Session 2 14Mar11 Vietnamese (Dec27)

15  Download (0)

Full text

(1)

©2009 Rainforest Alliance

Phần 2:

Phần 2:

Phần 2:

Phần 2:

Bảo vệ rừng

Bảo vệ rừng

Bảo vệ rừng

Bảo vệ rừng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ngôn ngữ: Tiếng ViệtNgôn ngữ: Tiếng ViệtNgôn ngữ: Tiếng Việt

Phiên bản: 2011

Phiên bản: 2011Phiên bản: 2011Phiên bản: 2011

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 2.

Bảo tồn Hệ sinh thái

Tương ứng nguyên tắc:

(2)
(3)

3

Hệ sinh thái bị tàn phá

2.2., 9.5.

Tương ứng tiêu chí:

(chủ

chốt )

Tương ứng tiêu chí:

(4)

Thay vì mở rộng nông trại của bạn….

(5)
(6)
(7)

7

Trước khi mở rộng nông trại của bạn…

Kiểm tra

các khu vực chung quanh.

• Công viên quốc gia

• Động vật hoang dã đang sinh sống

• Khu bảo tồn

Tương ứng tiêu chí:

2.3

(8)

Thiết lập khu vực bảo tồn

Tương ứng tiêu chí:

2.1.

(chủ chốt)

Tương ứng tiêu chí:

2.1. (chủ chốt)

Lựa chọn videos

Bạn có thể tìm thấy video sau đây “Đính kèm”

theo tài liệu.

Thiết lập khu bảo tồn (bằng tiếng Tây

(9)

©2009 Rainforest Alliance

Quản lý thu hoạch gỗ và cây trồng

Tương ứng tiêu chí:

2.4

Tương ứng tiêu chí:

2.4

(10)
(11)

©2009 Rainforest Alliance

Tái trồng rừng

Tương ứng tiêu chí:

2.1.

(chủ chốt)

Tương ứng tiêu chí:

2.1. (chủ chốt)

(12)

Tái trồng rừng

Tương ứng tiêu chí:

2.1.

(chủ chốt)

Tương ứng tiêu chí:

2.1. (chủ chốt)

(13)

Increase

productivity of the existing farm

suitability of the land

Kiểm tra tính bền vững về đất

Check the

(14)

Managing the

(15)

The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in