Nota Ringkas STPM Pengajian Am Penggal 2

94  854 

Teks penuh

(1)

(PENGGAL 2)

Mohamad Fazrul Bin Abdul Razak

Berpandukan Buku Pengajian Am Local Publications (LP) TINGKATAN 6

(2)
(3)

TUJUAN

Kefahaman Penggunaan Analisis Sintesis

TUJUAN UJIAN

(4)

ASPEK TEKNIKAL

Tajuk

Petunjuk

Penulisan skala (optional)

Sumber

Unit

Paksi

(5)

KEMAHIRAN ASAS

KEMAHIRA N HURAIAN KEMAHIRA N 1

Mengetahui jenis media

KEMAHIRA N

2

Memahami Kehendak Soalan

KEMAHIRA N

3

(6)

KEMAHIRAN 1

1) Graf bar atau garis kompaun

2) Graf bar atau komponen

3) Graf bar atau garis positif & negatif

4) Graf bercampur (bar & garis)

5) Graf bar berpasangan / cermin / piramid

6) Carta pai mudah

7) Carta pai berganding

8) Carta pai bertingkat

(7)

GRAF BARIS KOMPAUN GRAF BARIS KOMPAUN

(8)

GRAF BARIS KOMPENAN GRAF BARIS KOMPENAN

(9)

KEMAHIRAN 2

Mengenalpasti kehendak soalan

Memahami maksud petikan pemahaman

Membina jadual dan skala

(10)

KEMAHIRAN 3

Pengkelasan angkubah

Kesesuaian teknik

Ketetapan isi

(11)

LANGKAH 1

Fikirkan bar kompaun / komponen / berpasangan. LANGKAH 2 ( rujuk kepada jadual )

• Jika ada jumlah, nilai unit sama, boleh dijumlahkan: Bar Komponen/ kompaun

•Jika tiada jumlah, nilai unit beza, tidak logik dijumlahkan (% kadar perubahan, indeks, nisbah, harga): Bar kompaun

LANGKAH 3 ( komponen )

• Soalan: Bina graf bar untuk menunjukkan jumlah: bar komponen=15%, bar kompaun=06%

•Soalan: tiada menyatakan menunjukkan jumlah/ membandingkan setiap sektor(%, indeks, nisbah, harga): mesti bar kompaun (bar komponen=7% / 0%)

LANGKAH 4 ( piramid/pasangan/cermin )

•Jadual ada peringkat umur, data umur di tengah graf piramid

•Jika jadual kompleks, perlukan dua jadual, terdapat 4 pemboleh ubah yang kompleks. ( satu pemboleh ubah libat 2 perkara: bandar & L bandar,

Lelaki&Perempuan, 2 tahun) •Bar berpasangan.

(12)
(13)

PETUNJUK NEGARA MAJU &

SEJAHTERA

1) Sumber alam dimanfaatkan sepenuhnya.

2) Dapat mengatasi masalah kependudukan.

3) Industri menjadi teras perekonomian & berkembang

dgn pesat.

4) Tingkat & kualiti hidup masyarakat tinggi.

5) Kebanyakan eksport adalah hasil industri & perkhidmatan.

6) Kemudahan prasarana yg moden & mencukupi.

7) Kesedaran & kepatuhan kepada undang-undang , kesetaraan

gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

8) Tingkat Pendidikan Relatif Tinggi.

9) Tingkat Pendapatan Penduduk Relatif Tinggi.

10)Tingkat Kesihatan Tinggi.

(14)

LANGKAH MEMBINA NEGARA

MAJU & SEJAHTERA

A. Melakukan penghematan & memperketat perbelanjaan negara.

B. Membina ekonomi berasaskan pengetahuan.

C. Meningkatkan sumber daya manusia.

D. Memperkukuh asas & fundamental ekonomi negara , serta mencipta

bidang-bidang pertumbuhan baru .

E. Memperbaik sistem penyampaian & menghapus sistem birokrasi yg

rumit.

F. Meningkatkan kualiti hidup rakyat melalui pembinaan &

penyediaan prasarana rakyat.

