Ye?V4@h? ?J@(Y?hg? ?7@H ? ?@@?W2@@6Khe? ?@@W&@@@@@6Xh? ?@@@(MeI'@1h? ?@@(Y?e?V'@L?g? ?@@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

(4)

A

TMOSPHERE

006840

101078

101077

Prapenuras

Penuras HEPA

Penuras Bau

Nombor pesanan

Components

Prestasi yang Anda Boleh Percayai

Penulen Udara ATMOSPHERE telah dianugerahkan pensijilan/pematuhan pihak

ketiga ini:

• Pengilang Peralatan Rumah Amerika (AHAM)

• Jabatan Tenaga AS – pengesahan Energy Star

®

• JBE

LOGO AHAM

Penulen Udara ATMOSPHERE telah diuji menurut Program Pensijilan AHAM

(ANSI/ AHAM AC -1) dan disyorkan untuk kegunaan dalam satu bilik bertutup sehingga

390 kaki persegi/ 36 meter persegi dari segi ukuran. Pengkadaran saiz bilik mematuhi

kriteria Program Pensijilan AHAM iaitu 80% pengurangan asap.

ENERGY STAR

ATMOSPHERE telah memperolehi ENERGY STAR dengan memenuhi garis panduan

yang ketat dari segi keefisienan tenaga yang ditetapkan oleh US EPA & US DOE.

STANDARD KESELAMATAN IEC

Mematuhi standard keselamatan JBE: Keselamatan barangan rumah dan peralatan

elektrik yang serupa.

Penyenggaraan

Pembersihan Permukaan Luar

Lap permukaan luar dengan kain lembap dan keringkan. Jika sangat kotor, guna larutan detergen yang lembut, seperti

Pencuci Pelbagai Guna

L

.

O

.

C

.

TM

Jangan guna pembersih melelas atau produk yang mengandungi ammonia, alkohol, atau

pencair cat. Pencuci-pencuci ini boleh merosakkan permukaan.

Monitor Penuras

Prapenuras

Bersihkan apabila perlu.

Berbeza antara 2 dan

12 bulan, bergantung pada

waktu penggunaan/hari dan

kelajuan operasi.

Bersihkan Penuras Sensor

Intelli-Sense (Partikel) pada

masa yang sama ketika

membersihkan Prapenuras.

Tindakan yang Diperlukan

Jangka hayat

Cadangan

Penuras HEPA

Penuras ganti sahaja.

Berbeza antara 3 bulan dan

5 tahun, bergantung pada

waktu penggunaan/hari dan

kelajuan operasi dan bacaan

Sensor Partikel.

Ganti setiap 5 tahun, tanpa

mengambil kira kelajuan

atau waktu penggunaan

untuk menghapuskan risiko

pencemaran pada penuras.

Penuras Bau

Penuras ganti sahaja.

Tempoh hayat berbeza antara

4 dan 12 bulan, bergantung

pada waktu penggunaan/hari

dan kelajuan operasi.

Ganti setiap 12 bulan, tanpa

mengambil kira kelajuan atau

waktu penggunaan.

???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? O2@@6Khe? ?@@@@@@@@?h? J@(MeI'@Lh? 7@H?e?N@1h? @@g@@h? 3@L?e?J@5h? V')KeO&(Yh?@@@@@@he? W&@@@@@@)Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?W2@h? W&@@h? ?W&@@@h? W&@@@@h? ?W&@(Y@@h? ?7@(Y?@@h? J@(Ye@@h? ?W&@H?e@@h? W&@5f@@h? ?W&@(Yf@@h? W&@@Y?f@@h? 7@@@@@@@@@@@@@g? @@@@@@@@@@@@@@g?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@@?g? ?N@)X?e?W&@@?g?3@)KeO&@@@?g?V4@@@@@@@@@?g?@6X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V'@@@@@@(Yh??V4@@@@0Y?h?????????????I4@@0M?@@?g??@@?g?J@5?g?

???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? )Xhe?W&?h @1he?7@?h @@L?hJ@@?h @@)Xg?W&@@?h @@@1g?7@@@?h @@@@L?fJ@@@@?h @@?@1?f7@?@@?h @@?3@Le?J@5?@@?h @@?N@1e?7@H?@@?h @@e3@L?J@5??@@?h @@eN@1?7@H??@@?h @@e?3@?@5e?@@?h @@e?N@@@He?@@?h @@f@@@?e?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h ???????? @@@@@@@@@@6Xg? @@@@@@@@@@@)X?f? @@g?I'@1?f? @@hN@@?f? @@h?@@?f? @@hJ@5?f? @@g?O&(Y?f? @@@@@@@@@@@?g? @@@@@@@@@@@)X?f? @@g?I'@1?f? @@hV'@Lf? @@h?N@1f? @@he@@f? @@h?J@5f? @@hW&@Hf? @@g?O&@5?f? @@@@@@@@@@@0Y?f? @@@@@@@@@0M?g????????????? ???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? ???????? W-X?hf? 7@1?hf? ?J@@@Lhf? ?7@?@1hf? J@5?3@L?he? 7@H?N@1?he? ?J@5e?3@Lhe? ?7@He?N@1he? J@5?f3@L?h? 7@H?fN@1?h? @@g?@@?h? ?J@@@@@@@@@@@Lh? ?7@@@@@@@@@@@1h? J@(Mg?I'@L?g? 7@H?hN@1?g? ?J@5he?3@Lg? ?7@Hhe?N@1g? ?@@?hf@@g????????????? ???????? @@@@@@@@@@@@@@f? @@@@@@@@@@@@@@f?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?????????????

???????? O2@@6Kh? W2@@@@@@6Xg? 7@(MeI'@1g? ?J@(Y?e?V4@g? ?7@Hhg? ?3@Lhg? ?N@)K?hf?@@@@@@6Kh??I4@@@@@6Xg?I'@1g??V'@L?f?N@1?f??@@?f?J@5?f? ?@6Xf?W&@H?f? ?3@)K?eO&@5g? ?V4@@@@@@@0Yg??I4@@@0Mh????????????? ??????? W&g? ?W&5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?3@Lh? ?N@1h?3@L?g?N@1?g??3@Lg??V'1g?V'g???????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? ?O2@@@6Xhe? ?W2@@@@@@)X?h? ?7@(M??I'@)Xh? ?@0YfV'@1h??@@@@@@Hh??@@@@@@Lh??N@@h??J@@h?O&@5h?I'@)X?g??V'@1?g?N@@?g??@@?g?J@@?g? ?@6Xf?O&@5?g? ?3@)K??O2@@(Y?g? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@6Khe? ?@@@@@@@@?h? J@(MeI'@Lh? 7@H?e?N@1h? @@g@@h? 3@L?e?J@5h? V')KeO&(Yh?@@@@@@he? W&@@@@@@)Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

