BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 2. Kertas 1 DUA JAM

Teks penuh

(1)

1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1

Set 2

2015 2 Jam

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015

PENDIDIKAN ISLAM SET 2

Kertas 1 DUA JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan.

3. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan: Soalan 1,

Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Semua jawapan hendaklah ditulis

pada kertas jawapan yang disediakan.

4. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada kertas jawapan.

5. Ceraikan kertas jawapan Bahagian A dan ikatkan bersama-sama dengan kertas jawapan Bahagian B.

________________________________________________________________________

(2)

Bahagian A

[ 40 markah ] Jawab semua soalan

Soalan 1 hingga soalan 20

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang tepat pada ruangan jawapan yang disediakan.

1 Bagaimanakah cara mengatasi khurafat agar tidak berterusan berlaku dalam masyarakat

A Menjauhkan diri dari pengamal khurafat

B Menangkap orang yang mengamalkan khurafat

C Menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlis-majlis ilmu

D Mengasingkan orang yang mengamalkan khurafat di suatu tempat

2 Hukuman yang dikenakan kepada penzina muhsan ialah :

A Disebat dan direjam dengan batu hingga mati

B Direjam dengan batu hingga mati

C Disuruh bertaubat

D Disebat 100 kali

3 Manakah antara berikut BUKAN syarat bagi barang yang hendak dijual.

A Bersih dan suci

B Barang kepunyaan penjual

C Barang yang harganya murah

D Penjual dan pembeli mengetahui jenis

4 Pencemaran air boleh berlaku dengan pelbagai cara, antaranya ialah ….. A mengadakan pesta pertandingan memancing ikan

B membuang sisa buangan kilang ke dalam sungai

C mengadakan pesta air dan pertunjukan

(3)

5 Kenyataan manakah yang berkaitan dengan dosa-dosa besar I Kesalahan yang mendapat balasan azab di akhirat II Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia III Kesalahan yang dilakukan kerana jahil tentang hukum Islam IV

A B C D

Kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di dunia

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

6 Faktor berikut menyumbang kepada perkembangan sains dan teknologi pada zaman Kerajaan Bani Abasiyyah

A Pengaruh dunia barat

B Pelantikan khalifah baru

C Galakan daripada khalifah

D Tumpasnya kerajaan Rom dan Parsi

7 Berikut adalah kelebihan memberi hadiah dan sedekah kecuali… A disukai oleh manusia

B dikurniakan rezeki akan bertambah

C diberi ganjaran pahala oleh Allah

D dimasukkan ke syurga tanpa hisab

8 Hukum pergaulan antara anak angkat dengan adik beradik angkatnya dikira sebagai…

A ajnabi

B senasab

C mahram

(4)

9 Antara berikut penyataan manakah yang BENAR mengenai amalan mandi menurut Islam

A Wajib mandi ketika menyucikan diri daripada hadas kecil

B Wajib mandi apabila hendak menunaikan solat Jumaat

C Wajib mandi apabila masuk Islam

D Mandi sunat hari raya

10

Kenyataan di atas adalah mengenai

A Usyur

B Jizyah

C Al-Fai'

D Ghanimah

11 Hikmat taubat ialah

I Mendapat balasan syurga di akhirat kelak II Menyesal terhadap maksiat yang dilakukan

III Memohon maaf kepada manusia

IV Memberi ketenangan hati kepada muslim yang bertaubat

A I dan II

B III dan IV

C II dan III

D I dan IV

12 Para khalifah kerajaan Bani Abasiyyah telah berusaha memajukan sektor pertanian dengan memulih dan menambah prasarana. Antara tindakan yang dilakukan ialah …..

I membina empangan

II. membuka tanah pertanian baru

III. membina setor untuk mengumpul hasil perdagangan IV. menimbus saliran untuk meluaskan kawasan pertanian

Cukai ini dikenakan sepuluh peratus daripada hasil perdagangan yang diperolehi daripada negeri luar.

(5)

A I dan II

B II dan III

C II dan IV

D III dan IV

13 Bagaimanakah cara untuk menggalakkan masyarakat berlumba-lumba

meningkatkan keimanan kepada Allah?

A Memutuskan semua saluran hiburan

B Menggalakkan mereka bantu membantu

C Menggalakkan bekerja bersungguh-sungguh

D Menerapkan kepentingan syariat Islam dalam kehidupan

14 Suami mithali adalah seorang yang ...

A Bersikap berani

B Berjiwa pemimpin

C Bersopan santun

D mengikut perintah Allah S.W.T.

15 Hikmah Islam mengenakan hukuman dam ialah... I mengerjakan haji dengan tertib

II memantapkan keimanan kepada Allah s.w.t.