(15)
(16)

TAJUK

RUKUN

NEGARA

WAWASAN

2020

DASAR

PEMBANGUNAN

NEGARA

²

(17)
(18)

1.1 LATAR BELAKANG

RUKUN NEGARA

Amalan yang perlu dilakukan &

satu visi bagi merealisasikan

kontrak sosial yang dipersetujui

oleh kaum-kaum utama di Malaysia.

Satu doktrin

untuk mencapai

perpaduan kaum demi

keharmonian & kemakmuran

di Malaysia.

(19)

1.2 KONSEP RUKUN NEGARA

RUKUN NEGARA

Menggariskan lima prinsip

yang lahir daripada aspirasi

masyarakat & negara Malaysia,

dibentuk mengikut

acuan Malaysia & dimiliki

bersama-sama oleh rakyat Malaysia

yang berbilang kaum dan agama.

(20)
(21)

1.4 OBJEKTIF & MATLAMAT RUKUN NEGARA

Mencipta masyarakat yg adil

Memelihara cara hidup demokratik

Mencapai perpaduan kaum dgn lebih

erat

Membentuk sikap masyarakat yg liberal

terhadap tradisi kebudayaan

yg kaya & pelbagai corak

Membina sebuah masyarakat progresif

dgn menggunakan sains & teknologi

moden

(22)

1.5 PENJELASAN PRINSIP RUKUN NEGARA

KEPRCAYAAN KEPADA

TUHAN

Menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat.

KESETIAN KEPADA RAJA DAN

NEGARA

Mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara.

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

Sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan , perundangan, kehakiman negara.

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal & mewujudkan satu masyarakat yang aman , makmur dan stabil.

KESOPANAN &

KESUSILAAN

Panduan supaya anggota masyarakat sentiasa bertindak sesuai dengan keperibadian bangsa & nilai-nilai murni yang diamalkan di Negara ini.

(23)
(24)

2.1 LATAR BELAKANG

WAWASAN 2020

Satu pemikiran & rangka kerja

mengenai matlamat Malaysia menjadi

sebuah negara maju pada tahun 2020.

Bukanlah satu dasar khas.

Merupakan

tindak balas

kepada

perkembangan ekonomi , sosial , dan

politik yang berlaku di peringkat nasional

& antarabangsa.

(25)

2.2 OBJEKTIF WAWASAN 2020

1. Pembentukan sebuah negara Malaysia

yang benar-benar maju menjelang tahun

2020.

2. Wawasan 2020 bertujuan menjadi

Malaysia negara maju dengan caranya

tersendiri .

Kemajuan yang tidak semata-mata diukur

dari segi pencapaian lahiriah atau fizikal.

Meliputi perwujudan satu masyarakat yang

sempurna dengan nilai moral & etika yang

tinggi & boleh dicontohi oleh negara-negara

lain.

(26)

2.3 CABARAN WAWASAN 2020

CABARAN 1 Mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa & dikongsi bersama-sama.

CABARAN 2 Mewujudkan masyarakat yg berjiwa bebas, tenteram & maju dengan keyakinan.

CABARAN 3 Mewujud & membangunkan masyarakat demokratik yang matang .

CABARAN 4 Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika.

CABARAN 5 Mewujudkan masyarakat liberal & bertolak ansur.

CABARAN 6 Mewujudkan masyarakat saintifik & progresif.

CABARAN 7 Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi.

CABARAN 8 Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi.

(27)

ISU UTAMA MENCAPAI TARAF

NEGARA MAJU.

Pembentukan Satu Negara Bangsa

Malaysia.

Negara Perindustrian.

Keadilan Ekonomi & Sosial.

Moral & Etika.

Pembangunan Masyarakat

(28)
(29)

3.1 PERANCANGAN PEMBANGUNAN

NEGARA.

Dirancang melalui :

1 Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP).