??????? ?)X?h? ?3)Xh? ?N@1h?3@L?g?N@1?g??3@Lg??N@1g??J@5g??7@Hg?J@5?g?7@H?g?@@g?@@g?@@g?@@g?@@g?@@g? ?J@5h? ?7(Yh? ?(Y?h???????????? ???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?@@?f? J@5?f? 7@H?f? ?J@5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? J@5?h? 7@H?h? ?J@5he? ?7@Hhe? J@5?he? 7@H?he? ?J@5hf? ?7@Hhf? ?@@?hf????????????? ???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????? ?@@?f? J@5?f? 7@H?f? ?J@5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? J@5?h? 7@H?h? ?J@5he? ?7@Hhe? J@5?he? 7@H?he? ?J@5hf? ?7@Hhf? ?@@?hf????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?O2@@6X?h? ?W2@@@@@)Xh? W&@(M?I'@1h? 7@(Ye?V4@h? ?J@(Y?hg? ?7@H ? ?@@?W2@@6Khe? ?@@W&@@@@@6Xh? ?@@@(MeI'@1h? ?@@(Y?e?V'@L?g? ?@@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ????????????? ?@@@g? ?@@@g? ?@@@g???????? ?@@@g? ?@@@g? ?@@@g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? ?W2@h? W&@@h? ?W&@@@h? W&@@@@h? ?W&@(Y@@h? ?7@(Y?@@h? J@(Ye@@h? ?W&@H?e@@h? W&@5f@@h? ?W&@(Yf@@h? W&@@Y?f@@h? 7@@@@@@@@@@@@@g? @@@@@@@@@@@@@@g?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h????????????? ???????? ?@@@@@@@6Kg? ?@@@@@@@@@6Xf? ?@@?fI'@1f? ?@@?f?V'@L?e? ?@@?gN@1?e? ?@@?g?@@?e? ?@@?gJ@5?e? ?@@?f?W&@H?e? ?@@?fO&@5f? ?@@@@@@@@@0Yf? ?@@@@@@@0Mg? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf????????????? )Xhe?W&?h @1he?7@?h @@L?hJ@@?h @@)Xg?W&@@?h @@@1g?7@@@?h @@@@L?fJ@@@@?h @@?@1?f7@?@@?h @@?3@Le?J@5?@@?h @@?N@1e?7@H?@@?h @@e3@L?J@5??@@?h @@eN@1?7@H??@@?h @@e?3@?@5e?@@?h @@e?N@@@He?@@?h @@f@@@?e?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h ???????? ?@@@@@@@6Kg? ?@@@@@@@@@6Xf? ?@@?fI'@1f? ?@@?f?V'@L?e? ?@@?gN@1?e? ?@@?g?@@?e? ?@@?gJ@5?e? ?@@?f?W&@H?e? ?@@?fO&@5f? ?@@@@@@@@@0Yf? ?@@@@@@@0Mg? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf????????????? ????????????? ?O2@@@6Xg? ?W2@@@@@@)X?f? ?7@(M??I'@1?f? ?@0YfN@@?f??O2@@@@@@?f??@@?f? ?W2@@@@@@@@?f? ?7@@0Me?@@?f? ?@@?f?@@?f? ?@@?fJ@@?f? ?3@?e?O&@@?f? ?V'@@@@@@@@?f?V4@@@0?4@?f????????????? ???????????? ?W2@@6?2@?g? W&@@@@@@@?g? 7@(M?I'@@?g? ?J@(Y?eN@@?g? ?7@Hf?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?3@Lf?@@?g? ?N@)X?eJ@@?g?3@)K?O&@@?g?V'@@@@@@@?g??V4@@0Y@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Ke?O&@H?g? ?3@@@@@@@@h? ?V4@@@@0M?h????????? ????????????? ?W2@@6X?g? W&@@@@)Xg? 7@(MI'@1g? ?J@(Y??V'@L?f? ?7@YfV@1?f? ?@@@@@@@@@@?f? ?@@@@@@@@@@?f? ?@@?hf? ?3@Lhf? ?N@)X?he?3@)K?O2@(?f?V'@@@@@(Y?f??V4@@@0Yg?????????????

????????

O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@5?g??J@5hf??@@?hf??@@?hf??@@?hf??7@Hhf??@@?hf?????????????J@5?he?@@hf?@@hf??@@?he??7@Hhe??J@5he?7@H?he??W@(Y?g?7@H?h?W&(Yh?

(5)

Q & A

ATMOSPHERE

S & J

Berapa besarkah satu mikron? Bolehkah saya melihatnya dalam

udara?

Satu mikron ialah satu per sejuta daripada semeter. Penulen Udara

ATMOSPHERE menyingkirkan partikel sekecil 0.009 mikron, iaitu

kira-kira 1,800 kali lebih kecil daripada hujung pin yang tajam. Sebutir

debunga ialah 30 mikron, bahan sampingan hama habuk ialah

10 mikron, bulu binatang peliharaan ialah 90 mikron, partikel asap ialah

0.2 mikron, dan virus boleh menjadi sekecil 0.02 mikron. Mata manusia

yang dilatih hanya boleh melihat bahan cemar yang bersaiz kira-kira

50 mikron.