III membolehkan jemaah yang uzur berehat dengan selesa IV menumpukan sepenuh perhatian terhadap setiap amalan

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

(6)

16 Pilih penyataan yang BENAR mengenai keharusan perjanjian sewa dalam Islam

I. Dapat mengeratkan tali persaudaraan II. Dapat mengembangkan sesuatu harta

III. Dapat membezakan antara golongan kaya dengan miskin IV Dapat memperolehi hasil daripada harta yang disewa

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

17 Bagaimanakah suatu upah haji itu sah di sisi syarak?

I Mengambil upah bagi beberapa orang dalam satu masa II Tidak berihram di miqat bagi orang yang mengupah haji

III Orang yang mengambil upah sempurna syarat mengerjakan haji IV Orang yang mengambil upah telah mengerjakan haji terlebih dahulu

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

18 Orang yang tidak beragama dikenali sebagai

A kafir

B murtad

C mulhid

(7)

19 Pilih pernyataan yang benar mengenai ciri-ciri kesesatan ajaran Taslim I Menolak kewujudan hari kiamat, syurga dan neraka

II Mentafsir al-Quran mengikut hawa nafsu

III Memansuhkan agama Islam

IV Mengubah cara beribadat

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D II dan IV

20 Antara hikmah walimatulurus ialah

I menghubungkan silaturrahim

II mengisytiharkan pasangan sebagai suami dan isteri III mengembangkan zuriat keturunan

IV mengadakan kenduri secara besar-besaran

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

(8)

Soalan 21 dan Soalan 22

Lengkapkan rajah jenis-jenis riba di bawah :

23 __________ ialah gelaran kepada empat orang sahabat yang memerintah kerajaan

Islam selepas kewafatan Rasulullah S.A.W

24 Sheikh Muhammad Abduh telah meninggal dunia di ________ , Mesir.

25 Menceraikan isteri tanpa sebab atau menceraikan isteri yang solehah hukumnya

__________ .

26 __________ ialah satu faedah yang diperolehi apabila satu kumpulan

menggembeling usaha serta sumber dan saling bekerjasama apabila ditimpa musibah.

Soalan 27 hingga Soalan 29

Padankan tokoh yang sesuai dengan nama kitab yang dihasilkan. Tulis nombor sahaja dalam ruangan yang disediakan.

Tokoh-tokoh Islam

No Tokoh Jawapan Nama kitab

1 Ibnu Khaldun 27_______ Tafsir Al-Azhar

2 Hamka 28_______ Al-Mukaddimah

3 Ibnu Sina 29_______ Al-Qanun Fit-Tib

Jenis-jenis riba’

(9)

30 Hukum memberi nasab anak angkat kepada bapa angkat adalah _________ .

31 Lafaz rujuk terbahagi kepada lafaz ___________ dan kinayah.

32 Kumpulan Bahai beriktikad bahawa pengasasnya adalah __________________.

33 Denda yang dikenakan ke atas jemaah haji kerana melakukan perkara yang dilarang semasa ihram atau meninggalkan salah satu perkara wajib haji ialah

__________ .

34 Golongan ___________ beriktikad bahawa pelaku dosa besar adalah kafir.

Soalan 35 dan Soalan 36.

Isikan tempat kosong mengenai syarat orang yang mendapat hak hadhanah:

37 Jamaludin Al-Afghani bermusafir ke India untuk mendalami ilmu _________ .

38 Perbuatan mengingkari rezeki kurniaan Allah terhadap manusia dan makhluk dianggap kufur ________.

39 Imam Malik r.a adalah pengasas Mazhab _________ .

40 Ajaran Qadiani mengisytiharkan __________ sebagai tanah suci dan tempat menunaikan haji.

Syarat orang yang mendapat hak hadhanah

Islam

35 _________

36 _________

(10)

Bahagian B

[60 markah] Jawab tiga soalan

Jawab Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan daripada Soalan 3 dan Soalan 4

1 (a) Perbuatan riddah boleh mencemarkan maruah agama Islam itu sendiri.

(i) Apakah maksud riddah? [2 markah] (ii) Terangkan dua faktor berlakunya perbuatan tersebut. [4 markah]

(iii) Anda mendengar ceramah agama disebuah masjid. Penceramah

menerangkan tentang isu-isu berkaitan remaja. Antara isu yang disentuh berkaitan keruntuhan iman dan gejala sosial sehingga membawa kepada masalah riddah.

Pada pandangan anda , bagaimanakah isu riddah ini boleh menggugat usaha kerajaan dalam penerapan nilai-nilai Islam . [ 4 markah] (b) Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah adalah jalan yang mengikut jejak Rasulullah

saw dan para sahabat.