Atau Pelan Rangka Perspektif (OPP)

2

Perancangan Jangka Sederhana / Rancangan

Malaysia Lima Tahun [RMLT]

3

Perancangan Jangka Pendek /

(30)

Rumusan Dasar & Rancangan

Pembangunan Negara

(31)

DASAR PEMBANGUNAN NEGARA 3.1.1 DASAR EKONOMI BARU (DEB) 3.1.2 DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (DPN) 3.1.3 DASAR WAWASAN NEGARA (DWN) 3.1.4 MODEL BARU EKONOMI (MBE)

(32)

3.2 DASAR-DASAR NEGARA

1) DASAR AUTOMOTIF NASIONAL (NAP)

2) DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA

(DPN3)

3) DASAR AGROMAKANAN (2011-2020)

4) DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN

2008-2002

5) PELAN INDUK PERINDUSTRIAN

KETIGA (PIP3)

6) EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN

7) SOGOSHOSHA MALAYSIA

(33)

3.2.2 DASAR SOSIAL & BUDAYA

1) DASAR SOSIAL NEGARA

2) DASAR SUKAN NEGARA

3) DASAR ALAM SEKITAR NEGARA

4) RANCANGAN FIZIKAL NEGARA

(RFN)

5) DASAR WANITA NEGARA

6) PELAN INDUK PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN (PIPP)

(34)

3.2.3 DASAR-DASAR KERAJAAN DALAM MEMBENTUK PERPADUAN

DASAR PERPADUAN

INTEGRASI

ASIMILASI

DASAR-DASAR KERAJAAN

DASAR PENDIDIKAN

AKTA BAHASA KEBANGSAAN

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

SUKAN ALAT PERPADUAN

(35)

3.2.4 PROGRAM KERJASAMA TEKNIKAL MALAYSIA (PKTM)

1) LATAR BELAKANG

Suatu manifestasi Malaysia dalam konteks kerjasama di antara negara Selatan-Selatan (South-South) & lain-lain negara yg sedang membangun.

2) OBJEKTIF

.

(36)

3.2.5 PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN

Dirangka berdasarkan Gagasan 1Malaysia , Rakyat

Didahulukan Pencapaian Diutamakan.

Kerajaan & perkhidmatan saling bergantung &

melengkapi antara satu sama lain , khususnya dalam

pelaksanaan NKRA & MKRA.

Dilaksanakan dalam tiga fasa.

Meluaskan akses pendidikan berkualiti &

berkemampuan.

(37)

3.2.6 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA atau NKRA (NATIONAL KEY RESULT AREAS)

1) LATAR BELAKANG

2) TERAS NKRA

3) PELAKSANAAN NKRA

4) TUJUAN PELAKSANAAN

NKRA

(38)

12 BIDANG EKONOMI UTAMA NEGARA (NKEA) Minyak Sawit Perkhidmatan Kewangan Pelancongan Perkhidmatan Perniagaan Elektrik & Elektronik Pemborongan & Peruncitan Pendidikan Penjagaan Kesihatan Pertanian Minyak ,Gas ,dan Tenaga Kandungan komunikasi & infrastruktur Greater Kuala Lumpur / Lembah Klang

(39)

3.2.8 LIMA KORIDOR PEMBANGUNAN

1) Koridor Pembaharuan Tenaga Sarawak (SCORE)

2) Iskandar Malaysia WPI

3) Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER)

4) Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER)

5) Koridor Pembangunan Sabah (SDC)

(40)

3.2.9 Belanjawan 2012

Terdapat 5 fokus utama :

FOKUS 1 Meligat Pelaburan.

FOKUS 2 Mengugguli Modal Insan , Mencerna Kreativiti Dan Mencetus Inovasi.

FOKUS 3 Program Transformasi Luar Bandar (RTP).

FOKUS 4 Memperkejap Perkhidmatan Awam.

(41)
(42)

TAJUK

2 . EKONOMI 3 . POLITIK 4 . PRASARANA 5 . SOSIAL & BUDAYA 6 . EKOLOGI 7 . SAINS & TEKNOLOGI 8 . INTEGRASI & PERPADUAN 1 . AGAMA & KEPERCAYAA N

(43)
(44)

LGBT

MAKSUD

LESBIAN

Perempuan yg mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya , perempuan homoseksual.

GAY

Lelaki yg mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya , lelaki homoseksual.