Bolehkah kita mengguna ATMOSPHERE dalam seting komersial,

contohnya, di bar atau restoran secara efisen?

Penulen Udara ATMOSPHERE adalah bertujuan untuk diguna dalam

rumah dan persekitaran komersial yang ringan sahaja seperti pejabat

atau kedai runcit. Penulen Udara ATMOSPHERE adalah direka untuk

bilik bersaiz sehingga 390 kaki persegi atau 36 meter persegi,

berdasarkan pada ketinggian siling yang standard iaitu 8 kaki atau 2.4

meter. Ia bukan untuk diguna dalam persekitaran perindustrian, kilang

atau bar, kerana saiz bilik yang besar dan sumber pencemaran yang

berterusan. Kegunaan dalam persekitaran yang tidak sepatutnya akan

dianggap penyalahgunaan produk dan boleh mengakibatkan prestasi

yang teruk dan hayat penuras yang singkat.

Adakah ATMOSPHERE dilindungi oleh Jaminan Kepuasan Standard

Amway?

Tidak, disebabkan ciri-ciri Penulen Udara ATMOSPHERE sebagai

produk tahan lama, Jaminan Kepuasan Standard Amway tidak diguna

pakai.

Adakah sistem ini mempengaruhi suhu bilik?

Operasi penulen udara tidak mempengaruhi suhu bilik. Penulen udara

menggalakkan peredaran udara di dalam bilik dengan mengurangkan

perbezaan suhu berhampiran siling dan lantai, dan menjadikan suhu

bilik lebih sekata (kesan peredaran).

Bagaimana saya boleh pastikan bahawa Penulen Udara

ATMOSPHERE benar-benar berkesan menyingkirkan kebanyakan

partikel bahan cemar yang mungkin wujud daripada udara dalam

sebuah bilik?

Persatuan Pengilang Peralatan Rumah (AHAM) telah mengesahkan

Kadar Pengeluaran Udara Bersih (CADR) Penulen Udara ATMOSPHERE

untuk menyingkirkan asap, habuk dan debunga bawaan udara melalui

ujian makmal bebas. CADR telah diterima secara meluas sebagai

ukuran sah untuk membandingkan prestasi pembersih udara mudah alih

dan telah dikaji dan dirujuk oleh

US. Federal Trade Commission dan

Agensi Perlindungan Alam Sekitar A.S.

Apa itu “CADR” dan apakah CADR bagi ATMOSPHERE?

CADR adalah singkatan bagi Clean Air Deliver Rate (Kadar Pengeluaran

Udara Bersih) dan adalah pengesahan prestasi yang mengukur jumlah

udara yang ditulenkan yang sebuah sistem rawatan udara boleh

keluarkan dalam masa seminit. Ramai yang menganggap ia sebagai

kaedah terbaik untuk menentukan prestasi awal pembersihan bilik oleh

sistem rawatan udara mudah alih kerana ia mencabar seluruh sistem

rawatan udara dengan bahan cemar yang biasa di rumah kita seperti

asap, habuk, dan debunga. Ujian dilakukan dalam bilik sebenar dan

telah dikaji dan dirujuk oleh US. Federal Trade Commission dan Agensi

Perlindungan Alam Sekitar A.S.

Adakah Penulen Udara ATMOSPHERE menuras virus Avian

Influenza (Selesema Burung)?

Ya, Penulen Udara ATMOSPHERE boleh menuras secara berkesan

pelbagai virus, termasuk virus Influenza A. Model komputer meramalkan

bahawa virus Influenza A akan dituras sebanyak 99.992%. Oleh kerana

virus selesema Avian adalah dalam kelas virus Influenza A, Penulen

Udara ATMOSPHERE boleh menuras virus Avian Influenza secara

berkesan. Walau bagaimanapun, oleh kerana cara pendedahan yang

utama bagi virus ini ialah menerusi sentuhan fizikal, bukan sedutan,

Penulen Udara ATMOSPHERE tidak seharusnya diguna sebagai

satu-satunya cara perlindungan terhadap virus Influenza A.

Adakah itu bermakna bahawa Penulen Udara ATMOSPHERE boleh

melindungi kita daripada mikrob penyebab penyakit bawaan udara

seperti selesema Avian?

Tidak, Penulen Udara ATMOSPHERE boleh membantu mengurangkan

risikonya, tetapi ia hanya boleh merawat udara yang disedut ke dalam

sistem. Ia tidak boleh melindungi seseorang daripada batuk atau bersin

oleh orang yang berdekatan. Banyak penyakit virus pernafasan juga

tersebar melalui sentuhan tangan dengan orang lain atau daripada

permukaan keras, seperti tombol pintu.

Bolehkah bakteria dan virus yang terperangkap dalam penuras

membiak dan terlepas semula ke dalam udara?

Tidak. Virus memerlukan sel hidup untuk membiak, sementara bakteria

dan virus memerlukan air dan juga nutrien untuk membiak.

Kebanyakan bakteria dan virus patogenik dimusnahkan akibat

penyahhidratan yang disebabkan oleh aliran udara menerusi penuras.

Penuras HEPA juga mempunyai sejarah penggunaan yang panjang

dalam aplikasinya seperti wad pengasingan hospital, untuk mencegah

mikrob bawaan udara daripada merebak.

Bolehkah Penuras HEPA dan Penuras Bau boleh diguna semula jika

dicuci?

Penuras HEPA dan Penuras Bau tidak boleh dicuci atau diguna semula.

Lampu monitor dan penggera akan memaklumkan kepada anda bila

penuras perlu diganti. Penuras HEPA dan Penuras Bau mesti diganti

dengan penuras baru. Selepas anda menggantikan penuras atau

selepas membersihkan Prapenuras, sentiasa pastikan monitor penuras

diset semula.

???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? O2@@6Khe? ?@@@@@@@@?h? J@(MeI'@Lh? 7@H?e?N@1h? @@g@@h? 3@L?e?J@5h? V')KeO&(Yh?@@@@@@he? W&@@@@@@)Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?W2@h? W&@@h? ?W&@@@h? W&@@@@h? ?W&@(Y@@h? ?7@(Y?@@h? J@(Ye@@h? ?W&@H?e@@h? W&@5f@@h? ?W&@(Yf@@h? W&@@Y?f@@h? 7@@@@@@@@@@@@@g? @@@@@@@@@@@@@@g?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@@?g? ?N@)X?e?W&@@?g?3@)KeO&@@@?g?V4@@@@@@@@@?g?@6X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V'@@@@@@(Yh??V4@@@@0Y?h?????????????I4@@0M?@@?g??@@?g?J@5?g?

???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? )Xhe?W&?h @1he?7@?h @@L?hJ@@?h @@)Xg?W&@@?h @@@1g?7@@@?h @@@@L?fJ@@@@?h @@?@1?f7@?@@?h @@?3@Le?J@5?@@?h @@?N@1e?7@H?@@?h @@e3@L?J@5??@@?h @@eN@1?7@H??@@?h @@e?3@?@5e?@@?h @@e?N@@@He?@@?h @@f@@@?e?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h ???????? @@@@@@@@@@6Xg? @@@@@@@@@@@)X?f? @@g?I'@1?f? @@hN@@?f? @@h?@@?f? @@hJ@5?f? @@g?O&(Y?f? @@@@@@@@@@@?g? @@@@@@@@@@@)X?f? @@g?I'@1?f? @@hV'@Lf? @@h?N@1f? @@he@@f? @@h?J@5f? @@hW&@Hf? @@g?O&@5?f? @@@@@@@@@@@0Y?f? @@@@@@@@@0M?g????????????? ???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? ???????? W-X?hf? 7@1?hf? ?J@@@Lhf? ?7@?@1hf? J@5?3@L?he? 7@H?N@1?he? ?J@5e?3@Lhe? ?7@He?N@1he? J@5?f3@L?h? 7@H?fN@1?h? @@g?@@?h? ?J@@@@@@@@@@@Lh? ?7@@@@@@@@@@@1h? J@(Mg?I'@L?g? 7@H?hN@1?g? ?J@5he?3@Lg? ?7@Hhe?N@1g? ?@@?hf@@g????????????? ???????? @@@@@@@@@@@@@@f? @@@@@@@@@@@@@@f?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?@@he?????????????

