Session 6 22Mar11 Vietnamese (Dec27)

16  Download (0)

Full text

(1)

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 9.

Quản lý và bảo tồn đất

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 9. Quản lý và bảo tồn

(2)

Các vấn đề về xói mòn đất Tương ứng tiêu chí: 9.1

Tương ứng tiêu chí:

(3)

Nguyên nhân chủ yếu gây xói mòn đất Tương ứng tiêu chí 9.1

Tương ứng tiêu chí

9.1

Sử dụng nhiều thuốc diệt cỏ

Độ dốc của đất

(4)

Xói mòn do sử dụng nhiều thuốc diệt cỏTương ứng tiêu chí:

9.1

Tương ứng tiêu chí:

(5)

Xói mòn do độ dốc của đất Tương ứng tiêu chí: 9.1

Tương ứng tiêu chí:

(6)

Xói mòn do nước rửa trôi Tương ứng tiêu chí: 9.1

Tương ứng tiêu chí:

(7)

Kiểm soát xói mòn đất Tương ứng tiêu chí: 9.3

Tương ứng tiêu chí:

9.3

1. Duy trì thảm thực vật che phủ đất

Befor e

(8)

Kiểm soát xói mòn đất Tương ứng tiêu chí: 9.3

Tương ứng tiêu chí:

9.3

1. Duy trì thảm thực vật che phủ đất

Giảm sử dụng thuốc diệt cỏ

Làm cỏ bằng tay

(9)

©2009 Rainforest Alliance

Kiểm soát xói mòn đất Tương ứng tiêu chí; 9.1

Tương ứng tiêu chí;

9.1

(10)

Kiểm soát xói mòn đất Tương ứng tiêu chí: 9.3

Tương ứng tiêu chí:

9.3

2. Che phủ đất

Nhánh cây đã rong tỉa (từ cây trồng và cây che

bóng) • Cỏ dại

Lá rụng từ cây

(11)

Kiểm soát xói mòn đất Tương ứng tiêu chí: 9.1

Tương ứng tiêu chí:

9.1

(12)

Kiểm soát xói mòn đất Tương ứng tiêu chí: 9.1

Tương ứng tiêu chí:

9.1

(13)
(14)

©2009 Rainforest Alliance

Kiểm soát xói mòn đất Tương ứng tiêu chí: 9.1

Tương ứng tiêu chí:

9.1

(15)

15

Tóm tắt Tương ứng tiêu chí :

9.1

Tương ứng tiêu chí :

9.1

Keeping vegetative cover

over the soil

Duy trì thảm thực vật che phủ đất

Mulching Che phủ đất

Preventing water run-of

Ngăn chặn rửa trôi đất

Planting vegetation along the canals of

water

Trồng cây dọc theo kênh rãnh nước

Planting crops against the slope

Trồng cây chống xói mòn ở độ dốc

Planting plants and trees in areas with

slope

(16)

The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior. The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in