(i) Apakah maksud Ahli Sunnah Wal Jamaah ? [2 markah] (ii) Jelaskan dua prinsip pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. [4 markah]

(ii) Mutakhir ini muncul banyak ajaran yang bertentangan dengan pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Keadaan ini telah menimbulkan kekeliruan dan perbalahan dalam kalangan masyarakat Islam.

Sekiranya rakan anda terlibat dengan perbuatan tersebut , apakah nasihat anda kepadanya . [4 markah]

2 (a) Firman Allah S.W.T





































surah an Nur : ayat 6

Ayat di atas menjelaskan tentang sumpah lian yang dilakukan oleh suami. (i) Nyatakan maksud lian . [2markah ] (ii) Jelaskan dua kesan lian terhadap suami isteri. [4 markah ]

(11)

(b) Ibadah korban adalah amalan yang sangat dituntut dalam Islam sebagai lambang ketaqwaan hamba terhadap Pencipta.

( i ) Nyatakan maksud korban . [2 markah] (ii ) Terangkan dua hikmah amalan ibadah korban terhadap masyarakat .

[4 markah] (iii) Anda menghadiri majlis korban yang dijalankan disurau taman anda.

Majlis tersebut dihadiri juga oleh beberapa orang bukan Islam. Mereka bersama-sama bergotong royong menguruskan majlis korban tersebut. Berikan pandangan anda berkaitan hal tersebut . [4 markah]

(c) Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut.

(i) En. Ahmad menyembelih seekor kambing untuk akikah anak lelaki beliau. [2 markah ] (ii) Amin berkahwin dengan Aminah yang berwalikan abangnya kerana

keengganan ayahnya untuk menjadi wali. [2 markah ]

3 (a)

(i)

Saidina Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang dari Khalifah Khulafa Ar Rasyidin

Nyatakan sebab beliau di gelar As-Siddiq. [2 markah] (ii) Jelaskan dua sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam

menegakkan syiar Islam. [4 markah] (b)

(i)

Imam Malik Rahimahullah adalah antara tokoh ulama ulung.

Nyatakan dua sifat peribadi beliau. [2 markah] (ii) Jelaskan dua sumbangan beliau terhadap tamadun Islam. [4 markah]

(c)

(12)

Berdasarkan gambar logo tersebut ;

(i) Jelaskan dua cara anda menzahirkan rasa cinta terhadap negara.

[4 markah]

(ii) Pada pendapat anda , apakah yang akan berlaku sekiranya rakyat mengabaikan manifesto tersebut.

[4 markah]

4 (a) Keadaan ekonomi yang kukuh telah merancakkan perkembangan ekonomi negara pada zaman Kerajaan Umayyah sehingga tertubuhnya Baitulmal.

(i) Apakah peranan Baitulmal. [2 markah] (ii) Jelaskan dua langkah bijak yang diambil oleh para khalifah Bani Umayyah untuk meningkatkan ekonomi. [4 markah] (b) Syeikh Muhammad Abduh merupakan tokoh islah yang penting dalam sejarah

umat Islam. (i)

(ii)

Nyatakan sifat peribadi beliau. [2 markah] Nyatakan dua sumbangan beliau dalam bidang pendidikan

[2 markah] (iii) Jelaskan method yang digunakan oleh beliau dalam islah . [2 markah]

(c) Kita wajib memuliakan dan menghormati Rasulullah s.a.w . (i) Nyatakan dua cara mentaati Rasulullah s.a.w selain berselawat.

[2 markah] (ii) Terdapat pihak atau golongan yang secara terang-terangan menghina dan memperlekehkan Rasulullah s.a.w. Mereka mengeluarkan pelbagai kenyaatan dalam facebook yang mengguris perasaan umat Islam.

Ramalkan bagaimana keadaan masyarakat sekiranya keadaan

sedemikian dibiarkan . [6 markah]

(13)

KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A 1 A B C D 21 ______________________________ 2 A B C D 22 ______________________________ 3 A B C D 23 ______________________________ 4 A B C D 24 ______________________________ 5 A B C D 25 ______________________________ 6 A B C D 26 ______________________________ 7 A B C D 27 ______________________________ 8 A B C D 28 ______________________________ 9 A B C D 29 ______________________________ 10 A B C D 20 ______________________________ 11 A B C D 31 ______________________________ 12 A B C D 32 ______________________________ 13 A B C D 33 ______________________________ 14 A B C D 34 ______________________________ 15 A B C D 35 ______________________________ 16 A B C D 36 ______________________________ 17 A B C D 37 ______________________________ 18 A B C D 38 ______________________________ 19 A B C D 39 ______________________________ 20 A B C D 40 ______________________________

KOD PEMERIKSA : NO SOALAN MARKAH

PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 BAHAGIAN A BAHAGIAN B 1 2 3 4 JUMLAH MARKAH

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :