• Tidak ada hasil yang ditemukan

Remidial Bahasa Jawa

N/A
N/A
Info

Unduh

Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Remidial Bahasa Jawa"

Copied!
9
13k
254
Menampilkan lebih banyak ( Halaman)

Teks penuh

(1)

BAB 1 BAB 1

Umpamane wong lumaku Umpamane wong lumaku Marga gawat den liwati Marga gawat den liwati Lamun kurang ing pangarah Lamun kurang ing pangarah Sayekti karendhet ing ri Sayekti karendhet ing ri Apese kasandhung padhas Apese kasandhung padhas Babak bundhas anemahi Babak bundhas anemahi

1.

1. TTemembanbang ig ing ng duwduwur ur yaiyaiku ku ….…. a

a.. KKiinnaanntthhi i   b.

 b. GambuhGambuh .. MMii!!iill d.

d. MaMaskskumumamambabanngg ee.. MMeeggaattrruuhh

".

". Umpamane wong lumaku, Marga gawat den liwatiUmpamane wong lumaku, Marga gawat den liwati  ateges …. ateges …. a.

a. BakBakal enal entuk tuk kakailailakan kan ing ing sadsadalaalan#dn#dalanalan  b.

 b. $e$en kurang pangati#atin kurang pangati#ati .

. %un%ungkagkasansane bae bakal kal gawgawe lare lara awa awake ake dhedhewewe d.

d. LumLumaku aku ing ding dalan alan kankang kebg kebak pak paoaobanban e.

e. WWonong kang g kang kurankurang pengg pengati-aati-ati bakti bakal cilaal cilaka ing tka ing tembeembenene

3.

3. LaLamumun kun kurarang ing ing png panangagararahh ateges ….ateges …. a.

a. BakBakal enal entuk tuk kakailailakan kan ing ing sadsadalaalan#dn#dalanalan b.

b. YYeen kn kuraurang ng panpangatgati-ai-ati ti  .

. %un%ungkagkasansane bae bakal kal gawgawe lare lara awa awake ake dhedhewewe d.

d. LumLumaku aku ing ding dalan alan kankang kebg kebak pak paoaobanban e.

e. &o&ong kng kang ang kurankurang peg pengati#ngati#ati bati bakal akal ilaka ilaka ing ing tembentembenee

'.

'. Sayekti karendhet ing ri, Apese kasandhung Sayekti karendhet ing ri, Apese kasandhung  padhas ateges …. padhas ateges …. a.

a. BakBakal ental entuk kacuk kacilailakan inkan ing sadg sadalaalan-dn-dalaalann  b.

 b. $e$en kurang pangati#atin kurang pangati#ati .

. %un%ungkagkasansane bae bakal kal gawgawe lare lara awa awake ake dhedhewewe d.

d. LumLumaku aku ing ding dalan alan kankang kebg kebak pak paoaobanban e.

e. &o&ong kng kang ang kurankurang peg pengati#ngati#ati bati bakal akal ilaka ilaka ing ing tembentemben

5.

5. BaBababak buk bundndhahas ans anememahahii ateges ….ateges …. a.

a. BakBakal enal entuk tuk kakailailakan kan ing ing sadsadalaalan#dn#dalanalan  b.

 b. $e$en kurang pangati#atin kurang pangati#ati c.

c. PunPungkagkasansane bae bakal gkal gawe lawe lara aara awakwake dhee dhewewe d.

d. LumLumaku aku ing ding dalan alan kankang kebg kebak pak paoaobanban e.

e. &o&ong kng kang ang kurankurang peg pengati#ngati#ati bati bakal akal ilaka ilaka ing ing tembentembenee

(.

(. &&oos sus surasarasane tne tembembang ang ing ing dhdhuwuuwur r yaiyaiku ku ….…. a.

a. BakBakal enal entuk tuk kakailailakan kan ing ing sadsadalaalan#dn#dalanalan  b.

 b. $e$en kurang pangati#atin kurang pangati#ati .

. %un%ungkagkasansane bae bakal kal gawgawe lare lara awa awake ake dhedhewewe d.

d. LumLumaku aku ing ding dalan alan kankang kebg kebak pak paoaobanban

XII MIPA 4 XII MIPA 4 REMIDI

(2)

e. Wong kang kurang pengati-ati bakal cilaka ing tembene

Marma den taberi kulup Angulah lantiping ati )ina wengi den anedya %andak panduking pambudi Bengkas kahardaning driya Supaya dadya utami

*. &os surasane tembang ing dhuwur yaiku ….

a. Nglakoni prihatin lan ngudi ngelmu supaya dadi utama panguripane  b. +gilangke rasa samar lan tansah waspada iku bisa ngendhaleni hawa napsu

. A!a tumindak kang sakepenake dhewe amarga urip iku akeh paobane mula sing ngati#ati

d. +gelmu kang se!ati iku yen ora meri,ora !ail,ora ngangsa, lan mung anteng ing ati

e. Angkara kang ora dikendhaleni tundhane bakal nuwuhake prakara

Sirnakna semanging kalbu -en waspada ing pangeksi $eku dalaning ing pangeksi $eku dalaning kasidan Sinuda saka sethithik  %amothahing nepsu hawa Linalantih mamrih titih

. &os surasane tembang ing dhuwur yaiku ….

a. +glakoni prihatin lan ngudi ngelmu supaya dadi utama panguripane

b. Ngilangke rasa samar lan tansah waspada iku bisa ngendhaleni hawa napsu

. A!a tumindak kang sakepenake dhewe amarga urip iku akeh paobane mula sing ngati#ati

d. +gelmu kang se!ati iku yen ora meri,ora !ail,ora ngangsa, lan mung anteng ing ati

e. Angkara kang ora dikendhaleni tundhane bakal nuwuhake prakara

Aywa mamatuh nalutuh Tanpa tuwas tanpa kasil /asalibuk ing ssrebeda Marma dipun ngati#ati Urip keh renananira Sambekala den kaliling

0. &os surasane tembang ing dhuwur yaiku ….

a. +glakoni prihatin lan ngudi ngelmu supaya dadi utama panguripane

 b. +gilangke rasa samar lan tansah waspada iku bisa ngendhaleni hawa napsu c. Aja tumindak kang sakepenake dhewe amarga urip iku akeh pacobane

(3)

d. +gelmu kang se!ati iku yen ora meri,ora !ail,ora ngangsa, lan mung anteng ing ati

e. Angkara kang ora dikendhaleni tundhane bakal nuwuhake prakara

Mangka ta kang aran laku Lakune ngelmu sa!ati Tan dahwen pati openan Tan panasta nora !ail Tan n!urungi ing kaardan Among eneng mamrih ening

1. &os surasane tembang ing dhuwur yaiku…

a. +glakoni prihatin lan ngudi ngelmu supaya dadi utama panguripane

 b. +gilangke rasa samar lan tansah waspada iku bisa ngendhaleni hawa napsu . A!a tumindak kang sakepenake dhewe amarga urip iku akeh paobane mula

sing ngati#ati

d. Ngelmu kang sejati iku yen ora meri ora jail ora ngangsa lan mung  anteng ing ati 

e. Angkara kang ora dikendhaleni tundhane bakal nuwuhake prakara

BAB 2

SUMIMPEN ING POJOK ATI

-ening 2 Tatiek /alingga

/anthi ati kang krasa rinu!it, /epengin ndak rakit gurit, Sana!an krasa perih lan sakit,

 +yangga panandhang kang kudu dilampahi.  +ggoleki apa maknane saripati,

$en ing kanyatan tansah tumindak nglarani, Alam krasa panas bumi uga nangis,

Lan amarah tan bisa diendhani,

 +anging aku yakin isih ana sunar sui, Sih katresnan, rasa tentrem kang sumimpen  3ng po!ok ati

Uga rasa tulus lan luhuring budi pekerti.

-onga ing tengahing ratri, muga dadi tamba !ampi urip iki, Tanpa kendhat nyuwun berkahing Gusti

1. /ang dikarepake Kanthi ati kang krasa rinuit yaiku …

a. Ati kang bungah d. Ati kang kelara-lara  b. )asa kang mantep e. Ati kang kelegan

(4)

". &os surasane paragra4 kapisan yaiku …

a. !egambaran ati kang kelara-lara d. +gerteni kahanan kang endah  b. Tumindak kang nalisir e. -onga marang Gusti

. 5ra bisa keukupan

6. &os surasane paragra4 kapindho yaiku …

a. Gegambaran ati kang kelara#lara d. +gerteni kahanan kang endah  b. Tumindak kang nalisir  e. "onga marang !usti 