???????? O2@@6Kh? W2@@@@@@6Xg? 7@(MeI'@1g? ?J@(Y?e?V4@g? ?7@Hhg? ?3@Lhg? ?N@)K?hf?@@@@@@6Kh??I4@@@@@6Xg?I'@1g??V'@L?f?N@1?f??@@?f?J@5?f? ?@6Xf?W&@H?f? ?3@)K?eO&@5g? ?V4@@@@@@@0Yg??I4@@@0Mh????????????? ??????? W&g? ?W&5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?@@?h? ?3@Lh? ?N@1h?3@L?g?N@1?g??3@Lg??V'1g?V'g???????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? ?O2@@@6Xhe? ?W2@@@@@@)X?h? ?7@(M??I'@)Xh? ?@0YfV'@1h??@@@@@@Hh??@@@@@@Lh??N@@h??J@@h?O&@5h?I'@)X?g??V'@1?g?N@@?g??@@?g?J@@?g? ?@6Xf?O&@5?g? ?3@)K??O2@@(Y?g? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????????????? ?@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@???????????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@6Khe? ?@@@@@@@@?h? J@(MeI'@Lh? 7@H?e?N@1h? @@g@@h? 3@L?e?J@5h? V')KeO&(Yh?@@@@@@he? W&@@@@@@)Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

??????? ?)X?h? ?3)Xh? ?N@1h?3@L?g?N@1?g??3@Lg??N@1g??J@5g??7@Hg?J@5?g?7@H?g?@@g?@@g?@@g?@@g?@@g?@@g? ?J@5h? ?7(Yh? ?(Y?h???????????? ???????? ?O2@hf? ?W2@@@hf? ?7@@@@hf? ?@0Y@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf?@@hf????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?@@?f? J@5?f? 7@H?f? ?J@5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? J@5?h? 7@H?h? ?J@5he? ?7@Hhe? J@5?he? 7@H?he? ?J@5hf? ?7@Hhf? ?@@?hf????????????? ???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ???????? ?@@?f? J@5?f? 7@H?f? ?J@5g? ?7@Hg? J@5?g? 7@H?g? ?J@5h? ?7@Hh? J@5?h? 7@H?h? ?J@5he? ?7@Hhe? J@5?he? 7@H?he? ?J@5hf? ?7@Hhf? ?@@?hf????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? O2@@6Khe? W2@@@@@@6Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? ?O2@@6X?h? ?W2@@@@@)Xh? W&@(M?I'@1h? 7@(Ye?V4@h? ?J@(Y?hg? ?7@H ? ?@@?W2@@6Khe? ?@@W&@@@@@6Xh? ?@@@(MeI'@1h? ?@@(Y?e?V'@L?g? ?@@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