BISEKSUAL

Cenderung untuk melakukan hubungan seks dgn lelaki & juga wanita (bukan org)

TRANSGENDER

Seseorg (lelaki/perempuan) yg berperasaan &

berpenampilan sbg anggota jantina yg satu lagi, & kdng² menukar organ jantinanya melalui pembedahan.

(45)

LANGKAH PENYELESAIAN

Mewujudkan mekanisme & pelan perancangan yg rapi

dalam memulihkan kumpulan (LGBT)

Kumpulan saintis , ahli sosiologi & agamawan perlu duduk bersama-sama mencari kaedah

terbaik

Menyediakan strategi &

tempat pemulihan

Menubuhkan satu badan bukan kerajaan khusus

membimbing & diberi dana secukupnya

(46)

FAKTOR TIMBULNYA SIKAP KURANG SENSITIVITI AGAMA Kejahilan atau tiada pendedahan yang berterusan mengenai amalan dan budaya beragama oleh penganut yang berlainan. Kurangnya pendedahan mengenai amalan dan budaya keagamaan. Kurangnya perbincangan soal etika perhubungan antara agama.

(47)
(48)

EKONOMI

2.1 Keadaan Ekonomi Malaysia 2.2 Industri Kecil & Sederhana (IKS) 2.3 Industri Kraf Tangan 2.4 Industri Makanan 2.5 Mengindustrikan Sektor Tani Negara

(49)

2.1 KEADAAN EKONOMI MALAYSIA SEKTOR UTAMA SEKTOR PERKILANGAN SEKTOR PEMBINAAN SEKTOR PERTANIAN SEKTOR PERLOMBONGAN KEADAAN PASARAN PEKERJA KEDUDUKAN LUARAN MALAYSIA EKSPORT KASAR IMPORT KASAR SEKTOR PERKHIDMATAN

(50)

LANGKAH MENGATASI KEMELESETAN EKONOMI

BAGI PIHAK MAJIKAN

Pihak majikan telah mengambil langkah memberhentikan kerja.

Perancangan & pengurusan yang proaktif oleh majikan .

Melaksanakan skim pemotongan gaji kakitangan antara 10% hingga 20% ketika krisis kewangan berlaku.

(51)

BAGI PIHAK KERAJAAN

Mencari kaedah terbaik & meningkatkan kedudukan ekonomi pada paras yang stabil.

Mengatasi masalah pembuangan pekerja,

pengangguran , upah yg rendah , masa singkat.

Melaksanakan Program Penempatan Pekerjaan

' JobsMalaysia'

Melaksanakan liberasi dalam sektor perkhidmatan.

Melaksanakan liberasi dalam sektor kewangan.

Memperkenalkan Pakel Rangsangan Ekonomi Kedua.

(52)

2.2 INDUSTRI KECIL & SEDERHANA (IKS)

IKS terbahagi kepada 3 :

1.Industri berskala kecil : segala tugas dilakukan pemilik & dibantu oleh anggota keluarga.

2.Industri sederhana : pekerja di antara 50 - 199 orang.

3.Industri berskala besar : pekerja 200 orang ke atas.

2.2.1 PERANAN & SUMBANGAN IKS :

1.Penggenap kepada industri besar.

2.Menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan.

3.Mempercepatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara. 4.Mewujudkan kepakaran tradisional.

5.Memberikan pendedahan pengetahuan tentang pengurusan , pengedalian peralatan , kira-kira, pemasaran & sebagainya.

6.Pemindahan teknologi.

7.Membantu mengurangkan kadar inflasi.

(53)

2.2.2 CABARAN & MASALAH YANG DIHADAPI

Kekurangan modal.

Persaingan tenaga kerja.Persaingan pasaran.

Kekurangan penggunaan teknologi.

Hubungan intra-industri.

Kehadiran IKS dari negara asing.

2.2.3 LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAH

Mewujudkan konsep rantaian.

Membuka pasaran baru untuk pasaran.

Menyediakan tenaga buruh yang mencukupi.Penggunaan teknologi.

Penawaran insentif.