. 5ra bisa keukup

'. Tegese tembung ratri ing ukara !onga ing tengahing ratri, muga dadi tamba ampi urip iki yaiku …

a. esuk d. surup  b. awan e. bengi 

. sore

7. Gagasan pokok kang diandharake dening penyair lumantara geguritan yaiku …. a. surasa d. nada

b. tema e. amanat

. perasaan

(. Sing dudu titikan geguritan klasik yaiku …. a. lumrahe diwiwiti tembung sun gegurit  b. sapada ngemot patang gatra utawa luwih

. aahing wanda saben gatrane padha d. tibane swara ing pungkasane gatra runtut e. ngemot prastawa anyar 

*. Geguritan kang surasane pangalembana marang Gusti /ang Mahakawasa yaiku …. a. himne d. romansa

 b. alegi e. balada . epigram

. Geguritan kang surasane babagan katresna yaiku ….

a. himne d. romansa

 b. alegi e. balada . epigram

0. Sing dudu materi#materi kang wigati ing geguritan yaiku …. a. irah#irahan geguritan

 b. tembung kuni . gaya basa d. simbol#simbol e. gambar-gambar 

1. Saora#orane ana kegiyatan kang dudu ditindakake sadurunge pawongan iku arep maa geguritan.

 /agiyatan kang ora metu ditindakake sadurunge maa geguritan yaiku …. a. nganalisa kahanane

(5)

. ngoeki 8ndhudhah9 geguritan d. gegladhen

e. manut kang nglatih

BAB 3

1. Sawi!ining wu!ud tulisan kang ana sesambungane karo pambudi dayane penulis kanggo menehi pepinren#pepinren saka sawi!ining ob!ek 8panggonan, manungsa,  barang, lan sapanunggalane9 yaiku….

a. +arasi b. "eskripsi  . Argumentasi d. %ersuasi e. :ksposisi

". Topik#topik kang bisa dikembangake dadi tulisan deskripsi yaiku… a. %anggawene batik 

b. Nawakake barang#promosi  . ;erita rakyat

d. Gerbong sepur kelas ekonomi e. -umadine telaga sarangan

6. +yritakake kagiyatan kang ditindakake saben dina iku kalebu topi waana deskripsi kang kamot ing …

a. /ahanan ruang  b. /ahanan barang

c. Proses d. 5pini e. )ingkesan

'. Tetembungan kang a!eg panggonane lan panggangone, ateges entar, nanging ora ngemu surasa pepindhan yaiku …

a. Sanepa  b. 3sbat

c. Paribasan d. Saloka e. &angsalan

7. Unen#unen kang a!eg panganggone mawa surasa tartamtu. &u!ude raikaning tembung kang ndhapuk ukara, ngemu teges entar lan ngemu pasemon yaiku …

a. Sanepa b. $sbat   . %aribasan d. Saloka e. &angsalan

(. Tetembungan kang saemper pepindhan, ngemu surasa bangetake, ateges kosok baline karo tetembungane yaiku…

a. %anepa  b. 3sbat

. %aribasan d. Saloka e. &angsalan

*. Tuladhane paribasan yaiku …

(6)

 b. Supaya pinter kudu engkir, ngeengke pikir  . Sura dira !ayaningrat lebur dening pangastuti d. Tatune arang kran!ang 8tatune kerep banget9

e. Adigang adigung lan adiguna &ngendel-ngendelake kakuatan kaluhuran lan kapinteran'

. Tuladhane isbat yaiku …

a.  +getan bali ngulon apa sedyane kelakon  b. Supaya pinter kudu engkir, ngeengke piker 

.  %ura dira jayaningrat lebur dening pangastuti  d. Tatune arang kran!ang 8tatune kerep banget9

e. Adigang, adigung, lan adiguna 8ngendel#ngendelake kekuatan, kaluhuran, lan kapinteran9

0. Tuladhane sanepa yaiku …

a. +getan bali ngulon apa sedyane kelakon  b. Supaya pinter kudu engkir, ngeengke piker 

. Sura dira !ayaningrat lebur dening pangastuti d. (atune arang kranjang &tatune kerep banget'

e. Adigang, adigung, lan adiguna 8ngendel#ngendelake kekuatan, kaluhuran, lan kapinteran9

1. Sida mukti iku orak batik kang maknane …

a. "uwe karep supaya apa kang ginayuh bisa kawujudan  b. +yuwun pangapura karo wong tua

