I N S T I T U T P E N D I D I K A N G U R U K A M P U S S A R A W A K K U R I K U L U M V I T A E ( C V ) P E N S Y A R A H

Teks penuh

(1)

I N S T I T U T P E N D I D I K A N G U R U K A M P U S S A R A W A K

K U R I K U L U M V I T A E ( C V ) P E N S Y A R A H

Nama Penuh (IC) M A G D E L I N E A N A K N O R Gred Jawatan DG 44

Jabatan Jabatan Pengajian Melayu

Telefon & Email 0198254570 magsmks@yahoo.com.my

Kelulusan Akademik & Ikhtisas Bidang Pengkhususan Tahun

Doktor Falsafah Doktor Falsafah

Pendidikan, UKM Kurikulum & Pedagogi (Bahasa Iban) 2014 Sarjana Sarjana

Pendidikan, UKM Kurikulum & Pedagogi 2009

Sarjana Muda Ijazah Sarjana

Muda, UPSI Pendidikan Bahasa Melayu 2001

Diploma Sijil Keahlian Profesional Semasa

Sarawak Teachers Union (Ahli) Alumni SMK Subis (Setiausaha)

Tanggungjawab Pengajaran dan Pentadbiran Semasa

Pengajaran Pentadbiran

1. GWP1092 : WACANA PENULISAN 1. AHLI SEKRETARIAT ISO IPG 2. GBM1103: BAHASA MELAYU

KONTEKSTUAL 2. KETUA UNIT PENGAJIAN SISWAZAH

3. AHLI JAWATANKUASA KAWALAN DOKUMEN 4. PENOLONG SU I JAWATANKUASA AKADEMIK 5. AHLI JAWATANKUASA PENDAFTARAN DAN

PENGURUSAN PELAJAR BAHARU 6. STRUKTUR OPERASI & JAWATANKUASA

PENGURUSAN KUALITI DAN KEUTUHAN IPG KAMPUS SARAWAK 2019

BIDANG 7: PEMANTAUAN, SEMAKAN DAN PENAMBAHBAIKAN KUALITI BERTERUSAN PROGRAM

7. PENOLONG PENYELARAS JAWATANKUASA BUDAYA IPG

8. AHLI JAWATANKUASA PENYELIDIKAN 9. PENOLONG SETIAUSAHA JAWATANKUASA

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN: BIDANG PEDAGOGI PERIBUMI

10. AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN:

BIDANG PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONALISE KEGURUAN (PIPK) 11. AHLI JAWATANKUASA PROGRAM

(2)

12. JAWATANKUASA SISTEM PENARAFAN BINTANG (SSR) : B2.9 KEBERKESANAN PROGRAM TRANSFORMASI

13. AHLI MAJLIS PENASIHAT JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR

14. JAWATANKUASA PELAN STRAGIK :

KEBERKESANAN PROGRAM TRANSFORMASI 15. AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN

PROFESIONALISME BERTERUSAN (CPD) 16. FASILITATOR JAWATANKUASA PROGRAM

SOKONGAN PENSARJANAAN PENSYARAH (PROSPEN)

17. AHLI JAWATANKUASA BULETIN IPGKS

Pengalaman

Kerja Guru SMK Subis, Sarawak (Jun 2001- Februari 2015) Guru SMK Riam, Sarawak (Februari – September 2015) Pensyarah IPG Kampus Sarawak (September 2015 – kini)

Persidangan dan

Latihan 1. Bengkel Kerja Penyediaan Penilai Buku Teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah tahun 2015 : Zon Sarawak pada 26-28 Ogos 2015 di Hotel Riverside Majestic. 2. Bengkel Tesis Ke Buku (29-30 Oktober 2015) – IPGK Sarawak

3. Kursus Induksi Pensyarah Baru (16-20 November 2015) – IPGK Batu Lintang

4. Bengkel Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Teknologi Maklumat dan Komunikasi (3 Oktober 2015) – IPGK Sarawak

5. Bengkel My-Kursus (Laporan Kehadiran, Markah Kerja Kursus dan Peperiksaan Secara Atas Talian) Institute Teachers Education Malaysia Examination Management System (Items) Untuk Pelajar dan Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak (9-10 Oktober 2015) – IPGK Sarawak 6. Kursus Pemantapan Pedagogi Abad ke-21 (15-16 Oktober 2015)

7. Taklimat Penyelarasan Prapeperiksaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPP). KPM (28 September 2015) - IPGKS

8. Bengkel Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Bahasa Iban (22 Oktober 2015) - IPGKS

9. Kursus Penghasilan Senarai Kandungan dan Senarai Rajah Dalam Perisisn Microsoft Word Siri 2 (19 Februari 2016) - IPGKS

10. Kursus Induksi Pensyarah Fasa 11 IPG Kampus Zon Sarawak Tahun 2016 (29 Februari – 4 Mac 2016) – IPG Kampus Tun Abd Razak

11. Mesyuarat Penambahbaikan Pruf Muka Surat Penerbitan Buku Teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah Tingkatan 1 (28 Mac – 2 April 2016) – Avillion Legacy Melaka

(3)

13. Mesyuarat Penyemakan Pembetulan Pruf Muka Surat Bagi Program Penerbitan Buku Teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah (25-30 April 2016) – Mahkota Hotel Melaka

14. Kolokium Program Sokongan Pensarjanaan Pensyarah (PROSPEN) Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak (18-21 Julai 2016) - IPGKS

15. International Conference On Education 2016 (ICE2016) (18-19 Oktober 2016) – Meritz Hotel Miri 16. Bengkel “Training Of Trainers” (TOT) Kursus Pedagogi Kelas Bercantum Di Sekolah Kurang Murid

(SKM) tahun 2017.