(54)

2.3 INDUSTRI KRAF TANGAN

2.3.1 MASALAH :

1.Perusahaan yang berbentuk keluarga sahaja.

2.Perusahaan ini tinggal dalam keadaan yang mundur.

3.Masalah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM).

2.3.2 LANGKAH MENGATASI MASALAH INDUSTRI KRAF TANGAN

Penubuhan Perbadanan Kemajuan Kraftangan kerajaan.

Pasaran diperluaskan dan program latihan.Penyelidikan & Pembangunan.

(55)

2.4 INDUSTRI MAKANAN TUJUH TERAS STRATEGIK Memastikan bekalan bahan mentah

Memperluas & mempelbagai aktiviti memproses makanan

serta mempromosi pertumbuhan bidang sasaran

Meningkatkan rangkaian sektoral &

khidmat sokongan Meningkatkan R&D Memperkukuhkan daya saing Mengukuhkan pembangunan sumber manusia Mengukuhkan

sokongan institusi & sistem penyampaian

(56)

2.5 MENGINDUSTRIKAN SEKTOR TANI NEGARA

Merangkumi kepentingan persekitaran

serta penggunaan sumber lestari di samping

mengekalkan nilai murninya kepada

masyarakat.

Meningkatkan nilai ditambah dalam

ekonomi negara.

Dijadikan asas penting yang mempunyai

ciri.

Mewujudkan industri luar bandar.

Menerajui pembangunan agro makanan

(57)
(58)

1) Kebebasan menjalani kehidupan yang mengikut

lunas undang-undang, agama & budaya, hak untuk

mendapat pelajaran & mencari pekerjaan , hak

bersuara dan hak beribadat misalnya adalah sesuatu

yang asasi dan fitrah bagi setiap individu.

2)Hak-hak digariskan oleh setiap perlembagaan bagi

sesebuah negara & agama perlu diakui dan perlu

ditegakkan secara adil, berhemah dan bijaksana.

(59)
(60)

4.1 SISTEM PENGANGKUTAN AWAM.Dikenali sebagai transit awam

suatu perkhidmatan yg boleh dikongsi antara pengguna &

menawarkan perkhidmatan berjadual tetap tanpa tempahan yg melibatkan laluan darat , bawah tanah , udara & laut atau sungai. 4.2 CABARAN SISTEM PENGANGKUTAN AWAM.

1.Pengguna tidak yakin dgn perkhidmatan yg disediakan.

2.Berlaku kelewatan & pembatalan perjalanan tidak konsisten. 3.Tidak mempunyai jadual / jadual luput tarikh kuat kuasa.

4.Kekerapan perjalanan terlalu lama & tidak menyeluruh. 5.Tahap keselamatan kurang diberi tumpuan.

6.Kurang kemudahan untuk OKU.

7.Bilangan penumpang terlalu ramai & kurang tempat duduk. 8.Sistem pengurusan tidak komprehensif & berpadu.

(61)

4.3 PENYELESAIAN MASALAH PENGANGKUTAN AWAM KEUTAMAAN KERAJAAN MEMBERI TUMPUAN Kebolehpercayaan rakyat terhadap ketetapan masa. Meningkatkan kualiti perjalanan. Memberi jaminan

rakyat dapat akses mudah untuk semua jenis

pengangkutan Gerabak yang mempunyai ruangan khas. Mencukupkan jumlah pengangkutan

(62)

LALUAN DIKATEGORIKAN KEPADA 4 JENIS : JENIS LALUAN HURAIAN LALUAN EKSPRES

Menyediakan 3 laluan perkhidmatan bas yang tidak berhenti-henti atau sekali berhenti di antara stesen utama.

LALUAN UTAMA

Menyediakan 19 laluan dari subbandar ke kawasan luar pusat bandar.

LALUAN BANDAR

Menyediakan perkhidmatan kepada penumpang untuk jarak dalam bandar yang menghubungkan pusat

komersial dan pentadbiran.

LALUAN TEMPATAN

Menyediakan 140 laluan yang menghubungkan stesen utama ke kawasan petempatan.

(63)
(64)

5.1 PENDIDIKAN TEKNIK & VOKASIONAL

ALIRAN PENDIDIKAN

TEKNIK

Bertujuan menyediakan para pelajar yg cenderung kepada bidang teknikal di peringkat menengah atas bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang teknikal.

ALIRAN PENDIDIKAN VOKASIONAL

Bertujuan melahirkan pelajar yang cenderung kepada bidang vokasional pada peringkat

menengah atas. Membolehkan pelajar mendapat pekerjaan sebagai pekerja mahir & separa mahir.

(65)

CABARAN :

CABARAN :

1) Melahirkan tenaga kerja yang berkualiti.

2) Memperkasakan pendidikan teknik dan

vokasional.

3) Menghadapi arus perubahan semasa.

LANGKAH :

LANGKAH :

1) Memantapkan peranan pendidik.

2) Menstrukturkan kurikulum pendidikan teknik &

vokasional.

(66)

5.2 PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA

DEFINISI

Kemampuan & pencapaian cemerlang Malaysia dalam membangunkan sektor pendidikan untuk mempelopori perubahan & kemajuan dinamis.

CABARAN MENUJU PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA Penghijrahan Pensyarah (brain drain) Dominasi Jantina Dalam Profesyen Perguruan Peperiksaan Mengikut Keupayaan

(67)

LANGKAH REFORMASI PELBAGAI ASPEK ORGANISASI PENDIDIKAN PERUBAHAN SISTEM PENDIDIKAN PENGGREDAN UNIVERSITI PENUBUHAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SWASTA MELONGGARKAN SISTEM PENDIDIKAN MENINGKATKAN PROFESIONALIS-ME PERGURUAN MENGATASI MASALAH PENGHIJRAHAN PENSYARAH (BRAIN DRAIN) MEMPERBAIK KUALITI SISTEM PEPERIKSAAN PENGKORPORAT-AN UNIVERSITI ² LANGKAH MENJADIKAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA BERTARAF DUNIA

(68)

5.3 MASALAH REMAJA

5.3.1 PUNCA MASALAH SOSIAL REMAJA

Salah satu faktor masalah sosial berlaku ialah faktor keluarga

Pengaruh persekitaran boleh mempengaruhi corak kehidupan remaja

Pengaruh Media Massa

(69)

5.3.2 CARA MENGATASI MASALAH REMAJA

1) Peranan Ibu Bapa / Penjaga

2) Pendekatan akademik & kokurikulum

3) Mewujudkan sistem perundangan di sekolah

4) Penguatkuasaan undang-undang oleh pihak

berkuasa seperti polis.

5) Peranan guru kaunseling

6) Peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru

(PIBG)

(70)
(71)

6.1 PENCEMARAN ALAM SEKITAR

JENIS PENCEMARAN

Kehadiran / penambahan sesuatu bahan semula jadi atau bukan semula jadi ke dalam persekitaran , sehingga merosakkan

sebahagian atau keseluruhan ekosistem.

1) Pencemaran Air

2) Pencemaran Udara

3) Pencemaran Tanah

4) Pencemaran Bunyi

5) Pencemaran Sinaran

6) Pencemaran Haba

(72)

PUNCA PENCEMARAN

1) Kenderaan dan jana kuasa

2) Industri perkilangan

3) Industri pertanian

4) Industri perkapalan

5) Pembakaran terbuka

6) Kesan rumah hijau

KESAN PENCEMARAN

1) Masalah kesihatan

2) Masalah Alam Sekitar

3) Kesan rumah hijau &

perubahan cuaca & aras

laut

(73)

CARA

UNDANG-UNDANG AMALAN HARIAN DI RUMAH KITAR SEMULA TEKNOLOGI KUMBAHAN PERTANIAN PERSEKITARAN TERKAWAL & PENGAWALAN TEKNOLOGI PENGGUNAAN BIOTEKNOLOGI KENDERAAN MESRA ALAM LAKUKAN KAJIAN KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR (EIA) MEMPERBANYAKKAN PEMBINAAN TEMPAT MEMBAKAR SAMPAH SECARA TERTUTUP PENDIDIKAN ALAM SEKITAR CARA MENGATASI PENCEMARAN

(74)

GANGGUAN KESIHATAN BERKAITAN ALAM SEKITAR 1. Alergi 2. Beguk 3. Cacat 4. Kerosakan Ginjal 5. Gangguan Hormon

6. Kelemahan sistem Imunisasi 7. Penyakit Jantung

8. Kanser

9. Keracunan plumbum 10. Keracunan Raksa

11. Kerosakan Sistem saraf 12. Tumbuhan beracun

(75)

6.2 PEMANASAN GLOBAL 6.2.1 PUNCA KEGIATAN MANUSIA PENCEMARAN INDUSTRI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR FOSIL BERLELUASA PELEPASAN GAS RUMAH HIJAU PENEROKAAN HUTAN BERLELUASA PENIPISAN LAPISAN OZON PENEBANGAN HUTAN SECARA TIDAK TERKAWAL

(76)

6.2.2 KESAN

KESAN

Peningkatan aras

laut Ramai org terkena penyakit / mati Menggiatkan kesan El Nino Pemanasan global Kenaikan Paras Laut Perubahan iklim Kesihatan manusia terganggu Pemanasan global menjejaskan sektor pertanian Kenaikan suhu

(77)

6.3 BIODIVERSITI

6.3.1 APAKAH MASALAH & CABARAN BODIVERSITI DUNIA ?

Kegiatan pembangunan & eksploitasi

ekonomi oleh manusia.

Kerakusan penerokaan hutan.

Penukaran hutan.

Perubahan iklim dunia & faktor semula jadi.

Sikap pengguna yg menggunakan sumber

biologi secara tidak lestari / tidak mesra

alam.

(78)

6.3.2 LANGKAH MEMELIHARA BIODIVERSITI

Mengadakan bengkel mengenai pengurusan biodiversiti.

Mengalakkan & memperbanyakkan penubuhan Pusat

Penyelidikan & Pembangunan (R&D).

(79)

6.3.3 KEPENTINGAN BIODIVERSITI

1. Mengekalkan kitaran hidrologi.

2. Air dari tanah akan dibebaskan melalui proses

transpirasi.

3. Mengawal banjir & kejadian bencana alam

lain.

4. Memberi khidmat ekosistem.

5. Mempengaruhi keadaan iklim &

menyederhanakan suhu.

6. Menghalang hakisan tanah.

7. Mengawal daripada berlakunya bencana alam.

8. Menghasilkan oksigen untuk pernafasan &

respirasi.

9. Menyelenggara kitaran oksigen & nitrogen.

10. Sebagai sumber perubatan .

(80)
(81)

7.1 TEKNOLOGI DIPERBAHARUI

7.1.1 JENIS TENAGA ALTERNATIF

TENAGA ALTERNATIF - tenaga yg boleh diperbaharui & sentiasa

berterusan .

Jenis tenaga

alternatif

Tenaga

hidroelektrik

Tenaga

suria/solar

Tenaga

biomas

(82)

7.1.2 MASALAH UNTUK MEMAJUKAN TENAGA ALTERNATIF

7.1.3 KEBAIKAN TENAGA KETERBAHARUAN KEPADA NEGARA² SEDANG MEMBANGUN

1) Tahap teknologi rendah.

2) Modal besar.

3) Kekurangan buruh mahir.

4) Saiz pasaran kecil.

1) Mesra alam & tidak kehabisan.

(83)

7.2 TEKNOLOGI HIJAU

7.2.1 CABARAN PELAKSANAAN TEKNOLOGI HIJAU

7.2.2 FAEDAH PELAKSANAAN TEKNOLOGI HIJAU

I. Mengukuhkan kerangka institusi.

II. Menyediakan Persekitaran Pembangunan

Teknologi Hijau yg Kondusif.

III. Memperkukuh Pembangunan Modal Insan

dalam Teknologi Hijau.

1. Menangani masalah alam sekitar dan pertumbuhan

ekonomi.

2. Meningkatkan kualiti hidup rakyat dgn menjamin

kualiti alam sekitar yg lebih mapan.