. -adi manungsa kudu o!o seneng gawe laraning liyan d. /udu duwe rasa tepa slira marang kana

e. Manungsa kang nyata iku beik martabate

BAB 4

1. &aana kang n!lentrehake utawa medharake sawi!ining bab kanggo pamaos. Supaya  pamaos oleh in4ormasi kang genep babagan sawi!ining ob!ek, saban!ure pangreten  pamaos bisa mundhak yaiku . . .

a. -eskripsi  b. Argumentasi

. +arasi d. )ksposisi  e. %ersuasi

". /ang diarani data 4aktual yaiku . . . .

a. Sawi!ining analisis utawa penapsiran ob!ekti4 marang saprangkat 4akta

b. %awijining kahanan kang kanyatan kedadeyane ana lan bisa asipat historis &bisa dicritakake kanthi cetha'

(7)

. +!lentrehake panemu, gagasan lan keyakinan

d. <akta ngenani pawongan kang gondhelan keneng marang sawi!ining keyakinan e. Basa pawarta tanpa rasa sub!ekti4 lan emosional

6. Sing dudu ngemot perangan#perangan waana eksposisi yaiku . . . a. +!lentrehake panemu, gagasan, lan keyakinan

 b. Mrelokake 4akta kang dikuatake utawa diethakake kanthi angka, peta statisti, gra4ik, organigram, gambar lan sapiturute

. sMrelokake analisis lan sintesis nalika ngoneki bahan lan 4akta

d. +ggoleki sumber ide saka pengalaman, pengamatan sikap, lan keyakinan e. %umber saka crita kang ora dunung sapa sing gawe

'. Basa kang digunakake ing waana eksposisi beike kudu . . . a. (anpa rasa subjekti* lan emosional 

 b. +gayawara supaya katon akeh tulisane . Adhedhasar karep saka panulise

d. Sub!ekti4 lan emosional e. ;ekak aos

7. Gaya panulise waana eksposisi beike kudu . . . a. Sakperangan kudu disingitake

b. $n*ormati* lan ngyakinake . +urut saka welingan

d. Akeh nggunakake basa rinengga e. Gawe was#was lan tintrim

(. 3ng ngisor iki irah#irahan kang kalebu waana eksposisi yaiku . . . a. Mula Bukane Senthong Gamelan

 b. Saben -ina Sekolahku Ana :kstra /arawitan . Aya padha Gladhen /arawitan

d. Apa akibate ora gelem +guri#nguri Gamelan

e. Paedahe Nguri-nguri galmelan jawa tumprap siswa

*. %erangan gamelan kang ora awu!ud blebekan yaiku . . . a. Gender  

 b. Saron . /enong d. !ambang  e. Slenthem

. %erangan gamelan ara nabuhe dikeplak ngango epek#epek 8tlapak tangan9 yaiku . . . a. Gong

 b. Slenthem c. Kendhang  d. /enong e. )ebab

0. %erangan gamelan kang ara nabuhe digesek yaiku . . . a. Gong

 b. Slenthem . /endang d. /enong e. +ebab

(8)

a. "ithuthuk   b. -isebul

. -igesek   d. -ikeplak  e. -ipetik  

Gladhen See!"e# Ga!al

1. %athokan sa!roning tembang maapat kang ngemot tibaning swara pungkasan saben sagatra yaiku …

a. Guru gatra d. guru wilangan  b. Guru basa e. guru gatra

c. !uru lagu

". a, 11i, u, *a, 1"a, a, i. angka ,11,,*,1",, diarani … a. Guru sastra d. guru wilangan  b. Guru basa e. guru gatra

. Guru lagu

6. -ene a, i, u, a, u, a, i diarani …

a. Guru sastra d. guru wilangan  b. Guru basa e. guru gatra

c. !uru lagu

'. Tembang maapat kinanthi iku asale saka tembung kanthi kang ateges … a. +yekel

b. Nuntun . +ggawa d. +!upuk e. +yangking

7. +ggatekake lan menehi tekanan basa, utamane babagan tembung#tembunge utama ing geguritan yaiku …