???????? @@@@@@@@@@h? @@@@@@@@@@h? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@ ? @@@@@@6Khe? @@@@@@@@6Xh??I4@@)X?g??I'@1?g?N@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Xf?W&@H?g? ?3@)K?eO&@5h? ?V'@@@@@@@0Yh?V4@@@@0Mhe????????????? ????????????? ?@@@g? ?@@@g? ?@@@g???????? ?@@@g? ?@@@g? ?@@@g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? ?W2@h? W&@@h? ?W&@@@h? W&@@@@h? ?W&@(Y@@h? ?7@(Y?@@h? J@(Ye@@h? ?W&@H?e@@h? W&@5f@@h? ?W&@(Yf@@h? W&@@Y?f@@h? 7@@@@@@@@@@@@@g? @@@@@@@@@@@@@@g?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h????????????? ???????? ?@@@@@@@6Kg? ?@@@@@@@@@6Xf? ?@@?fI'@1f? ?@@?f?V'@L?e? ?@@?gN@1?e? ?@@?g?@@?e? ?@@?gJ@5?e? ?@@?f?W&@H?e? ?@@?fO&@5f? ?@@@@@@@@@0Yf? ?@@@@@@@0Mg? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf????????????? )Xhe?W&?h @1he?7@?h @@L?hJ@@?h @@)Xg?W&@@?h @@@1g?7@@@?h @@@@L?fJ@@@@?h @@?@1?f7@?@@?h @@?3@Le?J@5?@@?h @@?N@1e?7@H?@@?h @@e3@L?J@5??@@?h @@eN@1?7@H??@@?h @@e?3@?@5e?@@?h @@e?N@@@He?@@?h @@f@@@?e?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h @@he?@@?h ???????? ?@@@@@@@6Kg? ?@@@@@@@@@6Xf? ?@@?fI'@1f? ?@@?f?V'@L?e? ?@@?gN@1?e? ?@@?g?@@?e? ?@@?gJ@5?e? ?@@?f?W&@H?e? ?@@?fO&@5f? ?@@@@@@@@@0Yf? ?@@@@@@@0Mg? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf? ?@@?hf????????????? ????????????? ?O2@@@6Xg? ?W2@@@@@@)X?f? ?7@(M??I'@1?f? ?@0YfN@@?f??O2@@@@@@?f??@@?f? ?W2@@@@@@@@?f? ?7@@0Me?@@?f? ?@@?f?@@?f? ?@@?fJ@@?f? ?3@?e?O&@@?f? ?V'@@@@@@@@?f?V4@@@0?4@?f????????????? ???????????? ?W2@@6?2@?g? W&@@@@@@@?g? 7@(M?I'@@?g? ?J@(Y?eN@@?g? ?7@Hf?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?@@?f?@@?g? ?3@Lf?@@?g? ?N@)X?eJ@@?g?3@)K?O&@@?g?V'@@@@@@@?g??V4@@0Y@@?g??@@?g?J@5?g? ?@6Ke?O&@H?g? ?3@@@@@@@@h? ?V4@@@@0M?h????????? ????????????? ?W2@@6X?g? W&@@@@)Xg? 7@(MI'@1g? ?J@(Y??V'@L?f? ?7@YfV@1?f? ?@@@@@@@@@@?f? ?@@@@@@@@@@?f? ?@@?hf? ?3@Lhf? ?N@)X?he?3@)K?O2@(?f?V'@@@@@(Y?f??V4@@@0Yg?????????????

????????

O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??O&@5?g??@@?g?J@@?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@@6X?h? W2@@@@@@)Xh? ?W&@@0M?I'@)X?g? ?7@(M?e?V'@1?g? ?@0YgN@@?g??W2@@0Y?he?W&@(M?hf??O&@(Mhe??W2@@(Y?g?W&@@0Yh??@@?g?J@@?g??O&@5?g? ?W&@(Yhg? ?7@(Y?hg? ?@@Y ? ?@@@@@@@@@@@@?g? ?@@@@@@@@@@@@?g????????????? ???????? O2@@6Khe? ?@@@@@@@@?h? J@(MeI'@Lh? 7@H?e?N@1h? @@g@@h? 3@L?e?J@5h? V')KeO&(Yh?@@@@@@he? W&@@@@@@)Xh? 7@(MeI'@1h? ?J@(Y?e?V'@L?g? ?7@HgN@1?g? ?@@?g?@@?g? ?3@LgJ@5?g? ?N@)X?e?W&@H?g?3@)KeO&@5h?V4@@@@@@0Yh?I4@@0Mhe?????????????

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in