(84)

7.3 TEKNOLOGI LASER

7.3.1 SUMBANGAN CAHAYA LASER

Sumber cahaya yg diperkuatkan hasil drpd rangsangan / stimulasi pancaran radiasi.

MAKSUD

1) Bidang hiburan.

2) Bidang percetakan iaitu menggunakan pencetak laser.

3) Bidang informasi & teknologi maklumat.

4) Bidang perniagaan .

5) Bidang keselamatan.

(85)
(86)

PERPADUAN & INTEGRASI NASIONAL

Satu proses menyatupadukan pelbagai kumpulan masyarakat yg mempunyai budaya & sosial yg berbeza ke dalamsatu sistem

wilayah bagi mewujudkan identiti nasional.

PENGENALAN

8.1 HALANGAN & CARA MENGATASI MASALAH PERPADUAN & INTEGRASI NASIONAL

Nilai & sikap masyarakat yg berprasangka , perkauman dan

etnosentrisme (pandangan / sikap yg percaya bahawa golongan / kebudayaan etnik sendiri lebih unggul drpd golongan /

kebudayaan etnik lain) .

Tahap kefahaman yg rendah tentang cara hidup & masalah² hidup

kaum lain.

Dari segi kebudayaan. Pemisahan fizikal.

(87)

USAHA

&

STRATEGI

PENDIDIKAN EKONOMI POLITIK SOSIAL & KEBUDAYAAN

8.2 USAHA & STRATEGI KERAJAAN DALAM MEMANTAPKAN PERPADUAN & INTEGRASI NASIONAL.

(88)
(89)

KERTAS PROJEK

Satu daripada komponen

penilaian untuk penggal dua .

Wajaran markah bagi

komponen

kertas kerja projek ini adalah

sebanyak 20%.

Pentaksirannya Berasaskan

(90)

Objektif Penilaian Kertas Projek

JENIS

KEMAHIRAN

OBJEKTIF KEMAHIRAN

KEMAHIRAN

KOGNITIF

Mengenalpasti & Menghuraikan masalah & isu yg berkaitan dgn pembangunan negara serta mencadangkan langkah mengatasinya.

KEMAHIRAN

MANIPULATIF

Mencari & mengumpul pelbagai jenis data & maklumat dari pelbagai sumber.

Diperoleh melalui aktiviti memerhati , merekod, menemu bual & mengkaji selidik.

KEMAHIRAN

INSANIAH

Mahir berkomunikasi secara lisan & tulisan dgn berkesan .

Berupaya mengurus masa mengikut jadual kerja yg ditetapkan serta menyelesaikan masalah.

(91)

LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT

KERTAS PROJEK

1) Menerima soalan

2) Memahami skop tugasan

3) Merancang jadual kerja

4) Mengumpul data & maklumat

5) Memperoleh data & maklumat

6) Menyusun dapatan

7) Memproses data & maklumat

8) Mempersembahkan data & maklumat

9) Membincangkan dapatan hasil kajian

10) Menulis penulisan yg lengkap mengikut format

11) Menyemak & membuat penambahbaikan

12) Menyediakan bahan pembentangan

13) Pembentangan kertas projek

(92)

FORMAT PENULISAN KERTAS

PROJEK

Digalakan menggunakan komputer

Saiz kertas : A4 putih sahaja.

Tulisan : Times New Roman (Front 12)

Langkau (spacing) 1.5

Panjang penulisan tidak melebihi 5000p.p

Laporan dalam bentuk bercetak & berjilid

Menggunakan ilustrasi/gambar rajah untuk

(93)

STRUKTUR PENULISAN

1. Sinopsis

2. Kandungan

3. Penghargaan

4. Pengenalan

5. Objektif Kajian

6. Lokasi Kajian

7. Kaedah Kajian

8. Dapatan kajian & perbincangan

9. Rumusan & kesimpulan

10.Rujukan

11.Lampiran

(94)

Semoga kawanku semua dapat ilmu tambahan & manfaat

dari slide

saya ini.. Papai

kawanku sekalian AHLA WASAHLA

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...