(9)

 b. ;itraan e. tipogra4i . Ma!as

(. &u!ud ukara kang isa narik kawigaten ing geguritan diarani … a. -iksi d. bunyi

 b. ;itraan e, tipogra4i c. ,ajas

*. 3ng geguritan nemtokake tembung#tembung kang digunakake bisa narik kawigaten, mula kudu duwe nilali sastra nanging komunikati4 diarani …

a. -iksi d. bunyi 

 b. ;itraan e. tipogra4i . Ma!as

. &aan kang n!lentrehake utawa medharake sawi!ining bab pamaos yaiku … a. +arasi d. )ksposisi 

 b. Argumentasi e. %ersuasi . -eskripsi

0. %angripta geguritan isa ngandharake pesen kang bakal di!lentrehake diarani … a. %erasaan=rasa pangrasa d. Tema

 b.  Amanat#pitutur  e. Alur  . +ada=irama

1. Golek banyu apikulan warih yaiku … a.  $sbat  d. %aribasan  b. +arasi e. Sanepa

Referensi

Dokumen terkait

aralisis strukiur dar perhitungan yang dilakukan. dihasilkan daya dukuns pondasi yang lebih besar dibandingkan terhadap bebao yang h'ekerja. Selain itu semua elemen

Selain itu ketentuan lain-lain dalam perjanjin kredit yang diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terdapat satu, sebagian atau lebih dari ketentuan-ketentuan

Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada kelompok mitra tentang bahaya residu pestisida terhadap kesehatan dan lingkungan serta pengenalan dan

Bentuk dukungan yang spesifik dilakukan suami, yang secara signifikan dinilai subjek sangat mendukung pemberian ASIE adalah: ikut bangun dan menemani saat malam ibu harus

Pada pelaksanaannya setiap subjek mempraktekkan rancangan social stories pada anak-anak dalam situasi role play. Fasilitator memberikan feedback terhadap hasil praktik

Pendidikan karakter religius pada diri siswa, memerlukan berbagai cara, metode, pendekatan, dan dilakukan di segala situasi. Salah satu cara yaitu dengan cara

Ahmad, Zakaria, Cut Nyak Meutia, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. © Cintya

 Bahwa PIHAK KESATU meminjamkan kepada PIHAK KEDUA berupa : 1 (satu) unit mesin pecacah sampah organik dan 1 (satu) unit rumah kompos/TPST beserta kelengkapannya untuk

Dalam bab ini terdiri 4 bagian tentang hasil penelitian yaitu : Gambaran umum lokasi penelitian, Faktor Yang Menyebabkan Ibu-Ibu Majelis Ta’lim Gampong Suak Perbong

Tabliq telah di terapkan dalam laporan realisasi dana desa karena telah di atur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa berupa pengambilan keputusan mengenai

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap SHU maka diimplikasikan kepada Koperasi Relepan Unit Simpan

Banyak penelitian yang menghubungkan antara variabel Locus of Control dengan Burnout dan menjadi variabel yang sering diteliti korelasi keduanya dalam ilmu psikologi,

Indikator pendidikan yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur terdapat 6 indikator yaitu meliputi angka partisipasi kasar pada jenjang

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampuibatas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankanya tata

Dari hasil pengujian diperoleh waktu yang dibutuhkan untuk melebur 1 Kg Aluminium adalah 25 menit pada temperature mencapai 701 o C dengan konsumsi bahan bakar sebanyak 1,48

Pada penggalan puisi yang berjudul Hujanku Menghilang, pada bait pertama baris pertama, kedua, dan ketiga menggunakan gaya bahasa personifikasi karena gaya bahasa tersebut

Kecepatan kendaraan dan kerapatan lalu lintas yang ada pada berbagai jalan arteri di kota besar seperti Surabaya memiliki karakteristik yang dapat dipelajari dari

Prakara kang dadi undering panliten iki, yaiku (1) wiwit kapan lan ana ing ngendi ki Sentho ngrintis profesi dhalang, (2) Apa wae wujud variasi basa kang digunakake

TRADING SELL : Posisi jual untuk jangka pendek , yang menitikberatkan pada analisa teknikal dan isu- isu yang beredar. Sementara indikator RSI berada di area

Kebanyakan pasien anak-anak yang memiliki efusi parapneumonik memberikan respon yang baik dengan pemberian terapi antibiotic sehingga tidak memerlukan

masyarakat bahwa resesi dan depresi adalah bagian alami dari siklus perdagangan meski pada kenyataanya tidaklah seperti itu. Penderitaan itu justru terjadi karena