17. Internasional Conference On Indigenius Language (ICILE 2017) (7.7.2017) - IPGKS

18. Latihan Kejurulatihan rakan Educational Leadershif And Instructional Team (ELIT) School Improvement Partner Plus (SIPartner+) Dan SCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES (SISC+), Lantikan 2018 Bagi Modul 1 Dan 2 Di Bawah Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2018 (25 Februari – 2 Mac 2018) – IAB Kuching

19. Bengkel Kerja Pembinaan Objek Pembelajaran Digital (Digital Learning Object, DLO) Kursus Bidang Teras Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia Bil 1 Tahun 2018 (26-28 Jun 2018) – Hotel Grand Continental Kuala Lumpur. 20. Seminar Penyelidikan dan Inovasi dalam Pendidikan 2018 (SPeDIP 2018) (18-20 Julai 2018) - IPGKS 21. Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu kali ke-6 (25 Januari 2017) – IPGKS

22. Bengkel Penyelarasan Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) Bersama Rakan Education Leadershif And Instructional Team (ELIT) Zon Sarawak Tahun 2019 (14-16 April 2019) - IAB Cawangan Sarawak

23. Bengkel Pemntoran Rakan Educational Leadership And Instructional Team (ELIT) Baharu Pensyarah Institut Pendidikan Guru (IPG) Kohort 2-4 Bagi Modul 6-8 Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) Zon Sabah Dan Sarawak (15-18 Oktober 2019) – INTAN Kota Kinabalu

24. Makmal Kurikulum Program Pendidikan Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia (13-14 November 2019) – IPG Kampus Rejang

Penyelidikan dan

Penerbitan 1. Magdeline anak Nor, Zamri Mahamod & Nur Ehsan Mohd Said. 2012. Pengetahuan Pedagogi Kandungan dan masalah pengajaran guru bahasa Iban sekolah menengah di Sarawak. Jurnal Teknologi. UTM Press 2. Zamri Mahamod & Magdeline Anak Nor. 2012. Penguasaan Pengetahuan Pedagogi Kandungan guru

bahasa Iban. Gema Online Journal Of Language Studies

3. Magdeline anak Nor & Zamri Mahamod. 2014. Pengetahuan Pedagogi Kandungan guru bahasa Iban yang baharu dengan yang berpengalaman di sekolah di Sarawak. Malaysian Journal Of Learning Instruction

4. Magdeline anak Nor & Zamri Mahamod. 2014. Penterjemahan Pengetahuan Pedagogi Kandungan dalam Proses Tindakan Guru Bahasa Iban Baharu dan Berpengalaman bukan Opsyen. Jurnal Pendidikan Malaysia

5. Magdeline anak Nor. 2013. Pengetahuan Pedagogi Kandungan guru bahasa Iban sekolah menengah di Sarawak. Persidangan inovasi, kajian tindakan dan penyelidikan guru 2013 peringkat negeri Sarawak. SPA, JPN Sarawak & SMK Sacred Heart, Sibu

6. Magdeline anak Nor & Zamri Mahamod. 2012. Pengetahuan Pedagogi Kandungan Guru bahasa Iban baharu dan berpengalaman sekolah menengah di Sarawak. 2012. Prosiding Seminar on Pedagogy of Malay, Indonesian and other languages. Jointly organized by Institute of Teacher Education Malay

(4)

Language Campus Ministry of Education Malaysia and Fakulty of Language and Art Education, Indonesia university of Education.

7. Magdeline anak Nor & Zamri Mahamod. 2013. Pengetahuan Pedagogi Kandungan guru bahasa Iban sekolah menengah di Sarawak. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu kali Pertama 2013. Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM. Bangi

8. Magdeline anak Nor & Zamri Mahamod. 2013. Pengetahuan Pedagogi Kandungan guru bahasa Iban dan masalah pengajaran puisi rakyat Iban. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Kali Kedua 2013. Penerbitan Fakulti Pendidikan. Bangi

9. Magdeline anak Nor & Zamri Mahamod. 2014. Model pelaksanaan Pengetahuan Pedagogi Kandungan guru bahasa Iban dan masalah pengajaran bahasa Iban. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu kali ketiga 2014. Penerbitan Fakulti Pendidikan. Bangi 10. Magdeline anak Nor & Zamri Mahamod. 2016. Pengetahuan Pedagogi Kandungan Guru Bahasa Iban.

Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi

11. Magdeline anak Nor, Ling Snelus Angking & Lany Bala Aching. 2016. Kesediaan pelajar Ambilan Khas Penan di IPG Kampus Sarawak Mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. Prosiding

International Conference On Education 2016 (ICE2016).

12.Nelson Tandang Edwin Unting, Magdeline Nor, Ling snelus Angking, Ngalai Belawing, James Valley Michael Harry, Sigie Badang. 2017. Penempa Leka Jaku Iban. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, IPG Kampus Sarawak, Jilid 13

13.Lim Lee Ching & Magdeline anak Nor. 2018.Keberkesanan Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) Terhadap Pencapaian Murid-murid Tahun Enam di Sekolah Rendah Transformasi. Prosiding International Conference On Education Tranformation (i-CET 2018).

14. Azlin Alwi, Magdeline Nor & Sariati Azman. 2019. Memahami Daya Tahan Remaja Yang Tinggal Di Kawasan Berisiko Tinggi. Geran Penyelidikan Ilmiah AADK 2018.

15. Ainah Julhee, Magdeline Nor, Ling Snelus Angking & Selina Ahmad. 2019. Permainan bahasa dalam pengajaran tatabahasa bahasa Melayu: Satu tinjauan

16. Magdeline anak Nor. 2019. Teknik Modelling: Meningkatkan Aplikasi Pengajaran dan Pembelajaran Abad Ke-21 Guru Pratikum Pengajian Bahasa Iban Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak. Perundingan /

Konsultansi 1. Mentor Praktikum PISMP Ambilan Jun 2013 (Semester 6 – 2016)

2. Mentor Praktikum Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) – KEMAS-Fasa 2 (2016) 3. Penyelia Penyelidikan Tindakan PISMP Ambilan Jun 2013 (Semester 8 – 2017)

4. Mentor Praktikum Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) – KEMAS-Fasa 2 (2017) 5. Penyelia Penyelidikan 1 (Ambilan 2016)

6. Penyelia Penyelidikan 2 (Ambilan 2015)

7. Penceramah CPD Pemantapan Tatabahasa / Sintaksis dalam pengajaran bahasa Melayu (20-21/6/2019)

8. Penceramah CPD Konsep Asas dan pelaksanaan, penulisan refleksi PdPc serta pembentangan penyelidikan tindakan (4-5/7/2019, 1-2/8/2019, 22-23.8.2019, 19-20.9.2019).

9. Penceramah CPD Pedagogi Inovatif Bahasa Melayu (11-12 Julai 2019) 10. Penyelia Pratikum enam pelajar PISMP Semester 7 Ambilan 2016.

(5)

11. Penyelia Coaching and Mentoring Rakan Elit (Dr Nelson Tandang Unting & En Ling Snelus Angking)

Khidmat

Masyarakat 1. Penceramah Program Jalinan Mesra Peribumi Zon Kanowit (24-27.7.2016)

2. Penceramah Penceramah Program Jalinan Mesra Peribumi Zon Baram (22-24.8. 2016) 3. Urusetia Malam Pengucapan Puisi Bandaraya Miri 2016 (14.5.2016)

4. Penceramah Program Jalinan Mesra Peribumi Zon Sebauh (27-30.9.2017) 5. Penceramah Program Jalinan Mesra Peribumi Zon Kapit (25-29.7.2017) 6. Penceramah Motivasi tahun 6 SK Rancangan Sepupok (4.8.2017)

7. AJK Internasional Conference On Indigenius Language (ICILE 2017) – 7.7.2017 8. Urusetia Malam Pengucapan Puisi Bandaraya Miri 2018 (Mei 2018)

9. Penceramah Program Jalinan Mesra Peribumi Zon Kapit (30.7 – 3.8.2018) 10. Penceramah Program Jalinan Mesra Peribumi Zon Lawas (26-31.8.2018 11. Penceramah Program Jalinan Mesra Peribumi Zon Limbang (26-29.3.2018) 12. Penceramah Program Kecemerlangan Pelajar Dayak Limbang (20.10.2018)

13. Ketua Hakim Pertandingan Drama Antara Sekolah Menengah Bahagian Miri (Julai 2018) 14. Hakim Pertandingan Mendeklamasi Sajak Peringkat Bahagian (Oktober 2018)

15. Hakim Pertandingan Nilam Peringkat Bahagian (Ogos 2018)

16. Penceramah Program Jalinan Mesra Peribumi di Bario (2-6 Julai 2019) 17. Penceramah Program Jalinan Mesra Peribumi di Belaga (18-21 Julai 2019) 18. Penceramah Program Agi Idup Agi Ngelaban SM Sains Miri (29 Julai 2019) 19. Hakim Peraduan Menulis Cerpen Peringkat Pelajar Sekolah Menengah 2019

Maklumat lain yang berkaitan (Bidang Kepakaran Akademik/ Bukan Akademik)

1. Educational Leadershif And Instructional Team (ELIT) Program Transformasi Sekolah 2025.

2. Jurulatih Utama Negeri(JUN) Kursus Pedagogi Kelas Bercantum Di Sekolah Kurang Murid (SKM) Negeri Sarawak.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :